تجارت نیوز (tejaratnews.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 24

عنوان فارسی : تجارت نیوز
زمان ثبت در الکسیران : جمعه 29 آذر 1398 ساعت 00:00

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت تجارت نیوز

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت تجارت نیوز در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 47 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 00:00
2 43 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 00:00
3 40 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 00:00
4 39 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 00:00
5 - سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 00:00
6 39 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 00:00
7 39 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 00:00
8 38 شنبه 07 دی 1398 ساعت 00:00
9 39 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 00:00
10 39 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 00:00
11 38 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 00:00
12 - سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 00:00
13 38 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 00:00
14 33 جمعه 13 دی 1398 ساعت 00:00
15 33 شنبه 14 دی 1398 ساعت 00:00
16 32 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 00:00
17 32 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 00:00
18 33 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 00:00
19 33 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 00:00
20 - چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 00:00
21 32 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 03:25
22 30 شنبه 21 دی 1398 ساعت 00:00
23 - شنبه 21 دی 1398 ساعت 00:00
24 30 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 00:00
25 32 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 00:00
26 - سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 00:00
27 31 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 00:00
28 31 جمعه 27 دی 1398 ساعت 00:00
29 - جمعه 27 دی 1398 ساعت 00:00
30 33 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 00:00
31 33 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 00:00
32 34 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 00:00
33 34 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 00:00
34 34 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 00:00
35 33 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 00:00
36 33 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 00:00
37 34 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 00:00
38 34 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 00:00
39 33 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 00:00
40 33 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 00:00
41 34 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 00:00
42 35 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 00:00
43 36 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 00:00
44 36 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 00:00
45 37 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 00:00
46 41 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 00:00
47 42 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 00:00
48 45 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 00:00
49 47 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 00:00
50 50 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 00:00
51 - شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 00:00
52 55 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 01:30
53 68 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 01:35
54 74 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 02:20
55 80 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 02:25
56 81 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 02:30
57 84 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 02:35
58 86 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 02:45
59 88 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 02:50
60 93 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 02:55
61 93 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 03:00
62 93 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 03:05
63 93 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 03:10
64 92 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 03:20
65 92 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 03:25
66 91 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 03:30
67 87 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 03:35
68 85 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 03:40
69 85 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 03:45
70 86 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 03:50
71 85 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 03:55
72 87 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 04:35
73 81 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 04:40
74 72 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 04:45
75 65 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 04:55
76 62 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 05:05
77 59 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 05:10
78 56 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 05:15
79 51 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 05:20
80 50 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 00:00
81 50 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 00:00
82 50 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 00:00
83 50 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 00:00
84 47 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 00:00
85 - جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 00:00
86 47 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 00:00
87 47 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 00:00
88 45 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 00:00
89 44 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 00:00
90 40 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 00:00
91 39 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 00:00
92 37 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 01:00
93 36 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 00:00
94 36 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 00:00
95 37 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 00:00
96 39 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 00:00
97 39 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 00:00
98 39 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 00:00
99 40 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 00:00
100 41 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 00:00
101 41 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 00:00
102 42 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 00:00
103 42 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 00:00
104 44 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 00:00
105 45 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 00:00
106 46 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 00:00
107 46 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 00:00
108 46 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 00:00
109 46 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 00:00
110 46 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 00:00
111 47 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 00:00
112 46 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 00:00
113 48 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 00:00
114 48 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 00:00
115 49 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 00:00
116 50 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 00:00
117 50 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 00:00
118 48 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 00:00
119 48 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 00:00
120 51 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 00:05
121 50 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 00:00
122 50 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
123 51 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 00:05
124 51 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 00:10
125 48 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
126 43 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
127 41 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
128 40 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
129 39 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
130 38 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
131 36 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
132 35 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
133 35 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
134 31 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
135 32 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
136 30 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
137 28 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
138 28 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
139 28 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
140 28 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
141 - جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 01:00
142 28 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
143 26 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
144 26 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
145 27 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
146 26 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
147 26 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
148 25 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
149 25 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
150 25 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
151 24 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
152 23 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
153 23 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 00:00
154 24 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 00:00
155 25 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 00:00
156 25 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 00:00
157 25 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 00:00
158 24 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 00:00
159 25 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 00:00
160 25 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 00:00
161 26 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 00:00
162 27 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 00:00
163 26 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 00:00
164 26 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 00:00
165 27 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 00:00
166 27 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 00:00
167 28 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 00:00
168 27 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 00:00
169 28 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 00:00
170 28 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 00:00
171 25 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 00:00
172 25 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 00:00
173 25 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 00:00
174 27 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 00:00
175 26 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 00:00
176 26 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 00:00
177 26 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 00:00
178 - یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 01:00
179 26 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 12:25
180 25 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 12:50
181 27 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 00:00
182 28 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 00:00
183 29 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 00:00
184 30 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 00:00
185 - یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 01:00
186 29 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 00:00
187 29 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 00:00
188 29 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 00:00
189 28 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 00:00
190 28 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 00:00
191 26 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 00:00
192 - یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 01:00
193 26 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 05:45
194 25 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 00:00
195 25 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 00:00
196 25 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 00:00
197 24 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 00:00
198 24 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 00:00
199 23 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 00:00
200 23 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 00:00
201 23 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 00:00
202 23 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 00:00
203 23 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 00:00
204 23 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 00:00
205 23 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 00:00
206 23 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 00:00
207 23 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 00:00
208 23 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 00:00
209 23 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 00:00
210 23 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 00:00
211 23 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 00:00
212 23 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 00:00
213 22 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 00:00
214 23 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 00:00
215 21 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 00:00
216 20 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 00:00
217 21 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 00:00
218 21 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 00:00
219 22 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 00:00
220 22 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 00:00
221 23 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 00:00
222 22 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 00:00
223 19 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 00:00
224 19 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 00:00
225 20 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 00:00
226 20 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 00:00
227 19 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 00:00
228 19 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 00:00
229 20 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 00:00
230 20 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 00:00
231 21 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 00:00
232 21 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 00:00
233 21 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 00:00
234 21 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 00:00
235 22 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 00:00
236 23 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 00:00
237 22 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 00:00
238 - پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 01:00
239 23 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 03:05
240 23 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 04:20
241 22 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 04:25
242 22 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 04:30
243 22 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 04:35
244 22 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 04:40
245 22 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 00:00
246 22 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 00:00
247 22 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 00:00
248 22 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 00:25
249 22 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 00:00
250 22 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 00:00
251 21 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 00:00
252 21 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 00:00
253 21 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 00:00
254 21 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 00:45
255 21 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 00:50
256 21 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 00:55
257 - سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 01:00
258 21 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 01:00
259 21 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 01:10
260 21 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 01:15
261 21 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 01:20
262 21 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 01:25
263 21 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 01:30
264 21 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 01:35
265 21 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 01:40
266 21 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 00:00
267 22 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 00:00
268 23 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 00:00
269 23 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 00:00
270 23 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 00:00
271 23 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 00:00
272 23 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 00:00
273 24 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 00:00
274 24 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 00:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.