دکتر تفتیان (drtaftiyan.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2291

عنوان فارسی : دکتر تفتیان
زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 13:41

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت دکتر تفتیان

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت دکتر تفتیان در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 2413 چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 04:05
2 2384 پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 04:10
3 2389 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 04:15
4 2449 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 04:20
5 2496 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 04:25
6 2484 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 04:30
7 2425 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 04:35
8 2459 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 04:40
9 2372 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 04:45
10 2358 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 04:50
11 2319 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 05:00
12 2335 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 05:05
13 2268 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 05:15
14 2272 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 05:20
15 2250 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 05:30
16 2260 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 05:35
17 2280 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 05:40
18 2285 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 05:45
19 2351 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 05:50
20 2315 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 05:55
21 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 04:05
22 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 04:05
23 - پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 04:05
24 2404 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 05:05
25 2421 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 05:35
26 2486 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 05:45
27 2523 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 05:50
28 2507 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 05:55
29 2479 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 06:25
30 2431 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 06:30
31 2431 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 06:35
32 2385 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 06:40
33 2360 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 06:45
34 2392 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 06:50
35 2422 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 06:55
36 2380 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 07:00
37 2369 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 07:05
38 2384 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 07:15
39 2310 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 07:20
40 2367 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 07:25
41 2363 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 07:30
42 2375 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 07:35
43 2383 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 07:45
44 2395 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 07:50
45 2398 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 07:55
46 2387 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 08:00
47 2406 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 08:05
48 2339 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 08:15
49 2278 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 08:20
50 2252 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 08:25
51 2207 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 08:45
52 2164 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 08:50
53 2172 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 08:55
54 2172 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 09:00
55 2171 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 09:05
56 2094 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 09:10
57 2076 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 09:15
58 2091 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 09:20
59 2083 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 09:25
60 2095 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 09:30
61 2105 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 09:35
62 2083 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 09:40
63 2116 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 09:50
64 2074 چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 09:55
65 2061 پنجشنبه 03 مرداد 1398 ساعت 10:00
66 2055 جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 10:05
67 2054 شنبه 05 مرداد 1398 ساعت 10:10
68 2071 یکشنبه 06 مرداد 1398 ساعت 10:15
69 2084 دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 10:20
70 2034 سه‌شنبه 08 مرداد 1398 ساعت 10:25
71 2030 چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 10:30
72 2004 پنجشنبه 10 مرداد 1398 ساعت 11:20
73 - جمعه 11 مرداد 1398 ساعت 04:05
74 1991 شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 11:35
75 1969 یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 11:40
76 1980 دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 11:45
77 1997 سه‌شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 11:50
78 1952 چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 11:55
79 1953 پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 12:10
80 1965 جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 12:15
81 1935 شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 12:20
82 1983 یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 12:25
83 2025 دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 12:30
84 2025 سه‌شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 12:40
85 2057 چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 12:50
86 2078 پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 12:55
87 2103 جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 13:05
88 2134 شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 13:10
89 2173 یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 13:15
90 2186 دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 13:25
91 2164 سه‌شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 13:30
92 2161 چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 14:45
93 2165 پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 14:55
94 2149 جمعه 01 شهریور 1398 ساعت 15:00
95 2167 شنبه 02 شهریور 1398 ساعت 15:05
96 2195 یکشنبه 03 شهریور 1398 ساعت 15:10
97 2241 دوشنبه 04 شهریور 1398 ساعت 15:15
98 2220 سه‌شنبه 05 شهریور 1398 ساعت 15:20
99 2234 چهارشنبه 06 شهریور 1398 ساعت 15:25
100 2237 پنجشنبه 07 شهریور 1398 ساعت 15:40
101 2292 جمعه 08 شهریور 1398 ساعت 15:45
102 2300 شنبه 09 شهریور 1398 ساعت 15:50
103 2297 یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 15:55
104 2321 دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 16:00
105 - سه‌شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 04:05
106 2459 چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 16:10
107 2461 پنجشنبه 14 شهریور 1398 ساعت 16:15
108 2479 جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 16:20
109 2575 شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 16:25
110 2575 یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 16:30
111 2608 دوشنبه 18 شهریور 1398 ساعت 16:35
112 2737 سه‌شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 16:40
113 2650 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 16:45
114 2662 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 16:50
115 2566 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 16:55
116 2547 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 17:00
117 2560 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 17:05
118 2602 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 17:10
119 2592 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 17:15
120 2592 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 17:20
121 - پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 04:05
122 2728 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 17:30
123 2797 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 17:35
124 2797 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 16:40
125 2851 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 16:45
126 2866 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 16:50
127 2866 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 16:55
128 2923 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 17:00
129 2931 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 17:05
130 3029 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 17:10
131 3120 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 17:15
132 3158 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 17:20
133 3251 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 17:25
134 3172 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 17:30
135 3172 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 17:35
136 3072 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 17:40
137 3072 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 17:45
138 3031 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 17:50
139 2996 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 17:55
140 3041 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 18:00
141 2992 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 18:05
142 3092 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 18:10
143 2995 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 18:15
144 3002 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 18:20
145 3123 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 18:25
146 3217 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 18:30
147 3248 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 18:35
148 3112 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 18:40
149 3036 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 18:45
150 3008 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 18:50
151 3026 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 18:55
152 3124 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 19:15
153 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 03:05
154 3079 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 00:00
155 3032 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 00:05
156 3027 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 00:10
157 2997 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 00:15
158 3076 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 00:20
159 3026 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 00:25
160 2887 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 00:35
161 2829 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 00:40
162 2835 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 00:45
163 2851 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 00:55
164 2848 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 01:00
165 2925 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 01:05
166 2962 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 01:10
167 2948 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 01:15
168 2933 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 01:20
169 2896 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 01:30
170 2928 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 01:40
171 2856 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 01:45
172 2875 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 01:50
173 2844 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 01:55
174 2826 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 02:00
175 2816 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 02:05
176 2766 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 02:10
177 2745 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 02:15
178 2698 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 02:20
179 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 03:05
180 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 03:05
181 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 03:05
182 2688 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 19:50
183 2688 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 19:55
184 2710 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 20:00
185 2770 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 20:05
186 2902 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 20:10
187 2807 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 20:15
188 2797 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 20:20
189 2711 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 20:25
190 2679 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 20:30
191 2658 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 20:35
192 2663 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 20:40
193 2658 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 20:45
194 2620 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 20:50
195 2600 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 20:55
196 2525 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 21:00
197 2543 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 21:05
198 2579 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 21:10
199 2573 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 21:15
200 2593 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 21:20
201 2617 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 21:25
202 2614 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 21:30
203 2616 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 21:35
204 2660 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 21:40
205 2692 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 21:45
206 2761 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 21:50
207 2761 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 21:55
208 2759 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 22:00
209 2738 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 22:05
210 2760 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 22:15
211 2847 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 22:20
212 2768 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 22:25
213 2813 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 22:30
214 2723 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 22:35
215 2666 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 22:40
216 2603 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 22:50
217 2608 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 22:55
218 2628 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 23:05
219 2628 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 23:10
220 2789 جمعه 06 دی 1398 ساعت 23:15
221 2829 شنبه 07 دی 1398 ساعت 23:20
222 2844 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 23:25
223 2733 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 23:30
224 2754 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 23:35
225 2754 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 23:40
226 2694 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 23:45
227 2748 جمعه 13 دی 1398 ساعت 23:50
228 2707 شنبه 14 دی 1398 ساعت 23:55
229 2748 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 00:00
230 2787 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 00:05
231 2676 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 00:10
232 2654 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 00:50
233 2728 جمعه 20 دی 1398 ساعت 00:55
234 2735 شنبه 21 دی 1398 ساعت 01:00
235 2715 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 01:05
236 2694 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 01:10
237 2647 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 01:15
238 2699 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 01:25
239 2737 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 01:45
240 2781 جمعه 27 دی 1398 ساعت 01:50
241 2815 شنبه 28 دی 1398 ساعت 01:55
242 2792 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 02:00
243 2803 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 02:05
244 2836 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 02:15
245 2793 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 02:20
246 2787 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 02:25
247 2795 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 02:30
248 2822 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 02:35
249 2830 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 02:40
250 2802 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 02:45
251 2778 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 02:50
252 2784 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 02:55
253 2824 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 03:00
254 2909 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 03:05
255 - جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 03:05
256 2880 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 03:10
257 2999 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 03:15
258 3051 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 03:20
259 3055 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 03:25
260 3205 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 03:30
261 3200 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 03:35
262 3247 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 03:40
263 3286 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 03:45
264 3445 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 03:50
265 3418 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 04:50
266 3372 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 04:55
267 3352 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 05:00
268 3150 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 05:05
269 3157 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 05:10
270 3142 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 05:15
271 3039 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 05:20
272 3050 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 05:25
273 2985 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 05:30
274 2950 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 05:40
275 2917 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 05:45
276 2854 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 05:50
277 2834 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 05:55
278 2817 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 06:00
279 2858 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 06:05
280 2850 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 06:10
281 2884 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 06:15
282 2848 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 06:20
283 2849 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 06:25
284 2803 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 06:30
285 2754 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 06:35
286 2734 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 06:40
287 2704 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 06:50
288 2710 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 06:55
289 2586 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 07:00
290 2479 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 07:05
291 2451 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 07:10
292 2518 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 07:15
293 2431 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 07:20
294 2411 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 07:25
295 2406 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 07:30
296 2416 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 07:35
297 2476 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 07:40
298 2439 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 23:05
299 2453 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 23:10
300 2429 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 23:15
301 2391 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 23:30
302 2413 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 23:35
303 2388 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 23:45
304 2456 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 23:50
305 2482 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 01:50
306 2448 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 02:50
307 2413 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 03:10
308 2363 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 03:15
309 2386 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 03:20
310 2417 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 03:30
311 2400 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 03:40
312 2355 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 03:45
313 2383 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 03:50
314 2389 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 03:55
315 2381 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 04:00
316 2397 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 04:05
317 - پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 04:05
318 2393 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 04:10
319 2375 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 04:15
320 2443 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 04:20
321 2520 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 04:25
322 2551 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 04:30
323 2516 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 04:35
324 2527 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 06:50
325 2577 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 07:00
326 2645 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 07:05
327 2680 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 07:10
328 2704 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 07:20
329 2719 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 07:25
330 2769 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 07:30
331 2775 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 07:40
332 2796 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 07:45
333 2886 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 07:50
334 2922 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 07:55
335 2959 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 08:00
336 2894 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 08:05
337 2910 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 08:10
338 2954 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 08:15
339 3029 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 08:20
340 3110 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 08:25
341 3115 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 08:30
342 3071 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 08:35
343 3069 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 08:40
344 3255 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 08:45
345 3261 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 08:50
346 3211 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 08:56
347 3266 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 09:00
348 3339 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 09:05
349 3266 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 09:15
350 3154 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 09:20
351 3075 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 09:25
352 2996 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 09:30
353 2969 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 09:35
354 2961 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 09:40
355 2913 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 09:45
356 2820 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 09:50
357 2735 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 10:00
358 2688 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 10:05
359 2674 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 10:10
360 2651 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 10:15
361 2673 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 10:20
362 2634 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 10:25
363 2593 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 10:30
364 2479 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 10:35
365 2454 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 10:41
366 2419 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 10:45
367 2365 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 10:50
368 2407 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 10:55
369 2377 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 11:00
370 2343 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 11:05
371 2313 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 11:10
372 2298 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 11:15
373 2300 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 11:20
374 2298 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 11:25
375 2285 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 11:30
376 2306 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 11:35
377 2291 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 11:40
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.