معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (isti.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 393

زمان ثبت در الکسیران : جمعه 05 بهمن 1397 ساعت 13:04

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1081 جمعه 05 بهمن 1397 ساعت 14:10
2 1081 شنبه 06 بهمن 1397 ساعت 14:15
3 1095 یکشنبه 07 بهمن 1397 ساعت 14:20
4 1092 دوشنبه 08 بهمن 1397 ساعت 14:35
5 1082 سه‌شنبه 09 بهمن 1397 ساعت 14:40
6 1082 چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 14:45
7 1030 پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 14:50
8 1033 جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 14:55
9 1063 شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 15:00
10 1073 یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 15:05
11 1060 دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 15:10
12 1041 سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 15:20
13 995 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 15:40
14 996 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 15:45
15 988 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 15:50
16 1007 شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 15:55
17 1010 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 16:00
18 1051 دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 20:00
19 1057 سه‌شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 20:05
20 1053 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 20:10
21 1064 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 20:15
22 1080 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 20:20
23 1117 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 20:30
24 1117 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 20:35
25 1092 دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 20:40
26 1084 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 20:45
27 1084 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 20:50
28 1108 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 20:55
29 1108 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 21:00
30 1136 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 21:10
31 1117 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 21:15
32 1120 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 21:20
33 1128 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 21:25
34 1154 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 21:31
35 1145 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 21:35
36 1145 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 21:40
37 1193 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 22:15
38 1198 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 22:35
39 1208 سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 00:00
40 1212 چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 00:45
41 - چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 14:10
42 - پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 14:10
43 - جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 14:10
44 - شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 14:10
45 1212 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 17:13
46 1138 دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 23:50
47 - سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 14:10
48 1124 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 00:25
49 1162 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 00:40
50 1161 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 00:45
51 1152 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 01:00
52 1171 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 01:10
53 1200 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 01:12
54 1208 چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 01:30
55 1202 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 01:45
56 1237 جمعه 02 فروردین 1398 ساعت 03:15
57 1250 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 03:25
58 1251 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 03:35
59 1296 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 03:40
60 1331 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 03:50
61 1312 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 05:15
62 1293 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 05:20
63 1311 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 05:25
64 1333 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 05:30
65 1367 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 05:55
66 1372 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 06:00
67 1382 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 06:05
68 1393 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 06:10
69 1423 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 06:15
70 1457 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 06:20
71 1497 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 06:25
72 1580 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 06:30
73 1566 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 06:35
74 1502 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 06:40
75 1426 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 11:55
76 1421 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 13:28
77 1459 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 14:58
78 - جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 15:10
79 1450 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 15:25
80 1486 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 15:30
81 1387 سه‌شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 02:35
82 1362 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 03:25
83 1332 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 03:40
84 1309 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 03:45
85 1304 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 03:50
86 1293 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 03:55
87 1258 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 04:00
88 1248 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 04:05
89 1194 چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398 ساعت 04:10
90 1200 پنجشنبه 05 اردیبهشت 1398 ساعت 04:15
91 1151 جمعه 06 اردیبهشت 1398 ساعت 04:20
92 1161 شنبه 07 اردیبهشت 1398 ساعت 04:25
93 1158 یکشنبه 08 اردیبهشت 1398 ساعت 04:30
94 1137 دوشنبه 09 اردیبهشت 1398 ساعت 04:35
95 1091 سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 04:40
96 1045 چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 04:45
97 993 پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت 04:55
98 971 جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت 05:05
99 964 شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 05:10
100 955 یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت 05:15
101 937 دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 05:20
102 920 سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 ساعت 05:25
103 873 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 ساعت 05:30
104 833 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 ساعت 05:35
105 801 جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 05:40
106 - جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 15:10
107 - شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 15:10
108 756 یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 21:30
109 699 دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 22:55
110 665 سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 22:59
111 623 چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 23:30
112 592 پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت 23:35
113 600 جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 23:45
114 609 شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 23:50
115 596 یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 23:55
116 566 سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
117 535 چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 00:05
118 510 پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 00:10
119 497 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 00:15
120 495 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 00:20
121 497 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 00:25
122 487 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 00:31
123 464 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 00:35
124 473 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 00:40
125 454 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 00:45
126 438 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 00:50
127 438 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 01:30
128 451 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 01:35
129 432 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 01:40
130 417 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 01:50
131 406 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 01:55
132 411 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 02:00
133 413 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 02:05
134 428 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 02:10
135 445 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 02:15
136 446 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 02:20
137 - دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 15:10
138 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 15:10
139 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 15:10
140 428 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 01:55
141 447 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 02:25
142 459 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 02:30
143 458 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 02:35
144 453 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 02:40
145 437 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 03:15
146 431 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 03:20
147 431 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 03:25
148 450 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 03:30
149 470 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 03:35
150 473 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 03:40
151 457 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 03:45
152 446 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 03:50
153 445 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 04:00
154 448 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 04:05
155 444 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 04:10
156 461 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 04:15
157 487 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 04:20
158 454 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 04:25
159 454 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 04:30
160 454 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 04:35
161 463 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 04:40
162 464 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 04:45
163 465 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 04:50
164 465 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 04:55
165 438 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 05:00
166 437 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 05:05
167 436 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 05:10
168 424 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 05:15
169 440 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 05:20
170 440 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 05:25
171 435 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 05:30
172 - دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 15:10
173 416 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 05:40
174 405 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 05:45
175 405 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 05:50
176 419 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 05:55
177 430 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 06:05
178 416 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 06:10
179 393 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 06:20
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.