دیبا موویز (mydiba.xyz) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 6775

عنوان فارسی : دیبا موویز
زمان ثبت در الکسیران : چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت 00:00
خلاصه معرفی mydiba.xyz درج شده در الکسا
 

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت دیبا موویز

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت دیبا موویز در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 48 پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 00:00
2 - پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 00:00
3 47 جمعه 23 آذر 1397 ساعت 13:13
4 45 شنبه 24 آذر 1397 ساعت 00:00
5 38 یکشنبه 25 آذر 1397 ساعت 00:00
6 38 دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت 00:00
7 36 سه‌شنبه 27 آذر 1397 ساعت 00:00
8 35 چهارشنبه 28 آذر 1397 ساعت 00:00
9 35 جمعه 30 آذر 1397 ساعت 00:00
10 34 شنبه 01 دی 1397 ساعت 00:00
11 34 یکشنبه 02 دی 1397 ساعت 00:00
12 34 دوشنبه 03 دی 1397 ساعت 00:00
13 - دوشنبه 03 دی 1397 ساعت 00:00
14 35 سه‌شنبه 04 دی 1397 ساعت 00:00
15 36 پنجشنبه 06 دی 1397 ساعت 00:00
16 36 جمعه 07 دی 1397 ساعت 00:00
17 - جمعه 07 دی 1397 ساعت 00:00
18 36 شنبه 08 دی 1397 ساعت 00:00
19 35 دوشنبه 10 دی 1397 ساعت 00:00
20 - دوشنبه 10 دی 1397 ساعت 00:00
21 35 چهارشنبه 12 دی 1397 ساعت 00:00
22 35 پنجشنبه 13 دی 1397 ساعت 00:00
23 - پنجشنبه 13 دی 1397 ساعت 00:00
24 35 شنبه 15 دی 1397 ساعت 00:00
25 34 یکشنبه 16 دی 1397 ساعت 00:00
26 35 دوشنبه 17 دی 1397 ساعت 00:00
27 35 سه‌شنبه 18 دی 1397 ساعت 00:00
28 35 چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت 00:00
29 - چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت 00:00
30 35 جمعه 21 دی 1397 ساعت 00:00
31 35 شنبه 22 دی 1397 ساعت 00:00
32 31 یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 00:00
33 31 دوشنبه 24 دی 1397 ساعت 00:00
34 34 سه‌شنبه 25 دی 1397 ساعت 00:00
35 35 چهارشنبه 26 دی 1397 ساعت 00:00
36 34 پنجشنبه 27 دی 1397 ساعت 00:00
37 33 جمعه 28 دی 1397 ساعت 00:00
38 - جمعه 28 دی 1397 ساعت 00:00
39 30 یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 00:00
40 - یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 00:00
41 30 سه‌شنبه 02 بهمن 1397 ساعت 00:00
42 34 چهارشنبه 03 بهمن 1397 ساعت 00:00
43 33 پنجشنبه 04 بهمن 1397 ساعت 00:00
44 - پنجشنبه 04 بهمن 1397 ساعت 00:00
45 31 شنبه 06 بهمن 1397 ساعت 00:00
46 29 یکشنبه 07 بهمن 1397 ساعت 00:00
47 29 دوشنبه 08 بهمن 1397 ساعت 00:00
48 29 سه‌شنبه 09 بهمن 1397 ساعت 00:00
49 30 چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 00:00
50 - چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 00:00
51 30 جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 00:00
52 28 شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 00:00
53 27 یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 00:00
54 27 دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 00:00
55 28 سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 00:00
56 29 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 00:00
57 29 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 00:00
58 28 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 00:00
59 - جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 00:00
60 26 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 00:00
61 26 دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 00:00
62 - دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 00:00
63 26 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 00:00
64 - چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 00:00
65 26 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 00:00
66 26 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 00:00
67 25 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 00:00
68 - یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 00:00
69 25 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 00:00
70 25 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 00:00
71 25 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 00:00
72 25 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 00:00
73 25 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 00:00
74 25 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 00:00
75 25 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 00:00
76 25 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 00:00
77 - سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 00:00
78 25 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 00:00
79 - پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 00:00
80 25 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 00:00
81 25 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 00:00
82 25 دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 00:00
83 25 سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 00:00
84 - سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 00:00
85 25 چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 00:00
86 25 پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 23:49
87 25 شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 00:00
88 - شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 00:00
89 27 دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 00:00
90 28 سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 00:00
91 - سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 00:00
92 28 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 00:00
93 - پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 00:00
94 28 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 00:01
95 28 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 00:00
96 28 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 00:00
97 27 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 00:00
98 27 چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 00:00
99 27 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 00:00
100 - پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 00:00
101 25 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 00:00
102 25 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 00:00
103 22 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 00:00
104 20 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 00:00
105 18 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 00:00
106 18 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 00:00
107 18 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 00:00
108 18 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 00:00
109 18 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 00:00
110 18 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 00:00
111 18 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 00:00
112 18 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 00:00
113 17 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 00:00
114 17 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 00:00
115 17 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 00:00
116 17 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 00:00
117 17 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 00:00
118 17 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 00:00
119 17 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 00:00
120 17 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 00:00
121 17 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 00:00
122 17 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 00:00
123 17 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 00:00
124 17 دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 00:00
125 - دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 01:00
126 17 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 00:00
127 17 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 00:00
128 17 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 00:00
129 17 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 00:00
130 16 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
131 17 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
132 17 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
133 19 چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
134 20 پنجشنبه 05 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
135 20 جمعه 06 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
136 21 شنبه 07 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
137 25 یکشنبه 08 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
138 28 دوشنبه 09 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
139 30 سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
140 32 چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
141 36 پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
142 41 جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
143 48 شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
144 52 یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت 00:20
145 58 دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 00:26
146 64 سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 ساعت 00:30
147 71 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 ساعت 00:35
148 76 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 ساعت 00:40
149 82 جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 00:45
150 91 شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 00:50
151 - شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 01:00
152 118 یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 20:30
153 151 دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 21:45
154 164 سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 21:53
155 187 چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 22:20
156 234 پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت 22:25
157 312 جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 22:35
158 393 شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 22:40
159 447 یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 22:41
160 504 دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 22:45
161 537 سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 22:50
162 595 چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 22:55
163 652 پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 23:00
164 665 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 23:05
165 695 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 23:10
166 734 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 23:15
167 771 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 23:20
168 786 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 23:24
169 806 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 23:30
170 850 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 23:35
171 857 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 23:40
172 851 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 23:45
173 875 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 23:50
174 917 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 23:55
175 948 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 00:00
176 953 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 00:10
177 968 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 00:15
178 979 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 00:20
179 1007 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 00:25
180 1017 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 00:30
181 - دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 01:00
182 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 01:00
183 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 01:00
184 1174 پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 23:05
185 1190 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 23:36
186 1195 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 23:40
187 1237 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 23:45
188 1276 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 23:50
189 1352 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 23:55
190 1384 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 00:00
191 1384 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 00:05
192 1444 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 00:10
193 1439 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 00:15
194 1467 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 00:20
195 1521 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 00:25
196 1589 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 00:30
197 - چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 01:00
198 1621 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 00:40
199 1673 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 00:45
200 1689 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 00:50
201 1704 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 00:55
202 1850 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 01:00
203 - سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 01:00
204 1865 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 01:10
205 1884 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 01:15
206 1937 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 01:20
207 2019 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 01:30
208 2078 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 01:35
209 2078 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 01:40
210 2187 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 01:45
211 2214 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 02:00
212 2273 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 02:05
213 2316 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 02:10
214 2331 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 02:30
215 2331 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 02:40
216 2331 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 02:45
217 2551 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 02:55
218 2573 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 03:00
219 2614 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 03:05
220 2704 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 03:10
221 2694 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 03:15
222 2676 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 03:20
223 2732 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 03:30
224 2824 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 03:35
225 2882 چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 03:40
226 2940 پنجشنبه 03 مرداد 1398 ساعت 03:45
227 2984 جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 03:50
228 3087 شنبه 05 مرداد 1398 ساعت 03:55
229 3130 یکشنبه 06 مرداد 1398 ساعت 04:00
230 3151 دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 04:05
231 3216 سه‌شنبه 08 مرداد 1398 ساعت 04:35
232 3349 چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 04:40
233 3376 پنجشنبه 10 مرداد 1398 ساعت 05:30
234 3389 جمعه 11 مرداد 1398 ساعت 05:40
235 3485 شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 05:45
236 3472 یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 05:50
237 3435 دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 05:55
238 3517 سه‌شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 06:00
239 3774 چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 06:05
240 3912 پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 06:10
241 4067 جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 06:15
242 4181 شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 06:20
243 4345 یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 06:25
244 4443 دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 06:30
245 4791 سه‌شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 06:35
246 4970 چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 06:40
247 5165 پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 06:50
248 5376 جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 06:55
249 5706 شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 07:00
250 5939 یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 07:05
251 6104 دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 07:15
252 6775 سه‌شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 07:20
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.