عصر بانک (asrebank.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 3541

عنوان فارسی : عصر بانک
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 23:31

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت عصر بانک

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت عصر بانک در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 2977 دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 10:10
2 3022 سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 10:16
3 3042 چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 10:20
4 3059 پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 10:25
5 3065 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 10:30
6 3106 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 10:35
7 3178 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 10:40
8 3089 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 10:45
9 3008 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 10:50
10 3030 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 10:55
11 3051 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 11:00
12 3031 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 11:05
13 2975 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 11:15
14 2962 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 11:20
15 2932 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 11:26
16 2825 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 11:30
17 2793 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 11:35
18 2876 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 11:40
19 2887 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 11:45
20 2935 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 11:50
21 2991 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 11:56
22 2993 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 12:01
23 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 10:10
24 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 10:10
25 - پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 10:10
26 3058 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 10:10
27 3085 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 10:40
28 3155 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 10:45
29 3116 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 10:55
30 3016 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 11:00
31 2999 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 12:00
32 2984 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 12:05
33 2958 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 12:10
34 2935 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 12:25
35 2900 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 12:30
36 2913 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 12:35
37 2942 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 12:40
38 2953 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 12:45
39 3015 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 12:50
40 3074 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 12:55
41 3084 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 13:00
42 3079 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 13:05
43 3062 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 13:10
44 3150 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 13:15
45 3212 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 13:20
46 3290 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 13:25
47 3261 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 13:30
48 3234 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 13:35
49 3249 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 13:40
50 3217 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 13:45
51 3174 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 13:50
52 3179 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 13:55
53 3195 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 14:05
54 3218 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 14:10
55 3225 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 14:15
56 3225 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 14:20
57 3178 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 14:25
58 3151 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 14:30
59 3190 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 14:35
60 3210 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 14:40
61 3189 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 14:45
62 3216 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 14:50
63 3165 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 14:55
64 3145 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 15:00
65 3115 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 15:05
66 3060 چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 15:10
67 3028 پنجشنبه 03 مرداد 1398 ساعت 15:15
68 3017 جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 15:20
69 3017 شنبه 05 مرداد 1398 ساعت 15:25
70 3092 یکشنبه 06 مرداد 1398 ساعت 15:30
71 3055 دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 15:40
72 3076 سه‌شنبه 08 مرداد 1398 ساعت 15:50
73 3080 چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 15:55
74 3070 پنجشنبه 10 مرداد 1398 ساعت 16:25
75 3088 جمعه 11 مرداد 1398 ساعت 16:30
76 3089 شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 16:40
77 3095 یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 16:45
78 3095 دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 16:50
79 3046 سه‌شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 17:00
80 3009 چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 17:05
81 3101 پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 17:15
82 3091 جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 17:20
83 3103 شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 17:30
84 3127 یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 17:40
85 3127 دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 17:45
86 3233 سه‌شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 17:50
87 3226 چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 17:55
88 3247 پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 18:00
89 3258 جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 18:10
90 3300 شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 18:15
91 3329 یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 18:20
92 3304 دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 18:30
93 3324 سه‌شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 18:50
94 3433 چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 20:25
95 3446 پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 20:30
96 3506 جمعه 01 شهریور 1398 ساعت 20:40
97 3557 شنبه 02 شهریور 1398 ساعت 20:45
98 3487 یکشنبه 03 شهریور 1398 ساعت 20:55
99 3446 دوشنبه 04 شهریور 1398 ساعت 21:05
100 3345 سه‌شنبه 05 شهریور 1398 ساعت 21:20
101 3310 چهارشنبه 06 شهریور 1398 ساعت 21:25
102 3334 پنجشنبه 07 شهریور 1398 ساعت 21:30
103 3324 جمعه 08 شهریور 1398 ساعت 21:35
104 3325 شنبه 09 شهریور 1398 ساعت 21:45
105 3335 یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 21:50
106 3254 دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 21:55
107 3219 سه‌شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 22:00
108 3200 چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 22:05
109 3171 پنجشنبه 14 شهریور 1398 ساعت 22:10
110 3150 جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 22:15
111 3088 شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 22:20
112 3009 یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 22:25
113 2993 دوشنبه 18 شهریور 1398 ساعت 22:30
114 2915 سه‌شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 22:35
115 2882 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 22:40
116 2831 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 22:45
117 2808 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 22:50
118 2811 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 22:55
119 2799 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 23:05
120 - دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 10:10
121 2726 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 23:15
122 2678 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 23:20
123 2678 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 23:25
124 2594 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 23:30
125 2546 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 23:35
126 2562 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 22:40
127 2534 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 22:45
128 2480 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 22:50
129 2483 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 22:55
130 2506 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 23:00
131 2518 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 23:05
132 2572 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 23:10
133 2503 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 23:15
134 2487 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 23:20
135 2395 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 23:25
136 2390 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 23:30
137 2390 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 23:35
138 2402 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 23:40
139 2402 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 23:45
140 2357 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 23:50
141 2322 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 23:55
142 2323 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 00:00
143 2309 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 00:05
144 2379 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 00:10
145 2338 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 00:20
146 2348 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 00:25
147 2322 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 00:30
148 2299 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 00:35
149 2266 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 00:40
150 2267 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 00:45
151 2261 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 00:50
152 2270 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 00:55
153 2261 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 01:00
154 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 09:10
155 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 09:10
156 - سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 09:10
157 2180 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 05:05
158 2160 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 05:10
159 2150 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 05:20
160 2134 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 05:25
161 2103 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 05:30
162 2090 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 05:35
163 2093 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 05:40
164 2102 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 05:45
165 2072 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 05:55
166 2079 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 06:05
167 2115 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 06:10
168 2088 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 06:15
169 2087 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 06:20
170 2083 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 06:25
171 2027 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 06:30
172 2052 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 06:40
173 2080 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 06:45
174 2094 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 06:50
175 2059 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 06:55
176 2100 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 07:00
177 2071 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 07:05
178 2088 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 07:15
179 2085 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 07:20
180 2088 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 07:25
181 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 09:10
182 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 09:10
183 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 09:10
184 2188 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 02:00
185 2209 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 02:25
186 2269 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 02:30
187 2348 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 02:35
188 2395 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 02:40
189 2401 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 02:45
190 2431 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 02:50
191 2425 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 03:00
192 2471 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 03:05
193 2422 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 03:10
194 2462 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 03:15
195 - شنبه 09 آذر 1398 ساعت 09:10
196 2461 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 17:00
197 2408 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 17:05
198 2447 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 17:10
199 2459 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 17:15
200 2478 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 17:25
201 2570 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 17:30
202 2596 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 17:35
203 2606 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 17:40
204 2597 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 17:45
205 2611 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 17:50
206 2580 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 18:10
207 2566 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 18:15
208 2559 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 18:20
209 2559 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 18:30
210 2632 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 18:35
211 2599 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 18:40
212 2583 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 18:45
213 2498 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 18:50
214 2476 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 18:55
215 2479 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 19:00
216 2474 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 19:05
217 2386 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 19:10
218 2367 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 19:25
219 2386 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 19:30
220 2368 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 19:35
221 2368 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 19:40
222 2378 جمعه 06 دی 1398 ساعت 19:45
223 2447 شنبه 07 دی 1398 ساعت 20:55
224 2394 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 21:05
225 2442 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 21:10
226 2493 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 21:15
227 2493 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 21:20
228 2575 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 21:25
229 2547 جمعه 13 دی 1398 ساعت 21:30
230 2546 شنبه 14 دی 1398 ساعت 21:35
231 2551 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 21:40
232 2544 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 21:45
233 2517 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 21:50
234 2493 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 01:15
235 2499 جمعه 20 دی 1398 ساعت 01:20
236 2546 شنبه 21 دی 1398 ساعت 01:25
237 2572 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 01:30
238 2643 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 01:35
239 2645 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 01:40
240 2659 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 06:55
241 2676 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 07:15
242 2639 جمعه 27 دی 1398 ساعت 07:20
243 2698 شنبه 28 دی 1398 ساعت 07:25
244 2764 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 07:35
245 2788 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 07:40
246 2763 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 07:45
247 2736 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 07:50
248 2789 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 07:55
249 2789 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 08:00
250 2861 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 08:05
251 2933 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 08:10
252 2932 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 08:20
253 2927 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 08:30
254 2848 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 08:35
255 2895 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 08:40
256 2959 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 08:45
257 2922 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 08:50
258 2934 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 08:55
259 2939 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 09:00
260 2992 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 09:05
261 3007 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 09:10
262 - چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 09:10
263 3157 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 09:15
264 3181 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 09:20
265 3233 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 09:25
266 3309 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 09:30
267 3335 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 09:55
268 3249 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 10:00
269 3297 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 10:05
270 3342 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 10:10
271 3463 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 10:20
272 3523 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 10:25
273 3658 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 10:30
274 3861 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 10:35
275 3923 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 10:40
276 4045 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 10:45
277 4199 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 10:50
278 4370 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 10:55
279 4565 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 11:00
280 4779 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 11:05
281 5122 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 11:10
282 5193 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 11:15
283 5295 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 11:20
284 5596 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 11:25
285 5864 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 11:30
286 6538 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 11:40
287 6935 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 11:50
288 7829 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 11:55
289 8164 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 12:00
290 8903 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 12:05
291 9124 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 12:10
292 8946 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 12:15
293 9396 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 12:20
294 9920 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 12:25
295 10393 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 12:30
296 10953 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 12:35
297 13011 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 12:40
298 13129 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 12:45
299 13178 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 12:50
300 13937 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 05:35
301 13128 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 05:40
302 13028 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 05:45
303 12869 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 06:00
304 12913 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 06:05
305 12754 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 06:10
306 12410 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 07:15
307 12519 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 07:30
308 12533 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 07:40
309 12676 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 08:10
310 13473 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 08:15
311 13533 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 08:20
312 13175 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 08:25
313 13334 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 08:35
314 13764 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 08:40
315 13007 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 08:45
316 12812 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 08:55
317 13074 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 09:00
318 13493 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 09:05
319 14339 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 09:10
320 13904 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 09:15
321 14217 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 09:20
322 14553 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 09:25
323 15034 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 09:30
324 14904 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 09:35
325 - چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 10:10
326 13899 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 11:50
327 14132 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 11:55
328 13451 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 12:05
329 14324 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 12:10
330 14841 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 12:15
331 14556 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 12:20
332 14040 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 12:25
333 13266 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 12:45
334 13440 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 12:55
335 13700 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 13:00
336 13611 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 13:05
337 13728 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 13:10
338 13625 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 13:30
339 13253 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 13:35
340 11670 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 13:40
341 10993 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 13:45
342 10096 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 13:50
343 9446 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 13:55
344 8893 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 14:06
345 8130 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 14:11
346 7502 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 14:25
347 7403 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 14:35
348 7218 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 14:40
349 6513 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 16:10
350 5716 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 16:55
351 5373 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 17:00
352 5111 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 17:05
353 4849 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 17:10
354 4819 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 17:15
355 4802 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 17:20
356 4700 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 17:25
357 4697 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 17:35
358 4522 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 17:40
359 4307 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 17:46
360 4137 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 17:50
361 4159 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 18:00
362 4165 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 18:05
363 4126 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 18:10
364 4091 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 18:15
365 4013 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 18:25
366 4013 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 18:30
367 3906 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 18:35
368 3824 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 18:40
369 3764 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 18:45
370 3787 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 18:50
371 3813 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 18:55
372 3697 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 19:00
373 3693 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 19:05
374 3793 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 19:10
375 3773 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 19:15
376 3672 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 19:20
377 3580 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 19:25
378 3541 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 19:30
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.