وزارت جهاد کشاورزی (maj.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1535

عنوان فارسی : وزارت جهاد کشاورزی
زمان ثبت در الکسیران : دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 00:37

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت وزارت جهاد کشاورزی

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت وزارت جهاد کشاورزی در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1526 دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 00:50
2 1503 سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 00:55
3 1467 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 01:00
4 1485 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 01:05
5 1448 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 01:10
6 1454 شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 01:15
7 1506 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 01:20
8 1543 دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 01:25
9 1562 سه‌شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 01:30
10 1550 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 01:35
11 1535 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 01:40
12 1535 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 01:45
13 1554 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 01:50
14 1626 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 01:55
15 1645 دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 02:00
16 1644 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 02:16
17 1630 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 02:20
18 1630 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 02:25
19 1629 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 02:30
20 1629 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 02:35
21 1697 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 02:40
22 1673 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 02:45
23 1657 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 02:50
24 1644 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 02:56
25 1644 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 03:00
26 1654 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 03:05
27 1664 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 03:10
28 1670 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 03:15
29 1675 دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 14:30
30 - سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 00:50
31 1699 چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 03:25
32 - پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 00:50
33 - جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 00:50
34 - شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 00:50
35 1634 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 19:05
36 - دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 00:50
37 1605 سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 01:27
38 - چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 00:50
39 1601 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 02:15
40 1628 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 02:35
41 1643 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 02:40
42 1616 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 02:55
43 1604 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 03:00
44 1599 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 03:10
45 1604 چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 03:20
46 1662 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 03:40
47 1689 جمعه 02 فروردین 1398 ساعت 05:10
48 1698 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 05:20
49 1705 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 05:25
50 1739 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 05:30
51 1761 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 05:40
52 1744 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 08:50
53 1769 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 08:55
54 1772 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 09:00
55 1748 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 09:05
56 1756 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 09:10
57 1784 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 09:15
58 1807 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 09:20
59 1804 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 09:25
60 1877 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 09:30
61 1926 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 09:35
62 1969 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 09:40
63 2015 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 09:45
64 2022 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 09:50
65 1994 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 09:55
66 1917 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 13:30
67 1967 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 16:50
68 1978 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 16:53
69 1988 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 19:20
70 2016 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 19:25
71 - دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 01:50
72 - سه‌شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 01:50
73 1910 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 05:15
74 1935 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 05:20
75 1946 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 05:30
76 1945 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 05:35
77 1988 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 05:40
78 1961 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 05:45
79 1930 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 05:50
80 1862 چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398 ساعت 06:00
81 1784 پنجشنبه 05 اردیبهشت 1398 ساعت 06:05
82 1774 جمعه 06 اردیبهشت 1398 ساعت 06:10
83 1722 شنبه 07 اردیبهشت 1398 ساعت 06:15
84 1739 یکشنبه 08 اردیبهشت 1398 ساعت 06:20
85 1712 دوشنبه 09 اردیبهشت 1398 ساعت 06:25
86 1668 سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 06:30
87 1642 چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 06:35
88 1583 پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت 06:40
89 1522 جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت 06:45
90 1507 شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 06:50
91 1503 یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت 06:55
92 1425 دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 07:00
93 1361 سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 ساعت 07:05
94 1346 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 ساعت 07:10
95 1340 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 ساعت 07:15
96 1339 جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 07:20
97 - شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 01:50
98 - یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 01:50
99 1286 سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 00:35
100 1296 چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 00:39
101 1286 پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت 01:15
102 1298 جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 01:20
103 1301 شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 01:25
104 1313 یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 01:30
105 1319 دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 01:35
106 1276 سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 01:40
107 1268 چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 01:45
108 - چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 01:50
109 1250 پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 01:50
110 1246 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 01:55
111 1281 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 02:00
112 1300 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 02:05
113 1308 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 02:10
114 1289 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 02:15
115 1318 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 02:20
116 1343 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 02:25
117 1341 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 02:30
118 1363 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 03:10
119 1394 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 03:15
120 1398 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 03:30
121 1368 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 03:35
122 1326 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 03:40
123 1394 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 03:45
124 1448 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 03:50
125 1495 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 03:55
126 1535 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 04:00
127 1536 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 04:05
128 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 01:50
129 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 01:50
130 - پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 01:50
131 1535 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 03:15
132 1552 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 03:45
133 1611 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 03:50
134 1582 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 03:55
135 1558 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 04:00
136 1533 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 04:35
137 1503 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 04:40
138 1503 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 04:45
139 1524 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 04:50
140 1552 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 04:55
141 1564 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 05:00
142 1556 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 05:05
143 1513 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 05:10
144 1513 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 05:15
145 1518 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 05:25
146 1505 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 05:30
147 1551 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 05:35
148 1594 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 05:40
149 1503 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 05:45
150 1516 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 05:55
151 1551 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 06:00
152 1580 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 06:05
153 1557 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 06:10
154 1554 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 06:15
155 1554 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 06:20
156 1469 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 06:25
157 1452 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 06:30
158 1449 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 06:40
159 1449 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 06:45
160 1480 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 06:50
161 1480 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 06:55
162 1450 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 07:00
163 1436 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 07:05
164 1462 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 07:10
165 1470 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 07:15
166 1478 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 07:20
167 1520 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 07:25
168 1555 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 07:30
169 1550 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 07:35
170 1535 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 07:40
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.