دیدستان (didestan.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 392

عنوان فارسی : دیدستان
زمان ثبت در الکسیران : چهارشنبه 05 دی 1397 ساعت 00:00
خلاصه معرفی didestan.com درج شده در الکسا
سرویس اشتراگ گذاری ویدئو برای تمام فارسی زبانان، دیدستان جایی برای بهتر دیدن و بهتر دیده شدن

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت دیدستان

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت دیدستان در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 33 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 00:00
2 - پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 00:00
3 33 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 00:00
4 33 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 00:00
5 32 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 00:00
6 - دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 00:00
7 35 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 00:00
8 - چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 00:00
9 35 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 00:00
10 35 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 00:00
11 34 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 00:00
12 - یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 00:00
13 34 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 00:00
14 37 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 00:00
15 36 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 00:00
16 37 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 00:00
17 37 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 00:00
18 36 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 00:00
19 - یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 00:00
20 39 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 00:00
21 39 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 00:00
22 39 چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 00:00
23 39 پنجشنبه 03 مرداد 1398 ساعت 00:00
24 40 جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 00:00
25 43 شنبه 05 مرداد 1398 ساعت 00:00
26 43 یکشنبه 06 مرداد 1398 ساعت 00:00
27 43 دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 00:00
28 45 سه‌شنبه 08 مرداد 1398 ساعت 05:20
29 45 چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 00:00
30 45 پنجشنبه 10 مرداد 1398 ساعت 06:15
31 45 جمعه 11 مرداد 1398 ساعت 00:00
32 296 شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 00:05
33 304 یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 00:10
34 304 دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 00:15
35 310 سه‌شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 00:20
36 306 چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 00:25
37 308 پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 00:30
38 307 جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 00:35
39 306 شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 00:40
40 310 یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 00:45
41 319 دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 00:50
42 319 سه‌شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 00:55
43 314 چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 01:00
44 315 پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 01:05
45 316 جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 01:10
46 320 شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 01:15
47 325 یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 01:20
48 328 دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 01:25
49 328 سه‌شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 01:30
50 329 چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 01:35
51 326 پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 01:40
52 328 جمعه 01 شهریور 1398 ساعت 01:45
53 325 شنبه 02 شهریور 1398 ساعت 01:50
54 325 یکشنبه 03 شهریور 1398 ساعت 01:55
55 326 دوشنبه 04 شهریور 1398 ساعت 02:00
56 - سه‌شنبه 05 شهریور 1398 ساعت 00:00
57 329 چهارشنبه 06 شهریور 1398 ساعت 02:10
58 330 پنجشنبه 07 شهریور 1398 ساعت 02:15
59 329 جمعه 08 شهریور 1398 ساعت 02:20
60 45 شنبه 09 شهریور 1398 ساعت 00:00
61 42 یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 00:00
62 41 دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 00:00
63 40 سه‌شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 00:00
64 40 چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 00:00
65 40 پنجشنبه 14 شهریور 1398 ساعت 00:00
66 39 جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 00:00
67 38 شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 00:00
68 38 یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 00:00
69 37 دوشنبه 18 شهریور 1398 ساعت 00:00
70 37 سه‌شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 00:00
71 37 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 00:00
72 39 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 00:00
73 39 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 00:00
74 - شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 00:00
75 40 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 00:00
76 42 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 00:00
77 43 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 00:00
78 41 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 00:00
79 - پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 00:00
80 41 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 00:00
81 45 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 00:00
82 48 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 00:00
83 48 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 00:00
84 50 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 00:00
85 51 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 00:05
86 50 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 00:00
87 52 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 00:05
88 52 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 00:10
89 52 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 00:15
90 52 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 00:20
91 53 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 00:40
92 56 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 00:45
93 59 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 00:50
94 62 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 00:55
95 62 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 01:00
96 62 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 01:05
97 65 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 01:10
98 69 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 01:15
99 71 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 01:20
100 74 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 01:25
101 75 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 01:30
102 78 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 01:35
103 78 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 01:40
104 82 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 01:45
105 82 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 01:50
106 82 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 01:55
107 82 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 02:00
108 86 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 02:05
109 89 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 02:10
110 91 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 02:15
111 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 23:00
112 98 سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 18:50
113 97 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 18:55
114 98 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 19:00
115 98 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 19:05
116 98 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 19:10
117 99 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 19:15
118 99 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 19:20
119 97 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 19:25
120 99 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 19:30
121 98 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 19:40
122 98 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 19:45
123 99 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 19:50
124 98 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 19:55
125 101 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 20:00
126 101 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 20:05
127 101 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 20:10
128 101 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 20:20
129 101 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 20:25
130 103 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 20:30
131 103 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 20:35
132 103 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 20:40
133 103 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 20:45
134 103 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 20:50
135 103 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 20:55
136 103 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 21:00
137 107 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 21:15
138 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 23:00
139 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 23:00
140 113 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 11:35
141 114 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 11:40
142 123 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 11:45
143 126 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 11:50
144 130 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 11:55
145 134 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 12:00
146 137 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 12:05
147 534 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 12:10
148 545 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 12:15
149 554 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 12:20
150 564 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 12:25
151 572 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 12:30
152 575 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 12:50
153 592 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 13:00
154 603 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 13:05
155 608 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 13:10
156 609 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 13:25
157 613 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 13:30
158 614 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 13:35
159 610 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 13:40
160 616 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 13:45
161 626 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 13:55
162 633 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 14:00
163 634 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 14:05
164 643 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 14:10
165 645 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 14:15
166 653 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 14:20
167 666 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 14:25
168 670 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 14:30
169 673 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 14:35
170 667 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 14:40
171 647 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 14:45
172 647 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 14:50
173 649 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 15:00
174 654 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 15:10
175 665 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 15:15
176 669 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 15:20
177 669 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 15:25
178 656 جمعه 06 دی 1398 ساعت 15:30
179 662 شنبه 07 دی 1398 ساعت 15:45
180 674 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 15:55
181 681 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 15:55
182 685 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 16:05
183 685 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 16:10
184 680 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 16:15
185 672 جمعه 13 دی 1398 ساعت 16:20
186 686 شنبه 14 دی 1398 ساعت 16:25
187 689 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 16:30
188 698 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 16:35
189 701 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 16:40
190 708 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 16:45
191 706 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 16:50
192 697 جمعه 20 دی 1398 ساعت 16:55
193 689 شنبه 21 دی 1398 ساعت 17:00
194 695 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 17:05
195 705 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 17:10
196 706 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 17:15
197 705 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 17:20
198 704 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 17:25
199 704 جمعه 27 دی 1398 ساعت 17:30
200 700 شنبه 28 دی 1398 ساعت 17:40
201 699 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 17:45
202 699 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 17:50
203 699 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 17:55
204 695 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 18:00
205 699 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 18:05
206 705 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 18:10
207 690 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 18:15
208 695 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 18:20
209 700 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 18:25
210 699 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 18:30
211 687 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 18:35
212 679 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 18:40
213 681 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 18:45
214 670 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 18:50
215 674 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 18:55
216 675 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 19:00
217 675 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 19:05
218 671 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 19:10
219 682 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 19:15
220 681 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 19:20
221 682 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 19:25
222 675 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 19:30
223 679 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 19:35
224 680 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 19:40
225 669 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 19:45
226 652 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 19:50
227 647 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 19:55
228 644 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 20:00
229 642 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 20:05
230 655 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 20:10
231 649 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 20:15
232 648 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 20:20
233 644 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 20:25
234 648 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 20:30
235 648 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 20:35
236 648 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 20:40
237 651 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 20:45
238 647 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 20:50
239 647 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 20:55
240 661 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 21:00
241 125 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 21:05
242 125 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 21:10
243 113 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 21:15
244 130 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 21:20
245 131 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 21:25
246 130 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 21:30
247 130 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 21:35
248 122 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 21:40
249 121 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 21:45
250 115 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 21:50
251 116 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 21:55
252 117 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 22:05
253 118 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 22:10
254 118 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 22:15
255 116 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 22:20
256 118 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 22:25
257 122 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 22:30
258 125 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 22:40
259 120 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 22:45
260 120 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 22:50
261 121 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 22:55
262 - پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 23:00
263 120 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 23:05
264 120 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 00:10
265 121 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 00:15
266 121 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 00:25
267 121 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 00:30
268 123 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 00:35
269 125 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 00:45
270 126 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 00:55
271 125 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 01:00
272 125 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 01:05
273 126 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 01:10
274 126 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 01:15
275 126 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 01:20
276 127 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 01:25
277 126 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 01:30
278 126 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 01:35
279 128 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 01:40
280 131 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 01:46
281 129 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 01:55
282 133 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 03:55
283 134 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 04:10
284 135 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 04:15
285 136 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 04:20
286 137 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 04:25
287 138 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 04:30
288 141 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 04:35
289 142 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 04:40
290 145 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 04:45
291 149 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 04:50
292 152 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 04:55
293 155 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 05:00
294 157 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 05:05
295 160 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 05:10
296 162 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 05:15
297 163 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 05:20
298 163 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 05:25
299 163 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 05:30
300 163 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 05:35
301 164 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 05:40
302 167 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 05:45
303 168 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 05:50
304 167 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 05:55
305 171 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 06:00
306 174 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 06:05
307 173 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 06:25
308 178 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 06:30
309 179 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 06:35
310 180 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 06:40
311 183 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 06:45
312 185 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 06:50
313 190 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 06:55
314 195 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 07:00
315 198 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 07:05
316 200 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 07:10
317 201 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 07:15
318 199 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 07:20
319 200 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 07:25
320 199 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 07:30
321 198 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 07:35
322 198 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 07:40
323 198 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 07:45
324 199 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 07:50
325 202 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 07:55
326 206 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 08:00
327 210 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 08:05
328 213 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 08:10
329 219 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 08:15
330 224 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 08:20
331 227 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 08:25
332 235 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 08:30
333 244 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 08:35
334 254 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 08:40
335 261 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 08:45
336 264 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 08:50
337 271 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 08:55
338 275 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 09:00
339 281 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 09:05
340 288 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 09:10
341 289 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 09:15
342 294 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 09:20
343 296 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 09:25
344 296 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 09:30
345 298 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 09:35
346 300 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 09:40
347 307 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 09:45
348 313 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 09:50
349 318 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 09:55
350 326 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 10:00
351 332 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 10:05
352 343 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 10:10
353 347 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 10:15
354 356 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 10:20
355 369 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 10:25
356 370 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 10:30
357 373 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 10:35
358 372 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 11:15
359 376 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 11:20
360 380 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 11:25
361 378 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 11:30
362 382 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 11:35
363 383 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 11:40
364 390 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 11:50
365 393 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 11:55
366 395 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 12:00
367 394 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 12:05
368 392 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 12:10
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.