فریپیک (freepik.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 34

عنوان فارسی : فریپیک
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 22 اسفند 1394 ساعت 17:36
خلاصه معرفی freepik.com درج شده در الکسا
 

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت فریپیک

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت فریپیک در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 62 یکشنبه 09 دی 1397 ساعت 09:40
2 62 سه‌شنبه 11 دی 1397 ساعت 01:45
3 61 چهارشنبه 12 دی 1397 ساعت 01:50
4 61 پنجشنبه 13 دی 1397 ساعت 02:00
5 61 جمعه 14 دی 1397 ساعت 02:05
6 60 شنبه 15 دی 1397 ساعت 02:10
7 61 یکشنبه 16 دی 1397 ساعت 02:15
8 62 دوشنبه 17 دی 1397 ساعت 02:20
9 62 سه‌شنبه 18 دی 1397 ساعت 02:25
10 63 چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت 02:30
11 60 پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت 02:35
12 60 جمعه 21 دی 1397 ساعت 02:45
13 61 شنبه 22 دی 1397 ساعت 02:50
14 61 یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 02:55
15 61 دوشنبه 24 دی 1397 ساعت 03:00
16 61 سه‌شنبه 25 دی 1397 ساعت 03:05
17 62 چهارشنبه 26 دی 1397 ساعت 03:10
18 62 پنجشنبه 27 دی 1397 ساعت 03:15
19 63 جمعه 28 دی 1397 ساعت 03:20
20 64 شنبه 29 دی 1397 ساعت 03:25
21 63 یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 03:30
22 64 دوشنبه 01 بهمن 1397 ساعت 03:35
23 64 سه‌شنبه 02 بهمن 1397 ساعت 03:40
24 64 چهارشنبه 03 بهمن 1397 ساعت 03:50
25 64 پنجشنبه 04 بهمن 1397 ساعت 03:55
26 64 جمعه 05 بهمن 1397 ساعت 04:00
27 64 شنبه 06 بهمن 1397 ساعت 04:05
28 63 یکشنبه 07 بهمن 1397 ساعت 04:10
29 64 دوشنبه 08 بهمن 1397 ساعت 04:15
30 64 سه‌شنبه 09 بهمن 1397 ساعت 04:20
31 64 چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 04:25
32 63 پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 04:30
33 63 جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 04:35
34 64 شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 04:40
35 64 یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 04:45
36 64 دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 04:50
37 64 سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 04:55
38 64 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 05:00
39 63 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 05:05
40 63 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 05:10
41 63 شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 05:15
42 60 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 05:20
43 60 دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 05:25
44 60 سه‌شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 05:35
45 60 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 05:40
46 58 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 05:45
47 57 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 05:55
48 57 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 06:00
49 56 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 06:05
50 56 دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 06:10
51 57 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 06:15
52 57 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 06:20
53 57 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 06:25
54 58 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 06:30
55 58 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 06:35
56 57 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 06:40
57 57 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 06:45
58 55 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 06:50
59 57 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 06:55
60 57 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 07:00
61 58 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 07:05
62 58 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 07:10
63 59 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 07:15
64 - یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 09:40
65 60 دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 11:04
66 60 سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 11:20
67 60 چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 13:20
68 60 پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 14:55
69 60 جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 15:55
70 60 شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 16:10
71 60 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 16:11
72 59 دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 16:15
73 58 سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 16:20
74 59 چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 16:25
75 59 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 16:30
76 59 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 16:35
77 59 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 16:40
78 59 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 16:45
79 59 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 16:50
80 59 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 16:55
81 59 چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 17:00
82 58 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 17:05
83 57 جمعه 02 فروردین 1398 ساعت 18:10
84 57 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 18:15
85 57 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 18:20
86 56 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 18:25
87 58 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 18:30
88 58 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 18:35
89 60 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 18:40
90 60 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 18:45
91 60 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 18:50
92 62 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 18:55
93 63 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 19:00
94 66 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 19:05
95 66 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 19:10
96 65 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 19:15
97 68 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 19:20
98 71 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 19:25
99 72 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 19:30
100 71 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 19:35
101 71 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 19:40
102 70 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 19:45
103 70 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 19:50
104 71 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 19:55
105 72 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 20:00
106 72 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 20:10
107 72 دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 20:15
108 72 سه‌شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 20:20
109 70 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 20:25
110 71 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 20:30
111 72 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 20:35
112 71 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 20:40
113 72 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 20:45
114 71 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 20:50
115 71 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 20:55
116 69 چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398 ساعت 21:00
117 68 پنجشنبه 05 اردیبهشت 1398 ساعت 21:05
118 68 جمعه 06 اردیبهشت 1398 ساعت 21:10
119 65 شنبه 07 اردیبهشت 1398 ساعت 21:15
120 63 یکشنبه 08 اردیبهشت 1398 ساعت 21:20
121 63 دوشنبه 09 اردیبهشت 1398 ساعت 21:25
122 63 سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 21:30
123 59 چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 21:35
124 61 پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت 21:40
125 62 جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت 21:45
126 62 شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 21:50
127 62 یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت 21:55
128 61 دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 22:00
129 62 سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 ساعت 22:05
130 62 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 ساعت 22:10
131 60 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 ساعت 22:15
132 60 جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 22:20
133 - شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 10:40
134 60 یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 14:15
135 61 دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 14:35
136 62 سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 21:58
137 61 چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 22:05
138 61 پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت 22:10
139 60 جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 22:15
140 61 شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 22:20
141 62 یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 22:25
142 62 دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 22:30
143 60 سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 22:35
144 58 چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 22:40
145 58 پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 22:45
146 58 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 22:50
147 59 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 22:55
148 59 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 23:00
149 58 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 23:05
150 60 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 23:10
151 60 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 23:15
152 60 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 23:20
153 60 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 23:25
154 60 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 23:30
155 60 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 23:35
156 58 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 23:40
157 57 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 23:45
158 57 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 23:50
159 59 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 23:55
160 59 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 00:01
161 59 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 00:05
162 59 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 00:10
163 - دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 10:40
164 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 10:40
165 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 10:40
166 - پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 10:40
167 - جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 10:40
168 - شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 10:40
169 - یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 10:40
170 - دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 10:40
171 - سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 10:40
172 - چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 10:40
173 - پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 10:40
174 - جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 10:40
175 - شنبه 01 تیر 1398 ساعت 10:40
176 - یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 10:40
177 - دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 10:40
178 - سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 10:40
179 - چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 10:40
180 - پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 10:40
181 - جمعه 07 تیر 1398 ساعت 10:40
182 - شنبه 08 تیر 1398 ساعت 10:40
183 - یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 10:40
184 - دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 10:40
185 - سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 10:40
186 - چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 10:40
187 - پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 10:40
188 - جمعه 14 تیر 1398 ساعت 10:40
189 - شنبه 15 تیر 1398 ساعت 10:40
190 - یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 10:40
191 - دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 10:40
192 - سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 10:40
193 - چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 10:40
194 - پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 10:40
195 - جمعه 21 تیر 1398 ساعت 10:40
196 - شنبه 22 تیر 1398 ساعت 10:40
197 - یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 10:40
198 - دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 10:40
199 - سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 10:40
200 - چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 10:40
201 - پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 10:40
202 50 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 00:00
203 50 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 00:00
204 49 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 00:00
205 48 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 00:00
206 46 چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 00:00
207 45 پنجشنبه 03 مرداد 1398 ساعت 00:00
208 45 جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 00:00
209 46 شنبه 05 مرداد 1398 ساعت 00:00
210 45 یکشنبه 06 مرداد 1398 ساعت 00:00
211 46 دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 00:00
212 - دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 10:40
213 44 چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 00:00
214 - چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 10:40
215 44 جمعه 11 مرداد 1398 ساعت 00:00
216 44 شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 00:00
217 43 یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 00:00
218 42 دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 00:00
219 42 سه‌شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 00:00
220 43 چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 00:00
221 39 پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 00:00
222 39 جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 00:00
223 38 شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 00:00
224 38 یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 00:00
225 37 دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 00:00
226 37 سه‌شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 00:00
227 36 چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 00:00
228 36 پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 00:00
229 36 جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 00:00
230 36 شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 00:00
231 37 یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 00:00
232 38 دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 00:00
233 36 سه‌شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 00:00
234 36 چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 00:00
235 35 پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 00:00
236 35 جمعه 01 شهریور 1398 ساعت 00:00
237 36 شنبه 02 شهریور 1398 ساعت 00:00
238 36 یکشنبه 03 شهریور 1398 ساعت 00:00
239 36 دوشنبه 04 شهریور 1398 ساعت 00:00
240 36 سه‌شنبه 05 شهریور 1398 ساعت 00:00
241 36 چهارشنبه 06 شهریور 1398 ساعت 00:00
242 36 پنجشنبه 07 شهریور 1398 ساعت 00:00
243 35 جمعه 08 شهریور 1398 ساعت 00:00
244 35 شنبه 09 شهریور 1398 ساعت 00:00
245 36 یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 00:00
246 36 دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 00:00
247 36 سه‌شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 00:00
248 36 چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 00:00
249 36 پنجشنبه 14 شهریور 1398 ساعت 00:00
250 36 جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 00:00
251 36 شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 00:00
252 36 یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 00:00
253 36 دوشنبه 18 شهریور 1398 ساعت 00:00
254 36 سه‌شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 00:00
255 36 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 00:00
256 36 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 00:00
257 36 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 00:00
258 37 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 00:00
259 37 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 00:00
260 38 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 00:00
261 37 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 00:00
262 37 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 00:00
263 37 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 00:00
264 37 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 00:00
265 37 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 00:00
266 37 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 00:00
267 36 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 00:00
268 36 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 00:00
269 36 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 00:00
270 36 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 00:00
271 36 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 00:00
272 37 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 00:00
273 37 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 00:00
274 38 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 00:00
275 - دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 09:40
276 38 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 00:00
277 38 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 00:00
278 38 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 00:00
279 39 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 00:00
280 39 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 00:00
281 39 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 00:00
282 38 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 00:00
283 37 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 00:00
284 36 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 00:00
285 36 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 00:00
286 35 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 00:00
287 35 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 00:00
288 35 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 00:00
289 35 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 00:00
290 34 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 00:00
291 34 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 00:00
292 34 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 00:00
293 34 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 00:00
294 34 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 00:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.