سازمان بیمه سلامت ایران (ihio.gov.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1485

زمان ثبت در الکسیران : چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 13:52

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت سازمان بیمه سلامت ایران

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت سازمان بیمه سلامت ایران در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1750 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 01:10
2 1726 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 03:30
3 1723 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 03:50
4 1766 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 04:50
5 - دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 01:10
6 1725 سه‌شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 10:46
7 1662 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 11:51
8 1636 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 11:55
9 1615 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 12:00
10 1618 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 12:05
11 1643 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 12:10
12 1590 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 12:15
13 1573 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 12:20
14 1495 چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398 ساعت 12:25
15 1444 پنجشنبه 05 اردیبهشت 1398 ساعت 12:30
16 1433 جمعه 06 اردیبهشت 1398 ساعت 12:35
17 1425 شنبه 07 اردیبهشت 1398 ساعت 12:45
18 1453 یکشنبه 08 اردیبهشت 1398 ساعت 12:50
19 1421 دوشنبه 09 اردیبهشت 1398 ساعت 12:55
20 1396 سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 13:01
21 1349 چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 13:05
22 1303 پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت 13:10
23 1272 جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت 13:15
24 1260 شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 13:36
25 1234 یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت 13:46
26 1213 دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 13:50
27 1190 سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 ساعت 13:55
28 1206 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 ساعت 14:01
29 1224 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 ساعت 14:05
30 1210 جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 14:10
31 1221 شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 16:30
32 - یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 01:10
33 1241 دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 05:10
34 1202 سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 06:45
35 1207 چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 06:50
36 1206 پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت 07:00
37 1215 جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 07:10
38 1218 شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 07:15
39 1257 یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 07:20
40 1231 دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 07:25
41 1201 سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 07:30
42 1213 چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 07:35
43 1191 پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 07:40
44 1201 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 07:45
45 1208 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 07:50
46 1226 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 07:55
47 1216 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 08:00
48 1202 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 08:05
49 1229 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 08:10
50 1232 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 08:15
51 1224 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 08:20
52 1241 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 08:25
53 1253 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 08:30
54 1249 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 08:35
55 1218 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 08:40
56 1199 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 08:45
57 1228 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 08:50
58 1242 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 08:55
59 1257 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 09:00
60 1290 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 09:05
61 1283 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 09:10
62 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 01:10
63 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 01:10
64 - پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 01:10
65 1268 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 08:10
66 1279 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 08:35
67 1307 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 08:40
68 1328 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 08:45
69 1326 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 08:50
70 1309 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 09:25
71 1303 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 09:30
72 1312 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 09:35
73 1311 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 09:40
74 1359 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 09:45
75 1358 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 09:50
76 1377 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 09:55
77 - چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 01:10
78 1357 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 10:05
79 1340 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 10:10
80 1333 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 10:15
81 1371 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 10:25
82 1407 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 10:30
83 1394 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 10:35
84 1409 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 10:40
85 1431 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 10:45
86 1436 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 10:50
87 1412 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 10:55
88 1416 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 11:00
89 1385 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 11:05
90 1353 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 11:10
91 1367 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 11:20
92 - پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 01:10
93 1372 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 11:35
94 1382 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 11:50
95 1382 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 11:55
96 1416 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 12:00
97 1393 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 12:05
98 1401 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 12:15
99 1429 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 12:20
100 1442 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 12:25
101 1455 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 12:30
102 1502 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 12:35
103 1516 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 12:40
104 1485 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 12:45
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.