دنیای بورس (donyayebourse.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 4302

عنوان فارسی : دنیای بورس
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 16:56
خلاصه معرفی donyayebourse.com درج شده در الکسا
Donyayebourse.com

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت دنیای بورس

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت دنیای بورس در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 952 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 10:45
2 956 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 10:50
3 951 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 10:55
4 945 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 11:00
5 949 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 11:05
6 941 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 11:10
7 940 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 11:15
8 953 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 11:20
9 973 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 11:25
10 971 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 11:30
11 963 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 11:35
12 962 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 11:40
13 962 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 11:45
14 958 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 11:50
15 970 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 11:55
16 994 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 12:00
17 995 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 12:05
18 1000 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 12:10
19 998 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 12:15
20 1010 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 12:20
21 1014 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 12:25
22 1028 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 12:30
23 1040 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 12:35
24 1044 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 12:40
25 1039 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 12:45
26 1044 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 12:50
27 1085 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 12:55
28 1098 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 13:00
29 1118 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 13:05
30 1144 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 13:10
31 1161 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 13:15
32 1157 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 13:20
33 1145 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 13:25
34 1179 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 13:30
35 1214 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 13:35
36 1246 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 13:40
37 1226 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 13:45
38 1234 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 13:50
39 1238 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 13:55
40 1232 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 14:00
41 1219 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 14:05
42 1220 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 14:10
43 1208 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 14:15
44 1197 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 14:20
45 1199 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 14:25
46 1213 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 14:30
47 1207 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 14:35
48 1206 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 14:40
49 1226 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 14:45
50 1217 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 14:50
51 1221 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 14:55
52 1210 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 15:00
53 1210 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 15:05
54 1190 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 15:10
55 1172 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 15:15
56 1136 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 15:20
57 1129 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 15:25
58 1109 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 15:30
59 1091 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 15:35
60 1089 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 15:40
61 1095 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 15:45
62 1115 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 15:50
63 1110 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 15:55
64 1110 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 16:00
65 1105 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 16:05
66 1153 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 16:10
67 1180 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 16:15
68 1176 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 16:20
69 1177 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 16:25
70 1174 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 16:50
71 1164 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 16:55
72 1163 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 17:00
73 1160 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 17:05
74 1131 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 17:10
75 1112 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 17:15
76 1112 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 17:20
77 1107 جمعه 05 دی 1399 ساعت 17:25
78 1105 شنبه 06 دی 1399 ساعت 17:30
79 1095 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 17:35
80 1080 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 17:40
81 1074 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 17:45
82 1085 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 17:50
83 1079 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 17:55
84 1085 جمعه 12 دی 1399 ساعت 18:05
85 1089 شنبه 13 دی 1399 ساعت 18:10
86 1085 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 18:15
87 1080 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 18:20
88 1070 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 18:25
89 1078 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 18:30
90 1083 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 18:35
91 1066 جمعه 19 دی 1399 ساعت 18:40
92 1042 شنبه 20 دی 1399 ساعت 18:45
93 1018 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 18:50
94 1004 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 18:55
95 996 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 19:00
96 978 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 19:05
97 963 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 19:10
98 945 جمعه 26 دی 1399 ساعت 19:15
99 908 شنبه 27 دی 1399 ساعت 19:20
100 891 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 19:25
101 889 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 19:30
102 872 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 19:35
103 866 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 19:40
104 870 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 19:45
105 879 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 19:50
106 890 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 19:55
107 889 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 20:00
108 883 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 20:15
109 881 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 20:20
110 888 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 20:25
111 886 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 20:30
112 895 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 20:35
113 892 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 20:40
114 896 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 20:45
115 896 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 20:50
116 906 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 21:35
117 911 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 21:40
118 919 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 21:45
119 921 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 21:50
120 928 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 21:55
121 943 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 22:00
122 952 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 22:05
123 1416 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 22:55
124 1480 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 23:10
125 1515 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 07:30
126 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 10:45
127 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 10:45
128 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 10:45
129 1606 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 07:30
130 1597 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 08:15
131 1649 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 08:20
132 1699 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 08:40
133 1783 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 08:55
134 1863 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 09:10
135 1897 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 09:25
136 1975 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 09:45
137 2014 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 09:50
138 2081 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 09:55
139 2165 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 10:00
140 2211 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 10:05
141 2260 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 10:15
142 2363 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 10:20
143 2609 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 10:25
144 2655 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 10:30
145 2797 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 10:35
146 2885 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 10:40
147 - جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 10:45
148 2951 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 10:45
149 3091 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 10:51
150 3187 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 10:55
151 3251 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 11:01
152 3283 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 11:05
153 3295 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 11:10
154 3307 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 11:15
155 3330 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 11:20
156 3367 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 11:25
157 3522 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 11:30
158 3646 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 11:35
159 3839 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 11:45
160 3915 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 11:55
161 4046 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 12:00
162 4081 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 12:05
163 - یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 10:45
164 4213 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 13:15
165 4284 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 13:20
166 4347 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 13:25
167 4501 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 13:30
168 4495 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 13:35
169 4543 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 13:40
170 4746 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 13:45
171 4807 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 13:50
172 4839 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 13:55
173 4849 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 14:00
174 4842 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 14:05
175 4592 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 14:10
176 4616 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 14:15
177 4744 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 14:20
178 4772 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 14:25
179 4826 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 14:30
180 4816 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 14:35
181 4964 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 14:40
182 5160 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 14:45
183 5445 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 14:50
184 5520 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 14:55
185 5767 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 15:00
186 5767 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 15:05
187 5793 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 15:10
188 5952 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 15:15
189 5979 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 15:20
190 5927 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 15:25
191 5984 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 15:30
192 5746 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 15:35
193 5758 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 15:40
194 5804 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 15:45
195 5591 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 15:50
196 5555 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 15:55
197 5369 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 16:00
198 5324 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 16:05
199 5097 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 16:10
200 4986 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 16:15
201 5000 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 16:20
202 4796 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 16:25
203 4733 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 16:30
204 4733 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 16:35
205 4996 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 16:40
206 4903 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 16:45
207 4769 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 16:50
208 4673 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 16:55
209 4632 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 17:00
210 4638 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 17:05
211 4592 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 17:10
212 4438 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 17:15
213 4334 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 17:20
214 4291 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 17:25
215 4130 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 17:30
216 4177 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 17:35
217 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 11:45
218 4168 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 07:05
219 4150 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 07:10
220 4100 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 07:15
221 4105 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 07:40
222 4146 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 07:45
223 4104 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 07:50
224 4113 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 08:00
225 4214 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 08:05
226 4137 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 08:10
227 4144 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 08:15
228 4119 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 08:20
229 4168 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 08:25
230 4190 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 08:50
231 4183 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 08:55
232 4281 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 09:00
233 4277 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 09:05
234 4322 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 09:10
235 4389 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 09:15
236 4360 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 09:20
237 4299 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 09:25
238 4363 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 09:30
239 4402 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 09:35
240 4377 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 09:40
241 4402 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 09:45
242 4462 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 09:50
243 4546 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 09:55
244 4792 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 10:00
245 4757 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 10:05
246 4880 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 10:10
247 4808 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 10:15
248 4768 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 10:20
249 4842 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 10:25
250 4763 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 10:30
251 4976 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 10:35
252 5050 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 10:40
253 5096 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 10:45
254 5104 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 10:50
255 5060 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 10:55
256 4980 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 11:00
257 5074 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 11:05
258 5096 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 11:10
259 5222 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 11:15
260 5271 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 11:20
261 5366 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 11:25
262 5337 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 11:30
263 5354 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 11:35
264 5450 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 11:40
265 - پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 11:45
266 5266 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 11:45
267 5424 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 11:50
268 5572 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 11:55
269 5471 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 12:00
270 5176 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 12:05
271 5020 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 12:10
272 4867 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 12:15
273 4796 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 12:20
274 4784 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 12:25
275 4645 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 12:30
276 - دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 11:45
277 4497 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 12:40
278 4353 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 12:45
279 4383 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 12:55
280 4296 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 13:00
281 4512 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 13:05
282 4488 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 13:10
283 4306 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 13:20
284 4345 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 13:25
285 4315 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 13:30
286 4321 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 13:35
287 4299 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 13:40
288 4474 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 16:20
289 4439 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 16:25
290 4507 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 16:30
291 4387 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 16:40
292 4404 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 16:45
293 4326 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 16:50
294 4383 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 16:55
295 4455 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 17:00
296 4493 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 17:05
297 4369 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 17:11
298 4375 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 17:16
299 4403 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 17:20
300 4517 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 17:25
301 4723 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 17:30
302 4723 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 17:35
303 4752 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 17:40
304 4698 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 17:50
305 4643 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 18:00
306 4604 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 18:05
307 4751 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 18:10
308 4934 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 18:15
309 4938 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 18:20
310 4882 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 18:25
311 4826 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 18:30
312 4760 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 18:35
313 4723 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 18:40
314 4718 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 18:45
315 4930 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 18:50
316 4936 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 18:55
317 4985 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 19:00
318 4966 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 19:05
319 4801 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 19:10
320 4695 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 19:15
321 4499 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 19:20
322 4641 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 19:25
323 4618 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 19:30
324 4535 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 19:35
325 4385 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 19:40
326 4303 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 19:45
327 4195 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 19:50
328 4115 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 19:55
329 4043 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 20:00
330 4047 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 20:05
331 3951 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 20:10
332 3896 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 20:15
333 3960 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 20:20
334 3898 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 20:25
335 3917 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 20:30
336 3921 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 20:35
337 3890 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 20:40
338 3895 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 20:45
339 3824 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 20:50
340 3738 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 20:55
341 3753 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 21:00
342 3638 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 21:05
343 3597 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 21:10
344 3640 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 21:15
345 3612 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 21:20
346 3514 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 21:25
347 3522 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 21:30
348 3370 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 20:36
349 3314 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 20:40
350 3387 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 20:50
351 3461 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 20:55
352 3531 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 21:00
353 3458 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 21:05
354 3330 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 21:10
355 3427 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 21:15
356 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 10:45
357 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 10:45
358 3609 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 15:45
359 3616 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 15:50
360 3666 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 15:56
361 3775 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 16:00
362 3809 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 16:05
363 3771 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 16:10
364 3845 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 16:15
365 3705 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 16:16
366 3735 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 16:26
367 3743 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 16:35
368 3819 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 16:40
369 3855 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 16:50
370 3925 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 16:55
371 4037 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 17:00
372 4212 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 17:05
373 4322 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 17:10
374 4349 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 17:15
375 4302 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 17:20
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.