تاپ (top.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 3283

عنوان فارسی : تاپ
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:36

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت تاپ

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت تاپ در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 7229 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:37
2 6619 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 11:55
3 6399 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 12:00
4 6278 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 12:10
5 5998 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 12:15
6 5897 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 12:51
7 5861 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 12:55
8 5661 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 13:00
9 5716 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 13:05
10 5525 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 13:20
11 5458 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 13:25
12 5187 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 13:35
13 5264 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 13:40
14 5074 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 13:55
15 4691 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 14:00
16 4078 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 14:05
17 3790 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 14:10
18 3706 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 14:15
19 3693 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 14:20
20 3638 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 14:25
21 3635 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 14:30
22 3638 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 14:35
23 3646 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 14:40
24 3599 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 14:45
25 3532 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 14:50
26 3527 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 14:55
27 3585 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 15:00
28 3525 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 15:05
29 3516 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 15:10
30 3471 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 15:30
31 3441 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 15:35
32 3632 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 15:40
33 3604 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 15:45
34 3601 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 15:50
35 3626 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 16:01
36 3653 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 16:05
37 - جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 10:37
38 3642 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 14:50
39 3720 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 15:00
40 3658 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 15:50
41 3668 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 16:06
42 3667 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 16:10
43 3762 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 16:30
44 3823 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 16:35
45 3968 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 16:40
46 4550 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 16:45
47 4933 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 16:50
48 4818 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 17:20
49 4673 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 17:25
50 4603 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 17:30
51 4555 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 17:35
52 4597 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 17:50
53 4521 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 18:05
54 4525 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 18:20
55 4537 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 18:25
56 4537 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 18:30
57 4371 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 18:35
58 4386 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 18:40
59 4484 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 18:45
60 4598 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 19:30
61 4433 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 19:35
62 4661 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 19:40
63 - چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 10:37
64 4618 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 10:40
65 4599 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 10:45
66 4631 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 10:50
67 4679 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 10:55
68 4595 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 11:00
69 4547 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 11:10
70 4423 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 11:15
71 4484 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 11:20
72 4382 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 11:26
73 4322 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 17:15
74 4341 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 17:20
75 4487 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 17:25
76 4468 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 17:31
77 4480 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 17:40
78 4551 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 17:45
79 4708 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 17:50
80 4827 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 18:15
81 4895 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 18:20
82 4720 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 18:25
83 4710 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 18:30
84 4753 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 19:10
85 4714 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 19:15
86 4831 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 19:20
87 4794 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 21:00
88 4774 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 21:05
89 4774 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 21:10
90 4613 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 21:20
91 4716 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 21:25
92 4875 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 21:30
93 4868 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 21:40
94 5023 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 21:45
95 4973 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 21:50
96 4865 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 21:55
97 4802 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 22:00
98 4866 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 22:45
99 4968 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 22:50
100 5117 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 22:55
101 4947 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 23:00
102 5031 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 23:05
103 5073 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 23:10
104 4954 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 23:15
105 4859 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 23:20
106 4867 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 23:25
107 4928 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 23:45
108 4908 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 23:50
109 4955 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 23:55
110 4850 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 00:00
111 4865 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 00:15
112 4899 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 00:20
113 4685 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 00:30
114 4682 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 00:35
115 4757 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 01:25
116 4861 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 01:30
117 4934 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 01:35
118 4994 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 01:40
119 4938 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 02:00
120 4911 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 02:05
121 5054 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 02:10
122 5019 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 02:15
123 5006 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 02:20
124 5163 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 02:25
125 5224 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 02:30
126 5367 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 02:35
127 5517 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 02:40
128 5792 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 02:45
129 5805 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 02:50
130 5806 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 02:55
131 5984 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 03:00
132 6306 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 03:05
133 6182 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 03:10
134 6357 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 03:15
135 6522 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 03:20
136 6815 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 03:25
137 6858 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 02:30
138 6886 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 02:35
139 7069 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 02:40
140 7193 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 02:45
141 7193 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 02:50
142 7169 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 02:55
143 7282 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 03:00
144 7877 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 03:05
145 7851 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 03:10
146 7544 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 03:15
147 7517 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 03:20
148 7517 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 03:25
149 7759 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 03:30
150 7729 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 03:35
151 7776 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 03:40
152 7575 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 03:45
153 7729 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 03:50
154 7827 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 03:55
155 7845 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 04:00
156 7874 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 04:05
157 8153 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 04:10
158 7834 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 04:15
159 7817 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 04:20
160 7877 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 04:25
161 7680 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 04:30
162 7581 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 04:35
163 7542 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 04:40
164 7654 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 04:55
165 7599 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 05:00
166 7373 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 05:05
167 7311 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 05:10
168 7192 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 05:15
169 7188 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 05:20
170 7227 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 05:25
171 7485 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 05:30
172 7348 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 05:35
173 7042 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 05:40
174 7206 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 05:45
175 7201 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 05:50
176 7269 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 05:55
177 7402 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 06:00
178 7440 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 06:05
179 7274 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 06:10
180 7408 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 06:25
181 7426 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 06:30
182 7397 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 06:45
183 7059 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 06:50
184 6759 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 06:55
185 6771 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 07:00
186 6644 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 07:20
187 6320 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 07:30
188 6245 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 07:35
189 6442 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 07:40
190 6613 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 07:45
191 6646 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 07:50
192 6690 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 07:55
193 6706 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 08:00
194 6905 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 08:05
195 6759 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 08:10
196 6809 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 08:15
197 6809 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 08:20
198 7086 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 08:25
199 7076 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 08:30
200 6917 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 09:30
201 6674 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 09:35
202 - سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 09:37
203 6540 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 09:40
204 6756 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 09:45
205 6663 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 09:50
206 6789 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 09:55
207 6899 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 10:00
208 7175 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 10:05
209 6871 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 10:10
210 6886 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 10:15
211 6915 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 10:20
212 6946 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 10:25
213 6867 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 10:30
214 7260 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 10:35
215 7791 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 10:40
216 7846 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 10:45
217 7895 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 10:55
218 8115 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 11:00
219 8078 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 11:05
220 7815 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 11:10
221 7736 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 11:15
222 7567 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 11:20
223 7564 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 11:40
224 7745 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 11:45
225 7455 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 12:05
226 7301 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 12:10
227 7301 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 12:15
228 7127 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 15:10
229 6696 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 15:15
230 6534 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 15:20
231 6478 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 15:25
232 6478 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 15:30
233 6292 جمعه 05 دی 1399 ساعت 15:35
234 6165 شنبه 06 دی 1399 ساعت 15:40
235 6073 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 15:45
236 6059 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 15:50
237 5957 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 15:55
238 6030 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 16:00
239 5742 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 16:10
240 5742 جمعه 12 دی 1399 ساعت 16:15
241 5810 شنبه 13 دی 1399 ساعت 16:20
242 5959 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 16:25
243 5899 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 16:30
244 5883 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 16:35
245 5590 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 16:40
246 5493 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 16:45
247 5440 جمعه 19 دی 1399 ساعت 17:10
248 5500 شنبه 20 دی 1399 ساعت 17:40
249 5399 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 19:25
250 5454 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 19:30
251 5320 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 20:15
252 5251 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 20:55
253 5246 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 21:00
254 5214 جمعه 26 دی 1399 ساعت 21:05
255 5192 شنبه 27 دی 1399 ساعت 21:10
256 5214 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 21:20
257 5164 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 21:40
258 5191 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 21:45
259 5230 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 22:15
260 5280 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 23:05
261 5304 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 23:10
262 5479 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 23:15
263 5346 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 23:20
264 5234 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 23:25
265 5415 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 23:35
266 5356 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 00:01
267 5377 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 00:05
268 5322 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 00:10
269 5202 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 00:15
270 5269 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 00:20
271 5269 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 01:15
272 5009 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 01:20
273 4873 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 01:25
274 4835 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 01:30
275 4735 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 01:55
276 4837 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 02:00
277 4913 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 02:55
278 4871 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 03:00
279 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 09:37
280 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 09:37
281 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 09:37
282 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 09:37
283 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 09:37
284 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 09:37
285 - دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 09:37
286 4726 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 14:40
287 4756 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 15:16
288 4680 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 15:20
289 4781 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 15:30
290 4832 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 16:00
291 4802 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 16:10
292 4816 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 16:15
293 4630 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 16:45
294 4756 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 16:55
295 4821 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 17:10
296 4952 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 17:15
297 5105 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 17:40
298 4919 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 17:45
299 5124 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 17:50
300 5124 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 17:55
301 5126 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 18:00
302 5090 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 18:05
303 5116 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 18:10
304 5138 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 18:15
305 5048 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 18:20
306 5039 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 18:25
307 5026 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 18:30
308 5022 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 18:35
309 4779 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 18:40
310 4743 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 18:45
311 4764 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 18:50
312 4607 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 18:55
313 - دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 09:37
314 4411 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 19:05
315 4538 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 19:10
316 4452 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 19:15
317 4213 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 19:20
318 4179 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 19:25
319 4185 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 19:30
320 4160 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 20:35
321 4158 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 20:40
322 4085 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 20:45
323 4036 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 20:50
324 3777 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 20:55
325 3707 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 21:00
326 3609 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 21:05
327 3488 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 21:10
328 3333 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 21:15
329 3275 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 21:20
330 3284 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 21:25
331 3245 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 21:30
332 3268 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 21:35
333 3124 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 21:40
334 3014 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 21:45
335 2944 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 21:50
336 2899 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 21:55
337 2898 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 22:00
338 2863 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 22:05
339 2872 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 22:10
340 2865 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 22:15
341 2834 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 22:20
342 2834 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 22:25
343 2772 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 22:30
344 2806 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 22:35
345 2794 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 22:40
346 2784 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 22:45
347 2779 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 22:50
348 2818 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 22:55
349 2844 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 23:00
350 2782 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 23:05
351 2731 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 23:10
352 2750 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 23:15
353 2804 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 23:20
354 2774 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 23:25
355 2821 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 23:30
356 2839 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 23:35
357 2875 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 23:40
358 2870 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 23:45
359 2911 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 23:50
360 2967 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 23:55
361 3031 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
362 3033 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 00:05
363 3147 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 00:10
364 3235 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 00:15
365 3286 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 00:20
366 3333 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 00:25
367 3411 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 00:30
368 3385 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 00:35
369 3283 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 00:40
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.