معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (isti.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1248

زمان ثبت در الکسیران : جمعه 05 بهمن 1397 ساعت 13:04

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1081 جمعه 05 بهمن 1397 ساعت 14:10
2 1081 شنبه 06 بهمن 1397 ساعت 14:15
3 1095 یکشنبه 07 بهمن 1397 ساعت 14:20
4 1092 دوشنبه 08 بهمن 1397 ساعت 14:35
5 1082 سه‌شنبه 09 بهمن 1397 ساعت 14:40
6 1082 چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 14:45
7 1030 پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 14:50
8 1033 جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 14:55
9 1063 شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 15:00
10 1073 یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 15:05
11 1060 دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 15:10
12 1041 سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 15:20
13 995 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 15:40
14 996 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 15:45
15 988 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 15:50
16 1007 شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 15:55
17 1010 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 16:00
18 1051 دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 20:00
19 1057 سه‌شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 20:05
20 1053 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 20:10
21 1064 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 20:15
22 1080 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 20:20
23 1117 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 20:30
24 1117 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 20:35
25 1092 دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 20:40
26 1084 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 20:45
27 1084 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 20:50
28 1108 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 20:55
29 1108 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 21:00
30 1136 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 21:10
31 1117 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 21:15
32 1120 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 21:20
33 1128 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 21:25
34 1154 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 21:31
35 1145 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 21:35
36 1145 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 21:40
37 1193 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 22:15
38 1198 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 22:35
39 1208 سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 00:00
40 1212 چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 00:45
41 - چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 14:10
42 - پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 14:10
43 - جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 14:10
44 - شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 14:10
45 1212 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 17:13
46 1138 دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 23:50
47 - سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 14:10
48 1124 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 00:25
49 1162 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 00:40
50 1161 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 00:45
51 1152 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 01:00
52 1171 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 01:10
53 1200 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 01:12
54 1208 چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 01:30
55 1202 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 01:45
56 1237 جمعه 02 فروردین 1398 ساعت 03:15
57 1250 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 03:25
58 1251 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 03:35
59 1296 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 03:40
60 1331 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 03:50
61 1312 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 05:15
62 1293 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 05:20
63 1311 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 05:25
64 1333 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 05:30
65 1367 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 05:55
66 1372 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 06:00
67 1382 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 06:05
68 1393 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 06:10
69 1423 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 06:15
70 1457 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 06:20
71 1497 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 06:25
72 1580 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 06:30
73 1566 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 06:35
74 1502 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 06:40
75 1426 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 11:55
76 1421 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 13:28
77 1459 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 14:58
78 - جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 15:10
79 1450 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 15:25
80 1486 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 15:30
81 1387 سه‌شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 02:35
82 1362 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 03:25
83 1332 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 03:40
84 1309 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 03:45
85 1304 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 03:50
86 1293 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 03:55
87 1258 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 04:00
88 1248 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 04:05