ویدوفا (vidofa.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 60412

عنوان فارسی : ویدوفا
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 11:19

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت ویدوفا

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت ویدوفا در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 8702 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 11:19
2 8804 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 12:20
3 8850 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 12:25
4 9344 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 12:40
5 9134 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 12:45
6 9204 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 13:46
7 9078 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 15:15
8 9140 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 15:20
9 9112 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 15:25
10 9239 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 15:30
11 9235 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 15:35
12 8777 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 16:30
13 8804 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 16:36
14 8852 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 16:40
15 8854 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 16:45
16 9144 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 16:50
17 8789 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 16:55
18 8789 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 17:00
19 8817 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 17:05
20 9007 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 17:15
21 8918 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 17:20
22 9070 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 17:25
23 9274 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 17:30
24 9283 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 17:35
25 9144 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 17:40
26 9144 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 17:45
27 9239 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 18:05
28 9358 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 18:10
29 9617 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 18:15
30 9778 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 18:20
31 9129 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 18:25
32 9272 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 18:30
33 9306 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 18:35
34 9522 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 18:40
35 9630 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 18:45
36 9547 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 18:50
37 - جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 11:19
38 9348 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 15:15
39 9239 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 15:20
40 9703 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 16:06
41 9703 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 16:26
42 9882 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 16:30
43 10635 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 16:45
44 - جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 11:19
45 10288 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 17:00
46 10384 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 17:05
47 10808 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 17:10
48 10983 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 17:35
49 10674 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 17:40
50 10824 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 17:50
51 11040 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 17:55
52 11316 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 18:05
53 11120 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 18:25
54 11059 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 18:35
55 11570 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 18:40
56 11570 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 18:45
57 11853 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 18:50
58 11909 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 18:55
59 12081 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 19:00
60 12164 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 21:00
61 13584 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 22:50
62 13675 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 23:20
63 - چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 11:19
64 14030 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 12:41
65 13576 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 12:45
66 14029 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 12:50
67 15041 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 12:55
68 15846 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 13:00
69 16474 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 13:05
70 16672 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 13:11
71 16422 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 13:15
72 16157 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 13:25
73 16396 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 18:10
74 16454 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 18:15
75 17901 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 18:20
76 18066 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 18:25
77 18052 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 18:30
78 18932 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 18:35
79 19823 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 18:45
80 20472 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 20:35
81 19480 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 21:20
82 19138 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 21:40
83 19790 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 21:45
84 19899 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 21:50
85 19221 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 22:05
86 18985 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 22:10
87 19026 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 22:20
88 20030 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 22:25
89 20030 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 22:30
90 19787 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 22:40
91 20111 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 22:45
92 19416 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 22:50
93 19643 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 22:55
94 19051 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 23:00
95 20662 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 23:05
96 20442 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 23:10
97 20456 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 23:15
98 21190 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 23:25
99 22342 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 23:30
100 21188 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 23:35
101 20649 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 23:40
102 21389 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 23:45
103 22529 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 23:50
104 22443 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 23:55
105 22038 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 00:00
106 22455 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 00:05
107 23070 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 00:10
108 23592 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 00:15
109 23632 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 01:15
110 23542 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 01:20
111 25248 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 01:25
112 25747 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 01:30
113 25739 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 01:35
114 25515 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 01:40
115 25156 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 01:45
116 26296 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 01:50
117 28533 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 01:55
118 29758 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 02:00
119 28845 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 03:15
120 29581 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 03:20
121 28662 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 03:25
122 27738 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 03:30
123 30476 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 03:35
124 31514 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 03:40
125 33102 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 03:45
126 32375 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 03:50
127 33225 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 03:55
128 31299 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 04:40
129 31263 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 04:45
130 31320 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 04:50
131 33816 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 04:55
132 35140 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 05:00
133 33420 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 05:05
134 33410 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 05:10
135 34023 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 05:15
136 32115 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 05:20
137 29421 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 04:25
138 29482 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 04:30
139 30034 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 04:35
140 29363 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 04:40
141 29363 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 04:45
142 27299 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 07:05
143 27468 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 07:10
144 28205 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 07:15
145 28495 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 07:30
146 30335 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 07:35
147 29690 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 07:40
148 29690 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 07:45
149 28038 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 07:50
150 26982 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 07:55
151 28524 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 08:00
152 28038 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 08:05
153 26981 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 08:10
154 30167 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 08:15
155 30193 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 08:20
156 29693 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 08:25
157 29262 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 08:30
158 30336 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 08:35
159 29133 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 08:40
160 27681 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 08:45
161 26488 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 09:05
162 25957 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 09:10
163 26298 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 09:15
164 24722 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 09:20
165 24638 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 09:25
166 26390 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 09:30
167 28705 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 09:35
168 28107 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 09:40
169 28772 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 09:45
170 30025 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 09:50
171 32465 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 09:55
172 32713 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 10:00
173 32919 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 10:05
174 29535 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 10:10
175 30194 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 10:15
176 - پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 10:19
177 30217 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 10:20
178 28975 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 10:25
179 29890 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 10:30
180 30719 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 11:00
181 30947 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 11:05
182 32281 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 11:10
183 32232 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 11:15
184 32966 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 11:20
185 32921 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 11:25
186 31576 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 11:30
187 30251 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 11:35
188 31516 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 11:40
189 32775 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 11:45
190 32783 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 11:50
191 34411 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 11:55
192 36499 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 12:00
193 36889 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 12:05
194 40194 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 12:10
195 40654 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 12:15
196 48152 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 12:20
197 47069 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 12:25
198 47032 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 12:30
199 46907 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 12:35
200 48439 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 12:40
201 48523 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 13:00
202 43238 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 13:05
203 43419 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 13:10
204 43551 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 13:15
205 44369 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 13:20
206 52018 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 13:25
207 51932 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 14:40
208 53938 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 15:00
209 53938 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 15:05
210 55017 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 15:20
211 50251 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 15:25
212 50297 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 15:30
213 46889 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 15:35
214 47107 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 15:45
215 50060 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 15:50
216 54081 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 15:55
217 52172 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 16:00
218 49707 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 16:05
219 51522 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 16:15
220 51522 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 16:20
221 51524 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 16:30
222 52841 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 16:35
223 51013 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 16:40
224 50924 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 16:45
225 50944 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 17:00
226 53163 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 17:45
227 50070 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 17:50
228 50181 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 17:55
229 44715 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 18:00
230 42513 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 18:05
231 46392 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 18:10
232 46392 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 18:15
233 42298 جمعه 05 دی 1399 ساعت 18:20
234 44967 شنبه 06 دی 1399 ساعت 18:25
235 45045 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 18:30
236 45187 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 18:35
237 42119 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 18:40
238 44722 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 18:45
239 44716 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 18:50
240 45767 جمعه 12 دی 1399 ساعت 18:55
241 43425 شنبه 13 دی 1399 ساعت 19:00
242 46854 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 19:05
243 46932 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 19:10
244 50324 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 19:15
245 48570 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 19:20
246 48513 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 19:25
247 44916 جمعه 19 دی 1399 ساعت 19:30
248 46127 شنبه 20 دی 1399 ساعت 19:40
249 48137 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 20:45
250 48261 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 20:50
251 46734 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 21:10
252 46607 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 21:25
253 48021 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 21:31
254 49531 جمعه 26 دی 1399 ساعت 21:50
255 51211 شنبه 27 دی 1399 ساعت 21:55
256 51154 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 22:40
257 53546 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 22:55
258 54633 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 23:00
259 54669 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 23:15
260 63041 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 23:50
261 68241 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 23:55
262 71571 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 00:00
263 85017 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 00:05
264 85175 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 00:50
265 85073 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 01:00
266 84923 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 01:10
267 84774 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 01:15
268 100826 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 01:20
269 100750 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 01:25
270 100779 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 01:30
271 100779 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 02:25
272 118282 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 02:35
273 118048 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 02:40
274 117733 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 02:45
275 117397 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 03:05
276 - شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 10:19
277 - یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 10:19
278 - دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 10:19
279 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 10:19
280 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 10:19
281 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 10:19
282 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 10:19
283 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 10:19
284 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 10:19
285 - دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 10:19
286 - سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 10:19
287 - چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 10:19
288 - پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 10:19
289 - جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 10:19
290 - شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 10:19
291 - یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 10:19
292 - دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 10:19
293 - سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 10:19
294 - چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 10:19
295 - پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 10:19
296 - جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 10:19
297 - شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 10:19
298 - یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 10:19
299 - دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 10:19
300 - سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 10:19
301 - چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 10:19
302 - پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 10:19
303 - جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 10:19
304 - شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 10:19
305 98713 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 18:40
306 89511 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 18:45
307 89392 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 18:50
308 81746 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 18:55
309 81622 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 19:00
310 65164 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 19:05
311 65140 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 19:10
312 60139 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 19:15
313 56961 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 19:20
314 56899 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 19:25
315 56801 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 19:30
316 56667 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 19:35
317 52568 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 19:40
318 52462 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 19:45
319 52078 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 19:50
320 51832 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 20:55
321 51653 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 21:00
322 43507 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 21:05
323 45242 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 21:10
324 45212 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 21:15
325 41470 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 21:20
326 41278 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 21:25
327 38287 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 21:30
328 39240 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 21:35
329 35835 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 21:40
330 36715 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 21:45
331 36552 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 21:50
332 34147 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 21:55
333 34129 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 22:00
334 34248 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 22:05
335 35981 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 22:10
336 38278 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 22:15
337 39481 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 22:20
338 37304 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 22:25
339 38428 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 22:30
340 38487 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 22:35
341 43133 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 22:40
342 43133 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 22:45
343 43762 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 22:50
344 45493 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 22:55
345 45483 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 23:00
346 45567 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 23:05
347 45776 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 23:10
348 44946 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 23:15
349 45219 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 23:20
350 43918 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 23:25
351 42551 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 23:30
352 42647 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 23:35
353 49343 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 23:40
354 43231 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 23:45
355 - دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 11:19
356 45247 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 23:55
357 45372 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
358 50999 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 00:05
359 51013 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 00:10
360 58269 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 00:15
361 55613 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 00:45
362 59042 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 00:50
363 59012 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 00:55
364 59053 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
365 58975 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 01:05
366 55350 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 01:10
367 55249 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 01:15
368 60303 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 01:20
369 60412 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 01:25
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.