کارگزاری سرمایه و دانش (exirbroker.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 165

زمان ثبت در الکسیران : دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 00:00

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت کارگزاری سرمایه و دانش

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت کارگزاری سرمایه و دانش در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 47 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 00:00
2 46 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 00:00
3 44 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 00:00
4 - پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 00:00
5 44 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 00:00
6 43 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 00:00
7 - یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 00:00
8 40 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 00:00
9 - سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 00:00
10 39 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 00:00
11 35 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 00:00
12 - جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 00:00
13 38 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 00:00
14 36 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 00:00
15 35 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 00:00
16 - سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 00:00
17 32 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 00:00
18 - پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 00:00
19 32 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 00:00
20 35 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 00:00
21 - یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 00:00
22 35 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 00:00
23 35 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 00:00
24 29 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 00:00
25 - پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 00:00
26 30 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 00:00
27 - شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 00:00
28 34 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 00:00
29 33 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 00:00
30 31 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 00:00
31 31 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 00:00
32 - پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 00:00
33 31 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 07:05
34 32 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 10:50
35 32 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 11:05
36 32 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 11:10
37 31 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 11:15
38 31 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 11:20
39 31 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 11:25
40 33 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 00:00
41 33 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 00:00
42 - یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 00:00
43 33 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 01:30
44 32 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 00:00
45 32 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 00:00
46 32 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 00:00
47 32 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 00:00
48 - شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 00:00
49 35 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 02:00
50 38 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 02:05
51 40 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 02:10
52 35 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 02:15
53 38 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 03:55
54 39 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 04:00
55 41 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 04:05
56 44 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 04:10
57 44 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 04:15
58 44 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 04:20
59 42 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 04:25
60 41 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 04:30
61 42 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 00:00
62 46 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 00:00
63 46 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 00:00
64 - دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 00:00
65 43 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 00:00
66 - چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 00:00
67 41 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 00:00
68 - جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 00:00
69 41 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 00:00
70 51 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 00:10
71 51 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 01:10
72 46 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 00:00
73 44 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 00:00
74 44 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 00:00
75 44 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 00:00
76 47 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 00:00
77 50 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 00:00
78 51 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 00:05
79 50 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 00:00
80 50 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 00:00
81 48 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 02:15
82 48 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 00:00
83 49 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 00:00
84 51 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 00:05
85 49 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 00:00
86 49 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 00:00
87 49 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 00:00
88 49 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 00:00
89 49 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 00:00
90 51 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 00:10
91 51 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 00:15
92 52 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 00:20
93 51 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 00:25
94 51 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 00:30
95 51 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 00:35
96 51 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 00:40
97 51 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 00:45
98 55 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 00:50
99 55 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 00:55
100 55 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 01:00
101 54 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 01:40
102 55 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 01:45
103 58 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 01:50
104 61 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 01:55
105 64 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 02:00
106 63 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 02:05
107 64 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 02:10
108 64 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 02:20
109 65 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 02:25
110 66 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 02:30
111 67 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 02:35
112 70 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 02:50
113 68 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 03:35
114 68 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 03:40
115 67 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 03:45
116 70 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 03:50
117 70 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 03:55
118 72 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 04:00
119 74 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 04:05
120 75 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 08:40
121 75 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 09:05
122 72 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 09:40
123 73 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 12:05
124 76 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 12:10
125 79 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 12:15
126 84 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 12:20
127 84 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 12:25
128 81 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 12:30
129 76 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 12:35
130 74 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 12:40
131 74 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 12:45
132 75 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 12:50
133 79 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 12:55
134 79 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 14:25
135 75 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 14:30
136 73 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 14:35
137 73 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 14:40
138 71 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 14:45
139 73 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 14:50
140 75 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 15:20
141 70 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 15:30
142 70 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 15:35
143 66 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 15:40
144 64 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 15:45
145 63 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 15:50
146 67 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 15:55
147 64 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 16:00
148 61 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 16:05
149 59 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 16:10
150 58 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 16:15
151 58 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 16:20
152 58 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 16:25
153 58 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 16:30
154 58 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 16:35
155 55 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 16:40
156 55 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 16:45
157 55 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 16:56
158 55 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 18:45
159 55 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 18:50
160 58 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 18:55
161 58 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 19:00
162 56 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 19:05
163 56 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 19:10
164 55 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 19:15
165 55 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 19:20
166 55 جمعه 05 دی 1399 ساعت 19:25
167 58 شنبه 06 دی 1399 ساعت 19:30
168 55 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 19:35
169 54 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 19:40
170 54 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 19:45
171 54 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 19:50
172 55 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 19:55
173 56 جمعه 12 دی 1399 ساعت 20:00
174 58 شنبه 13 دی 1399 ساعت 20:05
175 58 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 20:10
176 58 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 20:15
177 57 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 20:20
178 56 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 20:25
179 56 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 20:30
180 58 جمعه 19 دی 1399 ساعت 20:35
181 63 شنبه 20 دی 1399 ساعت 20:40
182 65 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 21:10
183 63 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 21:15
184 63 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 22:35
185 63 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 22:40
186 63 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 22:45
187 66 جمعه 26 دی 1399 ساعت 22:50
188 71 شنبه 27 دی 1399 ساعت 22:55
189 - شنبه 27 دی 1399 ساعت 23:00
190 73 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 23:30
191 74 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 23:55
192 71 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 00:10
193 72 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 01:35
194 74 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 01:50
195 76 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 02:00
196 76 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 02:05
197 77 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 02:10
198 76 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 02:15
199 75 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 02:20
200 76 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 02:25
201 76 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 02:30
202 79 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 02:35
203 84 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 02:40
204 83 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 02:45
205 83 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 03:00
206 77 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 03:10
207 76 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 03:15
208 76 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 03:20
209 81 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 03:30
210 84 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 03:35
211 85 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 03:55
212 83 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 04:00
213 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 23:00
214 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 23:00
215 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 23:00
216 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 23:00
217 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 23:00
218 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 23:00
219 83 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 15:15
220 83 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 15:56
221 79 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 16:00
222 84 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 16:10
223 87 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 16:35
224 87 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 16:50
225 86 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 16:55
226 85 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 17:20
227 86 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 17:35
228 86 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 17:50
229 86 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 17:55
230 88 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 18:20
231 87 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 18:25
232 87 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 18:30
233 87 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 18:35
234 88 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 18:40
235 90 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 18:45
236 91 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 18:50
237 91 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 18:55
238 91 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 19:00
239 91 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 19:05
240 92 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 19:10
241 96 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 19:15
242 94 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 19:20
243 95 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 19:25
244 96 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 19:30
245 101 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 19:35
246 104 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 19:40
247 108 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 19:45
248 111 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 19:50
249 111 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 19:55
250 111 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 20:00
251 111 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 20:05
252 115 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 20:10
253 116 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 21:15
254 124 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 21:20
255 129 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 21:25
256 137 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 21:30
257 137 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 21:35
258 136 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 21:40
259 134 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 21:45
260 134 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 21:50
261 136 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 21:55
262 133 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 22:00
263 133 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 22:05
264 137 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 22:10
265 150 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 22:15
266 152 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 22:20
267 143 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 22:25
268 136 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 22:30
269 135 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 22:35
270 140 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 22:40
271 150 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 22:45
272 158 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 22:50
273 159 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 22:55
274 155 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 23:01
275 155 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 23:05
276 148 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 23:10
277 150 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 23:15
278 158 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 23:20
279 164 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 23:25
280 165 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 23:31
281 161 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 23:35
282 159 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 23:40
283 153 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 23:45
284 150 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 23:50
285 146 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 23:55
286 - شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
287 146 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
288 144 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 00:05
289 143 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 00:40
290 140 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 00:45
291 143 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 00:50
292 146 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 00:55
293 149 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
294 162 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 01:05
295 159 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 01:10
296 157 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 01:15
297 160 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 01:20
298 166 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 01:25
299 167 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 01:30
300 169 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 01:35
301 175 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 01:40
302 171 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 01:45
303 165 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 01:50
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.