پرداخت نوین (pna.co.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2634

عنوان فارسی : پرداخت نوین
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 14:13

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت پرداخت نوین

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت پرداخت نوین در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 3430 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 22:50
2 3465 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 22:55
3 3454 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 23:00
4 3334 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 23:05
5 3284 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 23:10
6 3258 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 23:15
7 3258 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 23:20
8 3298 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 23:25
9 3279 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 23:30
10 3268 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 23:35
11 3212 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 23:40
12 3264 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 23:45
13 3285 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 23:50
14 3303 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 23:55
15 3316 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 00:00
16 3320 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 00:05
17 3297 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 00:10
18 3278 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 00:15
19 3339 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 00:20
20 3456 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 00:25
21 3445 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 00:30
22 3434 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 00:35
23 3482 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 01:15
24 3444 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 01:20
25 3381 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 01:25
26 3374 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 01:30
27 3482 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 01:35
28 3527 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 01:40
29 3586 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 01:45
30 3731 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 01:50
31 3777 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 02:20
32 3727 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 02:25
33 3682 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 02:30
34 3725 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 02:35
35 3778 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 02:40
36 3893 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 02:45
37 4015 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 02:50
38 4024 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 02:55
39 3979 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 03:00
40 3972 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 03:05
41 3862 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 03:10
42 3862 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 03:15
43 3925 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 03:20
44 4028 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 03:25
45 4038 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 03:30
46 3926 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 03:35
47 3848 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 03:40
48 3828 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 03:45
49 3789 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 03:50
50 3866 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 03:55
51 3829 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 04:00
52 3813 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 04:05
53 3890 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 04:10
54 3888 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 04:15
55 3882 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 04:20
56 3784 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 04:25
57 3757 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 04:30
58 3768 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 04:35
59 3657 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 04:40
60 3590 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 04:45
61 3540 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 04:50
62 3512 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 04:55
63 3478 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 05:00
64 3477 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 05:05
65 3483 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 05:10
66 3345 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 05:15
67 3236 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 05:20
68 3179 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 05:25
69 3144 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 05:30
70 3062 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 05:35
71 3062 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 05:40
72 3164 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 05:45
73 3111 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 05:50
74 2995 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 05:55
75 2981 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 06:00
76 2992 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 06:05
77 3037 جمعه 05 دی 1399 ساعت 06:10
78 3070 شنبه 06 دی 1399 ساعت 06:15
79 3136 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 06:20
80 3086 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 06:25
81 3014 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 06:30
82 3003 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 06:35
83 2934 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 06:40
84 2923 جمعه 12 دی 1399 ساعت 06:45
85 2929 شنبه 13 دی 1399 ساعت 06:50
86 2993 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 06:55
87 2981 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 07:00
88 2966 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 07:05
89 2894 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 07:10
90 2943 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 07:15
91 2916 جمعه 19 دی 1399 ساعت 07:20
92 2942 شنبه 20 دی 1399 ساعت 07:25
93 3023 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 07:30
94 3047 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 07:35
95 2972 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 07:40
96 2886 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 07:45
97 2870 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 07:50
98 2904 جمعه 26 دی 1399 ساعت 07:55
99 2944 شنبه 27 دی 1399 ساعت 08:00
100 3031 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 08:05
101 3181 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 08:10
102 3216 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 08:15
103 3125 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 08:20
104 3112 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 08:25
105 3150 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 08:30
106 3249 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 08:35
107 3356 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 08:40
108 3311 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 08:45
109 3310 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 08:50
110 3211 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 08:55
111 3143 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 09:00
112 3127 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 09:05
113 3162 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 09:10
114 3236 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 09:15
115 3254 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 09:20
116 3311 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 09:26
117 3258 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 09:30
118 3347 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 09:35
119 3341 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 09:40
120 3320 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 09:45
121 3403 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 09:50
122 3444 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 09:55
123 3466 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 10:00
124 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 22:50
125 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 22:50
126 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 22:50
127 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 22:50
128 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 22:50
129 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 22:50
130 3830 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 11:06
131 3626 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 11:46
132 3402 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 11:50
133 3300 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 12:05
134 3377 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 12:31
135 3418 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 12:45
136 3431 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 12:55
137 3343 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 13:15
138 3236 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 13:30
139 3200 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 13:35
140 3110 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 13:40
141 3143 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 14:05
142 3235 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 14:10
143 3273 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 14:16
144 3100 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 14:20
145 3068 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 14:25
146 3009 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 14:30
147 2982 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 14:35
148 3045 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 14:40
149 3054 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 14:45
150 3021 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 14:50
151 3041 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 14:55
152 3055 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 15:00
153 3011 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 15:05
154 3058 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 15:10
155 3045 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 15:15
156 3124 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 15:20
157 3050 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 15:25
158 3110 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 15:30
159 3220 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 15:35
160 3221 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 15:40
161 3157 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 15:45
162 3151 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 15:50
163 3272 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 15:55
164 3387 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 17:00
165 3441 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 17:05
166 3552 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 17:10
167 3642 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 17:15
168 3726 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 17:20
169 3773 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 17:25
170 3899 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 17:30
171 4022 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 17:35
172 4073 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 17:40
173 4082 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 17:45
174 4082 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 17:50
175 4180 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 17:55
176 4326 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 18:00
177 4306 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 18:05
178 4186 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 18:10
179 4085 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 18:15
180 3959 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 18:20
181 3977 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 18:25
182 4007 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 18:30
183 4091 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 18:35
184 4091 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 18:40
185 3974 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 18:45
186 3974 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 18:50
187 3750 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 18:55
188 3765 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 19:00
189 3793 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 19:05
190 3920 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 19:10
191 3997 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 19:15
192 3938 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 19:20
193 3771 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 19:25
194 3599 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 19:30
195 3484 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 19:35
196 3459 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 19:40
197 3526 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 19:45
198 3445 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 19:50
199 3322 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 19:55
200 3229 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 20:00
201 3118 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 20:05
202 3025 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 20:10
203 2975 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 20:15
204 3002 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 20:20
205 2942 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 20:25
206 2855 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 20:30
207 2779 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 20:35
208 2870 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 20:40
209 2807 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 20:45
210 2857 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 20:50
211 2912 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 20:55
212 2862 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 21:00
213 2795 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 21:05
214 2783 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 21:10
215 2748 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 21:15
216 2761 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 21:20
217 - پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 23:50
218 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 23:50
219 2856 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 10:15
220 2807 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 10:20
221 2771 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 10:25
222 2715 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 10:50
223 2711 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 10:55
224 2719 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 11:05
225 2775 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 11:10
226 2848 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 11:15
227 2804 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 11:25
228 2723 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 11:30
229 2701 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 11:35
230 2734 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 11:40
231 2710 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 12:00
232 2757 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 12:05
233 2839 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 12:15
234 2859 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 12:20
235 2757 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 12:25
236 2711 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 12:30
237 2734 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 12:35
238 2835 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 12:40
239 2964 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 12:45
240 2946 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 12:50
241 3065 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 12:55
242 3122 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 13:00
243 3009 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 13:05
244 2944 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 13:10
245 2912 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 13:15
246 2926 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 13:20
247 3040 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 13:25
248 3064 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 13:30
249 3043 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 13:35
250 2880 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 13:40
251 2928 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 13:45
252 2898 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 13:50
253 3055 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 13:55
254 3071 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 14:00
255 3026 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 14:05
256 2884 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 14:10
257 2880 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 14:15
258 2822 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 14:20
259 2851 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 14:25
260 2895 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 14:30
261 2850 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 14:35
262 2723 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 14:40
263 2687 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 14:45
264 2609 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 14:50
265 2609 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 14:55
266 2504 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 15:00
267 2483 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 15:05
268 2416 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 15:10
269 2360 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 15:15
270 2312 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 15:20
271 2244 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 15:25
272 2188 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 15:30
273 2214 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 15:35
274 2298 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 15:40
275 2259 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 15:45
276 2174 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 15:50
277 2175 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 15:55
278 2142 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 16:00
279 2183 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 16:05
280 2191 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 16:10
281 2238 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 16:15
282 2228 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 16:20
283 2158 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 16:30
284 2149 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 16:35
285 2119 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 16:40
286 2174 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 16:45
287 2209 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 16:50
288 2312 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 19:30
289 2309 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 19:35
290 2309 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 19:40
291 2334 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 19:45
292 2386 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 19:50
293 2393 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 19:55
294 2497 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 20:00
295 2626 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 20:05
296 2580 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 20:10
297 2628 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 20:15
298 2532 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 20:20
299 2506 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 20:25
300 2492 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 20:30
301 2457 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 20:40
302 2555 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 20:45
303 2573 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 20:50
304 2543 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 21:00
305 2465 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 21:05
306 2475 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 21:10
307 2443 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 21:15
308 2476 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 21:20
309 2560 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 21:25
310 2484 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 21:30
311 2458 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 21:35
312 2414 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 21:40
313 2446 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 21:45
314 2513 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 21:50
315 2590 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 21:55
316 2659 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 22:00
317 2633 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 22:05
318 2618 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 22:10
319 2539 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 22:15
320 2480 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 22:21
321 2432 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 22:25
322 2499 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 22:30
323 2544 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 22:35
324 2522 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 22:40
325 2419 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 22:45
326 2383 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 22:50
327 2372 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 22:55
328 2342 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 23:00
329 2358 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 23:05
330 2445 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 23:10
331 2493 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 23:15
332 2497 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 23:20
333 2411 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 23:25
334 2471 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 23:30
335 2487 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 23:35
336 2544 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 23:40
337 2600 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 23:45
338 - شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 23:50
339 2646 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 23:50
340 2585 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 23:56
341 2541 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 00:00
342 2590 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 00:05
343 2626 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 00:10
344 2661 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 00:25
345 2717 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 00:30
346 2642 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 00:35
347 2584 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 00:40
348 2527 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 23:45
349 2519 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 23:50
350 2530 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 23:55
351 2549 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 00:25
352 2677 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 00:30
353 2673 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 00:35
354 2650 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 00:40
355 2649 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 00:45
356 2618 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 00:50
357 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 22:50
358 2872 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 18:45
359 2846 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 18:50
360 2756 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 18:55
361 2726 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 19:00
362 2799 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 19:05
363 2767 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 19:10
364 2830 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 19:15
365 2943 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 19:20
366 2928 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 19:25
367 2873 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 19:35
368 2875 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 19:45
369 2809 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 19:50
370 2738 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 19:55
371 2764 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 20:00
372 2869 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 20:10
373 2741 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 20:15
374 2647 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 20:20
375 2634 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 20:30
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.