کارگزاری سرمایه و دانش (exirbroker.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 145

زمان ثبت در الکسیران : دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 00:00

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت کارگزاری سرمایه و دانش

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت کارگزاری سرمایه و دانش در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 49 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 00:00
2 51 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 00:10
3 51 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 00:15
4 52 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 00:20
5 51 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 00:25
6 51 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 00:30
7 51 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 00:35
8 51 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 00:40
9 51 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 00:45
10 55 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 00:50
11 55 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 00:55
12 55 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 01:00
13 54 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 01:40
14 55 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 01:45
15 58 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 01:50
16 61 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 01:55
17 64 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 02:00
18 63 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 02:05
19 64 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 02:10
20 64 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 02:20
21 65 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 02:25
22 66 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 02:30
23 67 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 02:35
24 70 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 02:50
25 68 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 03:35
26 68 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 03:40
27 67 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 03:45
28 70 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 03:50
29 70 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 03:55
30 72 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 04:00
31 74 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 04:05
32 75 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 08:40
33 75 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 09:05
34 72 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 09:40
35 73 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 12:05
36 76 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 12:10
37 79 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 12:15
38 84 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 12:20
39 84 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 12:25
40 81 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 12:30
41 76 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 12:35
42 74 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 12:40
43 74 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 12:45
44 75 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 12:50
45 79 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 12:55
46 79 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 14:25
47 75 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 14:30
48 73 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 14:35
49 73 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 14:40
50 71 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 14:45
51 73 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 14:50
52 75 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 15:20
53 70 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 15:30
54 70 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 15:35
55 66 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 15:40
56 64 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 15:45
57 63 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 15:50
58 67 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 15:55
59 64 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 16:00
60 61 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 16:05
61 59 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 16:10
62 58 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 16:15
63 58 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 16:20
64 58 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 16:25
65 58 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 16:30
66 58 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 16:35
67 55 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 16:40
68 55 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 16:45
69 55 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 16:56
70 55 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 18:45
71 55 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 18:50
72 58 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 18:55
73 58 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 19:00
74 56 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 19:05
75 56 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 19:10
76 55 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 19:15
77 55 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 19:20
78 55 جمعه 05 دی 1399 ساعت 19:25
79 58 شنبه 06 دی 1399 ساعت 19:30
80 55 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 19:35
81 54 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 19:40
82 54 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 19:45
83 54 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 19:50
84 55 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 19:55
85 56 جمعه 12 دی 1399 ساعت 20:00
86 58 شنبه 13 دی 1399 ساعت 20:05
87 58 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 20:10
88 58 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 20:15
89 57 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 20:20
90 56 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 20:25
91 56 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 20:30
92 58 جمعه 19 دی 1399 ساعت 20:35
93 63 شنبه 20 دی 1399 ساعت 20:40
94 65 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 21:10
95 63 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 21:15
96 63 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 22:35
97 63 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 22:40
98 63 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 22:45
99 66 جمعه 26 دی 1399 ساعت 22:50
100 71 شنبه 27 دی 1399 ساعت 22:55
101 73 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 23:30
102 74 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 23:55
103 - سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 00:00
104 71 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 00:10
105 72 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 01:35
106 74 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 01:50
107 76 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 02:00
108 76 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 02:05
109 77 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 02:10
110 76 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 02:15
111 75 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 02:20
112 76 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 02:25
113 76 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 02:30
114 79 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 02:35
115 84 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 02:40
116 83 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 02:45
117 83 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 03:00
118 77 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 03:10
119 76 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 03:15
120 76 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 03:20
121 81 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 03:30
122 84 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 03:35
123 85 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 03:55
124 83 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 04:00
125 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 00:00
126 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 00:00
127 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 00:00
128 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 00:00
129 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 00:00
130 - دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 00:00
131 83 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 15:15
132 83 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 15:56
133 79 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 16:00
134 84 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 16:10
135 87 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 16:35
136 87 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 16:50
137 86 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 16:55
138 85 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 17:20
139 86 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 17:35
140 86 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 17:50
141 86 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 17:55
142 88 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 18:20
143 87 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 18:25
144 87 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 18:30
145 87 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 18:35
146 88 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 18:40
147 90 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 18:45
148 91 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 18:50
149 91 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 18:55
150 91 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 19:00
151 91 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 19:05
152 92 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 19:10
153 96 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 19:15
154 94 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 19:20
155 95 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 19:25
156 96 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 19:30
157 101 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 19:35
158 104 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 19:40
159 108 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 19:45
160 111 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 19:50
161 111 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 19:55
162 111 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 20:00
163 111 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 20:05
164 115 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 20:10
165 116 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 21:15
166 124 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 21:20
167 129 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 21:25
168 137 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 21:30
169 137 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 21:35
170 136 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 21:40
171 134 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 21:45
172 134 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 21:50
173 136 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 21:55
174 133 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 22:00
175 133 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 22:05
176 137 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 22:10
177 150 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 22:15
178 152 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 22:20
179 143 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 22:25
180 136 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 22:30
181 135 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 22:35
182 140 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 22:40
183 150 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 22:45
184 158 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 22:50
185 159 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 22:55
186 155 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 23:01
187 155 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 23:05
188 148 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 23:10
189 150 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 23:15
190 158 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 23:20
191 164 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 23:25
192 165 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 23:31
193 161 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 23:35
194 159 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 23:40
195 153 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 23:45
196 150 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 23:50
197 146 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 23:55
198 146 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
199 144 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 00:05
200 143 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 00:40
201 140 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 00:45
202 143 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 00:50
203 146 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 00:55
204 - جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
205 149 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
206 162 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 01:05
207 159 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 01:10
208 157 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 01:15
209 160 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 01:20
210 166 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 01:25
211 167 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 01:30
212 169 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 01:35
213 175 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 01:40
214 171 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 01:45
215 165 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 01:50
216 166 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 01:55
217 165 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 02:00
218 164 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 02:05
219 - شنبه 25 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
220 168 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 14:00
221 162 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 14:10
222 164 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 14:20
223 166 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 14:45
224 164 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 14:50
225 165 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 14:55
226 170 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 15:05
227 165 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 15:10
228 165 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 15:35
229 165 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 15:40
230 164 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 15:45
231 161 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 15:50
232 165 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 15:55
233 166 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 16:00
234 162 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 16:05
235 154 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 16:10
236 152 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 16:20
237 149 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 16:25
238 147 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 16:30
239 154 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 16:35
240 155 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 16:40
241 157 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 16:45
242 155 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 16:50
243 147 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 16:55
244 146 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 17:00
245 147 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 17:05
246 151 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 17:40
247 160 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 17:45
248 158 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 17:50
249 155 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 17:55
250 146 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 18:00
251 144 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 18:05
252 145 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 18:10
253 152 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 18:15
254 154 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 18:20
255 154 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 18:25
256 145 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 18:30
257 141 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 18:35
258 139 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 18:40
259 130 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 18:45
260 133 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 18:50
261 137 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 18:55
262 136 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 19:00
263 128 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 19:05
264 124 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 19:10
265 122 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 19:15
266 123 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 19:20
267 128 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 19:25
268 131 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 19:30
269 127 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 19:35
270 121 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 19:40
271 116 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 19:45
272 111 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 19:50
273 110 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 19:55
274 116 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 20:00
275 120 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 20:05
276 115 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 20:10
277 110 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 20:15
278 110 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 20:20
279 109 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 20:25
280 106 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 20:30
281 110 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 20:35
282 110 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 20:45
283 108 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 20:55
284 106 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 21:00
285 106 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 21:05
286 106 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 21:10
287 109 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 21:15
288 112 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 21:20
289 115 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 23:15
290 116 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 23:20
291 115 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 23:25
292 116 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 23:30
293 116 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 23:35
294 - پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 01:00
295 116 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 06:35
296 127 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 06:40
297 135 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 06:50
298 132 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 06:55
299 125 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 07:00
300 120 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 07:05
301 120 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 07:15
302 118 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 07:20
303 124 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 07:25
304 130 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 07:30
305 131 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 07:35
306 124 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 07:40
307 117 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 07:45
308 117 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 07:50
309 115 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 07:55
310 119 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 08:00
311 127 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 08:05
312 129 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 08:10
313 119 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 08:15
314 119 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 08:20
315 128 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 08:25
316 132 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 08:30
317 137 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 08:35
318 136 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 08:40
319 137 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 08:45
320 135 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 08:50
321 127 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 08:56
322 119 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 09:00
323 114 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 09:05
324 117 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 09:11
325 124 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 09:15
326 120 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 09:21
327 115 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 09:25
328 110 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 09:30
329 109 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 09:35
330 109 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 09:40
331 111 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 09:45
332 117 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 09:50
333 115 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 09:55
334 110 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 10:00
335 105 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 10:05
336 103 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 10:11
337 101 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 10:15
338 103 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 10:21
339 107 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 10:25
340 105 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 10:30
341 102 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 10:36
342 100 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 10:40
343 99 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 10:45
344 98 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 10:50
345 99 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 10:56
346 98 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 11:01
347 96 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 11:05
348 96 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 11:11
349 95 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 10:15
350 92 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 10:20
351 92 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 10:25
352 96 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 10:30
353 97 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 10:35
354 97 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 10:40
355 96 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 10:45
356 98 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 10:50
357 99 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 10:55
358 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 00:00
359 105 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 22:20
360 104 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 22:25
361 103 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 22:30
362 103 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 22:35
363 106 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 22:40
364 106 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 22:45
365 115 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 22:56
366 125 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 23:01
367 124 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 23:05
368 121 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 23:10
369 123 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 23:20
370 124 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 23:25
371 130 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 23:30
372 136 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 23:40
373 146 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 23:45
374 145 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 23:50
375 143 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 23:55
376 - سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 00:00
377 145 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 00:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.