تخته سفید (takhtesefid.org) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 5585

عنوان فارسی : تخته سفید
زمان ثبت در الکسیران : یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 01:03

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت تخته سفید

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت تخته سفید در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 5386 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 11:55
2 5159 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 12:00
3 5160 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 12:05
4 5277 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 12:10
5 5267 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 12:16
6 5283 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 12:20
7 5339 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 12:25
8 5467 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 12:35
9 5493 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 12:40
10 5642 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 12:45
11 5767 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 12:50
12 5914 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 12:56
13 6023 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 13:00
14 5932 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 13:05
15 5839 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 13:10
16 5942 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 13:15
17 5962 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 13:20
18 6028 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 13:25
19 6022 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 13:30
20 6099 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 13:35
21 6313 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 13:40
22 6267 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 13:45
23 6090 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 13:50
24 6255 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 13:55
25 6243 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 14:00
26 6288 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 14:05
27 6420 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 14:10
28 6526 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 14:15
29 6547 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 14:20
30 6610 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 14:25
31 6439 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 14:30
32 6549 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 14:35
33 6566 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 14:40
34 6713 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 14:45
35 6978 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 14:50
36 7195 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 14:55
37 7136 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 15:00
38 6899 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 19:10
39 6907 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 19:15
40 6891 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 19:20
41 6882 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 19:31
42 6855 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 19:35
43 6870 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 19:40
44 6714 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 19:45
45 6714 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 19:50
46 6779 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 19:55
47 6745 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 20:00
48 6957 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 20:05
49 6958 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 20:15
50 6980 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 20:20
51 7011 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 20:25
52 6872 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 20:30
53 6738 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 20:35
54 6697 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 20:45
55 6725 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 20:50
56 6736 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 20:55
57 6736 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 21:00
58 6356 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 21:05
59 6187 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 21:10
60 6469 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 21:15
61 6572 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 21:20
62 6913 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 21:25
63 6820 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 21:30
64 6660 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 22:06
65 6511 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 22:10
66 6279 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 22:15
67 6361 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 22:20
68 6455 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 22:25
69 6500 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 22:35
70 6626 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 22:40
71 6641 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 22:45
72 6890 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 22:50
73 6944 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 22:55
74 7332 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 23:00
75 7540 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 23:05
76 7422 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 23:10
77 7361 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 23:15
78 7205 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 23:20
79 7264 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 23:25
80 7264 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 23:30
81 6899 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 23:35
82 7113 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 23:40
83 7482 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 23:50
84 7526 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 23:55
85 7416 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 00:00
86 7631 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 00:05
87 7751 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 00:10
88 7636 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 00:15
89 7747 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 00:25
90 7747 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 00:30
91 7801 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 00:35
92 7678 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 00:40
93 7870 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 00:45
94 7691 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 00:50
95 7787 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 00:55
96 7418 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 01:00
97 7944 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 01:05
98 7783 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 01:10
99 7976 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 01:15
100 7847 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 01:40
101 7539 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 01:50
102 7292 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 01:55
103 7125 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 02:00
104 7161 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 02:05
105 7209 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 02:10
106 7287 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 02:15
107 7404 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 02:20
108 7495 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 02:25
109 7287 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 02:30
110 7112 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 02:35
111 7088 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 02:50
112 7269 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 02:55
113 7297 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 03:00
114 7237 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 03:05
115 7411 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 03:10
116 7182 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 03:15
117 6107 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 03:20
118 6005 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 03:25
119 6120 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 03:30
120 6116 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 03:35
121 5997 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 03:40
122 5940 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 03:45
123 5785 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 03:50
124 5735 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 03:55
125 5778 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 04:00
126 5819 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 04:05
127 5917 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 04:10
128 5872 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 04:15
129 5898 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 04:20
130 5582 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 04:25
131 5641 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 04:30
132 5709 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 04:35
133 5923 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 04:40
134 5956 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 04:45
135 5921 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 04:50
136 5978 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 04:55
137 5754 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 05:00
138 5685 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 04:05
139 5722 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 04:10
140 5829 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 04:15
141 5891 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 04:20
142 5891 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 04:25
143 5798 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 04:30
144 5690 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 04:35
145 5725 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 04:40
146 5734 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 04:45
147 5827 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 04:50
148 6697 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 04:55
149 6697 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 05:00
150 6482 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 05:05
151 6421 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 05:10
152 6404 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 05:15
153 6482 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 05:20
154 6421 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 05:25
155 6708 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 05:30
156 6683 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 05:35
157 6811 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 05:40
158 6979 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 05:45
159 6955 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 05:50
160 7455 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 05:55
161 7313 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 06:00
162 7413 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 06:05
163 7460 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 06:10
164 7634 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 06:15
165 7596 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 06:20
166 7702 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 06:25
167 8051 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 06:30
168 8140 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 06:35
169 8037 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 06:40
170 8369 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 06:45
171 8149 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 06:50
172 7813 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 06:55
173 7589 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 07:00
174 7854 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 07:05
175 7848 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 07:10
176 7705 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 07:15
177 7793 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 07:20
178 7708 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 07:25
179 7907 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 07:35
180 7990 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 07:40
181 8209 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 07:45
182 8209 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 07:50
183 7848 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 07:55
184 7798 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 08:00
185 7914 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 08:05
186 7806 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 08:10
187 7813 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 08:15
188 7969 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 08:20
189 7582 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 08:25
190 7797 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 08:30
191 7742 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 08:35
192 7687 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 08:40
193 7507 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 08:45
194 7213 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 08:50
195 7050 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 08:55
196 6987 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 09:00
197 6818 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 09:05
198 6830 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 09:10
199 6757 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 09:15
200 6704 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 09:20
201 6579 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 09:25
202 6684 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 09:30
203 7044 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 09:35
204 7012 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 09:40
205 6923 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 09:45
206 6704 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 09:50
207 6494 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 09:55
208 6405 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 10:00
209 6493 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 10:05
210 6202 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 10:10
211 6262 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 10:15
212 6378 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 10:20
213 6643 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 10:25
214 6465 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 10:30
215 6212 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 10:35
216 6336 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 10:40
217 6162 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 10:45
218 6146 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 10:50
219 6125 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 10:55
220 - جمعه 21 آذر 1399 ساعت 10:55
221 6134 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 11:00
222 6103 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 11:05
223 6111 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 11:10
224 6115 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 11:15
225 6143 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 11:20
226 6017 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 11:35
227 5979 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 11:40
228 5979 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 11:45
229 - یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 10:55
230 5599 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 11:55
231 5722 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 12:00
232 5594 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 12:05
233 5586 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 12:10
234 5645 جمعه 05 دی 1399 ساعت 12:15
235 5658 شنبه 06 دی 1399 ساعت 12:20
236 5462 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 12:25
237 5604 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 12:30
238 5772 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 12:35
239 5861 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 12:40
240 5896 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 12:45
241 5915 جمعه 12 دی 1399 ساعت 12:50
242 5975 شنبه 13 دی 1399 ساعت 12:55
243 5741 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 13:00
244 5718 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 13:05
245 5852 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 13:10
246 6068 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 13:15
247 6172 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 13:20
248 6150 جمعه 19 دی 1399 ساعت 13:25
249 6289 شنبه 20 دی 1399 ساعت 13:30
250 6053 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 13:35
251 6092 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 13:40
252 6106 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 13:45
253 5932 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 13:50
254 5944 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 13:55
255 5937 جمعه 26 دی 1399 ساعت 14:00
256 5860 شنبه 27 دی 1399 ساعت 14:05
257 5905 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 14:10
258 6022 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 14:15
259 6019 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 14:20
260 6342 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 14:25
261 6350 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 14:30
262 6324 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 14:35
263 6373 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 14:40
264 6334 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 14:45
265 6476 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 14:50
266 6476 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 14:55
267 6740 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 15:00
268 6679 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 15:05
269 6390 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 15:10
270 6222 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 15:15
271 6367 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 15:20
272 6367 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 15:25
273 6759 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 15:30
274 6754 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 15:35
275 6612 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 15:40
276 6481 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 15:45
277 6249 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 15:50
278 6153 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 15:55
279 6119 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 16:00
280 6283 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 16:10
281 6256 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 18:15
282 6158 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 23:40
283 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 10:55
284 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 10:55
285 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 10:55
286 6422 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 06:00
287 6502 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 06:45
288 6494 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 06:50
289 6755 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 07:15
290 6568 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 07:30
291 6574 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 07:45
292 6518 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 08:00
293 6449 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 08:20
294 6470 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 08:25
295 6335 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 08:30
296 6398 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 08:35
297 6462 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 08:40
298 6548 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 08:50
299 6568 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 08:55
300 6571 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 09:00
301 6680 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 09:05
302 6820 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 09:10
303 6919 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 09:15
304 7039 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 09:20
305 7116 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 09:25
306 7321 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 09:30
307 7392 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 09:35
308 7547 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 09:40
309 7884 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 09:45
310 8086 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 09:50
311 8282 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 09:55
312 8290 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 10:00
313 8148 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 10:05
314 7903 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 10:10
315 7690 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 10:15
316 7866 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 10:20
317 7610 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 10:25
318 7905 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 10:30
319 8053 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 10:35
320 8201 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 11:40
321 8629 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 11:45
322 8579 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 11:50
323 - چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 11:55
324 8899 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 11:55
325 8747 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 12:00
326 8583 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 12:05
327 8553 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 12:10
328 8416 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 12:15
329 8933 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 12:20
330 9260 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 12:25
331 9555 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 12:30
332 9426 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 12:35
333 9070 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 12:40
334 8768 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 12:45
335 8581 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 12:50
336 8419 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 12:55
337 8978 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 13:00
338 8657 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 13:05
339 8621 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 13:10
340 8643 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 13:15
341 8428 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 13:20
342 8301 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 13:25
343 8724 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 13:30
344 8882 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 13:35
345 9201 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 13:40
346 9142 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 13:45
347 8921 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 13:51
348 8459 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 13:55
349 8569 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 14:00
350 8461 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 14:05
351 8601 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 14:10
352 8406 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 14:15
353 8352 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 14:20
354 8331 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 14:25
355 7751 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 14:30
356 7416 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 14:35
357 7380 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 14:40
358 7433 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 14:45
359 7552 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 14:50
360 7354 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 14:55
361 7059 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 15:00
362 6192 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 15:05
363 6295 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 15:10
364 6171 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 15:15
365 5924 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 15:20
366 5904 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 15:25
367 5880 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 15:30
368 5654 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 15:35
369 5444 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 15:40
370 5523 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 15:45
371 5585 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 15:50
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.