ساعد نیوز (saednews.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 38

عنوان فارسی : ساعد نیوز
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 00:00

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت ساعد نیوز

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت ساعد نیوز در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 36 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 00:00
2 37 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 00:00
3 37 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 00:00
4 36 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 00:00
5 34 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 00:00
6 34 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 00:00
7 34 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 00:00
8 34 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 00:00
9 30 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
10 27 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
11 27 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
12 - چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
13 27 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
14 27 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
15 - شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
16 26 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
17 26 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
18 26 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
19 26 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
20 26 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
21 26 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
22 27 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
23 28 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
24 29 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
25 30 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
26 32 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
27 33 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
28 - جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
29 38 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
30 38 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
31 38 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
32 38 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
33 39 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
34 39 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
35 38 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
36 41 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
37 41 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
38 42 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
39 40 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
40 40 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 00:00
41 - پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 00:00
42 39 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 00:00
43 39 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 00:00
44 39 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 00:00
45 39 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 00:00
46 38 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 00:00
47 39 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 00:00
48 38 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 00:00
49 38 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 00:00
50 38 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 00:00
51 - یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 00:00
52 38 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 00:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.