دیدستان (didestan.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 328

عنوان فارسی : دیدستان
زمان ثبت در الکسیران : چهارشنبه 05 دی 1397 ساعت 00:00
خلاصه معرفی didestan.com درج شده در الکسا
سرویس اشتراگ گذاری ویدئو برای تمام فارسی زبانان، دیدستان جایی برای بهتر دیدن و بهتر دیده شدن

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت دیدستان

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت دیدستان در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 48 پنجشنبه 06 دی 1397 ساعت 00:00
2 48 جمعه 07 دی 1397 ساعت 00:00
3 47 شنبه 08 دی 1397 ساعت 00:00
4 47 یکشنبه 09 دی 1397 ساعت 00:00
5 47 دوشنبه 10 دی 1397 ساعت 00:00
6 47 سه‌شنبه 11 دی 1397 ساعت 00:00
7 45 چهارشنبه 12 دی 1397 ساعت 00:00
8 44 پنجشنبه 13 دی 1397 ساعت 00:00
9 - پنجشنبه 13 دی 1397 ساعت 00:00
10 42 شنبه 15 دی 1397 ساعت 00:00
11 40 یکشنبه 16 دی 1397 ساعت 00:00
12 40 دوشنبه 17 دی 1397 ساعت 00:00
13 39 سه‌شنبه 18 دی 1397 ساعت 00:00
14 36 چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت 00:00
15 - چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت 00:00
16 36 جمعه 21 دی 1397 ساعت 00:00
17 36 شنبه 22 دی 1397 ساعت 00:00
18 36 یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 00:00
19 36 دوشنبه 24 دی 1397 ساعت 00:00
20 36 سه‌شنبه 25 دی 1397 ساعت 00:00
21 36 چهارشنبه 26 دی 1397 ساعت 00:00
22 36 پنجشنبه 27 دی 1397 ساعت 00:00
23 37 جمعه 28 دی 1397 ساعت 00:00
24 37 شنبه 29 دی 1397 ساعت 00:00
25 37 یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 00:00
26 38 دوشنبه 01 بهمن 1397 ساعت 00:00
27 39 سه‌شنبه 02 بهمن 1397 ساعت 00:00
28 40 چهارشنبه 03 بهمن 1397 ساعت 00:00
29 40 پنجشنبه 04 بهمن 1397 ساعت 00:00
30 41 جمعه 05 بهمن 1397 ساعت 00:00
31 42 شنبه 06 بهمن 1397 ساعت 00:00
32 43 یکشنبه 07 بهمن 1397 ساعت 00:00
33 43 دوشنبه 08 بهمن 1397 ساعت 00:00
34 44 سه‌شنبه 09 بهمن 1397 ساعت 00:00
35 45 چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 00:00
36 - چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 00:00
37 46 جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 00:00
38 48 شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 00:00
39 50 یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 00:00
40 50 دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 00:00
41 50 سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 00:00
42 - سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 00:00
43 51 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 00:05
44 52 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 00:10
45 52 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 00:15
46 61 شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 00:20
47 65 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 00:25
48 64 دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 00:30
49 64 سه‌شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 00:35
50 64 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 00:40
51 64 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 00:45
52 65 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 00:50
53 68 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 00:55
54 69 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 01:00
55 70 دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 01:00
56 72 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 01:05
57 72 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 01:10
58 72 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 01:15
59 72 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 01:20
60 72 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 01:25
61 74 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 01:30
62 75 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 01:35
63 74 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 01:40
64 74 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 01:45
65 74 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 01:50
66 74 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 01:55
67 73 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 02:00
68 71 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 02:05
69 71 دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 02:35
70 69 سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 03:30
71 68 چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 03:35
72 - پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 00:00
73 - جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 00:00
74 - شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 00:00
75 66 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 15:43
76 67 دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 20:00
77 67 سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 20:05
78 66 چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 21:30
79 65 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 21:50
80 65 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 21:55
81 63 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 22:10
82 63 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 22:20
83 58 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 22:25
84 55 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 22:30
85 54 چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 23:05
86 52 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 23:10
87 53 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 00:20
88 53 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 00:25
89 53 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 00:35
90 50 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 00:00
91 50 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 00:00
92 47 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 00:00
93 47 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 00:00
94 47 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 00:00
95 47 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 00:00
96 46 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 00:00
97 46 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 00:00
98 45 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 00:00
99 45 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 00:00
100 45 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 00:00
101 46 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 00:00
102 44 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 00:00
103 44 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 00:00
104 43 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 00:00
105 43 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 00:00
106 43 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 00:00
107 43 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 00:00
108 44 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 00:00
109 42 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 00:00
110 43 دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 00:00
111 - دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 01:00
112 46 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 00:00
113 48 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 00:00
114 48 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 00:00
115 48 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 00:00
116 48 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
117 48 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
118 48 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
119 48 چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
120 48 پنجشنبه 05 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
121 48 جمعه 06 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
122 47 شنبه 07 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
123 46 یکشنبه 08 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
124 46 دوشنبه 09 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
125 46 سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
126 45 چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
127 47 پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
128 45 جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
129 45 شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
130 45 یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
131 46 دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
132 45 سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
133 45 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
134 46 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
135 45 جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
136 44 شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
137 - شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 01:00
138 43 دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
139 42 سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
140 38 چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
141 38 پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
142 38 جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
143 37 شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
144 35 یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
145 33 دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
146 33 سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
147 31 چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 00:00
148 31 پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 00:00
149 31 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 00:00
150 31 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 00:00
151 31 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 00:00
152 31 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 00:00
153 30 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 00:00
154 31 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 00:00
155 31 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 00:00
156 31 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 00:00
157 - جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 01:00
158 31 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 00:00
159 31 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 00:00
160 30 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 00:00
161 29 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 00:00
162 29 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 00:00
163 29 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 00:00
164 29 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 00:00
165 29 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 00:00
166 29 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 00:00
167 30 سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 00:00
168 31 چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 00:00
169 29 پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 00:00
170 29 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 00:00
171 29 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 00:00
172 29 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 00:00
173 29 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 00:00
174 31 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 00:00
175 - سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 01:00
176 33 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 00:00
177 33 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 00:00
178 34 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 00:00
179 34 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 00:00
180 33 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 00:00
181 33 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 00:00
182 34 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 00:00
183 34 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 00:00
184 34 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 00:00
185 34 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 00:00
186 33 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 00:00
187 33 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 00:00
188 33 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 00:00
189 33 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 00:00
190 33 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 00:00
191 33 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 00:00
192 33 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 00:00
193 32 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 00:00
194 32 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 00:00
195 33 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 00:00
196 35 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 00:00
197 35 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 00:00
198 35 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 00:00
199 34 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 00:00
200 34 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 00:00
201 34 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 00:00
202 37 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 00:00
203 36 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 00:00
204 37 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 00:00
205 37 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 00:00
206 37 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 00:00
207 36 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 00:00
208 39 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 00:00
209 39 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 00:00
210 39 چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 00:00
211 39 پنجشنبه 03 مرداد 1398 ساعت 00:00
212 40 جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 00:00
213 43 شنبه 05 مرداد 1398 ساعت 00:00
214 43 یکشنبه 06 مرداد 1398 ساعت 00:00
215 43 دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 00:00
216 - دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 01:00
217 45 چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 00:00
218 - چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 01:00
219 45 جمعه 11 مرداد 1398 ساعت 00:00
220 296 شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 00:05
221 304 یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 00:10
222 304 دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 00:15
223 310 سه‌شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 00:20
224 306 چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 00:25
225 308 پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 00:30
226 307 جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 00:35
227 306 شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 00:40
228 310 یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 00:45
229 319 دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 00:50
230 319 سه‌شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 00:55
231 - سه‌شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 01:00
232 314 چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 01:00
233 315 پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 01:05
234 316 جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 01:10
235 320 شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 01:15
236 325 یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 01:20
237 328 دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 01:25
238 328 سه‌شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 01:30
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.