دیدستان (didestan.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 29

عنوان فارسی : دیدستان
زمان ثبت در الکسیران : چهارشنبه 05 دی 1397 ساعت 00:00
خلاصه معرفی didestan.com درج شده در الکسا
سرویس اشتراگ گذاری ویدئو برای تمام فارسی زبانان، دیدستان جایی برای بهتر دیدن و بهتر دیده شدن

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت دیدستان

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت دیدستان در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 48 پنجشنبه 06 دی 1397 ساعت 00:00
2 48 جمعه 07 دی 1397 ساعت 00:00
3 47 شنبه 08 دی 1397 ساعت 00:00
4 47 یکشنبه 09 دی 1397 ساعت 00:00
5 47 دوشنبه 10 دی 1397 ساعت 00:00
6 47 سه‌شنبه 11 دی 1397 ساعت 00:00
7 45 چهارشنبه 12 دی 1397 ساعت 00:00
8 44 پنجشنبه 13 دی 1397 ساعت 00:00
9 - پنجشنبه 13 دی 1397 ساعت 00:00
10 42 شنبه 15 دی 1397 ساعت 00:00
11 40 یکشنبه 16 دی 1397 ساعت 00:00
12 40 دوشنبه 17 دی 1397 ساعت 00:00
13 39 سه‌شنبه 18 دی 1397 ساعت 00:00
14 36 چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت 00:00
15 - چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت 00:00
16 36 جمعه 21 دی 1397 ساعت 00:00
17 36 شنبه 22 دی 1397 ساعت 00:00
18 36 یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 00:00
19 36 دوشنبه 24 دی 1397 ساعت 00:00
20 36 سه‌شنبه 25 دی 1397 ساعت 00:00
21 36 چهارشنبه 26 دی 1397 ساعت 00:00
22 36 پنجشنبه 27 دی 1397 ساعت 00:00
23 37 جمعه 28 دی 1397 ساعت 00:00
24 37 شنبه 29 دی 1397 ساعت 00:00
25 37 یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 00:00
26 38 دوشنبه 01 بهمن 1397 ساعت 00:00
27 39 سه‌شنبه 02 بهمن 1397 ساعت 00:00
28 40 چهارشنبه 03 بهمن 1397 ساعت 00:00
29 40 پنجشنبه 04 بهمن 1397 ساعت 00:00
30 41 جمعه 05 بهمن 1397 ساعت 00:00
31 42 شنبه 06 بهمن 1397 ساعت 00:00
32 43 یکشنبه 07 بهمن 1397 ساعت 00:00
33 43 دوشنبه 08 بهمن 1397 ساعت 00:00
34 44 سه‌شنبه 09 بهمن 1397 ساعت 00:00
35 45 چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 00:00
36 - چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 00:00
37 46 جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 00:00
38 48 شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 00:00
39 50 یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 00:00
40 50 دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 00:00
41 50 سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 00:00
42 - سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 00:00
43 51 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 00:05
44 52 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 00:10
45 52 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 00:15
46 61 شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 00:20
47 65 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 00:25
48 64 دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 00:30
49 64 سه‌شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 00:35
50 64 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 00:40
51 64 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 00:45
52 65 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 00:50
53 68 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 00:55
54 69 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 01:00
55 70 دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 01:00
56 72 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 01:05
57 72 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 01:10
58 72 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 01:15
59 72 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 01:20
60 72 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 01:25
61 74 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 01:30
62 75 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 01:35
63 74 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 01:40
64 74 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 01:45
65 74 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 01:50
66 74 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 01:55
67 73 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 02:00
68 71 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 02:05
69 71 دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 02:35
70 69 سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 03:30
71 68 چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 03:35
72 - پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 00:00
73 - جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 00:00
74 - شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 00:00
75 66 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 15:43
76 67 دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 20:00
77 67 سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 20:05
78 66 چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 21:30
79 65 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 21:50
80 65 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 21:55
81 63 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 22:10
82 63 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 22:20
83 58 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 22:25
84 55 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 22:30
85 54 چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 23:05
86 52 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 23:10
87 53 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 00:20
88 53 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 00:25
89 53 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 00:35
90 50 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 00:00
91 50 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 00:00
92 47 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 00:00
93 47 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 00:00
94 47 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 00:00
95 47 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 00:00
96 46 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 00:00
97 46 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 00:00
98 45 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 00:00
99 45 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 00:00
100 45 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 00:00
101 46 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 00:00
102 44 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 00:00
103 44 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 00:00
104 43 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 00:00
105 43 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 00:00
106 43 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 00:00
107 43 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 00:00
108 44 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 00:00
109 42 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 00:00
110 43 دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 00:00
111 - دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 01:00
112 46 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 00:00
113 48 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 00:00
114 48 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 00:00
115 48 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 00:00
116 48 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
117 48 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
118 48 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
119 48 چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
120 48 پنجشنبه 05 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
121 48 جمعه 06 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
122 47 شنبه 07 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
123 46 یکشنبه 08 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
124 46 دوشنبه 09 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
125 46 سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
126 45 چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
127 47 پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
128 45 جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
129 45 شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
130 45 یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
131 46 دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
132 45 سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
133 45 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
134 46 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
135 45 جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
136 44 شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
137 - شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 01:00
138 43 دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
139 42 سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
140 38 چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
141 38 پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
142 38 جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
143 37 شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
144 35 یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
145 33 دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
146 33 سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
147 31 چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 00:00
148 31 پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 00:00
149 31 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 00:00
150 31 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 00:00
151 31 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 00:00
152 31 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 00:00
153 30 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 00:00
154 31 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 00:00
155 31 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 00:00
156 31 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 00:00
157 - جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 01:00
158 31 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 00:00
159 31 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 00:00
160 30 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 00:00
161 29 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 00:00
162 29 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 00:00
163 29 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 00:00
164 29 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 00:00
165 29 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 00:00
166 29 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 00:00
167 30 سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 00:00
168 31 چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 00:00
169 29 پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 00:00
170 29 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 00:00
171 29 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 00:00
172 29 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 00:00