وزارت ورزش و جوانان (msy.gov.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1929

عنوان فارسی : وزارت ورزش و جوانان
زمان ثبت در الکسیران : چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 22:31

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت وزارت ورزش و جوانان

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت وزارت ورزش و جوانان در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1853 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 22:55
2 1824 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 23:05
3 1831 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 23:10
4 1891 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 23:20
5 1891 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 23:30
6 1861 دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 23:35
7 1865 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 23:40
8 1865 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 23:45
9 1821 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 23:55
10 1821 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 00:00
11 1851 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 00:15
12 1853 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 00:20
13 1868 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 00:25
14 1848 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 00:30
15 1866 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 00:35
16 1859 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 00:50
17 1909 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 01:20
18 1883 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 03:35
19 1931 دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 15:30
20 - دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 22:55
21 1933 چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 06:05
22 - چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 22:55
23 - پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 22:55
24 - جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 22:55
25 2010 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 21:05
26 - یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 22:55
27 2037 سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 02:40
28 - سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 22:55
29 2093 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 04:05
30 2141 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 04:20
31 2182 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 04:35
32 2182 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 04:45
33 2291 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 04:50
34 2365 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 05:00
35 2401 چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 05:10
36 2440 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 05:35
37 2480 جمعه 02 فروردین 1398 ساعت 07:15
38 2524 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 07:20
39 2590 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 07:25
40 2669 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 07:30
41 2706 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 07:35
42 2829 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 11:20
43 2759 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 11:25
44 2876 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 11:35
45 2885 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 11:45
46 2889 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 12:05
47 2869 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 12:10
48 2872 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 12:15
49 2926 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 12:20
50 2963 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 12:25
51 3030 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 12:30
52 3102 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 12:35
53 3228 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 12:40
54 3241 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 12:50
55 3202 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 12:55
56 3108 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 16:05
57 3141 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 19:05
58 3089 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 21:05
59 - جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 23:55
60 3134 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 00:40
61 3068 دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 00:55
62 3008 سه‌شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 06:00
63 2891 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 07:00
64 2739 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 07:10
65 2684 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 07:15
66 2659 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 07:20
67 2679 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 07:25
68 2662 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 07:30
69 2618 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 07:35
70 2550 چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398 ساعت 07:40
71 2437 پنجشنبه 05 اردیبهشت 1398 ساعت 07:45
72 2390 جمعه 06 اردیبهشت 1398 ساعت 07:50
73 2358 شنبه 07 اردیبهشت 1398 ساعت 07:55
74 2456 یکشنبه 08 اردیبهشت 1398 ساعت 08:00
75 2383 دوشنبه 09 اردیبهشت 1398 ساعت 08:05
76 2340 سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 08:10
77 2329 چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 08:15
78 2296 پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت 08:20
79 2276 جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت 08:25
80 2231 شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 08:30
81 2221 یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت 08:35
82 2225 دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 08:40
83 2148 سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 ساعت 08:45
84 2108 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 ساعت 08:50
85 2110 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 ساعت 08:55
86 2097 جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 09:00
87 2119 شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 11:36
88 - شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 23:55
89 2100 دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 00:50
90 2052 سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 02:35
91 2062 چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 02:40
92 2067 پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت 03:00
93 2069 جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 03:05
94 2109 شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 03:10
95 2100 یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 03:20
96 2094 دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 03:25
97 2080 سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 03:30
98 2072 چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 03:35
99 2076 پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 03:40
100 2091 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 03:45
101 2160 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 03:50
102 2169 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 03:55
103 2151 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 04:00
104 2084 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 04:05
105 2176 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 04:10
106 2202 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 04:15
107 2156 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 04:20
108 2162 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 04:30
109 2189 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 04:35
110 2159 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 04:50
111 2139 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 04:55
112 2076 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 05:00
113 2045 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 05:05
114 2121 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 05:10
115 2214 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 05:15
116 2186 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 05:20
117 2210 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 05:25
118 - دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 23:55
119 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 23:55
120 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 23:55
121 2161 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 04:35
122 2152 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 05:00
123 2200 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 05:10
124 2222 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 05:15
125 2132 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 05:20
126 2117 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 05:50
127 2093 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 06:00
128 2093 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 06:05
129 2093 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 06:10
130 2127 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 06:15
131 2093 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 06:20
132 2067 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 06:25
133 2015 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 06:30
134 - چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 23:55
135 2043 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 06:45
136 1992 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 06:50
137 2006 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 06:55
138 2037 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 07:00
139 2003 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 07:05
140 - سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 23:55
141 2028 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 07:15
142 2081 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 07:25
143 2122 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 07:30
144 2081 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 07:35
145 1984 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 07:45
146 2008 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 07:50
147 1962 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 07:55
148 1942 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 08:05
149 1922 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 08:10
150 1944 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 08:15
151 1944 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 08:20
152 1937 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 08:25
153 1910 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 08:30
154 1878 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 08:35
155 1901 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 08:40
156 1908 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 08:50
157 1925 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 08:55
158 1951 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 09:00
159 1931 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 09:05
160 1929 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 09:10
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.