وسهام (vasaham.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 3775

عنوان فارسی : وسهام
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 22 آذر 1399 ساعت 17:59

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت وسهام

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت وسهام در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 2896 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 11:41
2 2974 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 11:45
3 - دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 20:30
4 3086 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 20:45
5 3065 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 20:50
6 3071 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 21:30
7 3019 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 21:35
8 3050 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 21:40
9 3047 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 21:45
10 3135 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 22:05
11 3159 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 22:10
12 3137 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 22:15
13 3137 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 22:40
14 3287 جمعه 05 دی 1399 ساعت 22:45
15 3178 شنبه 06 دی 1399 ساعت 22:50
16 3167 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 22:55
17 3203 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 23:00
18 3270 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 23:25
19 3454 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 23:30
20 3606 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 23:35
21 3615 جمعه 12 دی 1399 ساعت 23:40
22 3595 شنبه 13 دی 1399 ساعت 23:45
23 3654 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 23:50
24 3704 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 23:55
25 3753 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 00:00
26 3890 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 00:05
27 3977 جمعه 19 دی 1399 ساعت 00:10
28 4056 شنبه 20 دی 1399 ساعت 00:50
29 4157 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 01:00
30 4121 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 01:05
31 4152 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 01:10
32 4345 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 01:15
33 4335 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 01:20
34 4381 جمعه 26 دی 1399 ساعت 01:25
35 4471 شنبه 27 دی 1399 ساعت 01:50
36 4451 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 01:55
37 4567 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 02:00
38 4656 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 03:00
39 4674 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 03:05
40 4692 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 03:15
41 4637 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 04:30
42 4755 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 06:30
43 4958 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 06:35
44 4980 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 06:40
45 4968 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 06:50
46 5210 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 08:45
47 - چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 20:30
48 5432 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 09:15
49 5404 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 09:20
50 5403 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 09:25
51 5249 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 09:30
52 5198 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 09:36
53 5071 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 09:40
54 4577 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 09:45
55 4320 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 09:50
56 4245 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 09:55
57 4107 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 10:20
58 4135 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 10:35
59 4007 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 10:40
60 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 20:30
61 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 20:30
62 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 20:30
63 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 20:30
64 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 20:30
65 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 20:30
66 3510 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 15:56
67 3417 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 16:35
68 3400 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 16:40
69 3357 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 16:55
70 3262 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 17:20
71 3207 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 17:30
72 3220 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 17:40
73 3176 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 18:05
74 3184 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 18:15
75 3173 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 18:35
76 3054 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 18:40
77 3065 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 19:00
78 3125 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 19:05
79 3149 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 19:11
80 3149 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 19:15
81 3529 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 19:20
82 3740 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 19:25
83 3767 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 19:30
84 3780 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 19:35
85 3851 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 19:40
86 3952 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 19:50
87 4254 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 19:55
88 4397 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 20:00
89 4514 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 20:05
90 4406 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 20:10
91 4383 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 20:15
92 4405 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 20:20
93 4381 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 20:25
94 - دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 20:30
95 4321 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 20:30
96 4287 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 20:35
97 4319 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 20:40
98 4266 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 20:45
99 4490 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 20:50
100 4556 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 20:55
101 4588 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 22:00
102 4583 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 22:05
103 4586 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 22:10
104 4686 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 22:15
105 4936 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 22:20
106 4898 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 22:25
107 4655 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 22:30
108 4609 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 22:35
109 4415 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 22:40
110 4259 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 22:45
111 4395 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 22:50
112 4459 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 22:55
113 4432 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 23:00
114 4362 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 23:05
115 4358 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 23:10
116 4539 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 23:15
117 4481 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 23:20
118 4574 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 23:25
119 4677 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 23:30
120 4579 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 23:35
121 4604 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 23:41
122 4713 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 23:45
123 4713 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 23:50
124 4912 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 23:55
125 5001 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 00:00
126 5139 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 00:30
127 5266 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 00:35
128 5285 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 00:41
129 5505 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 00:45
130 5318 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 00:50
131 5654 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
132 5773 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 01:05
133 6065 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 01:10
134 6364 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 01:15
135 6435 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 01:20
136 6458 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 01:25
137 6493 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 01:30
138 6818 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 01:35
139 6890 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 01:40
140 7449 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 01:45
141 7844 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 01:50
142 8107 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 01:55
143 8381 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 02:00
144 8910 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 02:05
145 9333 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 02:10
146 9564 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 02:15
147 10085 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 02:20
148 9584 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 02:25
149 9186 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 02:30
150 9450 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 02:35
151 9221 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 02:40
152 9192 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 02:45
153 9441 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 02:50
154 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 21:30
155 9170 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 14:45
156 9399 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 14:50
157 9696 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 15:00
158 9801 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 15:30
159 10213 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 15:35
160 10206 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 15:40
161 9940 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 15:45
162 9957 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 15:50
163 9642 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 16:15
164 9708 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 16:20
165 9719 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 16:25
166 9529 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 16:30
167 9375 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 16:35
168 9839 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 16:40
169 9958 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 16:50
170 9302 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 16:55
171 9342 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 17:00
172 9194 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 17:05
173 9338 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 17:10
174 9360 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 17:15
175 9311 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 17:20
176 9013 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 17:25
177 9018 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 17:30
178 8953 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 17:35
179 9015 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 17:40
180 8904 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 17:45
181 8877 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 18:20
182 9013 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 18:25
183 8801 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 18:30
184 8684 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 18:35
185 8895 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 18:40
186 8598 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 18:45
187 8427 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 18:50
188 8590 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 18:55
189 8055 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 19:00
190 7946 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 19:05
191 7308 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 19:10
192 6984 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 19:15
193 6519 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 19:25
194 6399 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 19:30
195 6484 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 19:35
196 6186 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 19:40
197 5946 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 19:45
198 5828 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 19:50
199 5612 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 19:55
200 5602 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 20:00
201 5853 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 20:05
202 5739 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 20:10
203 5763 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 20:15
204 5587 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 20:20
205 5197 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 20:25
206 5045 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 20:30
207 4942 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 20:35
208 4957 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 20:40
209 4688 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 20:45
210 4786 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 20:50
211 4716 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 20:55
212 4673 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 21:00
213 4660 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 21:05
214 4589 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 21:10
215 4454 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 21:15
216 4533 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 21:20
217 4608 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 21:25
218 - شنبه 26 تیر 1400 ساعت 21:30
219 4630 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 21:30
220 4636 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 21:35
221 4578 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 21:40
222 4795 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 21:45
223 4969 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 21:50
224 5099 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 21:55
225 5040 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 04:35
226 4921 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 05:30
227 4993 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 05:35
228 5145 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 05:45
229 5228 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 06:25
230 5283 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 07:15
231 5365 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 07:20
232 5316 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 07:30
233 5203 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 07:35
234 5134 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 07:40
235 5019 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 07:45
236 5042 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 07:55
237 5130 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 08:00
238 5326 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 08:05
239 5324 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 08:10
240 5439 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 08:15
241 5881 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 08:20
242 5657 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 08:25
243 5548 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 08:30
244 5385 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 08:35
245 5365 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 08:40
246 5555 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 08:45
247 5733 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 08:50
248 5697 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 08:55
249 5811 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 09:00
250 5506 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 09:05
251 5386 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 09:10
252 5380 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 09:15
253 5180 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 09:20
254 5072 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 09:25
255 5032 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 09:30
256 4989 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 09:35
257 4885 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 09:40
258 4878 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 09:45
259 4064 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 09:50
260 1578 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 09:55
261 1189 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 10:00
262 1064 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 10:10
263 1040 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 10:15
264 1026 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 10:21
265 994 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 10:25
266 980 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 10:30
267 973 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 10:36
268 959 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 10:40
269 951 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 10:45
270 925 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 10:50
271 909 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 10:55
272 901 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 11:00
273 900 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 11:05
274 897 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 11:10
275 883 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 11:16
276 878 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 11:21
277 872 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 11:26
278 864 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 11:30
279 862 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 11:35
280 856 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 11:41
281 853 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 11:46
282 856 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 11:50
283 865 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 11:55
284 858 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 11:00
285 859 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 11:05
286 861 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 11:10
287 861 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 11:16
288 853 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 11:20
289 858 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 11:25
290 882 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 11:31
291 1303 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 11:36
292 1750 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 11:41
293 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 20:30
294 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 20:30
295 2301 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 23:00
296 2311 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 23:05
297 2318 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 23:11
298 2408 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 23:15
299 2517 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 23:20
300 2639 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 23:25
301 2791 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 23:30
302 2934 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 23:35
303 2991 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 23:40
304 3064 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 23:50
305 3319 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 23:55
306 3438 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 00:00
307 3552 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 00:05
308 3733 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 00:40
309 3766 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 00:45
310 3742 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 00:50
311 3693 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 00:55
312 3775 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 01:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.