سازمان بهزیستی کشور (behzisti.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 3213

عنوان فارسی : سازمان بهزیستی کشور
زمان ثبت در الکسیران : یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 12:20

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت سازمان بهزیستی کشور

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت سازمان بهزیستی کشور در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 5200 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 15:05
2 5299 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 15:11
3 5098 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 16:25
4 5211 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 23:45
5 5189 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 02:25
6 5223 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 02:45
7 5320 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 03:50
8 - یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 15:05
9 4958 سه‌شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 09:10
10 4947 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 10:15
11 4960 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 10:21
12 5144 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 10:35
13 5274 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 10:40
14 5377 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 10:45
15 5534 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 10:50
16 - دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 15:05
17 5319 چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398 ساعت 11:05
18 5300 پنجشنبه 05 اردیبهشت 1398 ساعت 11:10
19 5376 جمعه 06 اردیبهشت 1398 ساعت 11:15
20 5409 شنبه 07 اردیبهشت 1398 ساعت 11:20
21 5310 یکشنبه 08 اردیبهشت 1398 ساعت 11:25
22 5040 دوشنبه 09 اردیبهشت 1398 ساعت 11:30
23 4793 سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 11:35
24 4691 چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 11:45
25 4439 پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت 11:50
26 4466 جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت 11:55
27 4447 شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 12:01
28 4406 یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت 12:25
29 4375 دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 12:30
30 4259 سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 ساعت 12:35
31 4269 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 ساعت 12:45
32 4418 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 ساعت 12:50
33 4488 جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 12:55
34 4545 شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 14:15
35 - شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 15:05
36 4721 دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 04:05
37 4758 سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 05:45
38 5000 چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 05:50
39 5048 پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت 05:55
40 5108 جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 06:05
41 5179 شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 06:15
42 5153 یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 06:20
43 5099 دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 06:25
44 5064 سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 06:30
45 4939 چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 06:35
46 4911 پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 06:40
47 5017 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 06:45
48 5056 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 06:50
49 5059 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 06:55
50 4932 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 07:00
51 5038 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 07:05
52 5362 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 07:10
53 5688 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 07:15
54 5717 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 07:20
55 6037 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 07:25
56 6148 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 07:30
57 6103 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 07:35
58 6015 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 07:40
59 5771 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 07:45
60 5775 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 07:50
61 5918 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 07:55
62 6141 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 08:00
63 6115 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 08:05
64 5924 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 08:10
65 - دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 15:05
66 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 15:05
67 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 15:05
68 5826 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 07:15
69 5894 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 07:40
70 6188 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 07:50
71 6343 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 07:55
72 6181 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 08:00
73 6101 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 08:30
74 6027 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 08:35
75 5759 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 08:40
76 5920 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 08:45
77 5958 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 08:50
78 5851 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 08:55
79 - دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 15:05
80 5237 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 09:05
81 5199 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 09:10
82 5019 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 09:15
83 4971 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 09:20
84 4885 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 09:25
85 4900 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 09:30
86 4560 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 09:35
87 4338 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 09:40
88 4373 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 09:45
89 4334 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 09:55
90 4426 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 10:00
91 4430 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 10:05
92 4302 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 10:10
93 4194 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 10:20
94 4118 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 10:30
95 4071 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 10:35
96 4087 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 10:50
97 4048 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 10:55
98 4048 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 11:05
99 3735 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 11:10
100 3600 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 11:15
101 3500 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 11:20
102 3429 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 11:30
103 3287 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 11:35
104 3287 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 11:40
105 3326 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 11:45
106 3247 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 11:50
107 3213 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 11:55
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.