ستاد (setadiran.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 468

عنوان فارسی : ستاد
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت 12:31

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت ستاد

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت ستاد در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 407 پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت 12:50
2 406 جمعه 21 دی 1397 ساعت 12:55
3 409 شنبه 22 دی 1397 ساعت 13:00
4 418 یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 13:05
5 415 دوشنبه 24 دی 1397 ساعت 13:10
6 415 سه‌شنبه 25 دی 1397 ساعت 13:15
7 412 چهارشنبه 26 دی 1397 ساعت 13:20
8 412 پنجشنبه 27 دی 1397 ساعت 13:25
9 405 جمعه 28 دی 1397 ساعت 13:30
10 410 شنبه 29 دی 1397 ساعت 13:35
11 417 یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 13:45
12 419 دوشنبه 01 بهمن 1397 ساعت 13:55
13 417 سه‌شنبه 02 بهمن 1397 ساعت 13:57
14 410 چهارشنبه 03 بهمن 1397 ساعت 14:10
15 409 پنجشنبه 04 بهمن 1397 ساعت 14:15
16 404 جمعه 05 بهمن 1397 ساعت 14:20
17 410 شنبه 06 بهمن 1397 ساعت 14:25
18 421 یکشنبه 07 بهمن 1397 ساعت 14:30
19 422 دوشنبه 08 بهمن 1397 ساعت 14:35
20 419 سه‌شنبه 09 بهمن 1397 ساعت 14:40
21 413 چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 14:45
22 410 پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 14:50
23 408 جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 14:55
24 415 شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 15:00
25 426 یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 15:05
26 428 دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 15:10
27 431 سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 15:15
28 423 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 15:20
29 425 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 15:25
30 423 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 15:30
31 426 شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 15:35
32 440 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 15:40
33 457 دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 17:50
34 458 سه‌شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 18:00
35 460 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 18:05
36 455 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 18:10
37 453 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 18:15
38 455 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 18:20
39 474 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 18:30
40 473 دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 18:35
41 473 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 18:40
42 467 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 18:55
43 470 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 19:00
44 476 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 19:05
45 489 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 19:11
46 494 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 19:15
47 494 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 19:20
48 494 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 19:25
49 482 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 19:30
50 496 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 19:35
51 496 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 19:40
52 513 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 20:55
53 514 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 21:25
54 516 دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 22:00
55 509 سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 22:40
56 - چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 12:50
57 - پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 12:50
58 - جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 12:50
59 - شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 12:50
60 503 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 16:15
61 488 دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 20:45
62 473 سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 20:50
63 474 چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 22:10
64 477 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 22:35
65 479 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 22:40
66 479 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 22:55
67 485 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 23:00
68 483 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 23:05
69 490 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 23:10
70 491 چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 23:40
71 499 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 23:50
72 513 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 01:05
73 515 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 01:10
74 533 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 01:15
75 555 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 01:25
76 568 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 02:25
77 571 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 02:30
78 599 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 02:35
79 601 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 02:40
80 612 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 03:10
81 620 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 03:15
82 619 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 03:20
83 622 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 03:25
84 647 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 03:30
85 667 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 03:35
86 677 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 03:40
87 715 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 03:45
88 715 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 03:50
89 707 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 03:55
90 673 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 10:40
91 675 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 11:40
92 674 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 12:05
93 672 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 12:10
94 723 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 12:15
95 - یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 13:50
96 714 دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 21:25
97 676 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 00:10
98 682 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 00:15
99 685 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 00:20
100 694 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 00:25
101 710 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 00:30
102 682 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 00:35
103 682 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 00:40
104 663 چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398 ساعت 00:45
105 636 پنجشنبه 05 اردیبهشت 1398 ساعت 00:50
106 606 جمعه 06 اردیبهشت 1398 ساعت 00:55
107 596 شنبه 07 اردیبهشت 1398 ساعت 01:00
108 604 یکشنبه 08 اردیبهشت 1398 ساعت 01:05
109 583 دوشنبه 09 اردیبهشت 1398 ساعت 01:10
110 566 سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 01:15
111 558 چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 01:20
112 533 پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت 01:25
113 505 جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت 01:35
114 490 شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 01:40
115 493 یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت 01:45
116 487 دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 01:50
117 475 سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 ساعت 01:55
118 477 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 ساعت 02:05
119 481 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 ساعت 02:10
120 480 جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 02:15
121 488 شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 09:43
122 502 یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 10:20
123 502 دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 10:25
124 494 سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 10:30
125 497 چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 10:35
126 495 پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت 10:40
127 493 جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 10:45
128 491 شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 10:50
129 501 یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 11:00
130 496 دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 11:05
131 482 سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 11:11
132 482 چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 11:15
133 470 پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 11:20
134 471 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 11:25
135 478 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 11:35
136 486 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 11:41
137 482 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 11:45
138 467 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 11:51
139 478 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 11:56
140 475 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 12:00
141 466 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 12:05
142 471 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 12:11
143 480 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 12:20
144 473 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 12:25
145 465 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 12:30
146 459 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 12:35
147 473 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 12:40
148 485 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 12:45
149 495 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 12:50
150 503 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 13:01
151 496 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 13:06
152 - دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 13:50
153 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 13:50
154 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 13:50
155 480 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 00:25
156 475 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 00:55
157 486 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 01:00
158 490 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 01:05
159 483 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 01:10
160 470 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 01:45
161 471 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 01:55
162 471 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 02:00
163 475 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 02:05
164 490 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 02:10
165 483 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 02:15
166 482 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 02:20
167 470 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 02:25
168 475 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 02:30
169 475 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 02:35
170 470 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 02:40
171 484 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 02:45
172 498 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 02:50
173 487 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 02:55
174 496 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 03:00
175 500 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 03:05
176 500 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 03:10
177 482 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 03:15
178 480 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 03:20
179 480 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 03:25
180 461 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 03:30
181 466 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 03:35
182 468 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 03:40
183 461 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 03:45
184 467 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 03:50
185 467 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 03:55
186 488 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 04:05
187 472 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 04:10
188 - سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 13:50
189 467 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 04:20
190 469 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 04:25
191 469 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 04:30
192 491 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 04:40
193 481 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 04:45
194 468 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 04:55
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.