یکتانت (yektanet.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 46

عنوان فارسی : یکتانت
زمان ثبت در الکسیران : دوشنبه 19 آذر 1397 ساعت 16:53

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت یکتانت

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت یکتانت در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 59 دوشنبه 19 آذر 1397 ساعت 17:00
2 58 سه‌شنبه 20 آذر 1397 ساعت 17:05
3 58 چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت 17:10
4 59 پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 17:15
5 59 جمعه 23 آذر 1397 ساعت 17:20
6 60 شنبه 24 آذر 1397 ساعت 18:35
7 62 یکشنبه 25 آذر 1397 ساعت 18:50
8 61 دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت 19:15
9 61 سه‌شنبه 27 آذر 1397 ساعت 19:30
10 62 چهارشنبه 28 آذر 1397 ساعت 19:40
11 62 پنجشنبه 29 آذر 1397 ساعت 19:45
12 62 جمعه 30 آذر 1397 ساعت 19:50
13 62 شنبه 01 دی 1397 ساعت 19:55
14 61 یکشنبه 02 دی 1397 ساعت 20:00
15 61 دوشنبه 03 دی 1397 ساعت 20:05
16 62 سه‌شنبه 04 دی 1397 ساعت 20:10
17 62 چهارشنبه 05 دی 1397 ساعت 20:15
18 61 پنجشنبه 06 دی 1397 ساعت 20:20
19 61 جمعه 07 دی 1397 ساعت 20:25
20 61 شنبه 08 دی 1397 ساعت 20:30
21 61 یکشنبه 09 دی 1397 ساعت 20:35
22 61 سه‌شنبه 11 دی 1397 ساعت 09:55
23 60 چهارشنبه 12 دی 1397 ساعت 10:05
24 60 پنجشنبه 13 دی 1397 ساعت 10:10
25 60 جمعه 14 دی 1397 ساعت 10:20
26 59 شنبه 15 دی 1397 ساعت 10:25
27 59 یکشنبه 16 دی 1397 ساعت 10:30
28 59 دوشنبه 17 دی 1397 ساعت 10:35
29 59 سه‌شنبه 18 دی 1397 ساعت 10:40
30 59 چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت 10:45
31 59 پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت 10:50
32 59 جمعه 21 دی 1397 ساعت 10:55
33 59 شنبه 22 دی 1397 ساعت 11:00
34 60 یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 11:05
35 60 دوشنبه 24 دی 1397 ساعت 11:10
36 60 سه‌شنبه 25 دی 1397 ساعت 11:15
37 60 چهارشنبه 26 دی 1397 ساعت 11:20
38 60 پنجشنبه 27 دی 1397 ساعت 11:25
39 59 جمعه 28 دی 1397 ساعت 11:35
40 59 شنبه 29 دی 1397 ساعت 11:40
41 57 یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 11:45
42 57 دوشنبه 01 بهمن 1397 ساعت 11:50
43 57 سه‌شنبه 02 بهمن 1397 ساعت 11:55
44 56 چهارشنبه 03 بهمن 1397 ساعت 12:00
45 55 پنجشنبه 04 بهمن 1397 ساعت 12:05
46 55 جمعه 05 بهمن 1397 ساعت 12:10
47 57 شنبه 06 بهمن 1397 ساعت 12:15
48 56 یکشنبه 07 بهمن 1397 ساعت 12:20
49 56 دوشنبه 08 بهمن 1397 ساعت 12:25
50 58 سه‌شنبه 09 بهمن 1397 ساعت 12:30
51 58 چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 12:35
52 58 پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 12:40
53 58 جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 12:45
54 54 شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 12:50
55 53 یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 12:55
56 53 دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 13:00
57 53 سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 13:05
58 53 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 13:10
59 53 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 13:15
60 53 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 13:20
61 51 شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 13:25
62 51 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 13:30
63 51 دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 15:35
64 50 سه‌شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 15:40
65 50 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 15:45
66 50 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 00:00
67 49 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 00:00
68 50 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 00:00
69 51 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 00:05
70 50 دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 00:00
71 50 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 00:00
72 50 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 00:00
73 50 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 00:00
74 52 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 00:05
75 52 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 00:10
76 51 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 00:15
77 51 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 00:20
78 51 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 00:25
79 51 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 00:30
80 51 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 00:35
81 51 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 00:40
82 51 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 00:45
83 51 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 00:50
84 51 دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 00:55
85 51 سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 00:56
86 52 چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 01:00
87 - چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 17:00
88 - پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 17:00
89 - جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 17:00
90 53 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 14:15
91 - یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 17:00
92 54 دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 18:10
93 53 سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 18:15
94 55 چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 19:50
95 55 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 20:15
96 54 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 20:20
97 54 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 20:35
98 54 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 20:45
99 53 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 20:50
100 52 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 20:55
101 52 چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 21:30
102 54 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 21:35
103 54 جمعه 02 فروردین 1398 ساعت 22:45
104 54 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 22:50
105 54 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 23:00
106 54 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 23:05
107 53 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 23:10
108 51 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 23:15
109 50 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 00:00
110 51 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 00:05
111 51 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 00:25
112 51 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 00:30
113 51 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 00:35
114 50 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 00:00
115 51 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 00:15
116 51 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 00:20
117 51 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 00:25
118 51 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 00:31
119 56 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 00:35
120 56 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 00:50
121 56 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 09:23
122 56 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 10:00
123 59 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 10:05
124 58 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 10:10
125 56 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 10:15
126 56 دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 12:45
127 58 سه‌شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 12:55
128 58 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 13:01
129 58 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 13:05
130 58 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 13:10
131 58 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 13:15
132 56 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 13:20
133 56 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 13:25
134 55 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 13:30
135 54 چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398 ساعت 13:35
136 54 پنجشنبه 05 اردیبهشت 1398 ساعت 13:41
137 55 جمعه 06 اردیبهشت 1398 ساعت 13:45
138 55 شنبه 07 اردیبهشت 1398 ساعت 13:50
139 55 یکشنبه 08 اردیبهشت 1398 ساعت 13:55
140 56 دوشنبه 09 اردیبهشت 1398 ساعت 14:00
141 56 سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 14:05
142 56 چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 14:10
143 56 پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت 14:15
144 56 جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت 14:20
145 56 شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 14:26
146 56 یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت 14:31
147 54 دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 14:35
148 54 سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 ساعت 14:40
149 54 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 ساعت 14:50
150 55 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 ساعت 14:55
151 56 جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 15:00
152 - جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 18:00
153 - شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 18:00
154 53 یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 19:55
155 53 دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 21:20
156 53 سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 21:35
157 53 چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 21:40
158 53 پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت 21:45
159 52 جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 21:50
160 52 شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 21:55
161 53 یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 22:00
162 52 دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 22:05
163 54 سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 22:10
164 56 چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 22:15
165 54 پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 22:20
166 54 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 22:25
167 54 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 22:30
168 54 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 22:35
169 55 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 22:40
170 53 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 22:45
171 55 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 22:50
172 55 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 22:55
173 54 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 23:00
174 55 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 23:05
175 55 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 23:10
176 54 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 23:15
177 54 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 23:25
178 55 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 23:30
179 54 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 23:35
180 54 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 23:40
181 54 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 23:45
182 54 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 23:50
183 - دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 18:00
184 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 18:00
185 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 18:00
186 57 پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 22:50
187 57 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 23:15
188 57 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 23:20
189 57 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 23:25
190 58 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 23:31
191 59 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 23:35
192 59 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 23:40
193 59 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 23:45
194 60 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 23:50
195 60 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 23:55
196 60 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 00:00
197 60 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 00:05
198 62 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 00:10
199 63 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 00:15
200 63 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 00:20
201 63 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 00:25
202 63 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 00:30
203 62 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 00:40
204 63 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 00:40
205 63 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 00:50
206 65 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 00:55
207 65 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 01:00
208 65 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 01:05
209 65 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 01:10
210 65 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 01:15
211 66 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 01:20
212 66 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 01:40
213 67 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 01:45
214 67 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 01:55
215 65 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 02:15
216 65 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 02:20
217 65 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 02:30
218 63 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 02:35
219 62 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 02:40
220 62 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 02:45
221 61 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 02:50
222 61 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 02:55
223 60 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 03:05
224 59 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 03:15
225 59 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 03:20
226 59 چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 03:25
227 58 پنجشنبه 03 مرداد 1398 ساعت 03:30
228 58 جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 03:35
229 58 شنبه 05 مرداد 1398 ساعت 03:40
230 58 یکشنبه 06 مرداد 1398 ساعت 03:45
231 57 دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 03:50
232 58 سه‌شنبه 08 مرداد 1398 ساعت 04:20
233 57 چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 04:25
234 - چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 18:00
235 - پنجشنبه 10 مرداد 1398 ساعت 18:00
236 56 شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 05:30
237 56 یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 05:35
238 56 دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 05:40
239 57 سه‌شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 05:45
240 57 چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 05:50
241 56 پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 05:55
242 56 جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 06:00
243 56 شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 06:05
244 55 یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 06:10
245 55 دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 06:15
246 55 سه‌شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 06:20
247 55 چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 06:25
248 55 پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 06:30
249 54 جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 06:40
250 54 شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 06:45
251 54 یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 06:50
252 54 دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 07:00
253 54 سه‌شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 07:05
254 53 چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 07:10
255 51 پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 07:15
256 50 جمعه 01 شهریور 1398 ساعت 00:00
257 50 شنبه 02 شهریور 1398 ساعت 00:00
258 49 یکشنبه 03 شهریور 1398 ساعت 00:00
259 49 دوشنبه 04 شهریور 1398 ساعت 00:00
260 49 سه‌شنبه 05 شهریور 1398 ساعت 00:00
261 50 چهارشنبه 06 شهریور 1398 ساعت 00:00
262 51 پنجشنبه 07 شهریور 1398 ساعت 00:35
263 51 جمعه 08 شهریور 1398 ساعت 00:40
264 52 شنبه 09 شهریور 1398 ساعت 00:45
265 52 یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 00:50
266 53 دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 00:55
267 50 سه‌شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 00:00
268 51 چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 00:05
269 52 پنجشنبه 14 شهریور 1398 ساعت 00:10
270 51 جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 00:15
271 51 شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 00:20
272 51 یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 00:25
273 51 دوشنبه 18 شهریور 1398 ساعت 00:30
274 51 سه‌شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 00:35
275 52 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 00:40
276 52 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 00:45
277 52 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 00:50
278 52 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 00:55
279 52 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 01:00
280 53 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 01:05
281 53 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 01:10
282 52 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 01:15
283 53 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 01:20
284 53 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 01:25
285 53 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 01:30
286 52 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 00:35
287 52 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 00:40
288 52 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 00:45
289 52 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 00:50
290 51 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 00:55
291 50 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 00:00
292 49 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 00:00
293 50 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 00:00
294 50 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 00:00
295 51 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 00:40
296 50 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 00:00
297 50 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 00:00
298 50 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 00:00
299 49 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 00:00
300 49 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 00:00
301 49 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 00:00
302 49 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 00:00
303 48 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 00:00
304 48 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 00:00
305 48 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 00:00
306 47 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 00:00
307 48 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 00:00
308 48 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 00:00
309 47 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 00:00
310 47 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 00:00
311 48 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 00:00
312 48 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 00:00
313 46 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 00:00
314 47 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 00:00
315 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 17:00
316 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 17:00
317 46 سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 17:45
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.