مرکز مدیریت راه‌های کشور (141.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 507

زمان ثبت در الکسیران : یکشنبه 07 بهمن 1397 ساعت 00:49

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت مرکز مدیریت راه‌های کشور

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت مرکز مدیریت راه‌های کشور در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1550 یکشنبه 07 بهمن 1397 ساعت 00:50
2 1543 دوشنبه 08 بهمن 1397 ساعت 00:55
3 1527 سه‌شنبه 09 بهمن 1397 ساعت 01:00
4 1511 چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 01:05
5 1481 پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 01:10
6 1491 جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 01:15
7 1500 شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 01:20
8 1495 یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 01:25
9 1505 دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 01:30
10 1592 سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 01:35
11 1602 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 01:40
12 1573 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 01:45
13 1498 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 01:50
14 1443 شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 01:55
15 1416 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 02:00
16 1399 دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 02:05
17 1411 سه‌شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 02:10
18 1327 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 02:15
19 1306 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 02:20
20 1309 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 02:25
21 1369 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 02:30
22 1401 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 02:35
23 1392 دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 02:40
24 1472 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 02:45
25 1531 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 02:50
26 1531 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 02:55
27 1560 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 03:00
28 1560 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 03:05
29 1575 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 03:10
30 1564 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 03:15
31 1580 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 03:20
32 1580 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 03:25
33 1569 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 03:30
34 1517 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 03:35
35 1487 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 03:40
36 1445 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 03:45
37 1463 دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 14:27
38 - سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 00:50
39 1563 چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 01:50
40 - پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 00:50
41 - جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 00:50
42 - شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 00:50
43 1801 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 17:30
44 1814 سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 00:45
45 - سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 00:50
46 - چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 00:50
47 2082 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 01:05
48 2121 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 01:20
49 2138 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 01:30
50 2103 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 01:40
51 2150 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 01:50
52 1981 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 01:55
53 1651 چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 02:10
54 1375 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 02:30
55 1210 جمعه 02 فروردین 1398 ساعت 04:00
56 1081 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 04:05
57 998 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 04:15
58 948 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 04:20
59 913 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 04:30
60 738 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 06:50
61 621 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 06:55
62 538 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 07:00
63 521 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 07:05
64 520 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 07:10
65 520 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 07:15
66 501 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 07:20
67 462 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 07:25
68 439 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 07:30
69 430 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 07:35
70 419 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 07:40
71 419 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 07:50
72 416 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 07:55
73 413 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 08:00
74 411 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 12:20
75 412 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 13:55
76 412 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 15:20
77 412 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 17:00
78 410 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 17:05
79 - دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 01:50
80 407 سه‌شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 03:15
81 411 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 04:10
82 413 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 04:15
83 425 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 04:20
84 444 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 04:35
85 470 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 04:40
86 488 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 04:45
87 507 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 04:50