دکتر تفتیان (drtaftiyan.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 3300

عنوان فارسی : دکتر تفتیان
زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 13:41

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت دکتر تفتیان

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت دکتر تفتیان در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 3211 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 08:56
2 3266 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 09:00
3 3339 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 09:05
4 3266 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 09:15
5 3154 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 09:20
6 3075 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 09:25
7 2996 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 09:30
8 2969 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 09:35
9 2961 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 09:40
10 2913 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 09:45
11 2820 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 09:50
12 2735 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 10:00
13 2688 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 10:05
14 2674 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 10:10
15 2651 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 10:15
16 2673 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 10:20
17 2634 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 10:25
18 2593 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 10:30
19 2479 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 10:35
20 2454 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 10:41
21 2419 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 10:45
22 2365 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 10:50
23 2407 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 10:55
24 2377 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 11:00
25 2343 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 11:05
26 2313 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 11:10
27 2298 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 11:15
28 2300 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 11:20
29 2298 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 11:25
30 2285 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 11:30
31 2306 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 11:35
32 2291 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 11:40
33 2271 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 11:45
34 2283 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 11:50
35 2301 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 11:55
36 2339 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 12:00
37 2398 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 12:05
38 2458 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 12:10
39 2482 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 12:15
40 2518 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 12:20
41 2514 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 12:25
42 2559 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 12:36
43 2674 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 17:45
44 2689 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 17:51
45 2685 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 17:55
46 2649 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 18:00
47 2683 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 18:05
48 2671 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 18:10
49 2686 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 18:15
50 2671 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 18:20
51 2675 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 18:25
52 2754 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 18:30
53 2720 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 18:35
54 2641 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 18:40
55 2649 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 18:45
56 2592 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 18:50
57 2575 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 18:55
58 2559 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 19:00
59 2604 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 19:05
60 2615 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 19:10
61 2607 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 19:15
62 2607 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 19:20
63 2556 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 19:25
64 2594 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 19:30
65 2567 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 19:35
66 2510 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 19:40
67 2490 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 19:45
68 2479 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 19:50
69 2456 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 19:55
70 2436 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 20:00
71 2403 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 20:05
72 2395 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 20:10
73 2413 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 20:15
74 2430 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 20:20
75 2440 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 20:25
76 2452 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 20:30
77 2452 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 20:35
78 2468 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 20:40
79 2476 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 20:45
80 2480 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 20:50
81 2479 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 20:55
82 2464 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 21:00
83 2495 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 21:05
84 2542 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 21:10
85 2498 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 21:15
86 2496 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 21:20
87 2533 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 21:25
88 2583 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 21:30
89 2542 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 21:35
90 2516 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 21:40
91 2456 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 21:45
92 2444 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 21:50
93 2440 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 21:55
94 2451 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 22:00
95 2451 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 22:05
96 2395 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 22:10
97 2392 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 22:15
98 2400 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 22:20
99 2380 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 22:25
100 2419 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 22:30
101 2446 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 22:35
102 2462 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 22:40
103 2444 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 22:45
104 2408 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 22:50
105 2388 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 22:55
106 2406 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 23:00
107 2360 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 23:05
108 2402 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 23:10
109 2462 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 23:15
110 2508 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 23:20
111 2567 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 23:25
112 2577 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 23:30
113 2596 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 23:35
114 2601 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 23:40
115 2623 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 23:45
116 2701 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 23:50
117 2803 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 23:55
118 2826 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 00:00
119 2787 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 00:05
120 2823 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 00:10
121 2889 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 00:35
122 2989 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 00:40
123 3088 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 00:45
124 3056 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 00:50
125 3077 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 01:00
126 3090 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 01:05
127 3219 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 01:10
128 3228 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 01:15
129 3282 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 01:20
130 3366 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 01:25
131 3388 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 01:30
132 3348 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 01:35
133 3317 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 01:40
134 3327 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 01:45
135 3372 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 01:50
136 3407 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 01:55
137 3284 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 02:00
138 3412 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 02:05
139 3344 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 02:10
140 3222 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 02:15
141 3150 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 02:20
142 3126 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 02:25
143 3093 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 01:30
144 3115 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 01:35
145 3020 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 01:40
146 3009 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 01:45
147 3009 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 01:50
148 2921 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 01:55
149 2981 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 02:00
150 2926 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 02:05
151 2935 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 02:10
152 2891 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 02:15
153 2870 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 02:20
154 2870 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 02:25
155 2841 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 02:30
156 2828 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 02:35
157 2820 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 02:40
158 2856 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 02:45
159 2828 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 02:50
160 2850 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 02:55
161 2831 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 02:55
162 2810 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 03:00
163 2854 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 03:05
164 2868 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 03:10
165 2911 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 03:15
166 2920 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 03:20
167 2985 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 03:25
168 2966 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 03:30
169 2908 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 03:35
170 3013 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 03:40
171 3030 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 03:45
172 3010 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 03:50
173 2970 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 03:55
174 2915 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 04:00
175 2901 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 04:05
176 2894 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 04:10
177 2898 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 04:15
178 2906 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 04:20
179 2890 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 04:25
180 2917 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 04:30
181 2896 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 04:35
182 2936 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 04:40
183 2952 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 04:45
184 3024 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 04:50
185 3007 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 04:55
186 3037 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 05:00
187 3068 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 05:05
188 3117 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 05:10
189 3098 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 05:15
190 3122 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 05:20
191 3155 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 05:25
192 3116 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 05:30
193 3123 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 05:35
194 3104 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 05:40
195 3055 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 05:45
196 3033 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 05:50
197 3001 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 05:55
198 3015 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 06:00
199 2978 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 06:05
200 2991 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 06:10
201 2907 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 06:15
202 2893 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 06:20
203 2893 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 06:25
204 2969 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 06:30
205 3004 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 06:35
206 3076 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 06:40
207 3131 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 06:45
208 3075 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 06:50
209 3141 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 06:55
210 3096 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 07:00
211 3169 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 07:05
212 3221 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 07:10
213 3189 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 07:15
214 3226 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 07:20
215 3234 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 07:25
216 3211 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 07:30
217 3139 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 07:35
218 3062 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 07:40
219 3027 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 07:45
220 3022 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 07:50
221 2958 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 07:55
222 - سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 07:56
223 2999 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 08:00
224 2967 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 08:05
225 2940 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 08:10
226 2872 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 08:15
227 2951 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 08:20
228 2970 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 08:25
229 2947 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 08:30
230 2993 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 08:35
231 3042 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 08:40
232 3029 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 08:45
233 3029 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 08:50
234 3084 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 08:55
235 3000 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 09:00
236 2967 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 09:05
237 2908 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 09:10
238 2863 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 09:15
239 2876 جمعه 05 دی 1399 ساعت 09:20
240 2847 شنبه 06 دی 1399 ساعت 09:25
241 2882 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 09:30
242 2816 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 09:35
243 2739 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 09:40
244 2685 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 09:45
245 2646 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 09:55
246 2617 جمعه 12 دی 1399 ساعت 10:00
247 2601 شنبه 13 دی 1399 ساعت 10:05
248 2589 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 10:10
249 2613 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 10:15
250 2584 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 10:20
251 2643 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 10:25
252 2626 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 10:30
253 2598 جمعه 19 دی 1399 ساعت 10:35
254 2580 شنبه 20 دی 1399 ساعت 10:40
255 2627 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 10:45
256 2628 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 10:50
257 2695 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 10:55
258 2622 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 11:00
259 2637 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 11:05
260 2626 جمعه 26 دی 1399 ساعت 11:10
261 2621 شنبه 27 دی 1399 ساعت 11:15
262 2628 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 11:20
263 2657 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 11:25
264 2664 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 11:30
265 2683 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 11:35
266 2717 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 11:40
267 2707 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 11:45
268 2752 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 11:50
269 2782 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 11:55
270 2718 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 12:00
271 2722 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 12:05
272 2651 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 12:10
273 2664 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 12:15
274 2654 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 12:20
275 2687 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 12:25
276 2739 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 12:30
277 2739 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 12:35
278 2731 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 12:40
279 2764 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 12:45
280 2717 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 12:50
281 2737 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 12:55
282 2597 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 13:00
283 2623 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 13:05
284 2614 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 13:10
285 2640 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 13:15
286 2582 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 15:55
287 2608 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 20:35
288 2595 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 23:15
289 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 07:56
290 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 07:56
291 2574 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 04:40
292 2590 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 05:25
293 2592 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 05:30
294 2610 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 05:50
295 2575 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 06:05
296 2568 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 06:15
297 2623 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 06:35
298 2591 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 06:50
299 2595 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 07:00
300 2656 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 07:05
301 2671 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 07:10
302 2763 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 07:15
303 2803 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 07:20
304 2859 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 07:25
305 2896 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 07:30
306 2895 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 07:35
307 3012 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 07:40
308 3070 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 07:45
309 3230 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 07:50
310 3315 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 07:55
311 - یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 07:56
312 3351 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 08:00
313 3362 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 08:05
314 3440 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 08:10
315 3479 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 08:15
316 3390 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 08:20
317 3510 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 08:25
318 3490 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 08:30
319 3626 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 08:40
320 3613 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 08:45
321 3644 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 08:50
322 3718 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 08:55
323 3762 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 09:00
324 3911 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 09:05
325 4109 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 09:10
326 4206 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 10:15
327 4400 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 10:20
328 4416 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 10:25
329 4566 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 10:30
330 4627 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 10:35
331 4553 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 10:40
332 4521 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 10:45
333 - دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 08:56
334 4675 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 10:55
335 4813 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 11:00
336 4710 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 11:05
337 4794 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 11:10
338 4983 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 11:15
339 4637 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 11:20
340 4491 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 11:25
341 4374 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 11:30
342 4155 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 11:35
343 4210 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 11:40
344 4173 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 11:45
345 4296 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 11:50
346 4404 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 11:55
347 4525 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 12:00
348 4396 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 12:05
349 4353 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 12:10
350 4273 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 12:15
351 4153 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 12:20
352 4219 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 12:25
353 4159 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 12:30
354 4099 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 12:35
355 3994 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 12:40
356 3939 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 12:45
357 3856 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 12:50
358 3763 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 12:55
359 3731 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 13:00
360 3662 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 13:05
361 3620 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 13:10
362 3584 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 13:15
363 3458 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 13:20
364 3456 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 13:25
365 3388 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 13:30
366 3274 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 13:35
367 3272 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 13:40
368 3217 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 13:45
369 3287 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 13:50
370 3300 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 13:55
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.