دنیای بورس (donyayebourse.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 393

عنوان فارسی : دنیای بورس
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 16:56
خلاصه معرفی donyayebourse.com درج شده در الکسا
Donyayebourse.com

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت دنیای بورس

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت دنیای بورس در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 2186 سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 08:00
2 2193 چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 08:05
3 2138 پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 08:10
4 2166 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 08:15
5 2202 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 08:20
6 2244 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 08:25
7 2171 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 08:30
8 2179 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 08:35
9 2184 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 08:40
10 2186 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 08:45
11 2200 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 08:50
12 2247 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 08:55
13 2253 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 09:00
14 2224 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 09:05
15 2216 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 09:10
16 2195 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 09:15
17 2200 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 09:20
18 2284 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 09:25
19 2354 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 09:30
20 2394 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 09:35
21 2398 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 09:40
22 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 08:00
23 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 08:00
24 - پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 08:00
25 2286 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 08:30
26 2295 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 08:55
27 2269 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 09:05
28 2259 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 09:10
29 2215 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 09:15
30 2193 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 09:45
31 2200 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 09:50
32 2175 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 09:55
33 2192 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 10:00
34 2230 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 10:05
35 2201 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 10:10
36 2166 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 10:15
37 2140 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 10:20
38 - پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 08:00
39 2101 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 10:30
40 2151 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 10:35
41 2201 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 10:45
42 2228 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 10:50
43 2172 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 10:55
44 2210 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 11:00
45 2210 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 11:05
46 2216 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 11:10
47 2286 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 11:20
48 2265 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 11:25
49 2248 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 11:30
50 2257 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 11:35
51 2277 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 11:40
52 2243 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 11:45
53 2264 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 11:55
54 2299 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 12:10
55 2299 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 12:15
56 2336 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 12:20
57 2318 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 12:25
58 2303 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 12:35
59 2289 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 12:40
60 2304 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 12:45
61 2334 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 12:50
62 2400 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 12:55
63 2419 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 13:00
64 - سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 08:00
65 2427 چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 13:10
66 2433 پنجشنبه 03 مرداد 1398 ساعت 13:15
67 2463 جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 13:20
68 2561 شنبه 05 مرداد 1398 ساعت 13:25
69 2627 یکشنبه 06 مرداد 1398 ساعت 13:30
70 2552 دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 13:35
71 2533 سه‌شنبه 08 مرداد 1398 ساعت 13:40
72 2495 چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 13:45
73 2515 پنجشنبه 10 مرداد 1398 ساعت 14:30
74 2516 جمعه 11 مرداد 1398 ساعت 14:35
75 2551 شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 14:45
76 2556 یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 14:50
77 2547 دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 15:00
78 2448 سه‌شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 15:10
79 2400 چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 15:15
80 2406 پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 15:20
81 2407 جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 15:25
82 2434 شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 15:35
83 2475 یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 15:45
84 2434 دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 15:50
85 2427 سه‌شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 15:55
86 2405 چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 16:00
87 2371 پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 16:05
88 2389 جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 16:15
89 2470 شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 16:20
90 2548 یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 16:25
91 2604 دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 16:35
92 2586 سه‌شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 16:40
93 2623 چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 18:25
94 2594 پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 18:35
95 2636 جمعه 01 شهریور 1398 ساعت 18:40
96 2701 شنبه 02 شهریور 1398 ساعت 18:50
97 2700 یکشنبه 03 شهریور 1398 ساعت 18:55
98 2600 دوشنبه 04 شهریور 1398 ساعت 19:00
99 2508 سه‌شنبه 05 شهریور 1398 ساعت 19:05
100 2483 چهارشنبه 06 شهریور 1398 ساعت 19:10
101 2386 پنجشنبه 07 شهریور 1398 ساعت 19:15
102 2456 جمعه 08 شهریور 1398 ساعت 19:20
103 2515 شنبه 09 شهریور 1398 ساعت 19:25
104 - یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 08:00
105 2346 دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 19:35
106 2297 سه‌شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 19:40
107 2255 چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 19:45
108 2269 پنجشنبه 14 شهریور 1398 ساعت 19:50
109 2279 جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 19:55
110 2275 شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 20:05
111 2211 یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 20:10
112 2154 دوشنبه 18 شهریور 1398 ساعت 20:15
113 2172 سه‌شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 20:20
114 - چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 08:00
115 2147 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 20:30
116 2131 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 20:35
117 2155 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 20:40
118 2118 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 20:45
119 2064 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 20:50
120 2021 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 21:00
121 1973 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 21:05
122 1973 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 21:10
123 1932 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 21:15
124 1902 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 21:20
125 1895 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 20:25
126 1866 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 20:30
127 1831 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 20:35
128 1764 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 20:40
129 1764 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 20:45
130 1811 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 20:55
131 1820 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 21:00
132 1811 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 21:05
133 1763 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 21:10
134 1729 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 21:15
135 1728 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 21:20
136 1728 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 21:25
137 1748 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 21:30
138 1748 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 21:35
139 1691 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 21:40
140 1656 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 21:45
141 1655 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 21:50
142 1639 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 21:55
143 1591 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 22:00
144 1586 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 22:05
145 1556 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 22:10
146 1508 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 22:15
147 1498 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 22:20
148 1493 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 22:25
149 1430 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 22:30
150 1439 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 22:40
151 1463 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 22:45
152 1507 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 22:50
153 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 07:00
154 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 07:00
155 1392 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 03:20
156 1353 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 03:25
157 1325 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 03:30
158 1345 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 03:40
159 1316 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 03:45
160 1285 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 03:55
161 1291 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 04:00
162 1282 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 04:05
163 1304 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 04:10
164 1324 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 04:15
165 1336 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 04:25
166 1352 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 04:30
167 1355 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 04:35
168 1320 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 04:40
169 1300 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 04:45
170 1273 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 04:50
171 1309 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 05:00
172 1331 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 05:05
173 1364 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 05:10
174 1369 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 05:15
175 1329 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 05:20
176 1327 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 05:25
177 1336 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 05:30
178 1343 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 05:35
179 1363 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 05:40
180 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 07:00
181 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 07:00
182 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 07:00
183 1216 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 00:10
184 1216 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 00:25
185 983 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 00:30
186 986 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 00:40
187 1003 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 00:45
188 1015 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 00:55
189 1009 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 01:00
190 1015 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 01:05
191 1031 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 01:10
192 1030 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 01:15
193 1040 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 01:20
194 1036 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 01:25
195 1018 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 01:30
196 1008 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 01:35
197 1009 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 02:10
198 1028 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 02:15
199 1047 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 02:20
200 1076 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 02:25
201 1059 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 02:30
202 1032 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 02:40
203 1011 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 02:45
204 1006 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 02:50
205 1016 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 02:55
206 990 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 03:00
207 977 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 03:05
208 974 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 03:10
209 957 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 03:15
210 956 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 03:20
211 956 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 03:25
212 974 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 03:30
213 1019 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 03:35
214 1173 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 03:40
215 1328 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 03:45
216 1346 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 03:50
217 1319 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 03:55
218 1301 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 04:00
219 1318 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 04:05
220 1311 جمعه 06 دی 1398 ساعت 04:10
221 1334 شنبه 07 دی 1398 ساعت 04:15
222 1304 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 04:20
223 1282 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 04:25
224 873 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 04:30
225 845 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 04:40
226 814 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 04:50
227 795 جمعه 13 دی 1398 ساعت 04:55
228 770 شنبه 14 دی 1398 ساعت 05:00
229 757 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 05:05
230 741 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 05:10
231 727 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 05:15
232 720 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 05:20
233 694 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 05:25
234 683 جمعه 20 دی 1398 ساعت 05:30
235 661 شنبه 21 دی 1398 ساعت 05:40
236 653 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 05:45
237 642 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 05:50
238 631 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 05:55
239 610 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 06:00
240 590 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 06:10
241 582 جمعه 27 دی 1398 ساعت 06:20
242 572 شنبه 28 دی 1398 ساعت 06:25
243 569 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 06:30
244 558 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 06:35
245 554 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 06:45
246 553 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 06:50
247 550 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 06:55
248 551 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 07:00
249 - جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 07:00
250 557 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 07:05
251 550 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 07:15
252 536 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 07:20
253 541 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 07:25
254 546 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 07:30
255 543 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 07:35
256 546 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 07:40
257 547 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 07:45
258 561 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 07:50
259 554 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 07:55
260 544 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 08:00
261 540 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 08:05
262 538 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 08:10
263 537 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 08:15
264 533 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 08:20
265 536 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 08:25
266 525 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 08:55
267 523 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 09:00
268 516 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 09:05
269 512 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 09:10
270 501 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 09:20
271 499 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 09:25
272 506 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 09:30
273 503 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 09:35
274 503 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 09:40
275 500 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 09:45
276 497 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 09:50
277 495 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 09:55
278 499 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 10:00
279 497 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 10:05
280 495 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 10:10
281 491 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 10:15
282 491 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 10:20
283 493 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 10:25
284 490 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 10:35
285 493 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 10:40
286 492 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 10:50
287 478 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 10:55
288 473 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 11:00
289 481 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 11:05
290 479 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 11:10
291 486 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 11:15
292 487 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 11:20
293 482 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 11:25
294 478 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 11:30
295 486 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 11:35
296 485 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 11:40
297 483 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 11:45
298 482 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 11:50
299 483 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 04:00
300 484 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 04:05
301 487 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 04:10
302 498 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 04:20
303 503 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 04:26
304 505 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 04:30
305 509 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 05:40
306 506 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 05:55
307 511 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 06:10
308 525 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 06:30
309 533 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 06:35
310 533 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 06:40
311 538 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 06:50
312 543 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 07:00
313 537 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 07:05
314 529 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 07:10
315 543 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 07:20
316 544 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 07:25
317 543 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 07:30
318 548 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 07:35
319 551 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 07:40
320 559 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 07:45
321 558 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 07:50
322 558 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 07:55
323 553 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 08:00
324 - چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 08:00
325 556 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 10:15
326 553 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 10:20
327 553 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 10:25
328 556 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 10:30
329 557 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 10:40
330 545 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 10:45
331 531 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 10:50
332 - پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 08:00
333 530 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 11:10
334 529 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 11:15
335 530 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 11:20
336 530 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 11:30
337 525 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 11:35
338 519 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 11:40
339 516 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 11:45
340 501 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 11:50
341 494 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 11:55
342 484 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 12:00
343 475 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 12:05
344 462 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 12:10
345 463 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 12:15
346 453 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 12:21
347 450 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 13:15
348 438 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 14:15
349 435 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 14:55
350 420 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 15:00
351 411 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 15:10
352 407 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 15:15
353 398 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 15:20
354 395 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 15:25
355 396 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 15:31
356 392 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 15:35
357 392 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 15:40
358 391 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 15:45
359 386 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 15:50
360 382 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 15:55
361 378 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 16:00
362 369 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 16:05
363 368 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 16:10
364 357 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 16:15
365 350 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 16:20
366 346 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 16:25
367 341 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 16:30
368 343 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 16:35
369 352 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 16:40
370 352 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 16:45
371 362 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 16:50
372 364 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 17:00
373 361 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 17:05
374 362 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 17:10
375 369 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 17:15
376 370 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 17:20
377 376 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 17:25
378 376 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 17:35
379 382 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 17:40
380 393 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 17:45
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.