مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (fipiran.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1233

زمان ثبت در الکسیران : شنبه 22 آذر 1399 ساعت 17:57

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 818 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 11:41
2 784 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 11:45
3 - دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 20:30
4 733 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 20:45
5 725 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 20:50
6 704 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 21:30
7 683 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 21:35
8 686 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 21:40
9 675 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 21:45
10 669 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 21:50
11 660 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 21:55
12 656 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 22:00
13 656 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 22:35
14 662 جمعه 05 دی 1399 ساعت 22:40
15 662 شنبه 06 دی 1399 ساعت 22:45
16 658 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 22:50
17 654 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 22:55
18 657 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 23:00
19 654 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 23:05
20 658 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 23:10
21 663 جمعه 12 دی 1399 ساعت 23:15
22 668 شنبه 13 دی 1399 ساعت 23:20
23 667 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 23:25
24 662 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 23:30
25 669 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 23:35
26 676 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 23:40
27 691 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 23:45
28 706 جمعه 19 دی 1399 ساعت 23:50
29 717 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 00:55
30 718 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 01:00
31 716 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 01:05
32 724 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 01:10
33 739 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 01:15
34 746 جمعه 26 دی 1399 ساعت 01:20
35 757 شنبه 27 دی 1399 ساعت 01:50
36 752 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 01:55
37 751 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 02:00
38 756 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 02:25
39 749 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 03:05
40 736 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 03:10
41 749 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 04:00
42 766 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 06:30
43 787 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 06:35
44 784 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 06:40
45 787 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 06:45
46 790 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 07:35
47 809 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 08:35
48 822 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 09:10
49 839 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 09:15
50 861 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 09:20
51 875 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 09:25
52 883 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 09:30
53 904 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 09:35
54 917 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 09:40
55 939 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 09:45
56 963 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 09:50
57 1009 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 09:55
58 1027 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 10:35
59 1050 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 10:40
60 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 20:30
61 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 20:30
62 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 20:30
63 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 20:30
64 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 20:30
65 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 20:30
66 1371 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 15:56
67 1454 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 16:35
68 1522 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 16:40
69 1652 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 16:55
70 1790 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 17:15
71 1891 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 17:30
72 1982 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 17:40
73 2015 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 18:05
74 2172 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 18:15
75 2287 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 18:35
76 2467 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 18:40
77 2495 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 19:00
78 2650 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 19:05
79 2983 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 19:10
80 2983 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 19:15
81 3218 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 19:20
82 3312 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 19:25
83 3380 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 19:30
84 3447 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 19:35
85 3544 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 19:40
86 3698 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 19:45
87 3877 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 19:50
88 3931 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 19:55
89 3864 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 20:00
90 3802 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 20:10
91 3850 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 20:15
92 3787 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 20:20
93 3849 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 20:25
94 - دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 20:30
95 3828 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 20:30
96 3798 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 20:35
97 3649 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 20:40
98 3660 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 20:45
99 3700 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 20:50
100 3759 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 20:55
101 3762 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 22:00
102 3918 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 22:05
103 3960 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 22:10
104 4022 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 22:15
105 4046 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 22:20
106 4291 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 22:25
107 4236 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 22:30
108 4156 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 22:35
109 4090 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 22:40
110 4000 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 22:45
111 3949 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 22:50
112 4004 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 22:55
113 3975 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 23:00
114 3882 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 23:05
115 3724 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 23:10
116 3684 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 23:15
117 3596 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 23:20
118 3345 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 23:25
119 3333 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 23:30
120 3382 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 23:35
121 3461 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 23:41
122 3481 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 23:45
123 3481 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 23:50
124 3550 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 23:55
125 3563 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 00:00
126 3640 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 00:30
127 3724 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 00:35
128 3874 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 00:41
129 3852 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 00:45
130 3916 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 00:50
131 3880 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 00:55
132 3835 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
133 3848 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 01:05
134 3775 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 01:10
135 3783 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 01:15
136 3740 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 01:20
137 3619 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 01:25
138 3667 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 01:30
139 3726 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 01:35
140 3816 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 01:40
141 4013 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 01:45
142 3966 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 01:50
143 4006 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 01:55
144 4197 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 02:00
145 4371 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 02:05
146 4349 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 02:10
147 4521 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 02:15
148 5290 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 02:20
149 5110 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 02:25
150 5027 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 02:30
151 5244 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 02:35
152 5294 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 02:40
153 5418 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 02:45
154 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 21:30
155 5833 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 14:40
156 5776 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 14:50
157 5946 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 15:00
158 6178 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 15:25
159 6081 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 15:35
160 6387 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 15:40
161 6559 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 15:45
162 6172 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 15:50
163 6100 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 16:15
164 6054 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 16:20
165 6005 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 16:25
166 6466 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 16:30
167 6809 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 16:35
168 6606 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 16:40
169 6546 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 16:45
170 6323 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 16:50
171 6336 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 16:55
172 6312 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 17:00
173 6237 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 17:10
174 6107 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 17:15
175 6095 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 17:20
176 6314 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 17:25
177 6520 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 17:30
178 6336 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 17:35
179 6568 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 17:40
180 6624 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 17:45
181 6626 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 18:20
182 7033 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 18:25
183 6895 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 18:30
184 6753 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 18:35
185 6446 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 18:40
186 6504 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 18:45
187 6375 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 18:50
188 6341 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 18:55
189 6254 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 19:00
190 6470 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 19:05
191 6194 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 19:10
192 5965 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 19:15
193 6134 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 19:20
194 6014 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 19:25
195 5054 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 19:30
196 4413 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 19:35
197 3797 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 19:40
198 3388 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 19:45
199 3119 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 19:50
200 2931 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 19:55
201 2711 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 20:00
202 2670 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 20:05
203 2552 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 20:10
204 2391 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 20:15
205 2278 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 20:20
206 2147 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 20:25
207 2025 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 20:30
208 1946 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 20:35
209 1926 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 20:40
210 1875 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 20:45
211 1820 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 20:50
212 1713 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 20:55
213 1644 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 21:00
214 1583 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 21:05
215 1525 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 21:10
216 1455 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 21:15
217 1430 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 21:25
218 - شنبه 26 تیر 1400 ساعت 21:30
219 1383 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 21:30
220 1340 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 21:35
221 1302 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 21:40
222 1280 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 21:45
223 1260 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 21:50
224 1261 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 21:55
225 1259 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 04:20
226 1282 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 05:30
227 1314 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 05:35
228 1317 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 05:40
229 1315 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 06:20
230 1313 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 07:15
231 1318 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 07:20
232 1330 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 07:25
233 1296 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 07:35
234 1290 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 07:40
235 1295 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 07:45
236 1296 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 07:50
237 1288 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 07:55
238 1301 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 08:00
239 1317 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 08:05
240 1332 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 08:10
241 1294 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 08:20
242 1268 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 08:25
243 1236 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 08:30
244 1230 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 08:35
245 1243 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 08:40
246 1234 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 08:45
247 1233 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 08:50
248 1241 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 08:55
249 1248 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 09:00
250 1254 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 09:05
251 1265 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 09:10
252 1280 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 09:15
253 1292 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 09:20
254 1280 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 09:25
255 1219 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 09:30
256 1161 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 09:35
257 1119 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 09:40
258 1099 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 09:45
259 1100 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 09:50
260 1102 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 09:55
261 1092 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 10:00
262 1063 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 10:06
263 1053 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 10:10
264 1060 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 10:15
265 1050 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 10:20
266 1049 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 10:26
267 1055 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 10:30
268 1057 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 10:35
269 1046 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 10:40
270 1040 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 10:45
271 1044 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 10:50
272 1035 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 10:55
273 1053 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 11:00
274 1071 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 11:05
275 1095 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 11:10
276 1090 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 11:15
277 1103 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 11:21
278 1120 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 11:25
279 1118 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 11:30
280 1113 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 11:35
281 1126 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 11:41
282 1121 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 11:45
283 1116 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 11:50
284 1107 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 10:56
285 1105 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 11:00
286 1132 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 11:05
287 1178 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 11:10
288 1208 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 11:16
289 1198 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 11:20
290 1201 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 11:31
291 - سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 20:30
292 1189 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 11:41
293 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 20:30
294 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 20:30
295 1256 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 22:55
296 1237 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 23:05
297 1248 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 23:11
298 1270 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 23:15
299 1246 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 23:20
300 1244 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 23:25
301 1240 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 23:30
302 1245 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 23:35
303 1238 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 23:40
304 1228 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 23:45
305 1228 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 23:55
306 1226 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 00:00
307 1228 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 00:05
308 1244 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 00:40
309 1245 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 00:45
310 1234 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 00:50
311 1222 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 00:55
312 1233 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 01:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.