جیرینگ (jiring.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 11442

عنوان فارسی : جیرینگ
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:35

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت جیرینگ

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت جیرینگ در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 38366 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:37
2 36906 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 11:55
3 35388 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 12:00
4 35294 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 12:10
5 33009 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 12:15
6 30879 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 12:51
7 30112 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 12:55
8 28238 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 13:00
9 28265 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 13:05
10 28264 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 13:20
11 29370 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 13:25
12 29588 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 13:35
13 28701 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 13:40
14 28696 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 13:55
15 28690 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 14:00
16 29375 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 14:05
17 28171 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 14:10
18 28869 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 14:15
19 28857 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 14:20
20 26704 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 14:25
21 26687 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 14:30
22 25285 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 14:35
23 25631 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 14:40
24 27176 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 14:45
25 28422 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 14:50
26 27750 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 14:55
27 28481 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 15:00
28 28505 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 15:05
29 27282 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 15:10
30 26905 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 15:15
31 26213 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 15:35
32 26814 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 15:40
33 27608 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 15:45
34 28751 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 15:50
35 28764 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 16:01
36 30345 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 16:05
37 - جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 10:37
38 28643 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 14:50
39 27970 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 15:00
40 27859 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 15:50
41 27948 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 16:06
42 27987 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 16:10
43 27787 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 16:25
44 28628 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 16:30
45 27656 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 16:35
46 27688 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 16:40
47 28733 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 16:50
48 28781 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 17:20
49 26010 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 17:25
50 27915 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 17:30
51 27905 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 17:35
52 29095 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 17:50
53 29392 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 18:05
54 28731 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 18:15
55 28132 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 18:25
56 28132 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 18:30
57 26072 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 18:35
58 27871 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 18:40
59 28985 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 18:45
60 29604 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 19:25
61 27829 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 19:35
62 25779 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 19:40
63 - چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 10:37
64 24811 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 10:40
65 24190 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 10:45
66 23526 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 10:50
67 26691 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 10:55
68 25691 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 11:00
69 26665 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 11:10
70 26762 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 11:15
71 26694 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 11:20
72 25893 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 11:26
73 24795 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 17:15
74 24265 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 17:20
75 25599 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 17:25
76 25570 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 17:31
77 26417 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 17:40
78 26434 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 17:45
79 29464 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 17:50
80 27888 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 18:15
81 27943 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 18:20
82 29240 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 18:25
83 29671 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 18:30
84 29636 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 19:10
85 29233 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 19:15
86 29215 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 19:20
87 28675 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 20:21
88 30962 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 20:25
89 30962 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 20:30
90 31245 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 20:35
91 32133 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 20:45
92 34329 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 20:50
93 37819 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 21:35
94 41192 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 21:40
95 36843 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 21:45
96 34164 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 21:50
97 33072 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 21:55
98 33413 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 22:45
99 32320 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 22:50
100 31606 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 22:55
101 31531 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 23:00
102 32666 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 23:05
103 34285 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 23:10
104 32325 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 23:15
105 29120 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 23:20
106 27459 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 23:25
107 26704 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 23:30
108 25637 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 23:35
109 23551 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 23:40
110 20341 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 23:45
111 20698 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 23:50
112 19599 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 23:55
113 18623 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 00:00
114 18915 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 00:05
115 19278 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 01:15
116 20249 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 01:20
117 19623 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 01:25
118 18464 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 01:30
119 17834 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 02:00
120 16193 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 02:05
121 15837 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 02:10
122 15823 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 02:15
123 14440 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 02:20
124 13202 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 02:25
125 12341 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 02:30
126 12585 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 02:35
127 12758 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 02:40
128 12686 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 02:45
129 12866 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 02:50
130 13184 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 02:55
131 12854 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 03:00
132 12439 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 03:05
133 11822 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 03:10
134 11442 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 03:15
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.