تی وی پلاس (plus.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 9093

عنوان فارسی : تی وی پلاس
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 22 اسفند 1394 ساعت 17:35
خلاصه معرفی plus.ir درج شده در الکسا
اولین سایت تولید و پخش ویدئو(تلویزیون اینترنتی) در حوزه های مختلف سینما، تئاتر، موسیقی، سلامت و پزشکی، اجتماعی، سبک زندگی، آشپزی و رستوران گردی و ... در ایران

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت تی وی پلاس

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت تی وی پلاس در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 4861 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 18:15
2 4968 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 18:20
3 5039 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 18:25
4 4961 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 18:30
5 5198 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 18:35
6 5191 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 18:40
7 5231 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 18:45
8 5260 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 18:50
9 5485 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 18:55
10 5334 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 19:00
11 5380 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 19:05
12 5273 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 19:10
13 5273 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 19:15
14 5230 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 19:20
15 5273 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 19:25
16 5232 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 19:30
17 5242 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 19:35
18 5069 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 19:40
19 5194 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 19:45
20 5102 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 19:50
21 4961 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 19:55
22 4969 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 20:00
23 4966 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 20:05
24 4950 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 20:10
25 4874 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 20:15
26 4874 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 20:20
27 5146 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 20:25
28 5116 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 20:30
29 5104 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 20:35
30 5096 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 20:40
31 5057 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 20:45
32 5013 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 20:50
33 4862 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 20:55
34 4928 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 21:00
35 5034 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 21:05
36 4922 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 21:10
37 4766 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 21:15
38 4759 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 21:20
39 4734 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 21:25
40 4688 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 21:30
41 4760 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 21:35
42 4790 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 21:40
43 4841 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 21:45
44 4613 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 21:50
45 4597 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 21:55
46 4651 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 22:00
47 4578 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 22:05
48 4581 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 22:10
49 4737 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 22:15
50 4597 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 22:20
51 4540 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 22:25
52 4624 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 22:30
53 4531 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 22:35
54 4611 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 22:40
55 4651 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 22:45
56 4557 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 22:51
57 4529 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 22:55
58 4437 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 23:00
59 4415 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 23:05
60 4484 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 23:10
61 4577 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 23:15
62 4646 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 23:20
63 4760 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 23:25
64 4773 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 23:30
65 4679 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 23:35
66 4809 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 23:40
67 4925 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 23:45
68 4984 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 23:50
69 5154 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 23:55
70 5271 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 00:00
71 5299 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 00:05
72 5247 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 00:10
73 5377 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 00:15
74 5663 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 00:20
75 5860 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 00:25
76 5751 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 00:30
77 5810 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 00:35
78 5735 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 00:40
79 5582 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 00:45
80 5621 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 00:50
81 5715 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 00:50
82 5639 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 00:55
83 5788 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 01:00
84 5947 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 01:05
85 5829 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 01:10
86 5517 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 01:15
87 5639 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 01:20
88 5496 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 01:25
89 5496 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 01:30
90 5538 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 01:35
91 5406 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 01:40
92 5403 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 01:45
93 5360 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 01:50
94 5071 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 01:55
95 5031 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 02:00
96 5133 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 02:05
97 4934 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 02:10
98 4862 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 02:15
99 4833 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 02:20
100 4735 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 02:25
101 4669 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 02:30
102 4654 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 02:35
103 4506 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 02:40
104 4387 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 02:45
105 4333 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 02:50
106 4358 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 02:55
107 4439 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 03:00
108 4391 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 03:05
109 4454 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 03:10
110 4613 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 03:15
111 4675 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 03:20
112 4769 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 03:25
113 4795 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 03:30
114 4750 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 03:40
115 4603 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 03:45
116 4487 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 03:50
117 4712 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 03:55
118 4601 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 04:00
119 4645 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 04:05
120 4715 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 04:10
121 4682 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 04:15
122 4790 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 04:20
123 4752 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 04:25
124 4800 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 04:30
125 5000 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 04:35
126 5074 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 04:40
127 5099 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 04:45
128 5208 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 04:50
129 5200 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 04:55
130 5198 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 05:00
131 5237 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 05:05
132 5086 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 05:10
133 5059 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 05:15
134 5172 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 05:20
135 5394 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 05:25
136 5570 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 05:30
137 5472 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 04:35
138 5405 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 04:40
139 5527 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 04:45
140 5582 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 04:50
141 5582 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 04:55
142 5447 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 05:00
143 5409 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 05:05
144 5470 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 05:10
145 5621 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 05:15
146 5676 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 05:20
147 6018 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 05:25
148 6018 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 05:30
149 6015 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 05:35
150 6032 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 05:40
151 6130 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 05:45
152 6015 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 05:50
153 6032 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 05:55
154 6098 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 06:00
155 6066 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 06:05
156 5764 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 06:10
157 5569 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 06:15
158 5650 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 06:20
159 5791 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 06:25
160 5941 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 06:30
161 5981 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 06:35
162 6122 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 06:40
163 6174 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 06:45
164 6337 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 06:50
165 6219 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 06:55
166 6023 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 07:00
167 5720 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 07:05
168 5680 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 07:10
169 5767 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 07:15
170 5696 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 07:20
171 5761 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 07:25
172 5809 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 07:30
173 5806 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 07:35
174 5870 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 07:40
175 5851 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 07:45
176 5951 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 07:50
177 5832 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 07:55
178 5842 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 08:00
179 5906 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 08:10
180 5946 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 08:15
181 5920 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 08:20
182 5867 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 08:25
183 5877 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 08:30
184 5966 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 08:35
185 6033 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 08:40
186 6158 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 08:45
187 6474 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 08:50
188 6537 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 08:55
189 6177 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 09:00
190 6031 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 09:05
191 5886 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 09:10
192 5872 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 09:15
193 6094 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 09:20
194 6189 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 09:25
195 6175 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 09:30
196 6317 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 09:35
197 6407 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 09:40
198 6923 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 09:45
199 7102 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 09:50
200 6984 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 09:55
201 6987 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 10:00
202 7033 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 10:05
203 6945 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 10:10
204 7021 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 10:15
205 6793 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 10:20
206 6768 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 10:25
207 6826 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 10:30
208 6951 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 10:35
209 6845 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 10:40
210 6887 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 10:45
211 6887 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 10:50
212 6832 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 10:55
213 6568 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 11:00
214 6375 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 11:05
215 6323 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 11:10
216 6260 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 11:15
217 6226 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 11:20
218 6365 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 11:25
219 6752 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 11:30
220 7021 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 11:35
221 7207 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 11:40
222 7221 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 11:45
223 7081 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 11:50
224 7103 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 11:55
225 6873 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 12:00
226 6873 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 12:05
227 6846 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 12:15
228 6509 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 12:20
229 6507 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 12:25
230 6546 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 12:30
231 6502 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 12:35
232 6348 جمعه 05 دی 1399 ساعت 12:40
233 6155 شنبه 06 دی 1399 ساعت 12:45
234 6116 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 12:50
235 6053 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 12:55
236 6030 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 13:00
237 6079 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 13:05
238 6137 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 13:10
239 6060 جمعه 12 دی 1399 ساعت 13:15
240 6218 شنبه 13 دی 1399 ساعت 13:20
241 6255 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 13:25
242 6483 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 13:30
243 6572 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 13:35
244 7121 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 13:40
245 7284 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 13:45
246 7313 جمعه 19 دی 1399 ساعت 13:50
247 7390 شنبه 20 دی 1399 ساعت 13:55
248 7297 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 14:00
249 7434 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 14:05
250 7431 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 14:10
251 7386 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 14:15
252 7237 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 14:20
253 7338 جمعه 26 دی 1399 ساعت 14:25
254 7451 شنبه 27 دی 1399 ساعت 14:30
255 7474 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 14:35
256 7820 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 14:40
257 8033 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 14:45
258 8630 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 14:50
259 8755 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 14:55
260 9011 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 15:00
261 9257 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 15:05
262 9482 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 15:10
263 10547 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 15:15
264 10698 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 15:20
265 11338 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 15:25
266 11431 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 15:30
267 11112 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 15:35
268 10575 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 15:40
269 10346 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 15:45
270 10346 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 15:50
271 10173 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 15:55
272 9415 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 16:00
273 9543 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 16:05
274 9387 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 16:10
275 8932 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 16:15
276 8928 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 16:20
277 8874 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 16:25
278 8854 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 16:30
279 8621 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 16:35
280 8360 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 17:00
281 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 17:15
282 8330 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 18:16
283 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 17:15
284 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 17:15
285 8557 دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 18:50
286 8378 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 19:30
287 - چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 17:15
288 8473 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 19:40
289 8172 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 19:45
290 8173 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 19:50
291 8061 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 19:55
292 8074 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 20:10
293 7823 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 20:15
294 7926 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 20:20
295 7566 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 20:25
296 7485 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 20:30
297 7410 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 20:35
298 7201 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 20:40
299 7870 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 20:45
300 7870 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 20:50
301 8315 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 20:55
302 8180 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 21:00
303 8273 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 21:05
304 8280 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 21:10
305 8284 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 21:15
306 8282 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 21:20
307 8748 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 21:25
308 9144 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 21:30
309 9258 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 21:35
310 9324 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 21:40
311 9162 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 21:45
312 8949 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 21:50
313 8604 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 21:55
314 8962 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 22:00
315 9103 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 22:05
316 9158 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 22:10
317 9188 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 22:15
318 9282 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 22:20
319 9582 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 22:25
320 9026 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 23:30
321 9521 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 23:35
322 9479 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 23:40
323 9799 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 23:45
324 9820 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 23:50
325 10012 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 23:55
326 10031 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 00:00
327 10067 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 00:05
328 9421 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 00:15
329 9596 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 00:20
330 9758 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 00:25
331 8881 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 00:30
332 8914 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 00:35
333 8863 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 00:40
334 8387 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 00:45
335 8528 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 00:50
336 8526 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 00:55
337 8488 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 01:00
338 8396 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 01:05
339 8004 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 01:10
340 8167 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 01:15
341 8247 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 01:20
342 8247 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 01:25
343 7885 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 01:30
344 7965 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 01:35
345 7874 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 01:40
346 7955 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 01:45
347 7562 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 01:50
348 7633 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 01:55
349 7683 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 02:00
350 7609 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 02:05
351 7877 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 02:10
352 7485 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 02:15
353 7385 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 02:20
354 7422 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 02:25
355 7203 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 02:30
356 7139 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 02:35
357 7272 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 02:40
358 7067 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 02:45
359 7480 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 02:50
360 7412 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 02:55
361 7910 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 03:00
362 8158 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 03:05
363 8427 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 03:10
364 9061 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 03:15
365 9077 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 03:20
366 9045 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 03:25
367 9096 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 03:30
368 8880 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 03:35
369 9093 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 03:40
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.