دولت (dolat.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1871

عنوان فارسی : دولت
زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 23:46

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت دولت

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت دولت در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1814 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 00:00
2 1833 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 00:05
3 1843 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 00:10
4 1871 شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 00:15
5 1931 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 00:20
6 1974 دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 00:25
7 1966 سه‌شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 00:30
8 1920 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 00:35
9 1944 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 00:40
10 1969 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 00:45
11 1973 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 00:50
12 2025 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 00:55
13 2049 دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 01:00
14 1985 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 01:10
15 1941 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 01:15
16 1941 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 01:20
17 1918 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 01:25
18 1918 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 01:30
19 1963 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 01:35
20 1958 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 01:40
21 1934 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 01:45
22 1917 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 01:50
23 1888 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 01:55
24 1898 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 02:05
25 1955 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 02:10
26 1965 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 02:15
27 1978 دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 14:57
28 - سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 00:00
29 2042 چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 04:55
30 - پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 00:00
31 - جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 00:00
32 - شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 00:00
33 2060 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 20:15
34 - دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 00:00
35 2076 سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 02:01
36 - چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 00:00
37 2035 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 03:15
38 1994 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 03:35
39 2012 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 03:45
40 2033 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 03:55
41 2021 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 04:00
42 2011 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 04:10
43 1995 چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 04:25
44 2060 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 04:45
45 1998 جمعه 02 فروردین 1398 ساعت 06:30
46 2020 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 06:35
47 2022 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 06:40
48 2058 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 06:45
49 2061 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 06:50
50 2057 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 10:25
51 2133 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 10:30
52 2076 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 10:45
53 2060 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 10:50
54 2103 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 10:55
55 2140 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 11:00
56 2142 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 11:05
57 2198 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 11:10
58 2280 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 11:15
59 2347 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 11:20
60 2358 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 11:25
61 2356 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 11:30
62 2375 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 11:35
63 2371 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 11:40
64 2344 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 14:25
65 2344 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 17:30
66 2331 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 18:55
67 2408 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 22:40
68 2472 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 23:20
69 - دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 01:00
70 2456 سه‌شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 05:10
71 2418 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 06:10
72 2430 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 06:25
73 2513 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 06:30
74 2608 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 06:35
75 2617 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 06:40
76 2660 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 06:45
77 2681 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 06:55
78 2598 چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398 ساعت 07:00
79 2574 پنجشنبه 05 اردیبهشت 1398 ساعت 07:05
80 2609 جمعه 06 اردیبهشت 1398 ساعت 07:10
81 2701 شنبه 07 اردیبهشت 1398 ساعت 07:15
82 2763 یکشنبه 08 اردیبهشت 1398 ساعت 07:20
83 2894 دوشنبه 09 اردیبهشت 1398 ساعت 07:25
84 2857 سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 07:30
85 2768 چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 07:35
86 2679 پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت 07:40
87 2594 جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت 07:45
88 2506 شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 07:50
89 2313 یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت 07:55
90 2224 دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 08:00
91 2154 سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 ساعت 08:05
92 2157 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 ساعت 08:10
93 2085 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 ساعت 08:15
94 1975 جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 08:20
95 1908 شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 10:52
96 1893 دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 00:11
97 - دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 01:00
98 1847 سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 01:50
99 1841 چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 01:55
100 1843 پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت 02:20
101 1834 جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 02:25
102 1843 شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 02:30
103 1861 یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 02:40
104 1837 دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 02:45
105 1794 سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 02:50
106 1794 چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 02:55
107 1771 پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 03:00
108 1785 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 03:05
109 1801 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 03:10
110 1833 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 03:15
111 1798 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 03:20
112 1770 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 03:25
113 1779 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 03:30
114 1779 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 03:35
115 1804 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 03:40
116 1850 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 04:00
117 1855 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 04:05
118 1855 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 04:15
119 1868 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 04:20
120 1922 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 04:25
121 1981 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 04:30
122 2026 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 04:35
123 2035 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 04:40
124 2086 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 04:45
125 2185 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 04:50
126 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 01:00
127 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 01:00
128 - پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 01:00
129 2343 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 04:00
130 2331 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 04:30
131 2311 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 04:35
132 2260 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 04:40
133 2180 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 04:45
134 2143 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 05:20
135 2140 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 05:25
136 2140 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 05:30
137 2200 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 05:35
138 2187 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 05:40
139 2190 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 05:45
140 - سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 01:00
141 2113 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 05:55
142 2091 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 06:00
143 2085 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 06:10
144 2081 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 06:15
145 2103 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 06:20
146 2118 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 06:25
147 2016 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 06:30
148 2017 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 06:40
149 1994 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 06:45
150 1944 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 06:50
151 1939 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 06:55
152 1926 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 07:00
153 1926 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 07:05
154 1838 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 07:10
155 1828 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 07:15
156 1813 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 07:25
157 1797 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 07:30
158 1816 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 07:35
159 1816 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 07:40
160 1844 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 07:45
161 1830 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 07:50
162 1828 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 07:55
163 1839 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 08:00
164 1866 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 08:05
165 1896 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 08:10
166 1917 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 08:15
167 1893 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 08:20
168 1871 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 08:25
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.