پارس فوتبال (parsfootball.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 42

عنوان فارسی : پارس فوتبال
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 22 اسفند 1394 ساعت 17:36
خلاصه معرفی parsfootball.com درج شده در الکسا
اولین خبرگزاری فوتبال ایران و اولین وب‌گاه تخصصی فوتبال درایران، انجمنهای گفت و گو ، اخبار فوتبال ایران و جهان، کارشناسی، فناوری چندرسانه‌ای همچون رادیو پارس فوتبال ، گاری عکس و فیلم ، تلویزیون پارس فوتبال و ... با حضور کارشناسانی چون عادل فردوسی پور،جواد خیابانی ، اردشیر لارودی ،یاسر اشراقی و ...

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت پارس فوتبال

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت پارس فوتبال در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 82 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 15:30
2 81 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 15:35
3 81 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 15:40
4 82 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 15:45
5 81 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 15:50
6 80 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 15:55
7 75 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 16:00
8 75 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 16:05
9 74 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 16:10
10 72 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 16:15
11 - پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 15:30
12 67 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 16:25
13 65 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 16:30
14 63 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 16:35
15 63 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 16:40
16 63 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 16:45
17 61 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 16:50
18 62 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 16:55
19 62 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 17:00
20 61 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 17:05
21 62 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 17:10
22 63 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 16:15
23 63 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 16:20
24 62 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 16:25
25 62 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 16:30
26 61 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 16:35
27 61 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 16:40
28 61 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 16:45
29 61 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 16:50
30 63 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 16:55
31 66 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 17:00
32 66 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 17:05
33 67 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 17:10
34 69 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 17:15
35 73 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 17:20
36 75 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 17:25
37 78 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 17:30
38 80 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 17:35
39 81 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 17:40
40 85 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 17:45
41 86 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 17:50
42 86 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 17:55
43 84 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 18:05
44 84 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 18:10
45 84 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 18:15
46 84 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 18:20
47 83 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 18:25
48 84 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 18:30
49 84 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 18:35
50 83 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 18:40
51 84 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 18:45
52 82 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 18:50
53 81 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 18:55
54 79 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 19:00
55 76 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 19:05
56 79 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 19:10
57 80 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 19:15
58 78 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 19:20
59 78 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 19:25
60 78 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 19:30
61 78 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 19:35
62 77 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 19:40
63 76 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 19:45
64 75 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 19:50
65 76 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 19:55
66 76 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 20:00
67 78 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 20:05
68 75 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 20:10
69 75 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 20:15
70 76 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 20:20
71 78 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 20:25
72 79 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 20:30
73 84 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 20:35
74 84 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 20:40
75 88 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 20:45
76 86 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 20:50
77 88 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 20:55
78 87 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 21:00
79 88 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 21:05
80 87 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 21:10
81 87 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 21:15
82 86 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 21:20
83 86 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 21:25
84 88 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 21:30
85 93 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 21:35
86 97 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 21:35
87 98 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 21:40
88 99 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 21:45
89 99 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 21:50
90 102 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 21:55
91 107 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 21:56
92 103 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 22:00
93 106 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 22:05
94 110 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 22:10
95 113 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 22:15
96 114 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 22:20
97 112 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 22:25
98 106 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 22:30
99 106 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 22:35
100 105 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 22:40
101 104 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 22:45
102 - پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 14:30
103 - جمعه 21 آذر 1399 ساعت 14:30
104 - شنبه 22 آذر 1399 ساعت 14:30
105 - یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 14:30
106 - دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 14:30
107 - سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 14:30
108 - چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 14:30
109 - پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 14:30
110 - جمعه 28 آذر 1399 ساعت 14:30
111 - شنبه 29 آذر 1399 ساعت 14:30
112 - یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 14:30
113 - دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 14:30
114 - سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 14:30
115 - چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 14:30
116 - پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 14:30
117 - جمعه 05 دی 1399 ساعت 14:30
118 - شنبه 06 دی 1399 ساعت 14:30
119 - یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 14:30
120 94 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 00:20
121 93 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 00:25
122 93 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 00:30
123 93 جمعه 12 دی 1399 ساعت 00:35
124 92 شنبه 13 دی 1399 ساعت 00:40
125 92 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 00:45
126 90 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 00:50
127 90 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 00:55
128 - سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 14:30
129 89 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 01:10
130 89 جمعه 19 دی 1399 ساعت 01:15
131 89 شنبه 20 دی 1399 ساعت 01:20
132 87 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 01:25
133 86 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 01:30
134 86 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 01:35
135 86 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 01:40
136 85 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 01:45
137 83 جمعه 26 دی 1399 ساعت 01:50
138 76 شنبه 27 دی 1399 ساعت 01:55
139 74 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 02:00
140 71 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 02:05
141 71 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 02:10
142 69 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 02:15
143 67 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 02:20
144 68 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 02:25
145 66 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 02:30
146 65 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 02:35
147 65 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 02:40
148 65 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 02:45
149 65 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 02:50
150 66 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 02:55
151 67 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 03:00
152 66 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 03:05
153 65 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 03:10
154 65 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 03:15
155 65 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 03:20
156 64 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 03:25
157 64 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 03:30
158 64 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 03:35
159 64 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 03:40
160 64 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 03:45
161 64 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 03:50
162 63 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 03:55
163 63 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 05:50
164 63 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 06:25
165 63 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 06:45
166 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 14:30
167 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 14:30
168 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 14:30
169 63 دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 19:20
170 64 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 20:00
171 66 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 20:05
172 67 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 20:10
173 69 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 20:15
174 66 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 20:20
175 67 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 20:25
176 69 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 20:35
177 70 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 20:40
178 67 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 20:45
179 68 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 20:50
180 67 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 20:55
181 66 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 21:00
182 67 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 21:05
183 68 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 21:10
184 68 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 21:15
185 67 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 21:20
186 67 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 21:25
187 65 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 21:30
188 64 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 21:35
189 64 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 21:40
190 65 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 21:45
191 63 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 21:50
192 61 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 21:55
193 62 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 22:00
194 61 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 22:05
195 62 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 22:10
196 59 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 22:15
197 57 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 22:20
198 55 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 22:25
199 55 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 22:30
200 54 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 22:35
201 54 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 22:40
202 54 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 22:45
203 53 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 22:50
204 51 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 23:55
205 50 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 00:00
206 49 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 00:20
207 47 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 00:00
208 45 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 00:00
209 44 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 00:00
210 44 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 00:00
211 44 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 00:00
212 44 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 00:40
213 46 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 00:00
214 46 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 00:00
215 43 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 00:30
216 43 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 00:00
217 43 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 00:00
218 43 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 00:20
219 43 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 00:25
220 42 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 00:00
221 42 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 00:25
222 44 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 00:00
223 44 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 00:35
224 43 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 00:40
225 44 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 00:00
226 44 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 00:00
227 46 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 00:00
228 47 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 00:00
229 50 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 00:15
230 51 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 00:20
231 51 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 00:25
232 54 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 00:30
233 57 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 00:35
234 60 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 00:40
235 59 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 00:45
236 59 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 00:50
237 59 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 00:55
238 58 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
239 57 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 01:05
240 57 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 01:10
241 58 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 01:15
242 59 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 01:20
243 59 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 01:25
244 53 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 01:30
245 54 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 01:35
246 56 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 01:40
247 54 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 01:45
248 53 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 01:50
249 56 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 01:55
250 57 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 02:00
251 56 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 02:05
252 56 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 02:10
253 57 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 02:15
254 57 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 02:20
255 58 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 02:25
256 58 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 02:30
257 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 15:30
258 58 شنبه 25 اردیبهشت 1400 ساعت 19:05
259 58 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 19:10
260 62 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 19:15
261 61 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 19:20
262 60 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 19:25
263 61 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 19:30
264 - جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 15:30
265 57 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 19:40
266 55 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 19:45
267 59 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 19:50
268 60 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 19:55
269 62 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 20:00
270 63 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 20:05
271 63 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 20:10
272 62 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 20:15
273 65 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 20:20
274 65 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 20:25
275 65 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 20:30
276 66 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 20:35
277 66 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 20:40
278 66 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 20:45
279 66 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 20:50
280 66 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 20:55
281 66 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 21:00
282 63 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 21:05
283 62 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 21:10
284 62 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 21:15
285 62 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 21:20
286 62 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 21:25
287 - یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 15:30
288 61 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 21:35
289 62 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 21:40
290 62 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 21:45
291 62 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 21:50
292 63 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 21:55
293 64 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 22:00
294 64 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 22:05
295 64 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 22:10
296 63 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 22:15
297 65 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 22:20
298 66 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 22:25
299 68 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 22:30
300 69 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 22:35
301 - یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 15:30
302 - دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 15:30
303 - سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 15:30
304 - چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 15:30
305 - پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 15:30
306 - جمعه 11 تیر 1400 ساعت 15:30
307 - شنبه 12 تیر 1400 ساعت 15:30
308 - یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 15:30
309 - دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 15:30
310 63 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 23:25
311 64 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 23:30
312 64 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 23:35
313 65 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 23:40
314 - شنبه 19 تیر 1400 ساعت 15:30
315 - یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 15:30
316 - دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 15:30
317 - سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 15:30
318 - چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 15:30
319 - پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 15:30
320 - جمعه 25 تیر 1400 ساعت 15:30
321 - شنبه 26 تیر 1400 ساعت 15:30
322 - یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 15:30
323 - دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 15:30
324 - سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 15:30
325 - چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 15:30
326 - پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 15:30
327 - جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 15:30
328 62 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 01:05
329 60 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 01:10
330 58 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 01:15
331 56 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 01:20
332 53 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 01:25
333 54 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 01:55
334 55 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 02:00
335 52 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 02:05
336 52 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 02:10
337 52 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 02:15
338 51 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 02:20
339 49 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 00:00
340 49 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 00:15
341 49 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 00:00
342 51 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 00:15
343 51 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 00:20
344 51 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 00:25
345 52 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 00:30
346 53 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 00:35
347 53 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 00:40
348 53 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 00:45
349 51 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 00:50
350 51 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 00:55
351 51 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 01:00
352 51 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 01:05
353 50 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 00:00
354 49 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 00:00
355 45 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 00:15
356 44 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 00:00
357 44 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 00:00
358 44 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 00:00
359 44 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 00:15
360 44 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 00:20
361 45 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 00:25
362 46 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 00:30
363 46 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 00:35
364 47 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 00:40
365 48 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 00:45
366 49 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 00:50
367 49 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 00:55
368 48 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 01:00
369 48 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 01:05
370 48 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 01:10
371 48 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 01:15
372 49 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 01:20
373 50 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 01:25
374 49 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 01:30
375 48 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 01:35
376 48 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 01:40
377 47 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 01:45
378 44 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 01:50
379 44 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 01:55
380 42 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 02:00
381 41 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 02:05
382 42 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 02:10
383 42 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 02:15
384 42 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 02:20
385 41 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 02:25
386 41 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 02:30
387 40 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 01:35
388 39 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 01:40
389 39 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 00:00
390 39 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 00:15
391 38 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 00:20
392 38 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 00:25
393 38 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 00:30
394 38 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 00:35
395 37 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 00:00
396 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 14:30
397 36 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 04:00
398 36 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 00:00
399 37 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 00:00
400 40 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 00:15
401 39 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 00:00
402 38 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 00:00
403 38 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 00:00
404 37 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 00:15
405 37 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 00:20
406 38 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 00:00
407 40 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 00:15
408 40 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 00:00
409 40 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 00:15
410 39 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 00:20
411 38 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 00:25
412 39 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 00:00
413 39 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 00:15
414 41 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 00:20
415 42 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 00:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.