نوبیتکس (nobitex.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 12

عنوان فارسی : نوبیتکس
زمان ثبت در الکسیران : دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 00:00

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت نوبیتکس

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت نوبیتکس در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 50 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 00:00
2 49 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 00:00
3 - چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 00:00
4 49 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 00:00
5 - جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 00:00
6 47 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 00:00
7 47 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 00:00
8 - دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 00:00
9 45 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 00:55
10 45 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 00:00
11 45 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 00:00
12 45 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 00:00
13 41 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 00:00
14 40 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 00:00
15 - دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 00:00
16 40 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 04:30
17 39 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 05:10
18 38 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 00:00
19 - جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 00:00
20 37 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 00:00
21 - یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 00:00
22 36 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 00:00
23 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 00:00
24 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 00:00
25 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 00:00
26 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 00:00
27 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 00:00
28 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 00:00
29 32 دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 18:55
30 - سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 00:00
31 30 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 00:00
32 - پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 00:00
33 27 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 17:20
34 25 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 17:40
35 25 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 00:00
36 24 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 00:00
37 - سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 00:00
38 22 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 04:05
39 21 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 04:40
40 19 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 00:00
41 19 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 00:00
42 - یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 00:00
43 18 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 00:00
44 18 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 00:00
45 18 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 00:00
46 18 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 00:00
47 20 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 00:00
48 - شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 00:00
49 22 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 01:50
50 22 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 00:00
51 - سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 00:00
52 23 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 00:00
53 - پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 00:00
54 24 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 00:00
55 - شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 00:00
56 25 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 00:00
57 - دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 00:00
58 26 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 00:00
59 - چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 00:00
60 26 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 02:40
61 27 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 02:45
62 28 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 02:55
63 30 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 01:00
64 30 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 00:00
65 30 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 00:00
66 - چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 01:00
67 31 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 00:00
68 31 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 00:00
69 31 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 00:00
70 31 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 00:00
71 31 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 00:00
72 - سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 01:00
73 31 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 00:00
74 31 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 00:00
75 - جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 01:00
76 30 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 00:00
77 30 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 00:00
78 - دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 01:00
79 30 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 01:10
80 29 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 00:00
81 - پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 01:00
82 28 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 00:00
83 - شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 01:00
84 27 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 01:10
85 26 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 00:00
86 26 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 00:00
87 23 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 00:00
88 23 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 00:00
89 - جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 01:00
90 22 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 00:00
91 20 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 00:00
92 20 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 00:00
93 - سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 01:00
94 19 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
95 17 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
96 17 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
97 17 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
98 16 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
99 16 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 00:55
100 - سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
101 16 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
102 16 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
103 16 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
104 14 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
105 - یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
106 14 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
107 14 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 01:05
108 14 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 01:10
109 14 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 01:15
110 14 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 01:20
111 13 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 01:25
112 13 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 01:30
113 12 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 01:35
114 12 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 01:40
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.