سداد (sadadpsp.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 305

عنوان فارسی : سداد
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 29 دی 1397 ساعت 13:19

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت سداد

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت سداد در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 638 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 07:35
2 617 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 07:40
3 585 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 07:45
4 572 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 07:50
5 558 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 07:55
6 550 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 08:00
7 550 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 08:05
8 551 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 08:15
9 539 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 08:20
10 528 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 08:25
11 521 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 08:30
12 522 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 08:35
13 519 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 08:40
14 520 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 08:45
15 522 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 08:50
16 512 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 08:55
17 501 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 09:00
18 494 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 09:05
19 479 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 09:10
20 426 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 09:15
21 400 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 09:20
22 400 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 09:25
23 397 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 09:30
24 400 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 09:35
25 403 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 09:40
26 397 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 09:45
27 390 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 09:50
28 385 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 09:55
29 384 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 10:00
30 380 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 10:05
31 373 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 10:10
32 362 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 10:15
33 352 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 10:20
34 357 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 10:30
35 361 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 10:35
36 363 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 10:40
37 354 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 10:45
38 349 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 10:50
39 339 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 10:55
40 332 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 11:00
41 329 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 11:05
42 327 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 11:10
43 330 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 11:15
44 325 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 11:20
45 319 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 11:30
46 313 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 11:35
47 307 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 11:40
48 309 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 11:45
49 312 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 11:55
50 316 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 12:00
51 345 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 12:06
52 362 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 12:21
53 355 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 12:25
54 350 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 12:30
55 343 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 12:35
56 340 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 12:50
57 344 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 13:00
58 344 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 13:05
59 344 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 13:25
60 343 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 13:30
61 346 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 13:35
62 353 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 13:40
63 362 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 13:45
64 368 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 13:50
65 363 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 14:00
66 357 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 14:05
67 357 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 14:20
68 356 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 14:25
69 356 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 14:30
70 359 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 14:35
71 369 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 14:40
72 360 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 14:45
73 354 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 14:50
74 355 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 15:00
75 354 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 15:05
76 353 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 15:10
77 357 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 15:20
78 359 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 15:25
79 357 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 15:30
80 355 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 15:35
81 360 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 15:40
82 359 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 15:45
83 363 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 15:50
84 377 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 15:55
85 371 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 16:00
86 371 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 16:05
87 363 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 16:10
88 363 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 16:15
89 361 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 16:20
90 364 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 16:25
91 364 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 16:31
92 370 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 16:35
93 370 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 16:40
94 368 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 16:45
95 361 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 16:50
96 362 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 16:55
97 368 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 17:05
98 375 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 17:10
99 382 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 17:15
100 372 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 17:20
101 364 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 17:25
102 359 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 17:30
103 362 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 17:35
104 365 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 17:40
105 378 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 17:45
106 375 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 17:50
107 366 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 17:55
108 360 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 18:00
109 360 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 18:05
110 360 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 18:10
111 359 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 18:15
112 363 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 18:20
113 362 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 18:25
114 362 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 18:30
115 357 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 18:35
116 357 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 18:40
117 352 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 18:50
118 353 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 18:55
119 364 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 19:00
120 366 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 19:05
121 368 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 19:10
122 352 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 19:15
123 344 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 19:20
124 338 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 19:25
125 335 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 19:30
126 338 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 19:35
127 331 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 19:40
128 329 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 19:45
129 324 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 19:50
130 318 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 19:55
131 319 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 20:00
132 324 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 20:05
133 329 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 20:10
134 326 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 20:15
135 324 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 20:20
136 320 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 20:25
137 321 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 20:30
138 320 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 20:35
139 320 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 20:40
140 330 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 20:45
141 330 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 20:50
142 324 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 19:55
143 318 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 20:00
144 322 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 20:05
145 322 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 20:10
146 325 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 20:15
147 331 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 20:20
148 335 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 20:25
149 339 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 20:30
150 338 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 20:35
151 333 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 20:40
152 333 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 20:45
153 341 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 20:50
154 358 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 20:55
155 352 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 21:00
156 325 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 21:05
157 349 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 21:10
158 341 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 21:15
159 344 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 21:20
160 353 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 21:25
161 367 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 21:30
162 364 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 21:35
163 362 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 21:40
164 363 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 21:45
165 364 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 21:50
166 364 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 21:55
167 372 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 22:00
168 379 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 22:05
169 381 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 22:10
170 378 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 22:15
171 379 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 22:20
172 385 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 22:25
173 385 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 22:30
174 387 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 22:35
175 384 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 22:40
176 382 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 22:45
177 383 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 22:50
178 382 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 22:55
179 382 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 23:00
180 385 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 23:05
181 388 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 23:10
182 393 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 23:15
183 388 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 23:20
184 387 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 23:25
185 381 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 23:30
186 389 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 23:35
187 389 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 23:40
188 394 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 23:45
189 411 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 23:50
190 416 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 01:10
191 408 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 01:15
192 402 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 01:20
193 401 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 01:25
194 401 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 01:30
195 394 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 01:35
196 399 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 01:40
197 394 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 01:45
198 388 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 01:50
199 385 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 01:55
200 380 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 02:00
201 380 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 02:05
202 377 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 02:10
203 384 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 02:15
204 390 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 02:20
205 389 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 02:25
206 386 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 02:30
207 387 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 02:35
208 374 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 02:40
209 379 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 02:45
210 387 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 02:50
211 386 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 02:55
212 386 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 03:00
213 380 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 03:05
214 381 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 03:10
215 379 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 03:15
216 382 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 03:20
217 389 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 03:25
218 384 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 03:30
219 375 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 03:35
220 375 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 03:40
221 371 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 03:45
222 376 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 03:50
223 377 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 03:55
224 383 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 04:00
225 377 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 04:05
226 368 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 04:10
227 369 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 04:15
228 369 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 04:20
229 366 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 04:25
230 366 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 04:30
231 383 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 04:35
232 385 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 04:40
233 377 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 04:45
234 377 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 04:50
235 377 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 04:55
236 378 جمعه 05 دی 1399 ساعت 05:00
237 378 شنبه 06 دی 1399 ساعت 05:05
238 383 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 05:10
239 378 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 05:15
240 366 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 05:20
241 363 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 05:25
242 357 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 05:30
243 352 جمعه 12 دی 1399 ساعت 05:35
244 353 شنبه 13 دی 1399 ساعت 05:40
245 356 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 05:45
246 355 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 05:50
247 344 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 05:55
248 335 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 06:00
249 334 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 06:05
250 333 جمعه 19 دی 1399 ساعت 06:10
251 338 شنبه 20 دی 1399 ساعت 06:15
252 338 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 06:20
253 332 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 06:25
254 327 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 06:30
255 - سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 06:35
256 319 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 06:35
257 321 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 06:40
258 323 جمعه 26 دی 1399 ساعت 06:45
259 327 شنبه 27 دی 1399 ساعت 06:50
260 330 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 06:55
261 333 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 07:00
262 333 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 07:05
263 328 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 07:10
264 329 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 07:15
265 328 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 07:20
266 331 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 07:25
267 337 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 07:30
268 336 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 07:35
269 335 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 07:40
270 332 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 07:45
271 334 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 07:50
272 338 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 07:55
273 341 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 08:00
274 344 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 08:05
275 345 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 08:10
276 342 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 08:15
277 340 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 08:20
278 338 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 08:25
279 335 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 08:30
280 342 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 08:35
281 346 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 08:40
282 341 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 08:45
283 343 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 08:50
284 335 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 14:45
285 351 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 16:05
286 355 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 16:40
287 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 06:35
288 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 06:35
289 350 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 01:30
290 334 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 02:15
291 325 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 02:20
292 315 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 02:45
293 315 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 02:50
294 320 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 02:55
295 317 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 03:00
296 318 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 03:10
297 314 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 03:25
298 314 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 03:30
299 308 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 03:35
300 311 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 03:50
301 316 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 03:55
302 312 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 04:00
303 300 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 04:05
304 299 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 04:10
305 299 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 04:15
306 302 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 04:20
307 297 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 04:25
308 301 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 04:30
309 303 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 04:35
310 302 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 04:40
311 301 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 04:45
312 303 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 04:50
313 295 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 04:55
314 294 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 05:00
315 293 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 05:05
316 292 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 05:10
317 296 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 05:15
318 303 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 05:20
319 309 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 05:25
320 313 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 05:30
321 314 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 05:35
322 318 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 05:40
323 324 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 06:45
324 331 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 06:50
325 338 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 06:55
326 339 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 07:00
327 353 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 07:05
328 353 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 07:10
329 349 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 07:15
330 357 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 07:20
331 367 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 07:25
332 368 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 07:30
333 - چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 07:35
334 370 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 07:35
335 375 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 07:40
336 385 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 07:45
337 390 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 07:50
338 389 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 07:55
339 384 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 08:00
340 380 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 08:05
341 378 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 08:10
342 377 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 08:15
343 388 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 08:20
344 398 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 08:25
345 398 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 08:30
346 395 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 08:35
347 387 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 08:40
348 392 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 08:45
349 397 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 08:50
350 398 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 08:55
351 406 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 09:00
352 398 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 09:05
353 390 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 09:10
354 383 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 09:15
355 377 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 09:20
356 368 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 09:25
357 363 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 09:30
358 364 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 09:35
359 353 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 09:40
360 350 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 09:45
361 345 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 09:50
362 340 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 09:55
363 324 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 10:00
364 316 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 10:05
365 313 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 10:10
366 308 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 10:15
367 302 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 10:20
368 302 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 10:25
369 305 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 10:30
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.