ویدانما (vidanama.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 36420

عنوان فارسی : ویدانما
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 11:19

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت ویدانما

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت ویدانما در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 15049 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 11:19
2 14811 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 12:20
3 14927 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 12:25
4 15139 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 12:40
5 14552 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 12:45
6 14363 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 13:46
7 13452 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 15:15
8 13585 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 15:20
9 13407 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 15:25
10 13508 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 15:30
11 13556 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 15:35
12 13865 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 16:25
13 13185 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 16:36
14 13575 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 16:40
15 13397 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 16:45
16 13183 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 16:50
17 12568 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 16:55
18 12568 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 17:00
19 13958 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 17:05
20 13688 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 17:10
21 14055 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 17:15
22 14125 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 17:20
23 13660 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 17:25
24 13082 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 17:30
25 13611 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 17:35
26 13611 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 17:45
27 13591 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 17:50
28 13562 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 17:55
29 13739 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 18:00
30 12884 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 18:05
31 12497 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 18:10
32 12654 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 18:15
33 12645 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 18:20
34 12624 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 18:25
35 12934 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 18:30
36 13432 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 18:35
37 - جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 11:19
38 13768 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 15:15
39 14205 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 15:20
40 15356 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 16:06
41 15356 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 16:21
42 15507 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 16:25
43 15393 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 16:45
44 14231 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 16:55
45 14262 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 17:00
46 13804 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 17:05
47 14060 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 17:10
48 14667 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 17:35
49 14257 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 17:40
50 13955 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 17:50
51 14462 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 17:55
52 13918 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 18:05
53 14430 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 18:20
54 14784 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 18:35
55 15053 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 18:40
56 15053 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 18:45
57 15598 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 18:50
58 16167 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 18:55
59 16184 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 19:00
60 17689 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 21:00
61 18718 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 21:05
62 18526 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 21:10
63 - چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 11:19
64 19358 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 12:41
65 19670 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 12:45
66 20624 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 12:50
67 19968 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 12:55
68 20681 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 13:00
69 20659 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 13:05
70 20609 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 13:11
71 19884 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 13:15
72 20404 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 13:25
73 26023 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 18:10
74 25447 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 18:15
75 26204 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 18:20
76 30010 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 18:25
77 28149 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 18:30
78 28845 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 18:35
79 30565 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 18:40
80 31063 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 20:35
81 30240 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 20:40
82 33968 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 20:45
83 33981 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 20:50
84 36614 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 21:35
85 39022 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 21:55
86 39014 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 22:00
87 39956 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 22:20
88 42499 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 22:25
89 42499 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 22:30
90 38241 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 22:40
91 38280 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 22:45
92 35987 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 22:50
93 38111 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 22:55
94 38085 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 23:00
95 35050 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 23:05
96 32987 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 23:10
97 32755 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 23:15
98 33719 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 23:20
99 33728 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 23:25
100 29603 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 23:35
101 31200 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 23:40
102 31311 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 23:45
103 31362 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 23:50
104 30578 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 23:55
105 32421 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 00:00
106 32363 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 00:05
107 32371 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 00:10
108 36020 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 00:15
109 34773 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 01:15
110 34916 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 01:20
111 33425 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 01:25
112 33255 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 01:30
113 32262 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 01:35
114 31124 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 01:40
115 31953 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 01:45
116 32017 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 01:50
117 30936 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 01:55
118 31043 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 02:00
119 31112 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 03:10
120 34054 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 03:15
121 31819 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 03:20
122 31734 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 03:25
123 33690 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 03:30
124 33780 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 03:40
125 33920 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 03:45
126 35259 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 03:50
127 37538 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 03:55
128 30616 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 04:40
129 30572 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 04:45
130 27113 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 04:50
131 30509 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 04:55
132 27820 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 05:00
133 25848 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 05:05
134 25085 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 05:10
135 23796 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 05:15
136 23787 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 05:20
137 23784 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 04:25
138 23269 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 04:30
139 23314 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 04:35
140 23283 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 04:40
141 23283 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 04:45
142 24749 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 04:50
143 25415 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 04:55
144 24106 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 05:00
145 23200 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 05:05
146 22767 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 05:10
147 22115 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 05:15
148 22115 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 05:20
149 21534 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 05:25
150 21466 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 05:30
151 22719 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 05:35
152 21534 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 05:40
153 21465 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 05:45
154 21326 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 05:50
155 21327 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 05:55
156 22330 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 06:00
157 22348 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 06:05
158 27004 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 06:10
159 26319 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 06:15
160 28870 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 06:20
161 28834 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 08:50
162 31843 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 08:55
163 33397 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 09:00
164 34728 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 09:05
165 38720 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 09:10
166 38816 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 09:15
167 40609 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 09:20
168 42242 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 09:25
169 40046 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 09:30
170 39767 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 09:35
171 39776 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 09:40
172 38325 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 09:45
173 36506 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 09:50
174 38520 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 09:55
175 41321 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 10:00
176 41359 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 10:05
177 41898 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 10:10
178 45139 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 10:15
179 - یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 10:19
180 43284 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 11:00
181 41980 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 11:05
182 42017 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 11:10
183 41986 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 11:15
184 41873 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 11:20
185 41821 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 11:25
186 46584 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 11:30
187 45059 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 11:35
188 43569 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 11:40
189 42347 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 11:45
190 41070 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 11:50
191 43070 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 11:55
192 43134 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 12:00
193 44528 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 12:05
194 44589 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 12:10
195 47724 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 12:15
196 47855 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 12:20
197 47930 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 12:25
198 46308 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 12:30
199 44440 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 12:35
200 44353 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 12:40
201 47465 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 13:00
202 49426 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 13:05
203 47907 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 13:10
204 47195 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 13:15
205 48221 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 13:20
206 50321 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 13:25
207 52084 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 13:45
208 55082 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 13:50
209 55691 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 13:55
210 59340 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 14:00
211 62114 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 14:05
212 59520 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 14:10
213 59563 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 14:15
214 59648 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 14:20
215 55110 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 14:25
216 53869 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 15:55
217 53320 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 16:00
218 55405 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 16:05
219 54326 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 16:10
220 54326 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 16:15
221 54236 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 16:25
222 54289 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 16:30
223 54263 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 16:35
224 54309 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 16:40
225 54337 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 17:00
226 54305 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 17:15
227 52989 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 17:20
228 51520 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 17:25
229 51548 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 17:30
230 49773 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 17:40
231 51684 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 17:45
232 51684 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 17:50
233 49942 جمعه 05 دی 1399 ساعت 17:55
234 53396 شنبه 06 دی 1399 ساعت 18:00
235 56066 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 18:05
236 52461 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 18:10
237 52421 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 18:15
238 54457 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 18:20
239 54438 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 18:25
240 55621 جمعه 12 دی 1399 ساعت 18:30
241 52169 شنبه 13 دی 1399 ساعت 18:35
242 50473 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 18:40
243 48794 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 19:10
244 47169 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 19:15
245 45626 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 19:20
246 48357 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 19:25
247 50988 جمعه 19 دی 1399 ساعت 19:30
248 53357 شنبه 20 دی 1399 ساعت 19:35
249 53357 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 20:45
250 56710 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 20:50
251 56695 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 21:10
252 57034 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 21:15
253 46463 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 21:31
254 46319 جمعه 26 دی 1399 ساعت 21:50
255 42900 شنبه 27 دی 1399 ساعت 21:55
256 40392 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 22:40
257 40408 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 22:55
258 39632 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 23:00
259 42058 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 23:15
260 42098 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 23:50
261 43322 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 23:55
262 43314 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 00:00
263 46256 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 00:05
264 48404 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 00:50
265 46496 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 01:00
266 46436 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 01:10
267 48907 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 01:15
268 48738 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 01:20
269 48629 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 01:25
270 48640 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 01:30
271 48640 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 02:15
272 51972 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 02:30
273 53659 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 02:35
274 53095 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 02:40
275 52120 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 03:05
276 50167 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 03:10
277 47277 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 03:25
278 41905 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 03:30
279 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 10:19
280 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 10:19
281 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 10:19
282 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 10:19
283 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 10:19
284 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 10:19
285 - دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 10:19
286 44427 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 14:51
287 43300 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 15:31
288 43246 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 15:35
289 46558 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 15:45
290 39214 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 16:15
291 39264 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 16:25
292 39312 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 16:30
293 39347 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 17:00
294 39268 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 17:10
295 39247 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 17:25
296 33373 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 17:30
297 33316 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 17:55
298 32316 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 18:00
299 29731 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 18:05
300 29731 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 18:10
301 30730 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 18:15
302 32045 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 18:20
303 33645 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 18:25
304 35882 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 18:30
305 37752 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 18:35
306 39298 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 18:40
307 39210 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 18:45
308 35423 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 18:50
309 35319 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 18:55
310 35307 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 19:00
311 35321 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 19:05
312 36188 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 19:10
313 36256 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 19:15
314 40219 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 19:20
315 43229 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 19:25
316 43038 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 19:30
317 39870 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 19:35
318 48684 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 19:40
319 48280 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 19:45
320 42589 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 20:50
321 42484 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 20:55
322 42430 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 21:00
323 - پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 11:19
324 45121 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 21:10
325 45044 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 21:15
326 46861 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 21:20
327 43607 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 21:26
328 44644 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 21:30
329 45762 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 21:35
330 43977 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 21:40
331 43798 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 21:45
332 43569 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 21:50
333 43542 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 21:55
334 43658 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 22:00
335 43750 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 22:05
336 43697 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 22:10
337 48291 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 22:15
338 45724 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 22:20
339 53905 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 22:26
340 51454 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 22:30
341 47378 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 22:35
342 47378 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 22:40
343 49492 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 22:45
344 47367 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 22:50
345 44298 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 22:55
346 44378 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 23:00
347 44599 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 23:05
348 44801 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 23:10
349 36670 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 23:15
350 35459 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 23:20
351 37972 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 23:25
352 38075 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 23:30
353 38116 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 23:35
354 40786 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 23:40
355 43710 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 23:45
356 43900 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 23:50
357 41938 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 23:55
358 44292 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
359 44366 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 00:10
360 43065 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 00:15
361 43248 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 00:45
362 43353 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 00:50
363 43337 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 00:55
364 38585 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
365 36917 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 01:05
366 35095 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 01:10
367 36213 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 01:15
368 36349 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 01:20
369 36420 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 01:25
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.