دکتر تفتیان (drtaftiyan.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 3150

عنوان فارسی : دکتر تفتیان
زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 13:41

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت دکتر تفتیان

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت دکتر تفتیان در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 2566 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 16:55
2 2547 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 17:00
3 2560 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 17:05
4 2602 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 17:10
5 2592 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 17:15
6 2592 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 17:20
7 - پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 16:55
8 2728 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 17:30
9 2797 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 17:35
10 2797 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 16:40
11 2851 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 16:45
12 2866 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 16:50
13 2866 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 16:55
14 2923 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 17:00
15 2931 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 17:05
16 3029 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 17:10
17 3120 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 17:15
18 3158 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 17:20
19 3251 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 17:25
20 3172 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 17:30
21 3172 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 17:35
22 3072 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 17:40
23 3072 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 17:45
24 3031 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 17:50
25 2996 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 17:55
26 3041 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 18:00
27 2992 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 18:05
28 3092 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 18:10
29 2995 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 18:15
30 3002 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 18:20
31 3123 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 18:25
32 3217 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 18:30
33 3248 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 18:35
34 3112 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 18:40
35 3036 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 18:45
36 3008 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 18:50
37 3026 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 18:55
38 3124 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 19:15
39 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 15:55
40 3079 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 00:00
41 3032 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 00:05
42 3027 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 00:10
43 2997 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 00:15
44 3076 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 00:20
45 3026 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 00:25
46 2887 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 00:35
47 2829 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 00:40
48 2835 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 00:45
49 2851 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 00:55
50 2848 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 01:00
51 2925 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 01:05
52 2962 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 01:10
53 2948 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 01:15
54 2933 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 01:20
55 2896 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 01:30
56 2928 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 01:40
57 2856 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 01:45
58 2875 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 01:50
59 2844 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 01:55
60 2826 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 02:00
61 2816 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 02:05
62 2766 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 02:10
63 2745 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 02:15
64 2698 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 02:20
65 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 15:55
66 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 15:55
67 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 15:55
68 2688 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 19:50
69 2688 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 19:55
70 2710 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 20:00
71 2770 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 20:05
72 2902 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 20:10
73 2807 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 20:15
74 2797 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 20:20
75 2711 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 20:25
76 2679 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 20:30
77 2658 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 20:35
78 2663 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 20:40
79 2658 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 20:45
80 2620 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 20:50
81 2600 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 20:55
82 2525 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 21:00
83 2543 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 21:05
84 2579 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 21:10
85 2573 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 21:15
86 2593 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 21:20
87 2617 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 21:25
88 2614 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 21:30
89 2616 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 21:35
90 2660 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 21:40
91 2692 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 21:45
92 2761 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 21:50
93 2761 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 21:55
94 2759 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 22:00
95 2738 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 22:05
96 2760 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 22:15
97 2847 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 22:20
98 2768 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 22:25
99 2813 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 22:30
100 2723 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 22:35
101 2666 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 22:40
102 2603 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 22:50
103 2608 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 22:55
104 2628 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 23:05
105 2628 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 23:10
106 2789 جمعه 06 دی 1398 ساعت 23:15
107 2829 شنبه 07 دی 1398 ساعت 23:20
108 2844 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 23:25
109 2733 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 23:30
110 2754 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 23:35
111 2754 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 23:40
112 2694 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 23:45
113 2748 جمعه 13 دی 1398 ساعت 23:50
114 2707 شنبه 14 دی 1398 ساعت 23:55
115 2748 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 00:00
116 2787 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 00:05
117 2676 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 00:10
118 2654 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 00:50
119 2728 جمعه 20 دی 1398 ساعت 00:55
120 2735 شنبه 21 دی 1398 ساعت 01:00
121 2715 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 01:05
122 2694 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 01:10
123 2647 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 01:15
124 2699 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 01:25
125 2737 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 01:45
126 2781 جمعه 27 دی 1398 ساعت 01:50
127 2815 شنبه 28 دی 1398 ساعت 01:55
128 2792 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 02:00
129 2803 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 02:05
130 2836 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 02:15
131 2793 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 02:20
132 2787 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 02:25
133 2795 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 02:30
134 2822 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 02:35
135 2830 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 02:40
136 2802 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 02:45
137 2778 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 02:50
138 2784 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 02:55
139 2824 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 03:00
140 2909 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 03:05
141 2880 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 03:10
142 2999 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 03:15
143 3051 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 03:20
144 3055 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 03:25
145 3205 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 03:30
146 3200 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 03:35
147 3247 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 03:40
148 3286 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 03:45
149 3445 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 03:50
150 3418 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 04:50
151 3372 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 04:55
152 3352 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 05:00
153 3150 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 05:05
154 3157 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 05:10
155 3142 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 05:15
156 3039 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 05:20
157 3050 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 05:25
158 2985 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 05:30
159 2950 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 05:40
160 2917 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 05:45
161 2854 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 05:50
162 2834 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 05:55
163 2817 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 06:00
164 2858 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 06:05
165 2850 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 06:10
166 2884 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 06:15
167 2848 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 06:20
168 2849 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 06:25
169 2803 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 06:30
170 2754 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 06:35
171 2734 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 06:40
172 2704 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 06:50
173 2710 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 06:55
174 2586 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 07:00
175 2479 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 07:05
176 2451 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 07:10
177 2518 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 07:15
178 2431 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 07:20
179 2411 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 07:25
180 2406 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 07:30
181 2416 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 07:35
182 2476 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 07:40
183 - جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 15:55
184 2439 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 23:05
185 2453 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 23:10
186 2429 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 23:15
187 2391 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 23:30
188 2413 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 23:35
189 2388 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 23:45
190 2456 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 23:50
191 2482 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 01:50
192 2448 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 02:50
193 2413 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 03:10
194 2363 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 03:15
195 2386 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 03:20
196 2417 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 03:30
197 2400 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 03:40
198 2355 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 03:45
199 2383 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 03:50
200 2389 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 03:55
201 2381 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 04:00
202 2397 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 04:05
203 2393 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 04:10
204 2375 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 04:15
205 2443 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 04:20
206 2520 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 04:25
207 2551 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 04:30
208 2516 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 04:35
209 2527 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 06:50
210 2577 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 07:00
211 2645 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 07:05
212 2680 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 07:10
213 2704 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 07:20
214 2719 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 07:25
215 2769 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 07:30
216 2775 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 07:40
217 2796 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 07:45
218 2886 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 07:50
219 2922 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 07:55
220 2959 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 08:00
221 2894 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 08:05
222 2910 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 08:10
223 2954 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 08:15
224 3029 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 08:20
225 3110 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 08:25
226 3115 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 08:30
227 3071 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 08:35
228 3069 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 08:40
229 3255 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 08:45
230 3261 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 08:50
231 3211 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 08:56
232 3266 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 09:00
233 3339 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 09:05
234 3266 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 09:15
235 3154 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 09:20
236 3075 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 09:25
237 2996 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 09:30
238 2969 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 09:35
239 2961 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 09:40
240 2913 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 09:45
241 2820 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 09:50
242 2735 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 10:00
243 2688 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 10:05
244 2674 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 10:10
245 2651 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 10:15
246 2673 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 10:20
247 2634 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 10:25
248 2593 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 10:30
249 2479 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 10:35
250 2454 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 10:41
251 2419 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 10:45
252 2365 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 10:50
253 2407 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 10:55
254 2377 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 11:00
255 2343 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 11:05
256 2313 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 11:10
257 2298 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 11:15
258 2300 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 11:20
259 2298 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 11:25
260 2285 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 11:30
261 2306 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 11:35
262 2291 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 11:40
263 2271 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 11:45
264 2283 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 11:50
265 2301 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 11:55
266 2339 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 12:00
267 2398 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 12:05
268 2458 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 12:10
269 2482 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 12:15
270 2518 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 12:20
271 2514 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 12:25
272 2559 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 12:36
273 - پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 16:55
274 2674 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 17:45
275 2689 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 17:51
276 2685 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 17:55
277 2649 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 18:00
278 2683 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 18:05
279 2671 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 18:10
280 2686 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 18:15
281 2671 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 18:20
282 2675 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 18:25
283 2754 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 18:30
284 2720 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 18:35
285 2641 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 18:40
286 2649 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 18:45
287 2592 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 18:50
288 2575 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 18:55
289 2559 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 19:00
290 2604 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 19:05
291 2615 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 19:10
292 2607 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 19:15
293 2607 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 19:20
294 2556 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 19:25
295 2594 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 19:30
296 2567 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 19:35
297 2510 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 19:40
298 2490 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 19:45
299 2479 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 19:50
300 2456 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 19:55
301 2436 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 20:00
302 2403 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 20:05
303 2395 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 20:10
304 2413 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 20:15
305 2430 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 20:20
306 2440 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 20:25
307 2452 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 20:30
308 2452 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 20:35
309 2468 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 20:40
310 2476 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 20:45
311 2480 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 20:50
312 2479 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 20:55
313 2464 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 21:00
314 2495 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 21:05
315 2542 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 21:10
316 2498 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 21:15
317 2496 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 21:20
318 2533 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 21:25
319 2583 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 21:30
320 2542 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 21:35
321 2516 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 21:40
322 2456 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 21:45
323 2444 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 21:50
324 2440 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 21:55
325 2451 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 22:00
326 2451 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 22:05
327 2395 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 22:10
328 2392 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 22:15
329 2400 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 22:20
330 2380 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 22:25
331 2419 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 22:30
332 2446 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 22:35
333 2462 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 22:40
334 2444 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 22:45
335 2408 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 22:50
336 2388 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 22:55
337 2406 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 23:00
338 2360 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 23:05
339 2402 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 23:10
340 2462 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 23:15
341 2508 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 23:20
342 2567 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 23:25
343 2577 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 23:30
344 2596 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 23:35
345 2601 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 23:40
346 2623 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 23:45
347 2701 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 23:50
348 2803 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 23:55
349 2826 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 00:00
350 2787 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 00:05
351 2823 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 00:10
352 2889 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 00:35
353 2989 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 00:40
354 3088 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 00:45
355 3056 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 00:50
356 3077 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 01:00
357 3090 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 01:05
358 3219 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 01:10
359 3228 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 01:15
360 3282 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 01:20
361 3366 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 01:25
362 3388 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 01:30
363 3348 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 01:35
364 3317 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 01:40
365 3327 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 01:45
366 3372 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 01:50
367 3407 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 01:55
368 3284 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 02:00
369 3412 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 02:05
370 3344 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 02:10
371 3222 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 02:15
372 3150 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 02:20
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.