پایگاه خبری وزارت بهداشت (behdasht.gov.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 596

زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت 22:23

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت پایگاه خبری وزارت بهداشت

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت پایگاه خبری وزارت بهداشت در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 481 پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت 22:25
2 487 جمعه 21 دی 1397 ساعت 22:30
3 501 شنبه 22 دی 1397 ساعت 22:35
4 499 یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 22:40
5 488 دوشنبه 24 دی 1397 ساعت 22:45
6 480 سه‌شنبه 25 دی 1397 ساعت 22:50
7 476 چهارشنبه 26 دی 1397 ساعت 22:55
8 479 پنجشنبه 27 دی 1397 ساعت 23:00
9 478 جمعه 28 دی 1397 ساعت 23:05
10 487 شنبه 29 دی 1397 ساعت 23:10
11 488 یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 23:15
12 480 دوشنبه 01 بهمن 1397 ساعت 23:20
13 472 سه‌شنبه 02 بهمن 1397 ساعت 23:25
14 472 چهارشنبه 03 بهمن 1397 ساعت 23:30
15 476 پنجشنبه 04 بهمن 1397 ساعت 23:35
16 481 جمعه 05 بهمن 1397 ساعت 23:40
17 497 شنبه 06 بهمن 1397 ساعت 23:45
18 495 یکشنبه 07 بهمن 1397 ساعت 23:51
19 492 دوشنبه 08 بهمن 1397 ساعت 23:55
20 481 چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 00:00
21 485 پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 00:05
22 491 جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 00:10
23 505 شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 00:15
24 514 یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 00:20
25 511 دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 00:25
26 514 سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 00:30
27 511 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 00:35
28 519 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 00:40
29 536 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 00:45
30 543 شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 00:50
31 549 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 00:55
32 561 دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 01:00
33 552 سه‌شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 01:05
34 554 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 01:10
35 556 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 01:15
36 559 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 01:20
37 567 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 01:25
38 578 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 01:30
39 582 دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 01:35
40 583 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 01:40
41 576 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 01:45
42 576 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 01:50
43 581 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 01:55
44 581 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 02:00
45 594 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 02:05
46 591 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 02:10
47 583 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 02:15
48 569 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 02:20
49 578 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 02:25
50 580 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 02:30
51 604 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 02:35
52 606 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 02:40
53 611 دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 03:00
54 605 سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 04:00
55 603 چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 04:05
56 - چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 22:25
57 - پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 22:25
58 - جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 22:25
59 585 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 16:15
60 577 دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 20:55
61 571 سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 21:00
62 569 چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 22:20
63 - چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 22:25
64 563 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 22:40
65 563 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 22:45
66 559 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 23:00
67 559 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 23:05
68 551 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 23:10
69 554 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 23:20
70 566 چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 23:40
71 575 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 23:55
72 586 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 01:10
73 601 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 01:15
74 619 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 01:25
75 634 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 01:30
76 638 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 02:30
77 643 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 02:35
78 643 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 02:40
79 638 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 02:45
80 632 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 03:15
81 631 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 03:20
82 632 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 03:25
83 630 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 03:30
84 644 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 03:35
85 663 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 03:40
86 676 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 03:45
87 692 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 03:55
88 695 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 04:00
89 694 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 04:05
90 676 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 10:50
91 677 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 11:45
92 669 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 12:10
93 668 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 12:15
94 683 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 12:20
95 704 دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 21:56
96 - دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 23:25
97 705 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 00:15
98 704 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 00:20
99 703 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 00:25
100 708 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 00:30
101 702 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 00:35
102 691 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 00:40
103 684 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 00:45
104 662 چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398 ساعت 00:50
105 650 پنجشنبه 05 اردیبهشت 1398 ساعت 00:55
106 635 جمعه 06 اردیبهشت 1398 ساعت 01:00
107 653 شنبه 07 اردیبهشت 1398 ساعت 01:05
108 664 یکشنبه 08 اردیبهشت 1398 ساعت 01:10
109 658 دوشنبه 09 اردیبهشت 1398 ساعت 01:15
110 641 سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 01:20
111 646 چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 01:25
112 640 پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت 01:30
113 625 جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت 01:40
114 619 شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 01:45
115 613 یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت 01:50
116 599 دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 01:55
117 577 سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 ساعت 02:00
118 585 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 ساعت 02:10
119 587 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 ساعت 02:15
120 596 جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 02:20
121 602 شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 09:45
122 611 یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 21:25
123 603 دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 22:45
124 599 سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 22:50
125 600 چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 23:20
126 - چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 23:25
127 596 پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت 23:25
128 599 جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 23:30
129 617 شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 23:35
130 615 یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 23:40
131 608 دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 23:45
132 605 سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 23:50
133 588 چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 23:55
134 590 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 00:00
135 594 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 00:05
136 602 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 00:10
137 594 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 00:16
138 584 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 00:20
139 598 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 00:25
140 604 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 00:30
141 602 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 00:35
142 607 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 01:15
143 614 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 01:20
144 605 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 01:25
145 604 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 01:30
146 601 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 01:35
147 612 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 01:40
148 627 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 01:45
149 632 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 01:50
150 639 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 01:55
151 629 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 02:00
152 - دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 23:25
153 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 23:25
154 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 23:25
155 601 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 00:30
156 609 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 01:00
157 614 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 01:05
158 610 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 01:10
159 602 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 01:15
160 582 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 01:50
161 580 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 01:55
162 580 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 02:00
163 585 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 02:05
164 601 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 02:10
165 606 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 02:15
166 605 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 02:20
167 596 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 02:25
168 591 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 02:30
169 577 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 02:35
170 577 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 02:40
171 595 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 02:45
172 609 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 02:50
173 585 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 02:55
174 594 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 03:00
175 586 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 03:05
176 592 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 03:10
177 594 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 03:15
178 596 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 03:20
179 596 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 03:25
180 574 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 03:30
181 579 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 03:35
182 588 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 03:40
183 591 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 03:45
184 601 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 03:50
185 601 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 04:00
186 609 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 04:10
187 593 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 04:15
188 592 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 04:20
189 599 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 04:25
190 596 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 04:30
191 603 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 04:35
192 605 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 04:45
193 604 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 04:50
194 597 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 04:55
195 596 چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 05:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.