هف هشتاد (780.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 18922

عنوان فارسی : هف هشتاد
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:33

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت هف هشتاد

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت هف هشتاد در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 10836 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 14:40
2 10373 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 14:45
3 10950 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 14:50
4 11469 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 14:55
5 11697 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 15:00
6 12350 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 15:05
7 11446 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 15:10
8 11786 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 15:15
9 12251 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 15:20
10 11354 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 15:25
11 10878 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 15:30
12 10269 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 15:35
13 9838 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 15:55
14 9393 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 16:00
15 - جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 14:40
16 8897 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 14:50
17 9149 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 15:00
18 8336 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 15:45
19 7974 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 16:00
20 7630 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 16:05
21 7662 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 16:25
22 7346 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 16:30
23 7362 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 16:35
24 7322 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 16:40
25 7334 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 16:50
26 7364 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 17:16
27 7461 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 17:20
28 7510 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 17:30
29 7515 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 17:35
30 7947 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 17:45
31 8414 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 18:00
32 8659 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 18:15
33 8707 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 18:20
34 8707 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 18:25
35 8212 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 18:30
36 8842 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 18:35
37 8863 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 18:40
38 8541 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 19:05
39 8668 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 19:30
40 9078 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 19:35
41 9434 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 10:40
42 9714 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 10:45
43 10160 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 10:50
44 10730 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 10:55
45 10383 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 11:00
46 10264 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 11:10
47 11512 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 11:15
48 11911 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 11:20
49 12984 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 11:26
50 - جمعه 27 تیر 1399 ساعت 14:40
51 13372 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 17:10
52 13132 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 17:15
53 12916 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 17:20
54 13141 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 17:31
55 13623 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 17:35
56 13836 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 17:40
57 13261 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 17:50
58 12928 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 18:15
59 12601 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 18:20
60 12432 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 18:25
61 12120 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 18:30
62 12205 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 19:10
63 12489 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 19:15
64 12665 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 19:20
65 13011 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 19:40
66 12731 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 19:45
67 12731 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 19:50
68 11945 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 20:15
69 12430 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 20:30
70 12872 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 20:35
71 12308 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 20:40
72 12447 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 20:45
73 12766 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 20:50
74 12669 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 20:55
75 12529 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 21:00
76 13129 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 22:45
77 13118 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 22:50
78 12315 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 22:55
79 12788 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 23:00
80 12365 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 23:05
81 12598 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 23:10
82 12237 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 23:15
83 12094 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 23:20
84 12119 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 23:25
85 12110 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 23:30
86 12088 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 23:35
87 11892 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 23:40
88 12083 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 23:45
89 12029 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 23:50
90 12245 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 23:55
91 12538 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 00:00
92 13016 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 00:05
93 13267 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 01:15
94 13377 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 01:20
95 13953 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 01:25
96 13555 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 01:30
97 13996 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 01:55
98 13733 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 02:00
99 13925 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 02:05
100 13892 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 02:10
101 14100 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 02:15
102 14876 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 02:20
103 14496 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 02:25
104 13879 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 02:30
105 14269 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 02:35
106 14465 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 02:40
107 14624 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 02:45
108 14189 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 02:50
109 15584 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 02:55
110 14809 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 03:00
111 15762 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 03:05
112 15928 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 03:10
113 17136 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 03:15
114 17832 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 03:20
115 18781 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 02:25
116 19147 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 02:30
117 18678 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 02:35
118 19938 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 02:40
119 19938 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 02:45
120 19273 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 02:50
121 18144 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 02:55
122 17788 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 03:00
123 17033 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 03:05
124 16217 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 03:10
125 15809 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 03:15
126 15809 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 03:20
127 15884 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 03:25
128 16272 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 03:30
129 16593 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 03:35
130 15334 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 03:40
131 16271 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 03:45
132 15534 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 03:50
133 15501 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 03:55
134 16812 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 04:00
135 16826 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 04:05
136 16173 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 04:10
137 15859 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 04:15
138 15616 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 04:20
139 15404 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 04:30
140 14266 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 04:35
141 13913 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 04:40
142 13722 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 04:45
143 14042 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 04:50
144 13951 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 04:55
145 13739 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 05:00
146 13332 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 05:05
147 13122 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 05:10
148 12719 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 05:15
149 13051 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 05:20
150 13321 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 05:25
151 13688 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 05:30
152 13529 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 05:35
153 12775 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 05:40
154 12611 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 05:55
155 12963 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 06:00
156 13349 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 06:05
157 12392 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 06:10
158 12402 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 06:25
159 12380 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 06:30
160 12581 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 06:35
161 12546 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 06:40
162 12454 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 06:45
163 12007 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 06:50
164 12195 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 07:20
165 11937 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 07:25
166 11580 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 07:30
167 12092 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 07:40
168 12113 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 07:45
169 12498 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 07:50
170 12630 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 07:55
171 13823 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 08:00
172 12878 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 08:05
173 12644 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 08:10
174 12122 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 08:15
175 12122 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 08:20
176 12155 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 08:25
177 12549 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 08:30
178 12463 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 08:35
179 12745 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 08:40
180 12238 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 08:45
181 12258 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 08:50
182 12513 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 08:55
183 12902 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 09:00
184 13797 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 09:10
185 14392 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 09:15
186 14136 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 09:20
187 15291 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 09:25
188 15318 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 09:30
189 15599 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 09:35
190 15633 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 09:40
191 15979 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 09:45
192 15450 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 09:50
193 16513 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 09:55
194 15586 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 10:00
195 15772 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 10:05
196 15273 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 10:10
197 14946 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 10:15
198 14568 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 10:20
199 14567 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 10:25
200 14225 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 11:25
201 14543 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 11:30
202 16052 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 11:50
203 16339 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 11:55
204 16339 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 12:00
205 - شنبه 29 آذر 1399 ساعت 13:40
206 17829 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 12:15
207 17287 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 12:20
208 18325 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 12:25
209 17933 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 12:30
210 17874 جمعه 05 دی 1399 ساعت 12:35
211 18823 شنبه 06 دی 1399 ساعت 12:40
212 17738 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 12:45
213 16890 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 12:50
214 17284 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 12:55
215 16606 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 13:15
216 - چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 13:40
217 16755 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 16:05
218 16755 جمعه 12 دی 1399 ساعت 16:10
219 17245 شنبه 13 دی 1399 ساعت 16:15
220 17391 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 16:20
221 16346 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 16:30
222 16253 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 16:35
223 16787 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 16:40
224 17074 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 16:45
225 17950 جمعه 19 دی 1399 ساعت 16:55
226 18234 شنبه 20 دی 1399 ساعت 17:30
227 19413 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 19:00
228 19606 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 19:05
229 20166 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 19:50
230 19827 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 20:50
231 - پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 13:40
232 18756 جمعه 26 دی 1399 ساعت 21:05
233 19024 شنبه 27 دی 1399 ساعت 21:10
234 19456 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 21:20
235 19257 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 21:40
236 18678 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 21:45
237 18323 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 22:15
238 18596 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 23:00
239 18180 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 23:05
240 18739 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 23:10
241 19467 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 23:15
242 19092 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 23:25
243 20140 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 23:35
244 21360 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 23:45
245 20658 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 23:50
246 21458 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 23:55
247 22352 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 00:00
248 20626 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 00:05
249 20626 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 01:15
250 16519 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 01:20
251 16049 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 01:25
252 17000 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 01:30
253 17478 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 01:55
254 17410 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 02:00
255 17084 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 02:40
256 16577 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 02:45
257 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 13:40
258 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 13:40
259 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 13:40
260 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 13:40
261 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 13:40
262 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 13:40
263 - دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 13:40
264 14172 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 14:35
265 13799 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 15:10
266 13824 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 15:15
267 14029 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 15:30
268 14431 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 15:55
269 14769 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 16:10
270 14565 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 16:15
271 13855 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 16:40
272 13883 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 16:55
273 13384 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 17:10
274 13828 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 17:15
275 13626 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 17:40
276 13978 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 17:45
277 14253 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 17:50
278 14253 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 17:55
279 16690 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 18:00
280 15994 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 18:05
281 15340 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 18:10
282 15879 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 18:15
283 15549 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 18:20
284 15565 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 18:25
285 16263 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 18:30
286 16453 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 18:35
287 16233 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 18:40
288 16308 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 18:45
289 15389 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 18:50
290 15169 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 18:55
291 14960 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 19:00
292 - سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 13:40
293 14286 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 19:10
294 13864 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 19:15
295 13560 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 19:20
296 12274 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 19:25
297 12363 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 19:30
298 11662 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 20:35
299 12172 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 20:40
300 12341 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 20:45
301 - پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 14:40
302 12002 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 20:55
303 12370 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 21:00
304 11681 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 21:05
305 11709 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 21:10
306 11812 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 21:15
307 11960 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 21:20
308 12382 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 21:25
309 12654 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 21:30
310 12219 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 21:35
311 12243 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 21:40
312 12501 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 21:45
313 11867 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 21:50
314 11824 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 21:55
315 11815 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 22:00
316 12345 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 22:05
317 12947 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 22:10
318 12934 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 22:15
319 12806 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 22:20
320 12806 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 22:25
321 13445 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 22:30
322 14561 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 22:35
323 14804 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 22:40
324 16072 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 22:45
325 16415 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 22:50
326 15904 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 22:55
327 16257 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 23:00
328 15594 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 23:05
329 16640 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 23:10
330 15489 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 23:15
331 14749 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 23:20
332 15051 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 23:25
333 15096 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 23:30
334 14541 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 23:35
335 14057 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 23:40
336 13795 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 23:45
337 13574 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 23:50
338 13469 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 23:55
339 12855 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
340 12933 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 00:05
341 13110 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 00:10
342 12544 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 00:15
343 13017 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 00:20
344 12799 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 00:25
345 13214 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 00:30
346 - یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 14:40
347 12843 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 00:40
348 12733 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 00:45
349 12941 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 00:50
350 12396 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 00:55
351 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 14:40
352 12430 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 13:25
353 12051 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 13:30
354 11183 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 13:40
355 11582 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 14:05
356 12375 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 14:10
357 12779 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 14:20
358 12396 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 14:25
359 13002 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 14:30
360 - یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 14:40
361 13312 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 14:56
362 14108 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 15:00
363 13591 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 15:05
364 13891 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 15:10
365 14830 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 15:15
366 15623 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 15:21
367 16197 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 15:25
368 15302 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 15:30
369 15160 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 15:35
370 15437 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 15:40
371 15616 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 15:50
372 15995 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 15:55
373 17098 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 16:00
374 17349 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 16:05
375 19022 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 16:10
376 18175 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 16:15
377 18505 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 16:20
378 18071 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 16:25
379 18428 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 17:00
380 18047 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 17:05
381 19365 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 17:10
382 18922 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 17:15
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.