شرکت فرابورس ایران (ifb.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1331

عنوان فارسی : شرکت فرابورس ایران
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 14:22

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت شرکت فرابورس ایران

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت شرکت فرابورس ایران در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1567 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 17:40
2 1595 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 17:45
3 1580 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 17:50
4 - شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 17:40
5 1599 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 18:00
6 1562 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 18:05
7 1537 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 18:10
8 1542 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 18:15
9 1542 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 18:20
10 1523 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 18:25
11 1506 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 18:30
12 1509 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 17:35
13 1477 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 17:40
14 1468 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 17:45
15 1468 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 17:50
16 1461 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 17:55
17 1480 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 18:00
18 1510 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 18:05
19 1555 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 18:10
20 1540 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 18:15
21 1607 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 18:20
22 1642 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 18:25
23 1642 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 18:30
24 1750 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 18:35
25 1750 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 18:40
26 1789 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 18:45
27 1751 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 18:50
28 1805 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 18:55
29 1786 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 19:00
30 1748 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 19:05
31 1760 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 19:10
32 1748 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 19:15
33 1693 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 19:20
34 1682 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 19:25
35 1666 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 19:30
36 1659 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 19:35
37 1679 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 19:40
38 1702 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 19:45
39 1751 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 19:50
40 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 16:40
41 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 16:40
42 1708 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 00:50
43 1662 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 00:55
44 1685 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 01:00
45 1739 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 01:05
46 1744 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 01:10
47 1749 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 01:20
48 1751 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 01:25
49 1750 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 01:30
50 1794 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 01:35
51 1807 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 01:45
52 1850 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 01:50
53 1843 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 01:55
54 1811 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 02:00
55 1796 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 02:05
56 1777 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 02:10
57 1796 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 02:20
58 1831 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 02:30
59 1882 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 02:35
60 1940 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 02:40
61 1943 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 02:45
62 1930 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 02:50
63 1940 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 02:55
64 1985 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 03:00
65 2013 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 03:05
66 2073 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 03:10
67 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 16:40
68 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 16:40
69 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 16:40
70 2116 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 20:45
71 2116 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 20:55
72 2276 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 21:00
73 2362 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 21:05
74 2568 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 21:15
75 2572 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 21:20
76 2555 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 21:25
77 2526 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 21:30
78 2515 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 21:35
79 2502 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 21:40
80 2547 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 21:45
81 2567 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 21:50
82 2547 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 21:55
83 2608 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 22:00
84 2698 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 22:05
85 2699 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 22:10
86 2740 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 22:15
87 2855 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 22:20
88 2870 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 22:25
89 2775 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 22:30
90 2726 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 22:35
91 2639 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 22:40
92 2663 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 22:45
93 2599 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 22:50
94 2641 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 22:55
95 2641 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 23:00
96 2590 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 23:05
97 2489 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 23:10
98 2421 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 23:15
99 2412 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 23:20
100 2419 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 23:25
101 2438 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 23:30
102 2313 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 23:35
103 2262 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 23:40
104 2203 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 23:45
105 2198 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 23:55
106 2164 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 00:00
107 2164 جمعه 06 دی 1398 ساعت 00:45
108 2186 شنبه 07 دی 1398 ساعت 00:50
109 2187 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 00:55
110 2168 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 01:00
111 2136 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 01:05
112 2093 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 01:20
113 2093 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 01:25
114 2044 جمعه 13 دی 1398 ساعت 01:30
115 2016 شنبه 14 دی 1398 ساعت 01:35
116 2047 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 01:40
117 2047 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 01:45
118 2010 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 01:50
119 2018 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 01:55
120 2006 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 02:00
121 2029 جمعه 20 دی 1398 ساعت 02:05
122 2116 شنبه 21 دی 1398 ساعت 02:10
123 2129 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 02:15
124 2143 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 02:20
125 2132 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 02:25
126 2106 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 02:35
127 2113 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 03:05
128 2096 جمعه 27 دی 1398 ساعت 03:10
129 2154 شنبه 28 دی 1398 ساعت 03:15
130 2149 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 03:20
131 2111 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 03:25
132 2041 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 03:30
133 2037 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 03:40
134 1944 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 03:45
135 1949 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 03:50
136 1956 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 03:55
137 1986 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 04:00
138 1984 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 04:05
139 1908 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 04:10
140 1843 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 04:15
141 1813 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 04:20
142 1807 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 04:25
143 1828 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 04:30
144 1844 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 04:35
145 1823 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 04:40
146 1861 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 04:45
147 1805 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 04:50
148 1737 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 04:55
149 1706 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 05:00
150 1688 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 05:05
151 1690 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 05:10
152 1653 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 05:55
153 1633 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 06:00
154 1605 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 06:05
155 1592 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 06:10
156 1568 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 06:15
157 1610 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 06:20
158 1609 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 06:25
159 1587 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 06:30
160 1553 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 06:35
161 1560 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 06:45
162 1526 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 06:50
163 1519 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 06:55
164 1529 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 07:00
165 1564 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 07:05
166 1542 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 07:10
167 1513 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 07:15
168 1477 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 07:20
169 1465 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 07:25
170 1460 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 07:30
171 1486 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 07:35
172 1487 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 07:40
173 1451 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 07:45
174 1428 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 07:50
175 1381 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 07:55
176 1383 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 08:00
177 1359 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 08:05
178 1361 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 08:10
179 1313 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 08:15
180 1267 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 08:20
181 1302 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 08:25
182 1296 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 08:30
183 1253 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 08:35
184 1243 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 08:45
185 - جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 16:40
186 1220 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 01:30
187 1193 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 01:35
188 1185 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 01:40
189 1165 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 01:45
190 1153 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 01:55
191 1166 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 02:00
192 1180 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 03:10
193 1186 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 03:25
194 1197 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 03:40
195 1221 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 04:00
196 1227 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 04:05
197 1223 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 04:10
198 1224 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 04:20
199 1251 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 04:30
200 1250 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 04:35
201 1219 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 04:40
202 1188 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 04:45
203 1180 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 04:50
204 1187 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 04:55
205 1204 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 05:00
206 1246 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 05:05
207 1251 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 05:10
208 1273 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 05:15
209 1256 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 05:20
210 1245 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 05:25
211 1245 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 07:40
212 1194 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 07:50
213 1187 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 07:55
214 1215 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 08:00
215 1216 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 08:10
216 1207 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 08:15
217 1155 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 08:20
218 1153 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 08:30
219 1148 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 08:35
220 1172 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 08:40
221 1170 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 08:45
222 1168 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 08:50
223 1153 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 08:55
224 1117 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 09:00
225 1094 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 09:05
226 1061 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 09:10
227 1044 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 09:15
228 1031 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 09:20
229 1008 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 09:25
230 970 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 09:30
231 947 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 09:35
232 932 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 09:40
233 914 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 09:45
234 905 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 09:50
235 880 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 09:55
236 849 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 10:10
237 809 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 10:15
238 800 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 10:25
239 795 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:30
240 791 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 10:35
241 787 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 10:40
242 786 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 10:45
243 771 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 10:50
244 761 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 10:55
245 759 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 11:00
246 755 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 11:05
247 760 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 11:10
248 760 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 11:15
249 760 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 11:20
250 759 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 11:25
251 751 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 11:30
252 736 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 11:36
253 711 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 11:40
254 681 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 11:45
255 669 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 11:50
256 675 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 11:55
257 678 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 12:00
258 688 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 12:05
259 697 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 12:10
260 696 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 12:15
261 703 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 12:20
262 713 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 12:25
263 727 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 12:40
264 721 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 12:45
265 737 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 12:50
266 740 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 12:55
267 762 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 13:00
268 797 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 13:05
269 813 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 13:10
270 837 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 13:15
271 853 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 13:20
272 871 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 13:25
273 889 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 13:30
274 917 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 13:35
275 - پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 17:40
276 956 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 18:25
277 967 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 18:30
278 988 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 18:35
279 994 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 18:45
280 991 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 18:50
281 1013 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 18:55
282 1047 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 19:00
283 1080 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 19:05
284 1128 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 19:10
285 1219 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 19:15
286 1276 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 19:20
287 1263 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 19:30
288 1249 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 19:35
289 1226 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 19:40
290 1248 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 19:45
291 1271 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 19:50
292 1283 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 19:55
293 1244 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 20:00
294 1210 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 20:05
295 1210 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 20:10
296 1167 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 20:15
297 1177 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 20:20
298 1145 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 20:25
299 1091 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 20:30
300 1053 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 20:35
301 1049 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 20:40
302 1018 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 21:21
303 1002 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 21:25
304 1008 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 21:30
305 999 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 21:35
306 960 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 21:40
307 944 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 21:45
308 929 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 21:50
309 922 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 21:55
310 918 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 22:00
311 914 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 22:05
312 900 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 22:10
313 878 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 22:15
314 876 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 22:20
315 872 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 22:30
316 864 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 22:35
317 865 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 22:40
318 877 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 22:45
319 873 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 22:50
320 855 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 22:55
321 846 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 23:05
322 836 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 23:10
323 836 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 23:15
324 840 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 23:20
325 839 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 23:25
326 843 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 23:30
327 846 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 23:35
328 846 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 23:40
329 809 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 23:45
330 809 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 23:50
331 822 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 23:55
332 827 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 00:00
333 834 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 00:05
334 844 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 00:10
335 825 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 00:15
336 828 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 00:20
337 837 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 00:25
338 834 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 00:45
339 852 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 00:55
340 862 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 01:00
341 869 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 01:05
342 864 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 01:10
343 862 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 01:15
344 873 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 01:20
345 882 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 01:25
346 895 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 01:30
347 907 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 01:35
348 914 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 01:40
349 915 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 01:45
350 914 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 01:50
351 929 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 01:55
352 944 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 02:00
353 967 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 02:05
354 1004 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 02:10
355 1015 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 02:15
356 1014 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 02:20
357 1011 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 02:25
358 1034 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 02:30
359 1062 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 02:35
360 1115 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 02:40
361 1148 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 02:45
362 1143 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 02:50
363 1124 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 02:55
364 1155 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 03:00
365 1144 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 03:05
366 1161 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 03:10
367 1205 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 03:15
368 1239 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 03:20
369 1291 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 03:25
370 1297 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 03:30
371 1290 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 03:35
372 1301 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 03:40
373 1331 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 03:45
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.