تاپ (top.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 6357

عنوان فارسی : تاپ
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:36

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت تاپ

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت تاپ در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 7229 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:37
2 6619 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 11:55
3 6399 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 12:00
4 6278 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 12:10
5 5998 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 12:15
6 5897 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 12:51
7 5861 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 12:55
8 5661 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 13:00
9 5716 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 13:05
10 5525 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 13:20
11 5458 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 13:25
12 5187 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 13:35
13 5264 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 13:40
14 5074 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 13:55
15 4691 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 14:00
16 4078 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 14:05
17 3790 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 14:10
18 3706 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 14:15
19 3693 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 14:20
20 3638 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 14:25
21 3635 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 14:30
22 3638 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 14:35
23 3646 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 14:40
24 3599 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 14:45
25 3532 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 14:50
26 3527 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 14:55
27 3585 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 15:00
28 3525 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 15:05
29 3516 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 15:10
30 3471 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 15:30
31 3441 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 15:35
32 3632 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 15:40
33 3604 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 15:45
34 3601 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 15:50
35 3626 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 16:01
36 3653 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 16:05
37 - جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 10:37
38 3642 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 14:50
39 3720 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 15:00
40 3658 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 15:50
41 3668 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 16:06
42 3667 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 16:10
43 3762 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 16:30
44 3823 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 16:35
45 3968 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 16:40
46 4550 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 16:45
47 4933 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 16:50
48 4818 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 17:20
49 4673 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 17:25
50 4603 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 17:30
51 4555 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 17:35
52 4597 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 17:50
53 4521 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 18:05
54 4525 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 18:20
55 4537 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 18:25
56 4537 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 18:30
57 4371 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 18:35
58 4386 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 18:40
59 4484 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 18:45
60 4598 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 19:30
61 4433 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 19:35
62 4661 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 19:40
63 - چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 10:37
64 4618 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 10:40
65 4599 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 10:45
66 4631 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 10:50
67 4679 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 10:55
68 4595 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 11:00
69 4547 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 11:10
70 4423 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 11:15
71 4484 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 11:20
72 4382 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 11:26
73 4322 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 17:15
74 4341 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 17:20
75 4487 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 17:25
76 4468 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 17:31
77 4480 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 17:40
78 4551 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 17:45
79 4708 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 17:50
80 4827 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 18:15
81 4895 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 18:20
82 4720 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 18:25
83 4710 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 18:30
84 4753 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 19:10
85 4714 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 19:15
86 4831 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 19:20
87 4794 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 21:00
88 4774 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 21:05
89 4774 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 21:10
90 4613 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 21:20
91 4716 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 21:25
92 4875 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 21:30
93 4868 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 21:40
94 5023 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 21:45
95 4973 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 21:50
96 4865 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 21:55
97 4802 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 22:00
98 4866 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 22:45
99 4968 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 22:50
100 5117 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 22:55
101 4947 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 23:00
102 5031 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 23:05
103 5073 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 23:10
104 4954 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 23:15
105 4859 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 23:20
106 4867 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 23:25
107 4928 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 23:45
108 4908 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 23:50
109 4955 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 23:55
110 4850 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 00:00
111 4865 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 00:15
112 4899 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 00:20
113 4685 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 00:30
114 4682 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 00:35
115 4757 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 01:25
116 4861 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 01:30
117 4934 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 01:35
118 4994 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 01:40
119 4938 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 02:00
120 4911 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 02:05
121 5054 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 02:10
122 5019 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 02:15
123 5006 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 02:20
124 5163 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 02:25
125 5224 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 02:30
126 5367 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 02:35
127 5517 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 02:40
128 5792 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 02:45
129 5805 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 02:50
130 5806 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 02:55
131 5984 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 03:00
132 6306 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 03:05
133 6182 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 03:10
134 6357 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 03:15
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.