سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (nlai.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 645

زمان ثبت در الکسیران : جمعه 14 دی 1397 ساعت 20:50

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 648 جمعه 14 دی 1397 ساعت 20:55
2 647 شنبه 15 دی 1397 ساعت 21:00
3 650 یکشنبه 16 دی 1397 ساعت 21:05
4 642 دوشنبه 17 دی 1397 ساعت 21:10
5 644 سه‌شنبه 18 دی 1397 ساعت 21:15
6 656 چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت 21:20
7 660 پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت 21:25
8 672 جمعه 21 دی 1397 ساعت 21:30
9 674 شنبه 22 دی 1397 ساعت 21:35
10 674 یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 21:40
11 671 دوشنبه 24 دی 1397 ساعت 21:45
12 665 سه‌شنبه 25 دی 1397 ساعت 21:50
13 664 چهارشنبه 26 دی 1397 ساعت 21:55
14 661 پنجشنبه 27 دی 1397 ساعت 22:00
15 665 جمعه 28 دی 1397 ساعت 22:05
16 668 شنبه 29 دی 1397 ساعت 22:10
17 665 یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 22:15
18 658 دوشنبه 01 بهمن 1397 ساعت 22:20
19 647 سه‌شنبه 02 بهمن 1397 ساعت 22:20
20 642 چهارشنبه 03 بهمن 1397 ساعت 22:25
21 642 پنجشنبه 04 بهمن 1397 ساعت 22:30
22 658 جمعه 05 بهمن 1397 ساعت 22:35
23 668 شنبه 06 بهمن 1397 ساعت 22:40
24 673 یکشنبه 07 بهمن 1397 ساعت 22:45
25 674 دوشنبه 08 بهمن 1397 ساعت 22:50
26 672 سه‌شنبه 09 بهمن 1397 ساعت 22:55
27 683 چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 23:00
28 674 پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 23:05
29 678 جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 23:10
30 677 شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 23:15
31 676 یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 23:20
32 672 دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 23:25
33 671 سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 23:30
34 670 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 23:35
35 663 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 23:40
36 668 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 23:45
37 661 شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 23:50
38 660 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 23:55
39 658 سه‌شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 00:05
40 654 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 00:10
41 657 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 00:15
42 660 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 00:20
43 664 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 00:25
44 674 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 00:30
45 677 دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 00:35
46 677 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 00:40
47 672 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 00:45
48 672 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 00:50
49 688 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 00:55
50 688 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 01:05
51 700 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 01:10
52 694 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 01:15
53 684 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 01:20
54 679 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 01:25
55 674 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 01:30
56 680 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 01:46
57 681 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 01:50
58 681 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 01:55
59 681 دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 02:45
60 685 سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 03:35
61 689 چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 03:40
62 - چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 20:55
63 - پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 20:55
64 - جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 20:55
65 715 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 16:00
66 698 دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 20:20
67 698 سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 20:25
68 - سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 20:55
69 698 چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 21:50
70 687 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 22:10
71 680 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 22:20
72 674 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 22:30
73 669 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 22:40
74 670 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 22:45
75 675 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 22:50
76 672 چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 23:25
77 668 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 23:30
78 672 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 00:40
79 665 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 00:50
80 671 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 00:55
81 694 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 01:00
82 704 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 01:55
83 703 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 02:00
84 696 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 02:05
85 695 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 02:10
86 698 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 02:45
87 703 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 02:50
88 702 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 02:55
89 701 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 03:00
90 706 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 03:05
91 708 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 03:10
92 703 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 03:20
93 702 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 03:25
94 694 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 03:30
95 680 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 03:35
96 677 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 10:20
97 679 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 11:25
98 668 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 11:45
99 659 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 11:50
100 665 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 11:55
101 668 دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 20:50
102 - دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 21:55
103 663 سه‌شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 22:00
104 669 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 22:15
105 666 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 22:20
106 655 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 22:26
107 651 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 22:35
108 647 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 22:50
109 645 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 22:55