هف هشتاد (780.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 24982

عنوان فارسی : هف هشتاد
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:33

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت هف هشتاد

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت هف هشتاد در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 16272 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 03:30
2 16593 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 03:35
3 15334 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 03:40
4 16271 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 03:45
5 15534 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 03:50
6 15501 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 03:55
7 16812 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 04:00
8 16826 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 04:05
9 16173 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 04:10
10 15859 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 04:15
11 15616 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 04:20
12 15404 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 04:30
13 14266 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 04:35
14 13913 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 04:40
15 13722 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 04:45
16 14042 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 04:50
17 13951 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 04:55
18 13739 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 05:00
19 13332 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 05:05
20 13122 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 05:10
21 12719 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 05:15
22 13051 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 05:20
23 13321 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 05:25
24 13688 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 05:30
25 13529 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 05:35
26 12775 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 05:40
27 12611 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 05:55
28 12963 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 06:00
29 13349 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 06:05
30 12392 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 06:10
31 12402 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 06:25
32 12380 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 06:30
33 12581 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 06:35
34 12546 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 06:40
35 12454 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 06:45
36 12007 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 06:50
37 12195 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 07:20
38 11937 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 07:25
39 11580 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 07:30
40 12092 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 07:40
41 12113 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 07:45
42 12498 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 07:50
43 12630 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 07:55
44 13823 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 08:00
45 12878 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 08:05
46 12644 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 08:10
47 12122 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 08:15
48 12122 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 08:20
49 12155 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 08:25
50 12549 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 08:30
51 12463 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 08:35
52 12745 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 08:40
53 12238 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 08:45
54 12258 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 08:50
55 12513 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 08:55
56 12902 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 09:00
57 13797 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 09:10
58 14392 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 09:15
59 14136 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 09:20
60 15291 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 09:25
61 15318 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 09:30
62 15599 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 09:35
63 15633 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 09:40
64 15979 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 09:45
65 15450 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 09:50
66 16513 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 09:55
67 15586 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 10:00
68 15772 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 10:05
69 15273 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 10:10
70 14946 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 10:15
71 14568 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 10:20
72 14567 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 10:25
73 14225 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 11:25
74 14543 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 11:30
75 16052 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 11:50
76 16339 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 11:55
77 16339 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 12:00
78 - یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 03:30
79 17829 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 12:15
80 17287 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 12:20
81 18325 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 12:25
82 17933 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 12:30
83 17874 جمعه 05 دی 1399 ساعت 12:35
84 18823 شنبه 06 دی 1399 ساعت 12:40
85 17738 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 12:45
86 16890 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 12:50
87 17284 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 12:55
88 16606 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 13:15
89 16755 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 16:05
90 16755 جمعه 12 دی 1399 ساعت 16:10
91 17245 شنبه 13 دی 1399 ساعت 16:15
92 17391 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 16:20
93 16346 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 16:30
94 16253 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 16:35
95 16787 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 16:40
96 17074 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 16:45
97 17950 جمعه 19 دی 1399 ساعت 16:55
98 18234 شنبه 20 دی 1399 ساعت 17:30
99 19413 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 19:00
100 19606 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 19:05
101 20166 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 19:50
102 19827 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 20:50
103 - پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 03:30
104 18756 جمعه 26 دی 1399 ساعت 21:05
105 19024 شنبه 27 دی 1399 ساعت 21:10
106 19456 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 21:20
107 19257 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 21:40
108 18678 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 21:45
109 18323 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 22:15
110 18596 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 23:00
111 18180 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 23:05
112 18739 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 23:10
113 19467 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 23:15
114 19092 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 23:25
115 20140 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 23:35
116 21360 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 23:45
117 20658 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 23:50
118 21458 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 23:55
119 22352 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 00:00
120 20626 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 00:05
121 20626 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 01:15
122 16519 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 01:20
123 16049 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 01:25
124 17000 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 01:30
125 17478 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 01:55
126 17410 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 02:00
127 17084 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 02:40
128 16577 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 02:45
129 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 03:30
130 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 03:30
131 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 03:30
132 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 03:30
133 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 03:30
134 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 03:30
135 - دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 03:30
136 14172 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 14:35
137 13799 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 15:10
138 13824 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 15:15
139 14029 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 15:30
140 14431 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 15:55
141 14769 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 16:10
142 14565 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 16:15
143 13855 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 16:40
144 13883 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 16:55
145 13384 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 17:10
146 13828 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 17:15
147 13626 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 17:40
148 13978 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 17:45
149 14253 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 17:50
150 14253 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 17:55
151 16690 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 18:00
152 15994 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 18:05
153 15340 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 18:10
154 15879 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 18:15
155 15549 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 18:20
156 15565 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 18:25
157 16263 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 18:30
158 16453 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 18:35
159 16233 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 18:40
160 16308 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 18:45
161 15389 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 18:50
162 15169 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 18:55
163 14960 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 19:00
164 - سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 03:30
165 14286 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 19:10
166 13864 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 19:15
167 13560 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 19:20
168 12274 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 19:25
169 12363 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 19:30
170 11662 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 20:35
171 12172 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 20:40
172 12341 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 20:45
173 - پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 04:30
174 12002 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 20:55
175 12370 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 21:00
176 11681 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 21:05
177 11709 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 21:10
178 11812 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 21:15
179 11960 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 21:20
180 12382 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 21:25
181 12654 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 21:30
182 12219 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 21:35
183 12243 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 21:40
184 12501 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 21:45
185 11867 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 21:50
186 11824 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 21:55
187 11815 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 22:00
188 12345 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 22:05
189 12947 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 22:10
190 12934 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 22:15
191 12806 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 22:20
192 12806 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 22:25
193 13445 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 22:30
194 14561 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 22:35
195 14804 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 22:40
196 16072 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 22:45
197 16415 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 22:50
198 15904 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 22:55
199 16257 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 23:00
200 15594 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 23:05
201 16640 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 23:10
202 15489 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 23:15
203 14749 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 23:20
204 15051 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 23:25
205 15096 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 23:30
206 14541 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 23:35
207 14057 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 23:40
208 13795 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 23:45
209 13574 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 23:50
210 13469 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 23:55
211 12855 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
212 12933 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 00:05
213 13110 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 00:10
214 12544 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 00:15
215 13017 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 00:20
216 12799 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 00:25
217 13214 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 00:30
218 - یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 04:30
219 12843 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 00:40
220 12733 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 00:45
221 12941 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 00:50
222 12396 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 00:55
223 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 04:30
224 - شنبه 25 اردیبهشت 1400 ساعت 04:30
225 12430 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 13:25
226 12051 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 13:30
227 11183 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 13:40
228 11582 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 14:05
229 12375 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 14:10
230 12779 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 14:20
231 12396 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 14:25
232 13002 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 14:30
233 13312 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 14:56
234 14108 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 15:00
235 13591 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 15:05
236 13891 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 15:10
237 14830 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 15:15
238 15623 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 15:21
239 16197 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 15:25
240 15302 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 15:30
241 15160 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 15:35
242 15437 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 15:40
243 15616 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 15:50
244 15995 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 15:55
245 17098 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 16:00
246 17349 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 16:05
247 19022 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 16:10
248 18175 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 16:15
249 18505 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 16:20
250 18071 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 16:25
251 18428 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 17:00
252 18047 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 17:05
253 19365 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 17:10
254 18922 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 17:15
255 18103 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 17:20
256 17553 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 17:25
257 19549 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 17:30
258 19863 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 17:35
259 21477 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 17:40
260 19890 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 17:45
261 19406 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 17:50
262 20720 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 17:56
263 18640 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 18:00
264 16957 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 18:05
265 16166 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 18:10
266 16752 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 18:15
267 16467 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 18:20
268 17178 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 18:25
269 16464 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 18:30
270 16328 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 18:35
271 17266 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 18:40
272 17459 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 18:45
273 16383 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 18:50
274 16088 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 18:55
275 14800 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 19:00
276 14808 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 19:05
277 14513 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 19:10
278 15178 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 19:15
279 15128 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 19:20
280 15714 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 19:25
281 15707 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 19:30
282 14828 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 19:35
283 14887 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 19:40
284 14583 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 19:45
285 14857 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 19:50
286 14348 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 19:55
287 14383 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 20:10
288 14078 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 20:15
289 13577 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 20:20
290 13886 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 20:25
291 13904 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 20:30
292 13565 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 20:35
293 15128 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 20:40
294 15723 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 22:30
295 15500 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 22:35
296 15570 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 22:40
297 16164 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 22:45
298 15032 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 22:50
299 15712 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 02:40
300 16100 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 02:45
301 14990 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 02:55
302 14601 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 03:00
303 14570 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 03:05
304 15623 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 03:10
305 15902 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 03:15
306 17294 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 03:20
307 16921 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 03:25
308 16694 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 03:30
309 16403 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 03:35
310 15417 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 03:40
311 15085 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 03:45
312 15776 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 03:50
313 17290 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 03:55
314 17577 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 04:00
315 17686 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 04:05
316 17270 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 04:10
317 18076 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 04:15
318 18163 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 04:20
319 17884 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 04:25
320 - پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 04:30
321 18772 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 04:30
322 18517 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 04:35
323 18951 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 04:40
324 19476 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 04:45
325 19042 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 04:50
326 20032 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 04:55
327 20151 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 05:00
328 19221 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 05:05
329 18015 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 05:10
330 19468 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 05:15
331 19008 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 05:20
332 18193 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 05:26
333 20331 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 05:30
334 21938 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 05:35
335 22022 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 05:40
336 22528 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 05:45
337 22426 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 05:50
338 21919 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 05:55
339 22633 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 06:00
340 22891 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 06:05
341 22956 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 06:10
342 23611 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 06:15
343 23562 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 06:20
344 23495 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 06:25
345 22462 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 06:30
346 22551 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 06:35
347 23544 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 06:40
348 24010 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 06:45
349 26097 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 06:50
350 25149 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 06:55
351 26496 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 07:00
352 26544 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 07:05
353 28573 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 07:10
354 27584 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 06:15
355 28782 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 06:20
356 28907 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 06:25
357 29844 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 06:30
358 33000 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 06:35
359 33784 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 06:40
360 37711 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 06:45
361 37772 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 06:50
362 39566 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 06:55
363 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 03:30
364 38979 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 21:45
365 37524 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 21:50
366 37651 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 21:55
367 36636 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 22:00
368 36484 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 22:05
369 36073 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 22:10
370 37546 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 22:15
371 41286 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 22:20
372 41768 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 22:25
373 36293 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 22:35
374 35229 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 22:40
375 32437 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 22:45
376 29027 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 22:50
377 27925 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 23:00
378 25781 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 23:05
379 24880 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 23:10
380 24994 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 23:20
381 24982 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 23:25
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.