دیدستان (Didestan.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 48

عنوان فارسی : دیدستان
زمان ثبت در الکسیران : چهارشنبه 05 دی 1397 ساعت 00:00
خلاصه معرفی Didestan.com درج شده در الکسا
سرویس اشتراگ گذاری ویدئو برای تمام فارسی زبانان، دیدستان جایی برای بهتر دیدن و بهتر دیده شدن

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت دیدستان

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت دیدستان در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 48 پنجشنبه 06 دی 1397 ساعت 00:00
2 48 جمعه 07 دی 1397 ساعت 00:00
3 47 شنبه 08 دی 1397 ساعت 00:00
4 47 یکشنبه 09 دی 1397 ساعت 00:00
5 47 دوشنبه 10 دی 1397 ساعت 00:00
6 47 سه‌شنبه 11 دی 1397 ساعت 00:00
7 45 چهارشنبه 12 دی 1397 ساعت 00:00
8 44 پنجشنبه 13 دی 1397 ساعت 00:00
9 - پنجشنبه 13 دی 1397 ساعت 00:00
10 42 شنبه 15 دی 1397 ساعت 00:00
11 40 یکشنبه 16 دی 1397 ساعت 00:00
12 40 دوشنبه 17 دی 1397 ساعت 00:00
13 39 سه‌شنبه 18 دی 1397 ساعت 00:00
14 36 چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت 00:00
15 - چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت 00:00
16 36 جمعه 21 دی 1397 ساعت 00:00
17 36 شنبه 22 دی 1397 ساعت 00:00
18 36 یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 00:00
19 36 دوشنبه 24 دی 1397 ساعت 00:00
20 36 سه‌شنبه 25 دی 1397 ساعت 00:00
21 36 چهارشنبه 26 دی 1397 ساعت 00:00
22 36 پنجشنبه 27 دی 1397 ساعت 00:00
23 37 جمعه 28 دی 1397 ساعت 00:00
24 37 شنبه 29 دی 1397 ساعت 00:00
25 37 یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 00:00
26 38 دوشنبه 01 بهمن 1397 ساعت 00:00
27 39 سه‌شنبه 02 بهمن 1397 ساعت 00:00
28 40 چهارشنبه 03 بهمن 1397 ساعت 00:00
29 40 پنجشنبه 04 بهمن 1397 ساعت 00:00
30 41 جمعه 05 بهمن 1397 ساعت 00:00
31 42 شنبه 06 بهمن 1397 ساعت 00:00
32 43 یکشنبه 07 بهمن 1397 ساعت 00:00
33 43 دوشنبه 08 بهمن 1397 ساعت 00:00
34 44 سه‌شنبه 09 بهمن 1397 ساعت 00:00
35 45 چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 00:00
36 - چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 00:00
37 46 جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 00:00
38 48 شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 00:00
39 50 یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 00:00
40 50 دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 00:00
41 50 سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 00:00
42 - سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 00:00
43 51 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 00:05
44 52 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 00:10
45 52 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 00:15
46 61 شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 00:20
47 65 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 00:25
48 64 دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 00:30
49 64 سه‌شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 00:35
50 64 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 00:40
51 64 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 00:45
52 65 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 00:50
53 68 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 00:55
54 69 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 01:00
55 70 دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 01:00
56 72 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 01:05
57 72 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 01:10
58 72 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 01:15
59 72 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 01:20
60 72 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 01:25
61 74 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 01:30
62 75 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 01:35
63 74 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 01:40
64 74 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 01:45
65 74 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 01:50
66 74 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 01:55
67 73 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 02:00
68 71 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 02:05
69 71 دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 02:35
70 69 سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 03:30
71 68 چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 03:35
72 - پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 00:00
73 - جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 00:00
74 - شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 00:00
75 66 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 15:43
76 67 دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 20:00
77 67 سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 20:05
78 66 چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 21:30
79 65 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 21:50
80 65 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 21:55
81 63 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 22:10
82 63 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 22:20
83 58 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 22:25
84 55 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 22:30
85 54 چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 23:05
86 52 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 23:10
87 53 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 00:20
88 53 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 00:25
89 53 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 00:35
90 50 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 00:00
91 50 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 00:00
92 47 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 00:00
93 47 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 00:00
94 47 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 00:00
95 47 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 00:00
96 46 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 00:00
97 46 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 00:00
98 45 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 00:00
99 45 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 00:00
100 45 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 00:00
101 46 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 00:00
102 44 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 00:00
103 44 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 00:00
104 43 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 00:00
105 43 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 00:00
106 43 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 00:00
107 43 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 00:00
108 44 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 00:00
109 42 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 00:00
110 43 دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 00:00
111 - دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 01:00
112 46 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 00:00
113 48 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 00:00
114 48 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 00:00
115 48 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 00:00
116 48 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
117 48 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
118 48 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00