وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (ict.gov.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1600

زمان ثبت در الکسیران : جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 18:48

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1569 جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 18:50
2 1566 شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 18:55
3 1556 یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 19:00
4 1544 دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 19:05
5 1553 سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 19:10
6 1546 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 19:15
7 1546 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 19:20
8 1531 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 19:25
9 1531 شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 19:30
10 1623 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 19:35
11 1614 دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 21:10
12 1636 سه‌شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 21:20
13 1637 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 21:30
14 1614 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 21:35
15 1630 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 21:40
16 1659 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 21:50
17 1659 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 22:00
18 1648 دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 22:05
19 1621 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 22:10
20 1621 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 22:15
21 1647 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 22:20
22 1647 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 22:25
23 1737 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 22:30
24 1730 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 22:35
25 1670 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 22:40
26 1634 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 22:45
27 1605 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 22:50
28 1639 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 22:55
29 1704 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 23:00
30 1738 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 23:40
31 1700 دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 00:25
32 1695 سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 00:58
33 1682 چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 03:05
34 - چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 18:50
35 - پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 18:50
36 - جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 18:50
37 1674 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 18:45
38 - یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 18:50
39 1642 سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 01:23
40 - سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 18:50
41 1570 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 02:05
42 1554 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 02:20
43 1564 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 02:30
44 1558 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 02:40
45 1569 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 02:50
46 1568 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 03:00
47 1557 چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 03:10
48 1580 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 03:31
49 1603 جمعه 02 فروردین 1398 ساعت 05:00
50 1608 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 05:10
51 1583 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 05:15
52 1614 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 05:20
53 1677 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 05:30
54 1671 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 08:40
55 1711 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 08:45
56 1709 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 08:50
57 1706 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 08:55
58 1755 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 09:00
59 1743 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 09:05
60 1752 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 09:10
61 1719 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 09:15
62 1844 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 09:20
63 1872 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 09:25
64 1858 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 09:30
65 1938 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 09:35
66 1960 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 09:40
67 1903 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 09:45
68 1877 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 13:25
69 1801 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 16:30
70 1764 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 16:39
71 1775 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 19:10
72 1778 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 19:15
73 - یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 19:50
74 1721 سه‌شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 04:00
75 1663 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 05:00
76 1649 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 05:10
77 1621 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 05:20
78 1641 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 05:25
79 1676 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 05:30
80 1605 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 05:35
81 1600 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 05:40