پرداخت نوین (pna.co.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 3296

عنوان فارسی : پرداخت نوین
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 14:13

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت پرداخت نوین

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت پرداخت نوین در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 5797 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 03:15
2 5925 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 03:25
3 5801 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 03:30
4 5779 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 03:35
5 5811 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 03:40
6 5726 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 03:45
7 5618 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 03:55
8 5599 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 04:00
9 5621 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 04:05
10 5656 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 04:10
11 5532 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 04:15
12 5542 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 03:40
13 5552 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 03:45
14 5578 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 03:55
15 5458 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 04:05
16 5496 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 04:10
17 5561 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 04:15
18 5735 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 04:20
19 5754 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 04:25
20 5851 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 04:30
21 5794 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 04:35
22 5862 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 04:40
23 5792 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 04:45
24 5889 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 04:50
25 5881 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 04:55
26 6083 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 05:00
27 6020 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 05:05
28 5792 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 05:10
29 5863 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 05:15
30 6091 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 05:20
31 5813 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 05:30
32 5741 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 05:35
33 5969 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 05:40
34 6108 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 05:45
35 6025 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 05:50
36 5996 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 05:55
37 6064 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 06:00
38 6006 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 06:05
39 6018 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 06:10
40 6199 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 06:15
41 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 02:15
42 - سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 02:15
43 - چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 02:15
44 6152 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 07:25
45 6171 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 07:35
46 6278 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 07:45
47 6362 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 07:50
48 6259 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 07:55
49 6227 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 08:05
50 6121 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 08:10
51 6300 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 08:15
52 6137 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 08:20
53 6148 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 08:35
54 6393 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 08:40
55 6264 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 08:45
56 6168 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 08:50
57 6102 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 08:55
58 6055 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 09:00
59 6121 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 09:05
60 6108 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 09:10
61 6071 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 09:15
62 6142 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 09:20
63 6058 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 09:25
64 5936 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 09:35
65 5870 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 09:40
66 6041 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 09:45
67 6134 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 09:50
68 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 02:15
69 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 02:15
70 - سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 02:15
71 6217 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 07:30
72 6359 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 07:55
73 6582 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 08:00
74 6965 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 08:05
75 7311 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 08:10
76 7201 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 08:15
77 7075 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 08:20
78 6881 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 08:25
79 6892 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 08:30
80 6788 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 08:35
81 6851 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 08:40
82 - یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 02:15
83 6824 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 03:50
84 6567 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 04:05
85 6481 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 04:35
86 6532 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 04:40
87 6613 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 04:45
88 6649 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 05:00
89 6620 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 05:05
90 6606 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 05:10
91 6511 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 05:15
92 6524 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 05:20
93 6527 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 05:25
94 6559 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 05:30
95 6486 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 05:35
96 6510 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 05:40
97 6321 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 05:45
98 6311 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 05:50
99 6379 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 06:00
100 6158 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 06:05
101 5576 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 06:10
102 5382 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 06:15
103 5151 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 06:20
104 4957 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 06:25
105 4858 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 06:35
106 5007 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 06:40
107 4912 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 06:45
108 4940 جمعه 06 دی 1398 ساعت 07:05
109 4997 شنبه 07 دی 1398 ساعت 07:15
110 5139 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 07:26
111 5126 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 07:30
112 5046 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 07:35
113 5081 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 07:50
114 5112 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 07:55
115 5093 جمعه 13 دی 1398 ساعت 08:00
116 5103 شنبه 14 دی 1398 ساعت 08:05
117 5158 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 08:10
118 5113 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 08:15
119 5097 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 08:20
120 5198 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 08:25
121 5119 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 08:30
122 5094 جمعه 20 دی 1398 ساعت 08:35
123 5176 شنبه 21 دی 1398 ساعت 08:45
124 5091 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 08:50
125 5058 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 08:55
126 5064 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 09:00
127 4996 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 09:15
128 5010 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 09:35
129 4885 جمعه 27 دی 1398 ساعت 09:40
130 4930 شنبه 28 دی 1398 ساعت 09:50
131 5027 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 09:55
132 5283 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 10:00
133 5277 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 10:05
134 5250 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 10:10
135 5450 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 10:15
136 5456 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 10:30
137 5322 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 10:35
138 5455 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 10:45
139 5484 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 10:50
140 5369 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 10:56
141 5201 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 11:00
142 5186 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 11:05
143 5179 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 11:10
144 5214 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 11:15
145 5331 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 11:20
146 5295 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 11:25
147 5330 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 11:31
148 5011 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 11:35
149 4861 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 11:40
150 4902 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 11:45
151 4843 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 11:51
152 5031 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 11:55
153 5143 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 12:15
154 5121 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 12:20
155 5258 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 12:25
156 5376 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 12:35
157 5490 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 12:45
158 5467 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 12:50
159 5650 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 12:55
160 5681 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 13:00
161 5618 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 13:05
162 5544 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 13:10
163 5562 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 13:15
164 5379 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 13:20
165 5520 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 13:25
166 5618 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 13:30
167 5611 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 13:35
168 5527 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 13:40
169 5436 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 13:45
170 5391 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 13:50
171 5291 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 13:55
172 5255 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 14:00
173 5415 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 14:15
174 5341 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 14:20
175 5365 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 14:25
176 5464 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 14:30
177 5830 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 14:35
178 6082 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 14:40
179 6036 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 14:45
180 6207 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 14:50
181 6027 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 14:55
182 6027 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 15:00
183 6026 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 15:10
184 5848 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 15:15
185 5796 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 15:20
186 - شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 02:15
187 5829 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 07:55
188 5748 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 08:00
189 5823 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 08:05
190 5857 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 08:20
191 5868 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 08:25
192 6028 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 08:30
193 6416 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 09:40
194 6383 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 09:50
195 6156 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 09:55
196 6255 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 10:25
197 6546 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 10:30
198 6807 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 10:40
199 6956 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 10:45
200 7362 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 10:55
201 7686 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 11:00
202 7544 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 11:05
203 7547 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 11:15
204 7686 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 11:20
205 7943 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 11:25
206 8187 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 11:30
207 8341 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 11:40
208 8315 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 11:45
209 8304 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 11:50
210 8397 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 11:55
211 8078 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 12:00
212 7874 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 14:20
213 8210 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 14:30
214 8284 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 14:40
215 8114 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 14:45
216 8335 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 14:50
217 8168 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 14:55
218 7994 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 15:00
219 7726 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 15:05
220 7747 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 15:10
221 7608 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 15:16
222 7915 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 15:20
223 7775 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 15:25
224 7486 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 16:00
225 7241 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 16:05
226 7216 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 16:10
227 6953 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 16:15
228 6717 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 16:20
229 6636 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 16:30
230 6402 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 16:50
231 6065 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 16:55
232 6020 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 17:00
233 5793 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 17:05
234 5793 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 17:10
235 5467 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 21:10
236 5369 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 23:55
237 5167 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 00:10
238 4985 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 00:15
239 4874 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 00:20
240 4761 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 00:25
241 4778 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 00:55
242 4727 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 01:05
243 4557 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 01:10
244 4495 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 01:15
245 4418 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 01:20
246 4328 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 01:25
247 4275 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 01:30
248 4276 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 01:35
249 4277 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 01:40
250 4218 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 01:45
251 4030 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 01:50
252 3966 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 01:55
253 3888 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 02:00
254 3808 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 02:10
255 3800 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 02:15
256 3750 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 02:20
257 3727 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 02:25
258 3637 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 02:30
259 3639 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 02:35
260 3692 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 02:40
261 3639 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 02:45
262 3632 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 02:50
263 3621 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 02:55
264 3521 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 03:00
265 3488 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 03:05
266 3417 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 03:10
267 - چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 03:15
268 3370 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 03:15
269 3420 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 03:20
270 3451 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 03:25
271 3484 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 03:30
272 3537 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 03:35
273 3478 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 03:40
274 3371 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 03:45
275 3440 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 03:50
276 3423 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 03:55
277 3452 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 04:50
278 3543 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 05:30
279 3538 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 08:00
280 3471 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 09:10
281 3387 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 09:15
282 3411 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 09:25
283 3470 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 09:30
284 3507 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 09:35
285 3604 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 09:50
286 3668 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 09:55
287 3603 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 10:00
288 3575 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 13:20
289 3596 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 13:25
290 3575 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 13:30
291 3542 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 13:55
292 3586 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 14:10
293 3585 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 14:15
294 3537 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 14:30
295 3469 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 14:35
296 3524 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 14:40
297 3558 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 14:45
298 3589 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 14:50
299 3641 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 14:55
300 3625 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 15:05
301 3572 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 15:10
302 3568 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 15:40
303 3638 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 15:45
304 3675 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 15:50
305 3713 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 15:55
306 3709 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 16:00
307 3494 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 16:10
308 3475 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 16:15
309 3430 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 16:30
310 3452 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 16:35
311 3403 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 16:41
312 3434 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 16:45
313 3351 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 16:50
314 3321 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 16:55
315 3303 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 17:01
316 3335 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 17:05
317 3348 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 17:10
318 3379 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 17:15
319 3471 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 17:20
320 3529 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 17:25
321 3413 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 17:30
322 3404 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 17:35
323 3408 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 17:40
324 3366 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 17:45
325 3372 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 17:50
326 3428 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 18:06
327 3359 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 18:10
328 3359 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 18:15
329 3331 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 18:20
330 3145 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 18:25
331 3116 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 18:30
332 3132 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 18:35
333 3105 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 18:40
334 3140 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 18:45
335 3074 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 18:50
336 3101 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 18:55
337 3172 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 19:00
338 3205 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 19:05
339 3286 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 19:10
340 3338 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 19:15
341 3239 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 19:20
342 3241 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 19:25
343 3171 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 19:30
344 3150 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 19:35
345 3125 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 19:40
346 3092 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 19:45
347 3112 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 19:50
348 3095 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 19:55
349 3065 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 20:00
350 3013 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 20:05
351 2959 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 20:10
352 2989 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 20:15
353 2978 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 20:20
354 2978 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 20:25
355 3081 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 20:30
356 3129 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 20:35
357 3060 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 20:40
358 3068 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 20:45
359 3008 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 20:50
360 3040 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 20:55
361 3160 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 21:00
362 3169 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 21:05
363 3127 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 21:10
364 3116 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 21:15
365 3088 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 21:20
366 3079 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 21:25
367 3073 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 21:30
368 3150 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 21:35
369 3165 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 21:40
370 3095 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 21:45
371 3138 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 21:50
372 3253 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 21:55
373 3296 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 22:00
374 3296 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 22:05
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.