پایگاه خبری وزارت بهداشت (behdasht.gov.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 684

زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت 22:23

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت پایگاه خبری وزارت بهداشت

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت پایگاه خبری وزارت بهداشت در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 481 پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت 22:25
2 487 جمعه 21 دی 1397 ساعت 22:30
3 501 شنبه 22 دی 1397 ساعت 22:35
4 499 یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 22:40
5 488 دوشنبه 24 دی 1397 ساعت 22:45
6 480 سه‌شنبه 25 دی 1397 ساعت 22:50
7 476 چهارشنبه 26 دی 1397 ساعت 22:55
8 479 پنجشنبه 27 دی 1397 ساعت 23:00
9 478 جمعه 28 دی 1397 ساعت 23:05
10 487 شنبه 29 دی 1397 ساعت 23:10
11 488 یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 23:15
12 480 دوشنبه 01 بهمن 1397 ساعت 23:20
13 472 سه‌شنبه 02 بهمن 1397 ساعت 23:25
14 472 چهارشنبه 03 بهمن 1397 ساعت 23:30
15 476 پنجشنبه 04 بهمن 1397 ساعت 23:35
16 481 جمعه 05 بهمن 1397 ساعت 23:40
17 497 شنبه 06 بهمن 1397 ساعت 23:45
18 495 یکشنبه 07 بهمن 1397 ساعت 23:51
19 492 دوشنبه 08 بهمن 1397 ساعت 23:55
20 481 چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 00:00
21 485 پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 00:05
22 491 جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 00:10
23 505 شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 00:15
24 514 یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 00:20
25 511 دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 00:25
26 514 سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 00:30
27 511 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 00:35
28 519 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 00:40
29 536 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 00:45
30 543 شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 00:50
31 549 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 00:55
32 561 دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 01:00
33 552 سه‌شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 01:05
34 554 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 01:10
35 556 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 01:15
36 559 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 01:20
37 567 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 01:25
38 578 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 01:30
39 582 دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 01:35
40 583 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 01:40
41 576 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 01:45
42 576 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 01:50
43 581 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 01:55
44 581 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 02:00
45 594 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 02:05
46 591 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 02:10
47 583 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 02:15
48 569 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 02:20
49 578 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 02:25
50 580 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 02:30
51 604 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 02:35
52 606 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 02:40
53 611 دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 03:00
54 605 سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 04:00
55 603 چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 04:05
56 - چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 22:25
57 - پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 22:25
58 - جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 22:25
59 585 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 16:15
60 577 دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 20:55
61 571 سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 21:00
62 569 چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 22:20
63 - چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 22:25
64 563 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 22:40
65 563 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 22:45
66 559 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 23:00
67 559 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 23:05
68 551 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 23:10
69 554 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 23:20
70 566 چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 23:40
71 575 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 23:55
72 586 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 01:10
73 601 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 01:15
74 619 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 01:25
75 634 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 01:30
76 638 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 02:30
77 643 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 02:35
78 643 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 02:40
79 638 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 02:45
80 632 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 03:15
81 631 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 03:20
82 632 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 03:25
83 630 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 03:30
84 644 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 03:35
85 663 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 03:40
86 676 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 03:45
87 692 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 03:55
88 695 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 04:00
89 694 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 04:05
90 676 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 10:50
91 677 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 11:45
92 669 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 12:10
93 668 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 12:15
94 683 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 12:20
95 704 دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 21:56
96 - دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 23:25
97 705 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 00:15
98 704 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 00:20
99 703 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 00:25
100 708 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 00:30
101 702 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 00:35
102 691 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 00:40
103 684 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 00:45