شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی (niopdc.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 951

زمان ثبت در الکسیران : یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 22:39

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 700 یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 22:45
2 702 دوشنبه 24 دی 1397 ساعت 22:50
3 692 سه‌شنبه 25 دی 1397 ساعت 22:55
4 713 چهارشنبه 26 دی 1397 ساعت 23:00
5 722 پنجشنبه 27 دی 1397 ساعت 23:05
6 736 جمعه 28 دی 1397 ساعت 23:10
7 753 شنبه 29 دی 1397 ساعت 23:15
8 770 یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 23:21
9 788 دوشنبه 01 بهمن 1397 ساعت 23:25
10 782 سه‌شنبه 02 بهمن 1397 ساعت 23:30
11 800 چهارشنبه 03 بهمن 1397 ساعت 23:35
12 811 پنجشنبه 04 بهمن 1397 ساعت 23:40
13 824 جمعه 05 بهمن 1397 ساعت 23:45
14 852 شنبه 06 بهمن 1397 ساعت 23:51
15 871 یکشنبه 07 بهمن 1397 ساعت 23:55
16 880 سه‌شنبه 09 بهمن 1397 ساعت 00:00
17 874 چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 00:05
18 895 پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 00:10
19 906 جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 00:15
20 924 شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 00:20
21 948 یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 00:25
22 949 دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 00:30
23 944 سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 00:35
24 938 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 00:40
25 948 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 00:45
26 956 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 00:50
27 969 شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 00:55
28 992 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 01:00
29 1009 دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 01:05
30 1043 سه‌شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 01:10
31 1049 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 01:15
32 1042 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 01:20
33 1046 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 01:25
34 1058 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 01:30
35 1096 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 01:35
36 1108 دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 01:40
37 1106 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 01:45
38 1097 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 01:50
39 1097 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 01:55
40 1079 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 02:00
41 1079 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 02:05
42 1120 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 02:10
43 1122 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 02:15
44 1092 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 02:20
45 1059 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 02:25
46 1051 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 02:35
47 1039 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 02:40
48 1044 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 02:45
49 1046 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 02:50
50 1035 دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 03:40
51 1018 سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 05:55
52 1019 چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 06:00
53 - چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 22:45
54 - پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 22:45
55 - جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 22:45
56 1008 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 16:20
57 987 دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 21:15
58 976 سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 21:20
59 985 چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 22:40
60 - چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 22:45
61 989 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 23:00
62 978 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 23:05
63 974 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 23:20
64 958 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 23:30
65 956 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 23:35
66 960 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 23:40
67 973 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 00:05
68 981 جمعه 02 فروردین 1398 ساعت 01:25
69 995 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 01:30
70 976 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 01:40
71 1006 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 01:45
72 1039 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 01:50
73 1052 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 03:00
74 1049 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 03:05
75 1043 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 03:10
76 1034 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 03:15
77 1042 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 03:40
78 1016 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 03:45
79 1003 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 03:50
80 983 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 03:55
81 1009 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 04:00
82 1043 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 04:05
83 1038 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 04:10
84 1059 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 04:15
85 1032 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 04:20
86 1028 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 04:25
87 1010 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 10:56
88 990 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 12:05
89 988 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 12:25
90 996 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 12:30
91 1007 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 12:35
92 991 دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 22:50
93 - دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 23:45
94 956 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 00:31
95 951 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 00:35
96 939 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 00:45
97 951 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 00:50
98 942 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 00:55
99 951 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 01:00
100 951 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 01:05