دکتر تفتیان (drtaftiyan.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 4121

عنوان فارسی : دکتر تفتیان
زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 13:41

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت دکتر تفتیان

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت دکتر تفتیان در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 2920 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 03:20
2 2985 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 03:25
3 2966 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 03:30
4 2908 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 03:35
5 3013 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 03:40
6 3030 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 03:45
7 3010 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 03:50
8 2970 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 03:55
9 2915 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 04:00
10 2901 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 04:05
11 2894 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 04:10
12 2898 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 04:15
13 2906 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 04:20
14 2890 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 04:25
15 2917 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 04:30
16 2896 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 04:35
17 2936 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 04:40
18 2952 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 04:45
19 3024 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 04:50
20 3007 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 04:55
21 3037 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 05:00
22 3068 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 05:05
23 3117 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 05:10
24 3098 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 05:15
25 3122 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 05:20
26 3155 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 05:25
27 3116 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 05:30
28 3123 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 05:35
29 3104 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 05:40
30 3055 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 05:45
31 3033 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 05:50
32 3001 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 05:55
33 3015 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 06:00
34 2978 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 06:05
35 2991 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 06:10
36 2907 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 06:15
37 2893 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 06:20
38 2893 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 06:25
39 2969 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 06:30
40 3004 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 06:35
41 3076 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 06:40
42 3131 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 06:45
43 3075 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 06:50
44 3141 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 06:55
45 3096 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 07:00
46 3169 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 07:05
47 3221 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 07:10
48 3189 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 07:15
49 3226 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 07:20
50 3234 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 07:25
51 3211 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 07:30
52 3139 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 07:35
53 3062 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 07:40
54 3027 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 07:45
55 3022 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 07:50
56 2958 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 07:55
57 2999 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 08:00
58 2967 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 08:05
59 2940 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 08:10
60 2872 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 08:15
61 2951 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 08:20
62 2970 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 08:25
63 2947 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 08:30
64 2993 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 08:35
65 3042 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 08:40
66 3029 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 08:45
67 3029 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 08:50
68 3084 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 08:55
69 3000 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 09:00
70 2967 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 09:05
71 2908 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 09:10
72 2863 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 09:15
73 2876 جمعه 05 دی 1399 ساعت 09:20
74 2847 شنبه 06 دی 1399 ساعت 09:25
75 2882 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 09:30
76 2816 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 09:35
77 2739 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 09:40
78 2685 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 09:45
79 2646 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 09:55
80 2617 جمعه 12 دی 1399 ساعت 10:00
81 2601 شنبه 13 دی 1399 ساعت 10:05
82 2589 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 10:10
83 2613 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 10:15
84 2584 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 10:20
85 2643 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 10:25
86 2626 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 10:30
87 2598 جمعه 19 دی 1399 ساعت 10:35
88 2580 شنبه 20 دی 1399 ساعت 10:40
89 2627 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 10:45
90 2628 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 10:50
91 2695 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 10:55
92 2622 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 11:00
93 2637 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 11:05
94 2626 جمعه 26 دی 1399 ساعت 11:10
95 2621 شنبه 27 دی 1399 ساعت 11:15
96 2628 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 11:20
97 2657 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 11:25
98 2664 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 11:30
99 2683 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 11:35
100 2717 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 11:40
101 2707 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 11:45
102 2752 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 11:50
103 2782 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 11:55
104 2718 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 12:00
105 2722 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 12:05
106 2651 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 12:10
107 2664 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 12:15
108 2654 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 12:20
109 2687 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 12:25
110 2739 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 12:30
111 2739 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 12:35
112 2731 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 12:40
113 2764 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 12:45
114 2717 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 12:50
115 2737 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 12:55
116 2597 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 13:00
117 2623 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 13:05
118 2614 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 13:10
119 2640 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 13:15
120 2582 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 15:55
121 2608 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 20:35
122 2595 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 23:15
123 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 03:20
124 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 03:20
125 - دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 03:20
126 2574 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 04:40
127 2590 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 05:25
128 2592 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 05:30
129 2610 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 05:50
130 2575 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 06:05
131 2568 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 06:15
132 2623 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 06:35
133 2591 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 06:50
134 2595 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 07:00
135 2656 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 07:05
136 2671 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 07:10
137 2763 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 07:15
138 2803 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 07:20
139 2859 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 07:25
140 2896 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 07:30
141 2895 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 07:35
142 3012 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 07:40
143 3070 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 07:45
144 3230 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 07:50
145 3315 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 07:55
146 3351 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 08:00
147 3362 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 08:05
148 3440 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 08:10
149 3479 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 08:15
150 3390 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 08:20
151 3510 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 08:25
152 3490 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 08:30
153 3626 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 08:40
154 3613 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 08:45
155 3644 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 08:50
156 3718 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 08:55
157 3762 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 09:00
158 3911 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 09:05
159 4109 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 09:10
160 4206 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 10:15
161 4400 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 10:20
162 4416 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 10:25
163 4566 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 10:30
164 4627 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 10:35
165 4553 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 10:40
166 4521 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 10:45
167 - دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 04:20
168 4675 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 10:55
169 4813 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 11:00
170 4710 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 11:05
171 4794 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 11:10
172 4983 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 11:15
173 4637 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 11:20
174 4491 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 11:25
175 4374 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 11:30
176 4155 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 11:35
177 4210 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 11:40
178 4173 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 11:45
179 4296 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 11:50
180 4404 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 11:55
181 4525 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 12:00
182 4396 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 12:05
183 4353 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 12:10
184 4273 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 12:15
185 4153 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 12:20
186 4219 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 12:25
187 4159 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 12:30
188 4099 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 12:35
189 3994 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 12:40
190 3939 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 12:45
191 3856 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 12:50
192 3763 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 12:55
193 3731 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 13:00
194 3662 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 13:05
195 3620 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 13:10
196 3584 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 13:15
197 3458 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 13:20
198 3456 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 13:25
199 3388 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 13:30
200 3274 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 13:35
201 3272 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 13:40
202 3217 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 13:45
203 3287 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 13:50
204 3300 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 13:55
205 3278 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 14:00
206 3235 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 14:05
207 3264 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 14:10
208 3170 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 14:15
209 3138 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 14:20
210 3034 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 14:25
211 3048 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 14:30
212 3118 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 14:35
213 3101 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 14:40
214 3118 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 04:15
215 - یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 04:20
216 3017 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 04:20
217 2975 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 04:25
218 2927 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 04:50
219 2892 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 05:00
220 2804 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 05:05
221 2780 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 05:10
222 2814 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 05:15
223 2822 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 05:25
224 2839 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 05:30
225 2743 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 05:35
226 2752 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 05:40
227 2783 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 05:45
228 2709 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 05:50
229 2707 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 05:55
230 2741 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 06:00
231 2723 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 06:05
232 2731 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 06:10
233 2696 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 06:15
234 2676 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 06:20
235 2694 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 06:25
236 2648 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 06:30
237 2731 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 06:40
238 2791 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 06:45
239 2753 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 06:50
240 2751 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 06:55
241 2709 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 07:00
242 2702 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 07:05
243 2725 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 07:10
244 2695 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 07:15
245 2725 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 07:20
246 2669 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 07:25
247 2625 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 07:30
248 2606 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 07:35
249 2602 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 07:40
250 2669 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 07:45
251 2653 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 07:50
252 2613 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 07:55
253 2588 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 08:00
254 2578 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 08:05
255 2549 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 08:10
256 2550 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 08:15
257 2579 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 08:20
258 2543 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 08:25
259 2601 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 08:30
260 2619 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 08:35
261 2594 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 08:40
262 2519 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 08:45
263 2495 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 08:50
264 2485 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 08:55
265 2481 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 09:00
266 2522 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 09:05
267 2472 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 09:10
268 2432 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 09:15
269 2468 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 09:20
270 2448 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 09:25
271 2386 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 09:30
272 2436 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 09:35
273 2395 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 09:40
274 2378 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 09:45
275 2351 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 09:50
276 2344 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 09:55
277 2353 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 10:00
278 2360 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 10:05
279 2349 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 10:10
280 2284 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 10:15
281 2314 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 10:20
282 2325 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 10:25
283 2372 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 10:30
284 2328 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 13:35
285 2352 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 13:40
286 2340 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 13:45
287 2366 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 13:50
288 2334 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 13:55
289 2323 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 14:00
290 2380 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 14:05
291 2380 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 14:10
292 2401 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 14:15
293 2439 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 14:20
294 2430 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 14:25
295 2475 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 14:30
296 2438 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 14:35
297 2427 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 14:40
298 2427 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 14:45
299 2458 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 14:50
300 2461 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 15:05
301 2504 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 15:10
302 2507 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 15:15
303 2498 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 15:20
304 2504 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 15:25
305 2552 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 15:30
306 2627 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 15:35
307 2717 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 15:40
308 2766 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 15:45
309 2852 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 15:50
310 2918 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 15:55
311 2959 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 16:00
312 2930 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 16:05
313 2939 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 16:10
314 3015 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 16:15
315 2994 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 16:20
316 2981 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 16:25
317 3004 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 16:30
318 3091 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 16:35
319 3150 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 16:40
320 3220 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 16:45
321 3173 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 16:50
322 3235 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 16:55
323 3312 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 17:00
324 3463 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 17:05
325 3496 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 17:10
326 3500 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 17:15
327 3599 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 17:20
328 3760 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 17:25
329 3794 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 17:30
330 3893 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 17:35
331 3946 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 17:40
332 4122 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 17:45
333 4258 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 17:50
334 4513 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 17:55
335 4822 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 18:05
336 4807 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 18:10
337 5185 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 18:15
338 4942 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 18:20
339 5089 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 18:25
340 5107 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 18:30
341 5069 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 18:35
342 5064 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 18:40
343 5160 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 18:45
344 4701 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 17:50
345 4698 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 17:55
346 4975 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 18:00
347 5336 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 18:05
348 5401 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 18:10
349 5059 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 18:15
350 5182 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 18:20
351 4954 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 18:25
352 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 03:20
353 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 03:20
354 4706 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 12:55
355 4584 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 13:00
356 4723 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 13:05
357 4723 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 13:10
358 4559 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 13:15
359 4420 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 13:20
360 4331 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 13:25
361 4396 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 13:30
362 4339 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 13:35
363 4339 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 13:41
364 4272 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 13:45
365 4253 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 13:50
366 4333 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 13:55
367 4230 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 14:00
368 4342 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 14:05
369 4146 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 14:10
370 4081 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 14:15
371 4103 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 14:20
372 4121 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 14:31
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.