هفتاد سی (7030.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 7222

عنوان فارسی : هفتاد سی
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:38

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت هفتاد سی

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت هفتاد سی در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 5321 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:41
2 5242 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 12:00
3 5261 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 12:05
4 5117 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 12:20
5 4986 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 12:25
6 5030 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 13:30
7 4967 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 13:35
8 4842 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 13:40
9 4837 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 13:45
10 5021 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 13:50
11 5174 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 13:56
12 5030 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 14:00
13 5006 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 14:05
14 5129 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 14:10
15 5190 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 14:15
16 5307 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 14:20
17 5308 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 14:25
18 5529 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 14:30
19 5530 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 14:35
20 5519 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 14:40
21 5728 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 14:45
22 5745 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 14:50
23 5625 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 14:55
24 5522 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 15:00
25 5554 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 15:05
26 5544 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 15:10
27 5544 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 15:15
28 5451 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 15:20
29 5311 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 15:25
30 5257 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 15:30
31 5519 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 15:35
32 5482 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 15:40
33 5612 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 15:45
34 5304 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 15:50
35 5460 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 16:01
36 5649 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 16:05
37 - جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 10:41
38 5478 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 15:00
39 5538 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 15:05
40 5547 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 15:50
41 5453 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 16:06
42 5363 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 16:10
43 5512 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 16:30
44 5472 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 16:35
45 5372 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 16:40
46 5336 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 16:45
47 5411 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 16:55
48 5404 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 17:20
49 5414 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 17:25
50 5420 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 17:30
51 5314 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 17:40
52 5293 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 17:50
53 5455 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 18:05
54 5473 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 18:20
55 5568 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 18:25
56 5568 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 18:30
57 5673 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 18:35
58 5810 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 18:40
59 5850 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 18:45
60 5733 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 19:30
61 5866 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 19:40
62 5777 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 19:45
63 6103 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 10:40
64 - پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 10:41
65 5995 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 10:45
66 5849 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 10:50
67 5933 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 10:55
68 5980 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 11:00
69 5989 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 11:15
70 6070 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 11:20
71 6087 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 11:25
72 6189 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 11:30
73 6489 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 17:15
74 6568 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 17:20
75 6585 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 17:25
76 6636 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 17:35
77 6736 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 17:40
78 6600 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 17:45
79 6602 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 17:50
80 6671 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 18:45
81 6835 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 18:50
82 6713 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 18:55
83 6729 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 19:00
84 6880 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 19:10
85 6876 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 19:15
86 6885 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 19:20
87 6819 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 21:05
88 6808 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 21:10
89 6808 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 21:16
90 6733 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 21:25
91 6724 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 21:30
92 6658 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 21:35
93 6789 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 22:20
94 6576 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 22:25
95 6768 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 22:30
96 6703 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 22:35
97 6937 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 22:40
98 7013 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 23:10
99 7000 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 23:15
100 6971 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 23:20
101 6916 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 23:25
102 6955 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 23:30
103 6728 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 23:35
104 6669 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 23:40
105 6855 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 23:45
106 6955 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 23:50
107 7179 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 23:55
108 7091 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 00:00
109 7000 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 00:55
110 7198 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 01:00
111 7354 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 01:10
112 7222 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 01:15
113 7525 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 01:20
114 7326 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 01:25
115 7317 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 01:30
116 7424 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 01:35
117 6879 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 01:40
118 7024 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 01:45
119 7166 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 02:00
120 7441 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 02:05
121 7291 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 02:10
122 7266 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 02:15
123 7094 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 02:20
124 7073 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 02:25
125 7260 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 02:30
126 7287 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 02:35
127 7550 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 02:40
128 7482 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 02:45
129 7445 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 02:50
130 7379 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 02:55
131 7261 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 03:00
132 7364 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 03:05
133 7260 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 03:10
134 7222 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 03:15
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.