رسید (resid.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 86890

عنوان فارسی : رسید
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:35

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت رسید

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت رسید در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 104449 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 12:55
2 94653 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 13:00
3 94561 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 13:05
4 82337 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 13:20
5 82356 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 13:25
6 82442 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 13:35
7 82430 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 13:40
8 82292 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 13:50
9 82330 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 13:55
10 82261 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 14:00
11 75241 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 14:05
12 75077 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 14:10
13 69770 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 14:15
14 76083 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 14:20
15 76025 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 14:25
16 76015 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 14:35
17 81604 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 14:40
18 74822 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 14:45
19 74843 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 14:50
20 70285 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 14:55
21 71843 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 15:00
22 64260 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 15:05
23 60827 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 15:10
24 60844 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 15:15
25 60855 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 15:20
26 60871 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 15:25
27 61002 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 15:45
28 65181 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 15:50
29 65175 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 16:01
30 68982 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 16:05
31 - جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 12:55
32 73049 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 14:50
33 69956 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 15:00
34 70066 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 15:45
35 78233 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 16:06
36 71473 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 16:10
37 71279 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 16:25
38 71349 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 16:30
39 71402 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 16:35
40 71505 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 16:40
41 77453 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 16:50
42 77591 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 17:20
43 84458 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 17:25
44 84925 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 17:30
45 84898 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 17:35
46 84827 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 17:45
47 84944 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 18:05
48 93783 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 18:15
49 83989 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 18:20
50 83989 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 18:25
51 - پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 12:55
52 - جمعه 13 تیر 1399 ساعت 12:55
53 - شنبه 14 تیر 1399 ساعت 12:55
54 - یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 12:55
55 - دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 12:55
56 - سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 12:55
57 - چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 12:55
58 - پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 12:55
59 - جمعه 20 تیر 1399 ساعت 12:55
60 - شنبه 21 تیر 1399 ساعت 12:55
61 - یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 12:55
62 - دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 12:55
63 - سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 12:55
64 - چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 12:55
65 - پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 12:55
66 - جمعه 27 تیر 1399 ساعت 12:55
67 - شنبه 28 تیر 1399 ساعت 12:55
68 - یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 12:55
69 - دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 12:55
70 - سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 12:55
71 101867 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 17:40
72 92011 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 17:45
73 91834 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 17:50
74 91801 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 18:15
75 84396 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 18:20
76 84462 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 18:25
77 84405 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 18:30
78 67170 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 19:10
79 72935 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 19:15
80 72912 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 19:20
81 74386 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 20:21
82 74575 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 20:25
83 74575 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 20:30
84 70184 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 20:35
85 70178 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 20:40
86 74525 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 20:50
87 74427 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 21:35
88 74441 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 21:40
89 64989 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 21:45
90 65115 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 21:50
91 61696 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 21:55
92 61738 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 22:45
93 61729 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 22:50
94 61599 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 22:55
95 61552 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 23:00
96 65004 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 23:05
97 65156 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 23:10
98 65189 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 23:15
99 68826 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 23:20
100 68816 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 23:25
101 68718 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 23:30
102 74651 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 23:35
103 80182 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 23:40
104 80387 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 23:45
105 80601 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 23:50
106 87086 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 23:55
107 86992 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 00:00
108 86890 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 00:05
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.