دیجی‌پی (mydigipay.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 125

عنوان فارسی : دیجی‌پی
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 11:48

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت دیجی‌پی

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت دیجی‌پی در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 138 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 11:56
2 141 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 12:25
3 141 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 13:10
4 141 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 13:15
5 142 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 13:20
6 144 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 15:00
7 144 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 16:00
8 144 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 16:05
9 143 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 16:10
10 144 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 16:15
11 143 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 16:20
12 145 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 16:30
13 146 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 16:36
14 143 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 16:45
15 146 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 16:50
16 146 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 16:55
17 147 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 17:00
18 147 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 17:05
19 150 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 17:10
20 152 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 17:15
21 151 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 17:20
22 150 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 17:25
23 149 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 17:30
24 147 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 17:35
25 147 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 17:40
26 147 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 18:00
27 149 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 18:05
28 150 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 18:10
29 149 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 18:15
30 149 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 18:20
31 150 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 18:25
32 150 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 18:30
33 151 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 18:35
34 152 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 18:40
35 152 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 18:45
36 150 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 18:50
37 - جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 11:51
38 149 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 15:20
39 145 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 15:25
40 142 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 16:10
41 142 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 16:26
42 141 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 16:30
43 137 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 16:50
44 137 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 17:00
45 132 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 17:05
46 131 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 17:10
47 131 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 17:15
48 133 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 17:40
49 131 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 17:45
50 130 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 17:50
51 130 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 17:55
52 130 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 18:10
53 130 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 18:25
54 130 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 18:55
55 132 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 19:05
56 132 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 19:10
57 129 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 19:15
58 126 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 19:20
59 125 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 19:25
60 125 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 22:45
61 123 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 22:50
62 119 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 00:50
63 - چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 11:51
64 117 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 12:41
65 122 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 12:45
66 121 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 12:50
67 123 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 12:55
68 122 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 13:00
69 122 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 13:05
70 122 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 13:11
71 124 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 13:20
72 124 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 13:30
73 123 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 18:15
74 123 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 18:20
75 124 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 18:25
76 123 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 18:30
77 123 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 18:35
78 122 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 18:40
79 123 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 18:45
80 122 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 21:50
81 122 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 21:55
82 120 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 22:40
83 123 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 22:45
84 121 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 22:50
85 124 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 22:55
86 126 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 23:00
87 124 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 23:05
88 123 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 23:10
89 123 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 23:15
90 128 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 23:20
91 129 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 23:25
92 129 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 23:30
93 128 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 23:35
94 128 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 23:40
95 129 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 23:45
96 128 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 23:50
97 131 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 23:55
98 131 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 00:00
99 131 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 04:20
100 130 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 05:15
101 130 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 05:20
102 130 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 05:25
103 131 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 05:30
104 134 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 05:35
105 135 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 05:40
106 135 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 05:45
107 137 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 05:50
108 136 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 05:55
109 138 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 06:00
110 138 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 06:05
111 140 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 06:10
112 141 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 06:15
113 143 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 06:20
114 143 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 07:40
115 146 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 07:45
116 147 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 09:25
117 149 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 09:30
118 150 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 09:35
119 149 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 09:40
120 147 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 09:45
121 149 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 09:50
122 147 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 09:55
123 147 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 10:00
124 140 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 10:05
125 137 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 10:10
126 135 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 10:15
127 132 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 10:20
128 131 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 10:25
129 131 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 10:40
130 130 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 10:55
131 128 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 11:00
132 126 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 11:05
133 125 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 11:10
134 125 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 11:15
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.