وزارت صنعت معدن و تجارت (mimt.gov.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1069

زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 25 دی 1397 ساعت 11:24

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت وزارت صنعت معدن و تجارت

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت وزارت صنعت معدن و تجارت در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 734 سه‌شنبه 25 دی 1397 ساعت 12:25
2 727 چهارشنبه 26 دی 1397 ساعت 12:30
3 723 پنجشنبه 27 دی 1397 ساعت 12:35
4 728 جمعه 28 دی 1397 ساعت 12:40
5 746 شنبه 29 دی 1397 ساعت 13:55
6 759 یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 14:00
7 759 دوشنبه 01 بهمن 1397 ساعت 14:05
8 739 سه‌شنبه 02 بهمن 1397 ساعت 14:16
9 726 چهارشنبه 03 بهمن 1397 ساعت 14:20
10 722 پنجشنبه 04 بهمن 1397 ساعت 14:25
11 717 جمعه 05 بهمن 1397 ساعت 14:30
12 722 شنبه 06 بهمن 1397 ساعت 14:35
13 725 یکشنبه 07 بهمن 1397 ساعت 14:40
14 727 دوشنبه 08 بهمن 1397 ساعت 14:45
15 720 سه‌شنبه 09 بهمن 1397 ساعت 15:05
16 714 چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 15:10
17 709 پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 15:15
18 707 جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 15:20
19 710 شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 15:25
20 716 یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 15:30
21 718 دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 15:35
22 715 سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 15:40
23 706 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 15:45
24 701 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 15:50
25 690 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 15:55
26 689 شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 16:00
27 700 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 16:05
28 719 دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 18:15
29 719 سه‌شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 18:25
30 721 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 18:35
31 724 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 18:40
32 727 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 18:50
33 739 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 18:55
34 751 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 19:00
35 743 دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 19:05
36 743 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 19:10
37 736 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 19:20
38 740 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 19:25
39 748 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 19:30
40 767 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 19:40
41 776 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 19:45
42 769 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 19:50
43 769 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 19:55
44 766 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 20:00
45 769 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 20:05
46 769 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 20:10
47 785 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 21:21
48 793 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 21:45
49 792 دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 22:50
50 794 سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 23:05
51 - چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 12:25
52 - پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 12:25
53 - جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 12:25
54 - شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 12:25
55 802 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 16:32
56 781 دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 21:30
57 765 سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 21:35
58 764 چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 22:55
59 766 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 23:15
60 765 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 23:20
61 766 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 23:35
62 770 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 23:40
63 770 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 23:45
64 776 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 23:55
65 781 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 00:20
66 800 جمعه 02 فروردین 1398 ساعت 01:55
67 802 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 02:00
68 805 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 02:05
69 851 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 02:10
70 889 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 02:15
71 914 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 03:25
72 936 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 03:30
73 971 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 03:35
74 977 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 03:40
75 994 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 04:05
76 991 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 04:10
77 998 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 04:15
78 999 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 04:20
79 1024 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 04:25
80 1073 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 04:30
81 1110 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 04:35
82 1158 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 04:40
83 1156 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 04:45
84 1121 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 04:50
85 1102 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 10:58
86 1087 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 12:15
87 1079 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 12:40
88 1094 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 12:45
89 1129 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 12:50
90 - یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 13:25
91 1096 دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 23:22
92 1071 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 00:41
93 1082 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 00:50
94 1084 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 00:55
95 1086 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 01:00
96 1104 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 01:05
97 1059 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 01:10
98 1069 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 01:15