نوبیتکس (nobitex.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 53

عنوان فارسی : نوبیتکس
زمان ثبت در الکسیران : دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 00:00

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت نوبیتکس

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت نوبیتکس در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 50 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 00:00
2 49 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 00:00
3 - چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 00:00
4 49 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 00:00
5 - جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 00:00
6 47 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 00:00
7 47 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 00:00
8 - دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 00:00
9 45 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 00:55
10 45 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 00:00
11 45 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 00:00
12 45 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 00:00
13 41 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 00:00
14 40 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 00:00
15 - دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 00:00
16 40 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 04:30
17 39 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 05:10
18 38 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 00:00
19 - جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 00:00
20 37 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 00:00
21 - یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 00:00
22 36 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 00:00
23 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 00:00
24 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 00:00
25 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 00:00
26 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 00:00
27 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 00:00
28 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 00:00
29 32 دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 18:55
30 - سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 00:00
31 30 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 00:00
32 - پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 00:00
33 27 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 17:20
34 25 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 17:40
35 25 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 00:00
36 24 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 00:00
37 - سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 00:00
38 22 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 04:05
39 21 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 04:40
40 19 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 00:00
41 19 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 00:00
42 - یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 00:00
43 18 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 00:00
44 18 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 00:00
45 18 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 00:00
46 18 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 00:00
47 20 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 00:00
48 - شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 00:00
49 22 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 01:50
50 22 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 00:00
51 - سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 00:00
52 23 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 00:00
53 - پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 00:00
54 24 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 00:00
55 - شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 00:00
56 25 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 00:00
57 - دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 00:00
58 26 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 00:00
59 - چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 00:00
60 26 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 02:40
61 27 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 02:45
62 28 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 02:55
63 30 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 01:00
64 30 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 00:00
65 30 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 00:00
66 - چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 01:00
67 31 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 00:00
68 31 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 00:00
69 31 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 00:00
70 31 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 00:00
71 31 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 00:00
72 - سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 01:00
73 31 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 00:00
74 31 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 00:00
75 - جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 01:00
76 30 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 00:00
77 30 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 00:00
78 - دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 01:00
79 30 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 01:10
80 29 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 00:00
81 - پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 01:00
82 28 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 00:00
83 - شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 01:00
84 27 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 01:10
85 26 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 00:00
86 26 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 00:00
87 23 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 00:00
88 23 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 00:00
89 - جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 01:00
90 22 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 00:00
91 20 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 00:00
92 20 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 00:00
93 - سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 01:00
94 19 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
95 17 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
96 17 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
97 17 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
98 16 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
99 16 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 00:55
100 - سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
101 16 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
102 16 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
103 16 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
104 14 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
105 - یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
106 14 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
107 14 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 01:05
108 14 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 01:10
109 14 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 01:15
110 14 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 01:20
111 13 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 01:25
112 13 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 01:30
113 12 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 01:35
114 12 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 01:40
115 12 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 01:45
116 12 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 01:50
117 12 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 01:55
118 12 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
119 12 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
120 12 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
121 - سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
122 12 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 15:50
123 12 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 15:55
124 13 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 00:00
125 13 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 00:00
126 - یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 01:00
127 12 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 00:00
128 12 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 00:00
129 - چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 01:00
130 13 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 12:35
131 13 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 16:35
132 14 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 00:00
133 15 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 00:00
134 - دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 01:00
135 15 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 00:00
136 - چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 01:00
137 16 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 00:00
138 16 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 00:00
139 16 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 00:00
140 16 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 00:00
141 17 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 00:00
142 18 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 00:00
143 - چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 01:00
144 19 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 06:25
145 20 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 08:00
146 20 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 08:15
147 20 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 00:00
148 - دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 01:00
149 20 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 08:30
150 21 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 08:35
151 22 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 00:00
152 - جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 01:00
153 23 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 07:10
154 24 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 08:10
155 24 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 08:15
156 25 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 08:20
157 28 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 08:25
158 30 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 00:00
159 - جمعه 04 تیر 1400 ساعت 01:00
160 31 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 00:00
161 31 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 00:00
162 - دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 01:00
163 34 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 00:00
164 - چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 01:00
165 36 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 00:00
166 36 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 00:00
167 36 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 00:00
168 37 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 00:00
169 - دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 01:00
170 41 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 03:15
171 44 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 05:00
172 46 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 05:05
173 46 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 05:10
174 47 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 05:20
175 46 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 05:25
176 46 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 05:30
177 47 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 05:35
178 46 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 05:40
179 49 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 00:00
180 49 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 00:00
181 48 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 00:00
182 50 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 00:00
183 50 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 00:00
184 51 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 00:05
185 - چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 01:00
186 49 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 00:00
187 - جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 01:00
188 50 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 01:50
189 50 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 05:40
190 50 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 05:55
191 49 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 00:00
192 48 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 00:00
193 48 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 00:00
194 49 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 00:45
195 50 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 00:00
196 50 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 00:00
197 50 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 00:45
198 49 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 00:50
199 50 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 00:00
200 50 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 00:35
201 50 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 00:00
202 50 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 00:35
203 50 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 00:40
204 50 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 00:45
205 50 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 00:50
206 51 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 00:55
207 - پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 01:00
208 51 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 01:00
209 51 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 01:05
210 50 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 01:10
211 49 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 00:00
212 44 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 00:00
213 44 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 00:00
214 42 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 00:00
215 40 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 00:55
216 39 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 00:00
217 39 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 00:00
218 40 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 00:00
219 - سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 01:00
220 39 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 01:15
221 39 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 01:20
222 39 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 01:25
223 38 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 01:30
224 39 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 01:35
225 39 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 01:40
226 39 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 01:45
227 39 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 01:50
228 39 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 01:55
229 38 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 02:00
230 37 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 02:05
231 36 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 02:10
232 35 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 02:15
233 34 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 02:20
234 35 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 02:25
235 35 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 02:30
236 35 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 02:35
237 35 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 02:40
238 34 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 02:45
239 32 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 02:50
240 32 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 02:56
241 35 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 03:00
242 36 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 03:05
243 36 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 03:10
244 37 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 03:15
245 36 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 03:20
246 39 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 03:30
247 40 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 03:35
248 42 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 02:55
249 44 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 00:00
250 - جمعه 02 مهر 1400 ساعت 00:00
251 45 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 03:15
252 45 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 03:20
253 48 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 03:25
254 50 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 03:30
255 50 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 03:35
256 51 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 03:40
257 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 00:00
258 51 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 23:20
259 53 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 23:30
260 53 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 23:35
261 54 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 23:40
262 54 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 23:45
263 56 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 23:50
264 56 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 23:55
265 - شنبه 17 مهر 1400 ساعت 00:00
266 55 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 00:00
267 56 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 00:06
268 55 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 00:45
269 55 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 00:50
270 55 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 00:55
271 57 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 01:00
272 55 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 01:05
273 53 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 01:10
274 53 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 01:15
275 54 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 01:20
276 53 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 01:25
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.