ستاد (setadiran.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 682

عنوان فارسی : ستاد
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت 12:31

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت ستاد

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت ستاد در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 407 پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت 12:50
2 406 جمعه 21 دی 1397 ساعت 12:55
3 409 شنبه 22 دی 1397 ساعت 13:00
4 418 یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 13:05
5 415 دوشنبه 24 دی 1397 ساعت 13:10
6 415 سه‌شنبه 25 دی 1397 ساعت 13:15
7 412 چهارشنبه 26 دی 1397 ساعت 13:20
8 412 پنجشنبه 27 دی 1397 ساعت 13:25
9 405 جمعه 28 دی 1397 ساعت 13:30
10 410 شنبه 29 دی 1397 ساعت 13:35
11 417 یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 13:45
12 419 دوشنبه 01 بهمن 1397 ساعت 13:55
13 417 سه‌شنبه 02 بهمن 1397 ساعت 13:57
14 410 چهارشنبه 03 بهمن 1397 ساعت 14:10
15 409 پنجشنبه 04 بهمن 1397 ساعت 14:15
16 404 جمعه 05 بهمن 1397 ساعت 14:20
17 410 شنبه 06 بهمن 1397 ساعت 14:25
18 421 یکشنبه 07 بهمن 1397 ساعت 14:30
19 422 دوشنبه 08 بهمن 1397 ساعت 14:35
20 419 سه‌شنبه 09 بهمن 1397 ساعت 14:40
21 413 چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 14:45
22 410 پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 14:50
23 408 جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 14:55
24 415 شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 15:00
25 426 یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 15:05
26 428 دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 15:10
27 431 سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 15:15
28 423 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 15:20
29 425 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 15:25
30 423 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 15:30
31 426 شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 15:35
32 440 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 15:40
33 457 دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 17:50
34 458 سه‌شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 18:00
35 460 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 18:05
36 455 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 18:10
37 453 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 18:15
38 455 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 18:20
39 474 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 18:30
40 473 دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 18:35
41 473 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 18:40
42 467 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 18:55
43 470 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 19:00
44 476 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 19:05
45 489 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 19:11
46 494 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 19:15
47 494 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 19:20
48 494 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 19:25
49 482 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 19:30
50 496 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 19:35
51 496 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 19:40
52 513 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 20:55
53 514 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 21:25
54 516 دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 22:00
55 509 سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 22:40
56 - چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 12:50
57 - پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 12:50
58 - جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 12:50
59 - شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 12:50
60 503 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 16:15
61 488 دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 20:45
62 473 سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 20:50
63 474 چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 22:10
64 477 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 22:35
65 479 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 22:40
66 479 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 22:55
67 485 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 23:00
68 483 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 23:05
69 490 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 23:10
70 491 چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 23:40
71 499 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 23:50
72 513 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 01:05
73 515 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 01:10
74 533 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 01:15
75 555 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 01:25
76 568 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 02:25
77 571 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 02:30
78 599 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 02:35
79 601 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 02:40
80 612 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 03:10
81 620 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 03:15
82 619 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 03:20
83 622 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 03:25
84 647 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 03:30
85 667 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 03:35
86 677 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 03:40
87 715 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 03:45
88 715 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 03:50
89 707 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 03:55
90 673 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 10:40
91 675 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 11:40
92 674 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 12:05
93 672 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 12:10
94 723 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 12:15
95 - یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 13:50
96 714 دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 21:25
97 676 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 00:10
98 682 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 00:15
99 685 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 00:20
100 694 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 00:25
101 710 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 00:30
102 682 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 00:35
103 682 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 00:40