کارگزاری بازار سهام (bazarsahambourse.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 71373

عنوان فارسی : کارگزاری بازار سهام
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 22 آذر 1399 ساعت 17:54

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت کارگزاری بازار سهام

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت کارگزاری بازار سهام در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 7537 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 11:41
2 7322 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 11:45
3 7186 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 12:00
4 7150 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 12:05
5 - چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 20:30
6 7243 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 21:30
7 7435 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 21:35
8 7578 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 21:40
9 7365 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 21:45
10 7356 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 21:50
11 7214 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 21:55
12 7257 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 22:00
13 7257 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 22:35
14 7808 جمعه 05 دی 1399 ساعت 22:40
15 8105 شنبه 06 دی 1399 ساعت 22:45
16 8017 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 22:50
17 8153 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 22:55
18 8458 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 23:00
19 8714 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 23:05
20 9105 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 23:10
21 9371 جمعه 12 دی 1399 ساعت 23:15
22 9833 شنبه 13 دی 1399 ساعت 23:20
23 10486 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 23:25
24 10906 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 23:30
25 11217 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 23:35
26 11828 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 23:40
27 12508 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 23:45
28 13396 جمعه 19 دی 1399 ساعت 23:50
29 14893 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 00:55
30 16554 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 01:00
31 16835 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 01:05
32 16564 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 01:10
33 17348 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 01:15
34 18773 جمعه 26 دی 1399 ساعت 01:20
35 20492 شنبه 27 دی 1399 ساعت 01:50
36 23088 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 01:55
37 25248 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 02:00
38 25273 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 02:25
39 25294 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 03:05
40 28350 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 03:10
41 31463 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 03:20
42 38474 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 06:30
43 45508 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 06:35
44 59679 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 06:40
45 59721 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 06:45
46 67084 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 07:35
47 69550 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 08:30
48 69756 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 09:10
49 82302 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 09:15
50 87587 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 09:20
51 81285 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 09:25
52 75943 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 09:30
53 71362 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 09:35
54 75243 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 09:40
55 75003 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 09:45
56 74821 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 09:50
57 71028 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 09:55
58 70967 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 10:35
59 71024 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 10:40
60 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 20:30
61 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 20:30
62 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 20:30
63 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 20:30
64 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 20:30
65 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 20:30
66 66701 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 15:56
67 66603 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 16:30
68 66496 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 16:35
69 62105 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 16:55
70 62061 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 17:15
71 62059 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 17:30
72 62256 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 17:40
73 62191 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 18:00
74 62056 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 18:15
75 62065 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 18:35
76 61997 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 18:40
77 65606 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 19:00
78 69808 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 19:05
79 81844 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 19:10
80 81844 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 19:15
81 89600 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 19:20
82 89796 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 19:25
83 89882 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 19:30
84 - جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 20:30
85 - شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 20:30
86 - یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 20:30
87 96061 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 19:50
88 96098 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 19:55
89 101777 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 20:00
90 101670 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 20:05
91 101857 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 20:10
92 91658 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 20:15
93 91575 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 20:20
94 - دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 20:30
95 102767 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 20:30
96 102540 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 20:35
97 102261 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 20:40
98 - جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 20:30
99 - شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 20:30
100 - یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 20:30
101 - دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 21:30
102 - سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 21:30
103 - چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 21:30
104 - پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 21:30
105 - جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 21:30
106 - شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 21:30
107 79137 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 22:30
108 70415 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 22:35
109 71946 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 22:40
110 66743 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 22:45
111 68172 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 22:50
112 67922 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 22:55
113 67621 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 23:00
114 63241 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 23:05
115 63428 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 23:10
116 63505 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 23:15
117 63390 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 23:20
118 59704 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 23:25
119 62938 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 23:30
120 62762 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 23:35
121 62864 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 23:41
122 63158 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 23:45
123 63158 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 23:50
124 67446 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 23:55
125 72140 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 00:00
126 72150 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 00:30
127 72279 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 00:35
128 72671 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 00:41
129 73087 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 00:45
130 68823 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 00:50
131 65219 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 00:55
132 65420 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
133 65544 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 01:05
134 65701 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 01:10
135 65863 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 01:15
136 57923 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 01:20
137 55394 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 01:25
138 65922 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 01:30
139 72077 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 01:35
140 72099 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 01:40
141 77878 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 01:45
142 78117 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 01:50
143 78459 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 01:55
144 85110 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 02:00
145 75709 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 02:05
146 75681 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 02:10
147 75538 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 02:15
148 81483 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 02:20
149 81703 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 02:25
150 81768 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 02:30
151 88821 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 02:35
152 81527 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 02:40
153 81268 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 02:45
154 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 21:30
155 81099 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 14:40
156 81190 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 14:50
157 81150 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 15:00
158 81054 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 15:25
159 80849 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 15:30
160 87709 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 15:35
161 87557 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 15:45
162 87650 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 15:50
163 87693 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 16:15
164 87696 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 16:20
165 100998 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 16:25
166 - چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 21:30
167 - پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 21:30
168 - جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 21:30
169 - شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 21:30
170 - یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 21:30
171 - دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 21:30
172 - سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 21:30
173 101426 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 17:05
174 100956 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 17:10
175 - جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 21:30
176 - شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 21:30
177 - یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 21:30
178 - دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 21:30
179 - سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 21:30
180 104631 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 17:40
181 104136 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 18:20
182 95093 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 18:25
183 94976 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 18:30
184 94952 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 18:35
185 95131 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 18:40
186 94804 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 18:45
187 94436 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 18:50
188 93982 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 18:55
189 93534 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 19:00
190 - شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 21:30
191 - یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 21:30
192 - دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 21:30
193 92953 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 19:20
194 92737 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 19:25
195 92382 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 19:30
196 - جمعه 04 تیر 1400 ساعت 21:30
197 - شنبه 05 تیر 1400 ساعت 21:30
198 - یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 21:30
199 - دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 21:30
200 - سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 21:30
201 - چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 21:30
202 - پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 21:30
203 - جمعه 11 تیر 1400 ساعت 21:30
204 - شنبه 12 تیر 1400 ساعت 21:30
205 - یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 21:30
206 - دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 21:30
207 - سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 21:30
208 - چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 21:30
209 - پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 21:30
210 - جمعه 18 تیر 1400 ساعت 21:30
211 - شنبه 19 تیر 1400 ساعت 21:30
212 - یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 21:30
213 - دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 21:30
214 - سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 21:30
215 - چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 21:30
216 - پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 21:30
217 - جمعه 25 تیر 1400 ساعت 21:30
218 - شنبه 26 تیر 1400 ساعت 21:30
219 - یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 21:30
220 - دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 21:30
221 - سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 21:30
222 - چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 21:30
223 - پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 21:30
224 - جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 21:30
225 - شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 21:30
226 - یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 21:30
227 - دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 21:30
228 - سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 21:30
229 - چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 21:30
230 - پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 21:30
231 - جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 21:30
232 - شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 21:30
233 - یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 21:30
234 - دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 21:30
235 - سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 21:30
236 - چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 21:30
237 - پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 21:30
238 - جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 21:30
239 - شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 21:30
240 - یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 21:30
241 - دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 21:30
242 - سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 21:30
243 - چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 21:30
244 - پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 21:30
245 - جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 21:30
246 - شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 21:30
247 - یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 21:30
248 - دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 21:30
249 - سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 21:30
250 - چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 21:30
251 - پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 21:30
252 - جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 21:30
253 - شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 21:30
254 - یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 21:30
255 - دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 21:30
256 - سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 21:30
257 - چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 21:30
258 - پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 21:30
259 - جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 21:30
260 - شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 21:30
261 - یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 21:30
262 - دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 21:30
263 - سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 21:30
264 - چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 21:30
265 - پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 21:30
266 - جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 21:30
267 73250 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 18:57
268 73483 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 19:02
269 73564 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 19:07
270 73411 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 19:12
271 57653 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 19:17
272 57566 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 19:45
273 - جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 21:30
274 57510 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 22:45
275 57616 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 22:50
276 57679 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 00:06
277 57863 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 00:20
278 57979 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 00:30
279 57985 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 00:40
280 57905 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 03:15
281 64702 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 03:20
282 64933 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 03:30
283 64977 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 03:35
284 65101 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 02:55
285 65102 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 03:00
286 65082 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 03:05
287 64906 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 03:15
288 64698 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 03:20
289 64823 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 03:25
290 65114 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 03:30
291 65206 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 03:35
292 65313 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 03:40
293 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 20:30
294 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 20:30
295 70976 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 22:55
296 71211 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 23:05
297 71373 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 23:11
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.