فردا نیوز (fardanews.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 22

عنوان فارسی : فردا نیوز
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 22 اسفند 1394 ساعت 17:35
خلاصه معرفی fardanews.com درج شده در الکسا
پایگاه خبری تحلیلی فردا

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت فردا نیوز

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت فردا نیوز در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 240 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 06:10
2 241 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 06:15
3 242 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 06:20
4 244 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 06:25
5 245 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 06:30
6 244 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 06:35
7 244 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 06:40
8 239 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 06:45
9 239 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 06:50
10 242 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 06:55
11 247 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 07:00
12 253 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 07:05
13 254 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 07:10
14 255 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 07:15
15 256 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 07:20
16 260 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 07:25
17 260 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 07:30
18 258 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 07:35
19 263 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 07:40
20 268 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 07:45
21 270 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 07:50
22 282 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 07:55
23 290 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 08:00
24 297 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 08:05
25 302 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 08:10
26 303 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 08:15
27 307 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 08:20
28 310 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 08:25
29 311 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 08:30
30 313 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 08:35
31 317 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 08:40
32 327 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 08:45
33 338 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 08:50
34 345 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 08:55
35 353 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 09:00
36 356 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 09:05
37 353 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 09:10
38 353 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 09:15
39 365 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 09:20
40 367 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 09:25
41 372 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 09:30
42 381 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 09:35
43 382 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 09:40
44 379 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 09:45
45 382 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 09:50
46 385 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 09:55
47 387 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 10:00
48 397 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 10:05
49 405 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 10:10
50 399 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 10:15
51 392 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 10:20
52 392 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 10:25
53 392 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 10:30
54 383 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 10:35
55 383 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 10:40
56 376 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 10:45
57 372 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 10:50
58 374 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 10:50
59 379 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 10:55
60 380 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 11:00
61 382 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 11:05
62 378 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 11:10
63 376 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 11:15
64 377 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 11:20
65 710 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 11:25
66 708 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 11:30
67 712 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 11:35
68 712 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 11:40
69 718 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 11:45
70 716 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 11:50
71 706 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 11:55
72 701 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 12:00
73 695 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 12:05
74 692 جمعه 05 دی 1399 ساعت 12:10
75 701 شنبه 06 دی 1399 ساعت 12:15
76 702 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 12:20
77 703 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 12:25
78 715 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 12:30
79 721 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 12:35
80 718 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 12:40
81 721 جمعه 12 دی 1399 ساعت 12:45
82 721 شنبه 13 دی 1399 ساعت 12:50
83 718 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 12:55
84 723 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 13:00
85 724 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 13:05
86 732 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 13:10
87 740 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 13:15
88 746 جمعه 19 دی 1399 ساعت 13:20
89 750 شنبه 20 دی 1399 ساعت 13:25
90 748 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 13:30
91 760 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 13:35
92 767 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 13:40
93 764 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 13:45
94 762 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 13:50
95 - جمعه 26 دی 1399 ساعت 06:10
96 750 شنبه 27 دی 1399 ساعت 14:00
97 751 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 14:05
98 765 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 14:10
99 760 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 14:15
100 755 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 14:20
101 765 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 14:25
102 777 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 14:30
103 778 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 14:35
104 776 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 14:40
105 777 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 14:45
106 777 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 14:50
107 771 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 14:55
108 766 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 15:00
109 748 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 15:05
110 754 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 15:10
111 757 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 15:15
112 757 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 15:20
113 755 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 15:25
114 766 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 15:30
115 771 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 15:35
116 766 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 15:40
117 772 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 15:45
118 773 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 15:50
119 770 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 15:55
120 769 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 16:00
121 771 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 16:05
122 782 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 16:20
123 788 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 16:35
124 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 06:10
125 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 06:10
126 815 دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 18:48
127 825 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 19:20
128 830 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 19:25
129 818 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 19:30
130 834 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 19:35
131 833 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 19:40
132 837 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 19:45
133 852 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 19:50
134 865 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 19:55
135 868 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 20:00
136 869 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 20:10
137 877 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 20:15
138 441 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 20:20
139 447 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 20:25
140 410 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 20:30
141 410 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 20:35
142 422 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 20:40
143 373 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 20:45
144 324 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 20:50
145 272 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 20:55
146 234 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 21:00
147 233 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 21:05
148 211 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 21:10
149 191 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 21:15
150 174 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 21:20
151 157 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 21:25
152 144 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 21:30
153 131 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 21:35
154 118 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 21:40
155 113 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 21:45
156 108 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 21:50
157 102 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 21:55
158 98 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 22:00
159 94 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 22:05
160 92 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 22:10
161 89 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 23:15
162 88 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 23:20
163 87 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 23:25
164 85 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 23:30
165 84 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 23:35
166 79 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 23:40
167 76 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 23:45
168 76 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 23:50
169 76 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 23:55
170 77 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 00:00
171 77 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 00:05
172 77 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 00:20
173 76 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 00:25
174 76 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 00:30
175 76 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 00:35
176 77 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 00:40
177 77 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 00:45
178 78 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 00:50
179 79 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 00:55
180 79 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 01:00
181 79 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 01:05
182 80 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 01:10
183 80 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 01:15
184 81 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 01:20
185 84 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 01:25
186 88 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 01:30
187 92 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 01:35
188 93 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 01:40
189 95 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 01:45
190 97 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 01:50
191 98 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 01:55
192 101 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 02:00
193 102 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 02:05
194 101 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 02:10
195 100 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 02:15
196 100 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 02:20
197 100 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 02:25
198 101 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 02:30
199 102 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 02:35
200 104 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 02:40
201 104 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 02:45
202 104 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 02:50
203 105 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 02:55
204 105 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 03:00
205 107 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 03:05
206 108 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 03:10
207 113 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 03:15
208 113 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 03:20
209 114 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 03:25
210 116 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 03:30
211 118 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 03:35
212 118 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 03:40
213 118 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 03:45
214 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 07:10
215 126 شنبه 25 اردیبهشت 1400 ساعت 18:25
216 122 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 18:30
217 123 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 18:35
218 124 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 18:40
219 124 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 18:45
220 124 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 18:50
221 124 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 18:55
222 - شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 07:10
223 117 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 19:05
224 114 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 19:10
225 114 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 19:15
226 114 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 19:20
227 116 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 19:25
228 115 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 19:30
229 116 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 19:35
230 115 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 19:40
231 116 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 19:45
232 116 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 19:50
233 118 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 19:55
234 118 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 20:00
235 118 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 20:05
236 120 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 20:10
237 119 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 20:15
238 118 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 20:20
239 117 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 20:25
240 117 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 20:30
241 116 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 20:35
242 115 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 20:40
243 112 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 20:45
244 112 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 20:50
245 113 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 20:55
246 113 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 21:00
247 115 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 21:05
248 113 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 21:10
249 113 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 21:15
250 113 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 21:20
251 114 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 21:25
252 115 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 21:30
253 115 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 21:35
254 118 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 21:40
255 133 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 21:45
256 137 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 21:50
257 143 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 21:55
258 145 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 22:00
259 149 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 22:05
260 155 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 22:10
261 154 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 22:15
262 152 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 22:20
263 151 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 22:25
264 152 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 22:30
265 152 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 22:35
266 146 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 22:40
267 - سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 07:10
268 135 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 22:50
269 128 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 22:55
270 122 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 23:00
271 118 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 23:05
272 112 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 23:10
273 109 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 23:15
274 107 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 23:20
275 106 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 23:25
276 105 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 23:30
277 104 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 23:35
278 102 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 23:40
279 101 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 23:45
280 98 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 23:50
281 98 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 23:55
282 96 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 00:00
283 93 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 00:05
284 92 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 00:20
285 91 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 00:25
286 90 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 00:30
287 87 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 00:35
288 81 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 00:40
289 77 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 00:45
290 78 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 01:20
291 76 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 01:25
292 75 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 01:30
293 73 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 01:35
294 73 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 01:40
295 71 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 01:45
296 70 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 01:50
297 65 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 01:55
298 66 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 02:00
299 67 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 02:05
300 67 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 02:10
301 65 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 02:15
302 65 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 02:20
303 65 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 02:25
304 65 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 02:30
305 64 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 02:35
306 62 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 02:40
307 63 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 02:45
308 63 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 02:50
309 63 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 02:55
310 64 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 03:00
311 66 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 03:05
312 66 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 03:10
313 67 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 03:15
314 69 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 03:20
315 68 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 03:25
316 64 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 03:30
317 62 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 03:35
318 62 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 03:40
319 62 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 03:45
320 63 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 03:50
321 63 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 03:55
322 59 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 04:00
323 59 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 04:05
324 58 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 04:10
325 57 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 04:15
326 56 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 04:20
327 58 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 04:25
328 58 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 04:30
329 57 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 04:35
330 54 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 04:40
331 54 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 04:45
332 52 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 04:50
333 50 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 04:55
334 49 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 05:00
335 47 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 05:05
336 48 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 05:10
337 48 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 05:15
338 43 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 05:20
339 41 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 05:25
340 39 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 05:30
341 37 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 05:35
342 36 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 05:40
343 35 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 05:45
344 34 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 04:50
345 31 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 04:55
346 28 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 00:00
347 27 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 00:11
348 27 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 00:16
349 26 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 00:21
350 26 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 00:26
351 25 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 00:31
352 25 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 00:00
353 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 06:10
354 22 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 03:20
355 23 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 00:00
356 23 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 00:00
357 23 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 00:15
358 22 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 00:00
359 21 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 00:00
360 21 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 00:00
361 21 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 00:15
362 21 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 00:20
363 23 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 00:00
364 21 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 00:11
365 21 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 00:00
366 21 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 00:11
367 21 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 00:16
368 20 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 00:21
369 21 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 00:00
370 22 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 00:15
371 22 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 00:20
372 22 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 00:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.