تجارت نیوز (tejaratnews.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 28

عنوان فارسی : تجارت نیوز
زمان ثبت در الکسیران : جمعه 29 آذر 1398 ساعت 00:00

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت تجارت نیوز

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت تجارت نیوز در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 47 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 00:00
2 43 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 00:00
3 40 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 00:00
4 39 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 00:00
5 - سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 00:00
6 39 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 00:00
7 39 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 00:00
8 38 شنبه 07 دی 1398 ساعت 00:00
9 39 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 00:00
10 39 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 00:00
11 38 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 00:00
12 - سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 00:00
13 38 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 00:00
14 33 جمعه 13 دی 1398 ساعت 00:00
15 33 شنبه 14 دی 1398 ساعت 00:00
16 32 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 00:00
17 32 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 00:00
18 33 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 00:00
19 33 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 00:00
20 - چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 00:00
21 32 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 03:25
22 30 شنبه 21 دی 1398 ساعت 00:00
23 - شنبه 21 دی 1398 ساعت 00:00
24 30 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 00:00
25 32 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 00:00
26 - سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 00:00
27 31 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 00:00
28 31 جمعه 27 دی 1398 ساعت 00:00
29 - جمعه 27 دی 1398 ساعت 00:00
30 33 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 00:00
31 33 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 00:00
32 34 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 00:00
33 34 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 00:00
34 34 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 00:00
35 33 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 00:00
36 33 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 00:00
37 34 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 00:00
38 34 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 00:00
39 33 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 00:00
40 33 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 00:00
41 34 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 00:00
42 35 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 00:00
43 36 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 00:00
44 36 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 00:00
45 37 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 00:00
46 41 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 00:00
47 42 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 00:00
48 45 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 00:00
49 47 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 00:00
50 50 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 00:00
51 - شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 00:00
52 55 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 01:30
53 68 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 01:35
54 74 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 02:20
55 80 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 02:25
56 81 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 02:30
57 84 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 02:35
58 86 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 02:45
59 88 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 02:50
60 93 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 02:55
61 93 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 03:00
62 93 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 03:05
63 93 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 03:10
64 92 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 03:20
65 92 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 03:25
66 91 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 03:30
67 87 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 03:35
68 85 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 03:40
69 85 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 03:45
70 86 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 03:50
71 85 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 03:55
72 87 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 04:35
73 81 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 04:40
74 72 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 04:45
75 65 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 04:55
76 62 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 05:05
77 59 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 05:10
78 56 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 05:15
79 51 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 05:20
80 50 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 00:00
81 50 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 00:00
82 50 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 00:00
83 50 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 00:00
84 47 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 00:00
85 - جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 00:00
86 47 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 00:00
87 47 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 00:00
88 45 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 00:00
89 44 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 00:00
90 40 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 00:00
91 39 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 00:00
92 37 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 01:00
93 36 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 00:00
94 36 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 00:00
95 37 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 00:00
96 39 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 00:00
97 39 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 00:00
98 39 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 00:00
99 40 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 00:00
100 41 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 00:00
101 41 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 00:00
102 42 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 00:00
103 42 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 00:00
104 44 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 00:00
105 45 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 00:00
106 46 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 00:00
107 46 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 00:00
108 46 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 00:00
109 46 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 00:00
110 46 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 00:00
111 47 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 00:00
112 46 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 00:00
113 48 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 00:00
114 48 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 00:00
115 49 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 00:00
116 50 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 00:00
117 50 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 00:00
118 48 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 00:00
119 48 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 00:00
120 51 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 00:05
121 50 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 00:00
122 50 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
123 51 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 00:05
124 51 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 00:10
125 48 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
126 43 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
127 41 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
128 40 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
129 39 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
130 38 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
131 36 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
132 35 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
133 35 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
134 31 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
135 32 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
136 30 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
137 28 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
138 28 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
139 28 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
140 28 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
141 - جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 01:00
142 28 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
143 26 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
144 26 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
145 27 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
146 26 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
147 26 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
148 25 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
149 25 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
150 25 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
151 24 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
152 23 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
153 23 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 00:00
154 24 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 00:00
155 25 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 00:00
156 25 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 00:00
157 25 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 00:00
158 24 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 00:00
159 25 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 00:00
160 25 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 00:00
161 26 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 00:00
162 27 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 00:00
163 26 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 00:00
164 26 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 00:00
165 27 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 00:00
166 27 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 00:00
167 28 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 00:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.