هف هشتاد (780.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 15928

عنوان فارسی : هف هشتاد
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:33

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت هف هشتاد

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت هف هشتاد در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 12766 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:33
2 12526 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 11:55
3 12910 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 12:00
4 12787 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 12:10
5 13338 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 12:15
6 13324 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 12:51
7 13266 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 12:55
8 13223 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 13:00
9 13998 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 13:05
10 13969 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 13:20
11 14295 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 13:25
12 14143 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 13:35
13 13898 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 13:40
14 14144 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 13:50
15 13055 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 13:55
16 12931 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 14:00
17 12944 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 14:05
18 12304 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 14:10
19 12257 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 14:15
20 12780 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 14:20
21 13106 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 14:25
22 11556 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 14:35
23 10836 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 14:40
24 10373 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 14:45
25 10950 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 14:50
26 11469 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 14:55
27 11697 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 15:00
28 12350 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 15:05
29 11446 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 15:10
30 11786 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 15:15
31 12251 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 15:20
32 11354 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 15:25
33 10878 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 15:30
34 10269 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 15:35
35 9838 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 15:55
36 9393 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 16:00
37 - جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 10:33
38 8897 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 14:50
39 9149 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 15:00
40 8336 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 15:45
41 7974 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 16:00
42 7630 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 16:05
43 7662 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 16:25
44 7346 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 16:30
45 7362 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 16:35
46 7322 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 16:40
47 7334 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 16:50
48 7364 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 17:16
49 7461 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 17:20
50 7510 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 17:30
51 7515 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 17:35
52 7947 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 17:45
53 8414 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 18:00
54 8659 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 18:15
55 8707 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 18:20
56 8707 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 18:25
57 8212 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 18:30
58 8842 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 18:35
59 8863 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 18:40
60 8541 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 19:05
61 8668 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 19:30
62 9078 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 19:35
63 - چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 10:33
64 9434 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 10:40
65 9714 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 10:45
66 10160 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 10:50
67 10730 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 10:55
68 10383 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 11:00
69 10264 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 11:10
70 11512 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 11:15
71 11911 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 11:20
72 12984 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 11:26
73 13372 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 17:10
74 13132 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 17:15
75 12916 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 17:20
76 13141 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 17:31
77 13623 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 17:35
78 13836 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 17:40
79 13261 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 17:50
80 12928 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 18:15
81 12601 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 18:20
82 12432 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 18:25
83 12120 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 18:30
84 12205 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 19:10
85 12489 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 19:15
86 12665 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 19:20
87 13011 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 19:40
88 12731 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 19:45
89 12731 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 19:50
90 11945 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 20:15
91 12430 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 20:30
92 12872 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 20:35
93 12308 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 20:40
94 12447 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 20:45
95 12766 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 20:50
96 12669 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 20:55
97 12529 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 21:00
98 13129 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 22:45
99 13118 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 22:50
100 12315 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 22:55
101 12788 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 23:00
102 12365 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 23:05
103 12598 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 23:10
104 12237 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 23:15
105 12094 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 23:20
106 12119 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 23:25
107 12110 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 23:30
108 12088 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 23:35
109 11892 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 23:40
110 12083 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 23:45
111 12029 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 23:50
112 12245 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 23:55
113 12538 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 00:00
114 13016 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 00:05
115 13267 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 01:15
116 13377 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 01:20
117 13953 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 01:25
118 13555 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 01:30
119 13996 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 01:55
120 13733 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 02:00
121 13925 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 02:05
122 13892 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 02:10
123 14100 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 02:15
124 14876 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 02:20
125 14496 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 02:25
126 13879 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 02:30
127 14269 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 02:35
128 14465 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 02:40
129 14624 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 02:45
130 14189 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 02:50
131 15584 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 02:55
132 14809 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 03:00
133 15762 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 03:05
134 15928 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 03:10
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.