دلفک (dalfak.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 37

عنوان فارسی : دلفک
زمان ثبت در الکسیران : چهارشنبه 08 اردیبهشت 1395 ساعت 00:01
خلاصه معرفی dalfak.com درج شده در الکسا
 

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت دلفک

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت دلفک در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 25 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
2 - جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
3 25 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 00:20
4 26 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
5 29 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
6 - سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
7 29 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
8 30 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
9 29 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
10 - شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
11 27 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
12 - دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
13 28 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
14 26 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 00:00
15 - پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 00:00
16 27 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 00:00
17 - شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 00:00
18 27 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 00:00
19 27 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 00:00
20 29 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 00:00
21 - چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 00:00
22 30 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 00:00
23 31 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 00:00
24 31 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 00:00
25 - یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 00:00
26 32 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 00:00
27 - سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 00:00
28 35 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 00:00
29 35 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 00:00
30 36 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 00:00
31 35 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 00:00
32 35 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 00:00
33 - دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 00:00
34 36 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 00:00
35 36 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 00:00
36 36 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 00:00
37 35 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 00:00
38 35 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 00:00
39 36 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 00:00
40 36 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 00:20
41 38 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 00:25
42 37 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 00:00
43 - پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 00:00
44 37 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 00:00
45 38 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 00:00
46 38 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 00:00
47 38 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 00:20
48 38 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 00:00
49 38 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 00:00
50 39 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 00:00
51 40 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 00:00
52 39 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 00:00
53 38 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 00:00
54 38 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 00:25
55 37 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 00:30
56 37 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 00:00
57 36 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 00:00
58 35 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 00:00
59 33 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 00:00
60 32 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 00:00
61 31 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 00:00
62 32 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 00:00
63 32 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 00:00
64 32 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 00:00
65 32 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 00:00
66 - شنبه 21 تیر 1399 ساعت 00:00
67 32 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 00:00
68 32 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 00:00
69 32 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 00:00
70 32 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 00:00
71 - پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 00:00
72 32 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 00:00
73 32 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 00:00
74 32 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 00:00
75 33 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 00:00
76 34 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 00:00
77 35 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 00:00
78 38 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 00:00
79 43 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 00:00
80 43 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 00:00
81 46 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 00:00
82 48 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 00:00
83 51 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 00:10
84 56 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 00:15
85 58 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 00:20
86 60 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 00:25
87 64 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 00:30
88 65 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 00:35
89 67 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 00:40
90 67 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 00:45
91 77 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 00:50
92 86 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 00:55
93 90 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 01:00
94 100 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 01:05
95 107 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 01:10
96 118 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 01:15
97 131 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 01:20
98 146 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 01:25
99 172 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 01:30
100 179 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 01:35
101 186 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 01:40
102 195 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 01:45
103 213 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 01:50
104 229 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 01:55
105 246 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 02:00
106 243 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 02:05
107 223 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 02:10
108 202 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 02:15
109 185 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 02:20
110 169 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 02:25
111 146 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 02:30
112 129 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 02:35
113 119 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 02:40
114 115 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 02:45
115 109 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 02:50
116 100 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 02:55
117 92 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 03:00
118 88 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 03:05
119 84 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 03:10
120 80 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 03:15
121 78 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 03:20
122 74 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 03:25
123 70 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 03:30
124 69 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 03:35
125 68 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 03:40
126 61 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 03:45
127 61 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 03:50
128 59 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 03:55
129 58 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 04:00
130 56 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 04:05
131 56 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 04:10
132 56 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 04:15
133 57 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 04:20
134 57 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 04:25
135 57 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 04:30
136 57 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 04:35
137 57 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 04:40
138 59 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 03:45
139 60 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 03:50
140 62 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 03:55
141 63 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 04:00
142 63 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 04:05
143 64 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 04:10
144 66 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 04:15
145 67 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 04:20
146 68 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 04:25
147 70 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 04:30
148 74 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 04:35
149 74 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 04:40
150 81 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 04:45
151 81 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 04:50
152 81 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 04:55
153 80 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 05:00
154 80 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 05:05
155 81 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 05:10
156 80 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 05:15
157 79 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 05:20
158 78 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 05:25
159 78 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 05:30
160 78 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 05:35
161 75 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 05:40
162 76 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 05:45
163 76 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 05:50
164 75 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 05:55
165 73 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 06:00
166 74 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 06:05
167 75 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 06:10
168 76 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 06:15
169 74 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 06:20
170 74 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 06:25
171 74 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 06:30
172 74 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 06:35
173 74 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 06:40
174 74 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 06:45
175 74 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 06:50
176 75 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 06:55
177 75 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 07:00
178 75 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 07:05
179 76 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 07:10
180 75 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 07:15
181 76 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 07:20
182 78 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 07:25
183 77 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 07:30
184 76 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 07:35
185 79 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 07:40
186 80 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 07:45
187 81 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 07:50
188 85 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 07:55
189 86 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 08:00
190 89 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 08:05
191 90 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 08:10
192 90 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 08:15
193 89 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 08:20
194 91 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 08:25
195 92 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 08:30
196 92 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 08:35
197 92 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 08:40
198 - پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 23:00
199 92 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 08:50
200 91 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 08:55
201 92 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 09:00
202 91 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 09:05
203 92 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 09:10
204 94 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 09:15
205 95 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 09:15
206 94 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 09:20
207 93 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 09:25
208 92 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 09:30
209 91 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 09:35
210 89 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 09:40
211 87 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 09:45
212 86 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 09:50
213 84 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 09:55
214 81 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 10:00
215 80 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 10:05
216 78 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 10:10
217 76 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 10:15
218 76 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 10:20
219 75 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 10:25
220 73 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 10:30
221 71 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 10:35
222 71 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 10:40
223 71 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 10:45
224 71 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 10:50
225 71 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 10:55
226 71 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 11:00
227 71 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 11:05
228 - شنبه 29 آذر 1399 ساعت 23:00
229 65 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 11:20
230 65 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 11:25
231 64 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 11:30
232 62 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 11:35
233 61 جمعه 05 دی 1399 ساعت 11:40
234 60 شنبه 06 دی 1399 ساعت 11:45
235 56 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 11:50
236 57 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 11:55
237 56 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 12:00
238 56 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 12:05
239 56 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 12:10
240 56 جمعه 12 دی 1399 ساعت 12:15
241 54 شنبه 13 دی 1399 ساعت 12:20
242 55 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 12:25
243 56 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 12:30
244 56 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 12:35
245 55 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 12:40
246 54 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 12:45
247 52 جمعه 19 دی 1399 ساعت 12:50
248 51 شنبه 20 دی 1399 ساعت 12:55
249 50 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 13:00
250 50 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 00:00
251 50 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 00:20
252 51 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 00:25
253 50 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 00:00
254 49 جمعه 26 دی 1399 ساعت 00:00
255 48 شنبه 27 دی 1399 ساعت 00:25
256 46 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 00:00
257 47 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 00:00
258 48 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 00:25
259 48 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 00:00
260 48 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 00:30
261 48 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 00:00
262 47 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 00:30
263 49 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 00:00
264 49 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 00:00
265 49 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 00:25
266 49 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 00:35
267 49 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 00:00
268 50 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 00:00
269 50 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 00:00
270 51 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 00:15
271 51 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 00:20
272 51 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 00:40
273 51 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 00:45
274 52 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 00:50
275 53 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 00:55
276 53 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 01:00
277 56 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 01:05
278 57 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 01:10
279 58 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 01:15
280 60 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 03:20
281 61 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 03:30
282 58 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 05:05
283 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 23:00
284 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 23:00
285 58 دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 21:45
286 60 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 22:30
287 61 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 22:35
288 62 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 22:40
289 62 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 22:45
290 62 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 22:50
291 62 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 22:55
292 - یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 23:00
293 62 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 23:00
294 60 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 23:05
295 60 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 23:10
296 60 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 23:20
297 60 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 23:25
298 60 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 23:30
299 61 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 23:35
300 59 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 23:40
301 59 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 23:45
302 56 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 23:50
303 54 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 23:55
304 52 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 00:00
305 52 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 00:25
306 52 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 00:30
307 52 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 00:35
308 51 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 00:40
309 48 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 00:00
310 47 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 00:50
311 45 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 00:00
312 44 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 00:55
313 43 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 00:00
314 39 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 00:30
315 38 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 00:00
316 37 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 00:35
317 35 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 00:45
318 35 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 00:50
319 37 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 00:55
320 37 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 01:00
321 36 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 00:00
322 37 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 00:00
323 38 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 01:45
324 37 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 00:00
325 37 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 00:00
326 37 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 00:00
327 37 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 00:00
328 37 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 00:00
329 36 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 00:45
330 37 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 00:00
331 37 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 00:00
332 36 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 00:55
333 35 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 00:00
334 34 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 00:00
335 35 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 00:25
336 37 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 00:30
337 36 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 00:00
338 36 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 00:35
339 37 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 00:00
340 38 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 00:45
341 38 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 00:50
342 38 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 00:00
343 - چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 00:00
344 38 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 00:00
345 38 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 00:00
346 39 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 00:20
347 39 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 00:00
348 40 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 00:00
349 40 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 00:00
350 39 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 00:20
351 40 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
352 39 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
353 38 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
354 38 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
355 38 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
356 37 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 00:20
357 38 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 00:25
358 37 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 00:30
359 38 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
360 38 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
361 35 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
362 34 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 00:20
363 33 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 00:25
364 33 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 00:30
365 33 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 00:35
366 33 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 00:40
367 35 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 00:45
368 36 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 00:50
369 37 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 00:55
370 37 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.