وزارت جهاد کشاورزی (maj.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1930

عنوان فارسی : وزارت جهاد کشاورزی
زمان ثبت در الکسیران : دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 00:37

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت وزارت جهاد کشاورزی

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت وزارت جهاد کشاورزی در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1526 دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 00:50
2 1503 سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 00:55
3 1467 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 01:00
4 1485 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 01:05
5 1448 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 01:10
6 1454 شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 01:15
7 1506 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 01:20
8 1543 دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 01:25
9 1562 سه‌شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 01:30
10 1550 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 01:35
11 1535 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 01:40
12 1535 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 01:45
13 1554 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 01:50
14 1626 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 01:55
15 1645 دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 02:00
16 1644 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 02:16
17 1630 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 02:20
18 1630 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 02:25
19 1629 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 02:30
20 1629 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 02:35
21 1697 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 02:40
22 1673 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 02:45
23 1657 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 02:50
24 1644 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 02:56
25 1644 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 03:00
26 1654 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 03:05
27 1664 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 03:10
28 1670 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 03:15
29 1675 دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 14:30
30 - سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 00:50
31 1699 چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 03:25
32 - پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 00:50
33 - جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 00:50
34 - شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 00:50
35 1634 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 19:05
36 - دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 00:50
37 1605 سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 01:27
38 - چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 00:50
39 1601 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 02:15
40 1628 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 02:35
41 1643 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 02:40
42 1616 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 02:55
43 1604 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 03:00
44 1599 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 03:10
45 1604 چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 03:20
46 1662 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 03:40
47 1689 جمعه 02 فروردین 1398 ساعت 05:10
48 1698 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 05:20
49 1705 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 05:25
50 1739 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 05:30
51 1761 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 05:40
52 1744 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 08:50
53 1769 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 08:55
54 1772 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 09:00
55 1748 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 09:05
56 1756 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 09:10
57 1784 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 09:15
58 1807 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 09:20
59 1804 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 09:25
60 1877 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 09:30
61 1926 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 09:35
62 1969 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 09:40
63 2015 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 09:45
64 2022 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 09:50
65 1994 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 09:55
66 1917 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 13:30
67 1967 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 16:50
68 1978 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 16:53
69 1988 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 19:20
70 2016 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 19:25
71 - دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 01:50
72 - سه‌شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 01:50
73 1910 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 05:15
74 1935 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 05:20
75 1946 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 05:30
76 1945 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 05:35
77 1988 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 05:40
78 1961 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 05:45
79 1930 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 05:50