روزانه (roozaneh.net) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 36

عنوان فارسی : روزانه
زمان ثبت در الکسیران : دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 01:00

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت روزانه

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت روزانه در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 45 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 00:00
2 44 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 00:00
3 - چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 01:00
4 50 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 00:00
5 52 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 00:06
6 52 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 00:10
7 53 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 00:15
8 53 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 00:20
9 - سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 01:00
10 52 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 02:20
11 53 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 02:25
12 54 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 02:30
13 53 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 02:35
14 52 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 02:40
15 52 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 02:45
16 53 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 02:50
17 55 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 02:55
18 53 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 03:00
19 52 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 03:05
20 52 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 03:10
21 51 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 03:15
22 51 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 03:20
23 54 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 03:25
24 54 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 03:30
25 56 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 03:35
26 56 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 03:40
27 54 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 03:45
28 54 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 03:50
29 53 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 03:55
30 55 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 04:00
31 60 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 04:05
32 63 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 04:10
33 64 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 04:15
34 64 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 04:20
35 64 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 04:25
36 64 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 04:30
37 64 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 04:35
38 63 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 04:40
39 - پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
40 62 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 04:50
41 - شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
42 62 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 05:00
43 61 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 05:05
44 60 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 05:10
45 62 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 05:15
46 62 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 05:20
47 63 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 05:25
48 62 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 05:30
49 62 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 05:35
50 63 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 05:40
51 - سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
52 65 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 05:50
53 65 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 05:55
54 66 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 06:00
55 - شنبه 25 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
56 67 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 15:20
57 67 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 15:25
58 67 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 15:35
59 67 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 16:00
60 67 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 16:10
61 67 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 16:15
62 67 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 16:20
63 67 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 16:25
64 66 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 16:50
65 67 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 16:55
66 68 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 17:00
67 69 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 17:05
68 68 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 17:10
69 69 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 17:15
70 - یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 01:00
71 69 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 17:25
72 69 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 17:30
73 73 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 17:40
74 73 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 17:45
75 73 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 17:50
76 73 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 17:55
77 73 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 18:00
78 71 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 18:05
79 71 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 18:10
80 71 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 18:16
81 71 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 18:20
82 70 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 18:55
83 70 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 19:00
84 70 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 19:05
85 70 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 19:10
86 71 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 19:15
87 72 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 19:20
88 72 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 19:25
89 72 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 19:30
90 71 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 19:35
91 72 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 19:40
92 72 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 19:45
93 73 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 19:50
94 73 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 19:55
95 74 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 20:00
96 74 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 20:05
97 74 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 20:10
98 74 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 20:15
99 74 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 20:20
100 74 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 20:25
101 74 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 20:30
102 74 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 20:35
103 73 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 20:40
104 73 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 20:45
105 72 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 20:50
106 73 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 20:55
107 72 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 21:00
108 71 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 21:05
109 71 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 21:10
110 71 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 21:15
111 71 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 21:20
112 72 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 21:25
113 74 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 21:30
114 75 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 21:35
115 75 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 21:40
116 74 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 21:45
117 74 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 21:50
118 74 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 21:55
119 72 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 22:05
120 71 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 22:10
121 71 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 22:15
122 70 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 22:20
123 71 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 22:26
124 70 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 22:30
125 - شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 01:00
126 69 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 05:50
127 69 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 06:05
128 69 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 06:10
129 69 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 06:15
130 67 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 06:55
131 68 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 07:45
132 68 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 07:50
133 67 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 08:00
134 66 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 08:10
135 66 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 08:15
136 65 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 08:20
137 66 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 08:25
138 67 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 08:30
139 69 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 08:35
140 66 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 08:40
141 66 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 08:45
142 67 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 08:50
143 68 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 08:55
144 69 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 09:05
145 68 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 09:10
146 67 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 09:15
147 65 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 09:20
148 65 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 09:25
149 67 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 09:30
150 69 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 09:35
151 69 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 09:40
152 68 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 09:45
153 67 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 09:50
154 68 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 09:55
155 68 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 10:01
156 67 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 10:06
157 66 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 10:10
158 65 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 10:15
159 64 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 10:20
160 64 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 10:25
161 62 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 10:30
162 61 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 10:35
163 60 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 10:45
164 60 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 10:50
165 60 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 10:56
166 60 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 11:00
167 60 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 11:05
168 60 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 11:10
169 60 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 11:15
170 61 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 11:20
171 60 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 11:25
172 60 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 11:30
173 60 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 11:35
174 59 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 11:41
175 57 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 11:45
176 55 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 11:50
177 54 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 11:56
178 54 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 12:00
179 53 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 12:06
180 52 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 12:11
181 50 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 12:15
182 49 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 12:36
183 49 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 12:40
184 48 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 12:45
185 47 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 11:51
186 45 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 00:00
187 - جمعه 02 مهر 1400 ساعت 00:00
188 43 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 03:15
189 42 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 03:25
190 42 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 03:30
191 42 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 03:35
192 43 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 00:00
193 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 00:00
194 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 00:00
195 41 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 00:00
196 42 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 00:00
197 - دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 00:00
198 40 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 00:00
199 39 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 00:00
200 39 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 00:00
201 - جمعه 16 مهر 1400 ساعت 00:00
202 39 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 00:35
203 37 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 00:00
204 - دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 00:00
205 36 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 00:00
206 - چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 00:00
207 36 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 00:35
208 37 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 00:40
209 35 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 00:00
210 - یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 00:00
211 35 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 01:25
212 36 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 00:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.