هف هشتاد (780.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 12843

عنوان فارسی : هف هشتاد
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:33

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت هف هشتاد

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت هف هشتاد در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 12766 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:33
2 12526 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 11:55
3 12910 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 12:00
4 12787 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 12:10
5 13338 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 12:15
6 13324 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 12:51
7 13266 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 12:55
8 13223 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 13:00
9 13998 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 13:05
10 13969 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 13:20
11 14295 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 13:25
12 14143 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 13:35
13 13898 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 13:40
14 14144 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 13:50
15 13055 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 13:55
16 12931 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 14:00
17 12944 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 14:05
18 12304 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 14:10
19 12257 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 14:15
20 12780 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 14:20
21 13106 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 14:25
22 11556 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 14:35
23 10836 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 14:40
24 10373 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 14:45
25 10950 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 14:50
26 11469 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 14:55
27 11697 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 15:00
28 12350 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 15:05
29 11446 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 15:10
30 11786 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 15:15
31 12251 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 15:20
32 11354 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 15:25
33 10878 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 15:30
34 10269 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 15:35
35 9838 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 15:55
36 9393 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 16:00
37 - جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 10:33
38 8897 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 14:50
39 9149 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 15:00
40 8336 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 15:45
41 7974 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 16:00
42 7630 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 16:05
43 7662 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 16:25
44 7346 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 16:30
45 7362 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 16:35
46 7322 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 16:40
47 7334 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 16:50
48 7364 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 17:16
49 7461 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 17:20
50 7510 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 17:30
51 7515 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 17:35
52 7947 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 17:45
53 8414 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 18:00
54 8659 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 18:15
55 8707 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 18:20
56 8707 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 18:25
57 8212 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 18:30
58 8842 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 18:35
59 8863 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 18:40
60 8541 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 19:05
61 8668 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 19:30
62 9078 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 19:35
63 - چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 10:33
64 9434 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 10:40
65 9714 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 10:45
66 10160 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 10:50
67 10730 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 10:55
68 10383 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 11:00
69 10264 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 11:10
70 11512 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 11:15
71 11911 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 11:20
72 12984 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 11:26
73 13372 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 17:10
74 13132 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 17:15
75 12916 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 17:20
76 13141 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 17:31
77 13623 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 17:35
78 13836 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 17:40
79 13261 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 17:50
80 12928 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 18:15
81 12601 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 18:20
82 12432 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 18:25
83 12120 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 18:30
84 12205 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 19:10
85 12489 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 19:15
86 12665 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 19:20
87 13011 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 19:40
88 12731 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 19:45
89 12731 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 19:50
90 11945 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 20:15
91 12430 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 20:30
92 12872 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 20:35
93 12308 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 20:40
94 12447 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 20:45
95 12766 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 20:50
96 12669 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 20:55
97 12529 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 21:00
98 13129 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 22:45
99 13118 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 22:50
100 12315 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 22:55
101 12788 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 23:00
102 12365 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 23:05
103 12598 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 23:10
104 12237 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 23:15
105 12094 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 23:20
106 12119 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 23:25
107 12110 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 23:30
108 12088 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 23:35
109 11892 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 23:40
110 12083 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 23:45
111 12029 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 23:50
112 12245 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 23:55
113 12538 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 00:00
114 13016 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 00:05
115 13267 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 01:15
116 13377 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 01:20
117 13953 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 01:25
118 13555 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 01:30
119 13996 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 01:55
120 13733 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 02:00
121 13925 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 02:05
122 13892 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 02:10
123 14100 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 02:15
124 14876 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 02:20
125 14496 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 02:25
126 13879 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 02:30
127 14269 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 02:35
128 14465 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 02:40
129 14624 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 02:45
130 14189 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 02:50
131 15584 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 02:55
132 14809 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 03:00
133 15762 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 03:05
134 15928 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 03:10
135 17136 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 03:15
136 17832 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 03:20
137 18781 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 02:25
138 19147 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 02:30
139 18678 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 02:35
140 19938 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 02:40
141 19938 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 02:45
142 19273 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 02:50
143 18144 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 02:55
144 17788 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 03:00
145 17033 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 03:05
146 16217 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 03:10
147 15809 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 03:15
148 15809 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 03:20
149 15884 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 03:25
150 16272 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 03:30
151 16593 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 03:35
152 15334 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 03:40
153 16271 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 03:45
154 15534 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 03:50
155 15501 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 03:55
156 16812 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 04:00
157 16826 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 04:05
158 16173 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 04:10
159 15859 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 04:15
160 15616 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 04:20
161 15404 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 04:30
162 14266 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 04:35
163 13913 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 04:40
164 13722 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 04:45
165 14042 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 04:50
166 13951 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 04:55
167 13739 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 05:00
168 13332 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 05:05
169 13122 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 05:10
170 12719 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 05:15
171 13051 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 05:20
172 13321 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 05:25
173 13688 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 05:30
174 13529 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 05:35
175 12775 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 05:40
176 12611 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 05:55
177 12963 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 06:00
178 13349 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 06:05
179 12392 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 06:10
180 12402 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 06:25
181 12380 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 06:30
182 12581 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 06:35
183 12546 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 06:40
184 12454 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 06:45
185 12007 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 06:50
186 12195 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 07:20
187 11937 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 07:25
188 11580 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 07:30
189 12092 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 07:40
190 12113 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 07:45
191 12498 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 07:50
192 12630 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 07:55
193 13823 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 08:00
194 12878 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 08:05
195 12644 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 08:10
196 12122 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 08:15
197 12122 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 08:20
198 12155 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 08:25
199 12549 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 08:30
200 12463 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 08:35
201 12745 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 08:40
202 12238 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 08:45
203 12258 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 08:50
204 12513 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 08:55
205 12902 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 09:00
206 13797 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 09:10
207 14392 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 09:15
208 14136 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 09:20
209 15291 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 09:25
210 15318 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 09:30
211 - پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 09:33
212 15599 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 09:35
213 15633 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 09:40
214 15979 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 09:45
215 15450 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 09:50
216 16513 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 09:55
217 15586 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 10:00
218 15772 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 10:05
219 15273 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 10:10
220 14946 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 10:15
221 14568 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 10:20
222 14567 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 10:25
223 14225 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 11:25
224 14543 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 11:30
225 16052 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 11:50
226 16339 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 11:55
227 16339 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 12:00
228 - یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 09:33
229 17829 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 12:15
230 17287 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 12:20
231 18325 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 12:25
232 17933 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 12:30
233 17874 جمعه 05 دی 1399 ساعت 12:35
234 18823 شنبه 06 دی 1399 ساعت 12:40
235 17738 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 12:45
236 16890 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 12:50
237 17284 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 12:55
238 16606 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 13:15
239 16755 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 16:05
240 16755 جمعه 12 دی 1399 ساعت 16:10
241 17245 شنبه 13 دی 1399 ساعت 16:15
242 17391 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 16:20
243 16346 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 16:30
244 16253 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 16:35
245 16787 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 16:40
246 17074 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 16:45
247 17950 جمعه 19 دی 1399 ساعت 16:55
248 18234 شنبه 20 دی 1399 ساعت 17:30
249 19413 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 19:00
250 19606 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 19:05
251 20166 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 19:50
252 19827 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 20:50
253 - پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 09:33
254 18756 جمعه 26 دی 1399 ساعت 21:05
255 19024 شنبه 27 دی 1399 ساعت 21:10
256 19456 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 21:20
257 19257 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 21:40
258 18678 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 21:45
259 18323 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 22:15
260 18596 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 23:00
261 18180 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 23:05
262 18739 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 23:10
263 19467 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 23:15
264 19092 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 23:25
265 20140 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 23:35
266 21360 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 23:45
267 20658 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 23:50
268 21458 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 23:55
269 22352 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 00:00
270 20626 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 00:05
271 20626 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 01:15
272 16519 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 01:20
273 16049 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 01:25
274 17000 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 01:30
275 17478 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 01:55
276 17410 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 02:00
277 17084 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 02:40
278 16577 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 02:45
279 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 09:33
280 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 09:33
281 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 09:33
282 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 09:33
283 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 09:33
284 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 09:33
285 - دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 09:33
286 14172 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 14:35
287 13799 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 15:10
288 13824 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 15:15
289 14029 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 15:30
290 14431 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 15:55
291 14769 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 16:10
292 14565 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 16:15
293 13855 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 16:40
294 13883 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 16:55
295 13384 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 17:10
296 13828 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 17:15
297 13626 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 17:40
298 13978 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 17:45
299 14253 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 17:50
300 14253 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 17:55
301 16690 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 18:00
302 15994 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 18:05
303 15340 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 18:10
304 15879 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 18:15
305 15549 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 18:20
306 15565 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 18:25
307 16263 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 18:30
308 16453 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 18:35
309 16233 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 18:40
310 16308 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 18:45
311 15389 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 18:50
312 15169 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 18:55
313 14960 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 19:00
314 - سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 09:33
315 14286 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 19:10
316 13864 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 19:15
317 13560 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 19:20
318 12274 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 19:25
319 12363 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 19:30
320 11662 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 20:35
321 12172 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 20:40
322 12341 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 20:45
323 - پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 10:33
324 12002 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 20:55
325 12370 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 21:00
326 11681 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 21:05
327 11709 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 21:10
328 11812 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 21:15
329 11960 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 21:20
330 12382 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 21:25
331 12654 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 21:30
332 12219 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 21:35
333 12243 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 21:40
334 12501 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 21:45
335 11867 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 21:50
336 11824 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 21:55
337 11815 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 22:00
338 12345 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 22:05
339 12947 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 22:10
340 12934 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 22:15
341 12806 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 22:20
342 12806 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 22:25
343 13445 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 22:30
344 14561 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 22:35
345 14804 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 22:40
346 16072 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 22:45
347 16415 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 22:50
348 15904 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 22:55
349 16257 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 23:00
350 15594 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 23:05
351 16640 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 23:10
352 15489 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 23:15
353 14749 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 23:20
354 15051 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 23:25
355 15096 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 23:30
356 14541 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 23:35
357 14057 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 23:40
358 13795 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 23:45
359 13574 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 23:50
360 13469 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 23:55
361 12855 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
362 12933 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 00:05
363 13110 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 00:10
364 12544 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 00:15
365 13017 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 00:20
366 12799 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 00:25
367 13214 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 00:30
368 - یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 10:33
369 12843 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 00:40
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.