همراه کارت (hamrahcard.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2692

عنوان فارسی : همراه کارت
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:39

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت همراه کارت

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت همراه کارت در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 3210 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:41
2 3190 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 12:00
3 3254 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 12:05
4 3304 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 12:20
5 3213 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 12:25
6 3261 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 13:30
7 3283 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 13:35
8 3236 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 13:40
9 3253 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 13:45
10 3343 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 13:50
11 3416 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 13:56
12 3374 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 14:00
13 3260 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 14:05
14 3282 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 14:10
15 3232 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 14:15
16 3201 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 14:20
17 3166 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 14:25
18 3243 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 14:30
19 3099 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 14:35
20 3122 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 14:40
21 3055 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 14:45
22 3054 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 14:50
23 3012 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 14:55
24 3035 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 15:00
25 3035 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 15:05
26 3054 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 15:10
27 3069 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 15:15
28 3012 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 15:20
29 3095 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 15:25
30 3102 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 15:30
31 3128 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 15:35
32 3164 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 15:40
33 3082 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 15:50
34 3104 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 15:55
35 3013 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 16:05
36 3009 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 16:10
37 - جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 10:41
38 2989 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 15:00
39 3024 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 15:05
40 3003 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 15:50
41 3004 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 16:06
42 2951 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 16:10
43 2861 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 16:30
44 2999 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 16:35
45 3030 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 16:40
46 2993 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 16:45
47 3007 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 16:55
48 2948 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 17:20
49 2910 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 17:25
50 2883 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 17:35
51 2951 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 17:40
52 3008 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 17:50
53 3035 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 18:10
54 2945 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 18:20
55 2919 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 18:25
56 2919 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 18:30
57 2903 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 18:35
58 2903 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 18:40
59 2914 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 18:45
60 2858 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 19:35
61 2806 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 19:55
62 2778 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 20:00
63 - چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 10:41
64 2689 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 10:46
65 2670 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 10:50
66 2716 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 10:55
67 2724 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 11:00
68 2657 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 11:05
69 2606 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 11:15
70 2587 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 11:21
71 2546 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 11:25
72 2562 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 11:30
73 2568 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 17:20
74 2551 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 17:25
75 2566 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 17:30
76 2553 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 17:35
77 2533 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 17:40
78 2553 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 17:45
79 2634 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 17:55
80 2613 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 18:50
81 2523 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 18:55
82 2497 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 19:00
83 2497 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 19:05
84 2503 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 19:55
85 2505 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 20:00
86 2508 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 20:05
87 2536 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 21:10
88 2483 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 21:15
89 2483 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 21:21
90 2403 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 22:05
91 2437 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 22:10
92 2468 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 22:15
93 2512 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 22:20
94 2472 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 22:25
95 2520 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 22:30
96 2454 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 22:35
97 2477 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 22:40
98 2434 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 23:10
99 2442 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 23:15
100 2452 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 23:20
101 2497 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 23:25
102 2449 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 23:30
103 2467 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 23:35
104 2453 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 23:40
105 2458 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 23:45
106 2379 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 23:50
107 2406 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 23:55
108 2391 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 00:00
109 2385 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 01:00
110 2304 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 01:05
111 2309 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 01:10
112 2366 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 01:15
113 2381 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 01:20
114 2379 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 01:25
115 2425 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 01:30
116 2452 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 01:35
117 2455 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 01:40
118 2446 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 01:45
119 2428 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 02:00
120 2450 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 02:05
121 2507 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 02:10
122 2508 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 02:15
123 2444 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 02:20
124 2425 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 02:25
125 2526 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 02:30
126 2515 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 02:35
127 2628 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 02:40
128 2578 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 02:45
129 2705 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 02:50
130 2656 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 02:55
131 2660 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 03:00
132 2670 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 03:05
133 2720 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 03:20
134 2655 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 03:25
135 2692 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 03:30
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.