تاپ (top.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 3462

عنوان فارسی : تاپ
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:36

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت تاپ

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت تاپ در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 7729 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 03:50
2 7827 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 03:55
3 7845 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 04:00
4 7874 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 04:05
5 8153 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 04:10
6 7834 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 04:15
7 7817 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 04:20
8 7877 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 04:25
9 7680 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 04:30
10 7581 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 04:35
11 7542 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 04:40
12 7654 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 04:55
13 7599 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 05:00
14 7373 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 05:05
15 7311 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 05:10
16 7192 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 05:15
17 7188 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 05:20
18 7227 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 05:25
19 7485 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 05:30
20 7348 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 05:35
21 7042 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 05:40
22 7206 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 05:45
23 7201 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 05:50
24 7269 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 05:55
25 7402 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 06:00
26 7440 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 06:05
27 7274 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 06:10
28 7408 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 06:25
29 7426 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 06:30
30 7397 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 06:45
31 7059 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 06:50
32 6759 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 06:55
33 6771 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 07:00
34 6644 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 07:20
35 6320 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 07:30
36 6245 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 07:35
37 6442 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 07:40
38 6613 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 07:45
39 6646 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 07:50
40 6690 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 07:55
41 6706 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 08:00
42 6905 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 08:05
43 6759 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 08:10
44 6809 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 08:15
45 6809 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 08:20
46 7086 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 08:25
47 7076 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 08:30
48 6917 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 09:30
49 6674 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 09:35
50 6540 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 09:40
51 6756 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 09:45
52 6663 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 09:50
53 6789 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 09:55
54 6899 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 10:00
55 7175 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 10:05
56 6871 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 10:10
57 6886 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 10:15
58 6915 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 10:20
59 6946 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 10:25
60 6867 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 10:30
61 7260 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 10:35
62 7791 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 10:40
63 7846 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 10:45
64 7895 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 10:55
65 8115 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 11:00
66 8078 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 11:05
67 7815 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 11:10
68 7736 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 11:15
69 7567 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 11:20
70 7564 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 11:40
71 7745 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 11:45
72 7455 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 12:05
73 7301 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 12:10
74 7301 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 12:15
75 7127 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 15:10
76 6696 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 15:15
77 6534 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 15:20
78 6478 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 15:25
79 6478 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 15:30
80 6292 جمعه 05 دی 1399 ساعت 15:35
81 6165 شنبه 06 دی 1399 ساعت 15:40
82 6073 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 15:45
83 6059 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 15:50
84 5957 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 15:55
85 6030 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 16:00
86 5742 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 16:10
87 5742 جمعه 12 دی 1399 ساعت 16:15
88 5810 شنبه 13 دی 1399 ساعت 16:20
89 5959 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 16:25
90 5899 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 16:30
91 5883 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 16:35
92 5590 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 16:40
93 5493 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 16:45
94 5440 جمعه 19 دی 1399 ساعت 17:10
95 5500 شنبه 20 دی 1399 ساعت 17:40
96 5399 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 19:25
97 5454 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 19:30
98 5320 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 20:15
99 5251 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 20:55
100 5246 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 21:00
101 5214 جمعه 26 دی 1399 ساعت 21:05
102 5192 شنبه 27 دی 1399 ساعت 21:10
103 5214 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 21:20
104 5164 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 21:40
105 5191 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 21:45
106 5230 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 22:15
107 5280 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 23:05
108 5304 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 23:10
109 5479 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 23:15
110 5346 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 23:20
111 5234 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 23:25
112 5415 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 23:35
113 5356 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 00:01
114 5377 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 00:05
115 5322 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 00:10
116 5202 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 00:15
117 5269 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 00:20
118 5269 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 01:15
119 5009 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 01:20
120 4873 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 01:25
121 4835 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 01:30
122 4735 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 01:55
123 4837 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 02:00
124 4913 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 02:55
125 4871 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 03:00
126 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 03:50
127 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 03:50
128 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 03:50
129 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 03:50
130 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 03:50
131 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 03:50
132 - دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 03:50
133 4726 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 14:40
134 4756 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 15:16
135 4680 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 15:20
136 4781 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 15:30
137 4832 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 16:00
138 4802 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 16:10
139 4816 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 16:15
140 4630 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 16:45
141 4756 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 16:55
142 4821 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 17:10
143 4952 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 17:15
144 5105 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 17:40
145 4919 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 17:45
146 5124 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 17:50
147 5124 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 17:55
148 5126 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 18:00
149 5090 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 18:05
150 5116 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 18:10
151 5138 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 18:15
152 5048 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 18:20
153 5039 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 18:25
154 5026 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 18:30
155 5022 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 18:35
156 4779 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 18:40
157 4743 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 18:45
158 4764 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 18:50
159 4607 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 18:55
160 - دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 03:50
161 4411 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 19:05
162 4538 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 19:10
163 4452 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 19:15
164 4213 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 19:20
165 4179 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 19:25
166 4185 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 19:30
167 4160 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 20:35
168 4158 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 20:40
169 4085 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 20:45
170 4036 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 20:50
171 3777 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 20:55
172 3707 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 21:00
173 3609 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 21:05
174 3488 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 21:10
175 3333 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 21:15
176 3275 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 21:20
177 3284 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 21:25
178 3245 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 21:30
179 3268 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 21:35
180 3124 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 21:40
181 3014 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 21:45
182 2944 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 21:50
183 2899 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 21:55
184 2898 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 22:00
185 2863 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 22:05
186 2872 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 22:10
187 2865 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 22:15
188 2834 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 22:20
189 2834 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 22:25
190 2772 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 22:30
191 2806 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 22:35
192 2794 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 22:40
193 2784 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 22:45
194 2779 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 22:50
195 2818 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 22:55
196 2844 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 23:00
197 2782 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 23:05
198 2731 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 23:10
199 2750 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 23:15
200 2804 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 23:20
201 2774 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 23:25
202 2821 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 23:30
203 2839 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 23:35
204 2875 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 23:40
205 2870 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 23:45
206 2911 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 23:50
207 2967 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 23:55
208 3031 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
209 3033 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 00:05
210 3147 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 00:10
211 3235 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 00:15
212 3286 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 00:20
213 3333 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 00:25
214 3411 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 00:30
215 3385 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 00:35
216 3283 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 00:40
217 3398 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 00:45
218 3316 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 00:50
219 3320 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 00:55
220 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 04:50
221 - شنبه 25 اردیبهشت 1400 ساعت 04:50
222 3455 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 13:25
223 3453 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 13:30
224 3377 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 13:40
225 3452 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 14:10
226 3375 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 14:15
227 3437 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 14:20
228 3571 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 14:26
229 3627 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 14:30
230 3541 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 14:56
231 3612 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 15:00
232 3674 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 15:05
233 3566 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 15:10
234 3612 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 15:20
235 3735 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 15:25
236 3907 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 15:30
237 3853 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 15:35
238 3877 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 15:40
239 3865 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 15:45
240 3773 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 15:50
241 3757 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 15:55
242 3784 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 16:00
243 3842 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 16:05
244 3929 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 16:10
245 3811 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 16:15
246 3856 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 16:20
247 4042 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 16:25
248 4071 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 17:00
249 4281 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 17:10
250 4321 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 17:15
251 4269 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 17:20
252 4241 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 17:25
253 4391 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 17:30
254 4485 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 17:35
255 4420 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 17:40
256 4481 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 17:45
257 4561 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 17:50
258 4608 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 17:55
259 4631 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 18:00
260 4529 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 18:05
261 4569 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 18:10
262 4578 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 18:15
263 4659 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 18:20
264 4630 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 18:25
265 4673 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 18:30
266 4625 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 18:35
267 4529 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 18:40
268 4689 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 18:45
269 4767 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 18:50
270 4983 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 18:55
271 5197 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 19:00
272 5076 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 19:05
273 4993 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 19:10
274 4770 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 19:15
275 4794 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 19:20
276 4818 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 19:25
277 4827 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 19:30
278 4782 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 19:35
279 4577 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 19:40
280 4530 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 19:45
281 4601 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 19:50
282 4499 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 19:55
283 4483 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 20:00
284 4517 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 20:10
285 4383 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 20:15
286 4254 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 20:20
287 4212 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 20:25
288 4158 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 20:30
289 4064 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 20:35
290 4119 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 20:40
291 4272 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 22:30
292 4360 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 22:35
293 4179 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 22:40
294 4227 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 22:50
295 4247 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 22:55
296 4324 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 02:40
297 4193 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 02:45
298 4157 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 02:55
299 4072 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 03:00
300 4091 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 03:05
301 4058 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 03:10
302 3995 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 03:15
303 4030 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 03:20
304 4015 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 03:25
305 4149 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 03:30
306 4203 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 03:35
307 4142 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 03:40
308 4040 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 03:45
309 4031 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 03:50
310 4094 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 03:55
311 4150 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 04:00
312 4115 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 04:05
313 4181 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 04:10
314 4093 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 04:15
315 4059 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 04:20
316 - چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 04:50
317 4214 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 04:30
318 4138 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 04:35
319 4150 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 04:40
320 4304 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 04:45
321 - دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 04:50
322 4220 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 04:50
323 4153 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 04:55
324 3954 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 05:00
325 3998 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 05:05
326 3935 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 05:10
327 3992 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 05:15
328 3864 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 05:20
329 3953 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 05:26
330 3836 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 05:30
331 3792 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 05:35
332 3856 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 05:40
333 3872 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 05:45
334 3921 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 05:50
335 3981 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 05:55
336 3914 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 06:00
337 3774 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 06:05
338 3753 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 06:10
339 3825 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 06:15
340 3841 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 06:20
341 3776 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 06:25
342 3756 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 06:30
343 3796 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 06:35
344 3823 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 06:40
345 3858 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 06:45
346 3833 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 06:50
347 3788 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 06:55
348 3778 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 07:00
349 3789 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 07:05
350 3839 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 07:10
351 3846 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 06:15
352 3775 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 06:20
353 3766 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 06:25
354 3752 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 06:30
355 3804 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 06:40
356 3898 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 06:45
357 3902 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 06:50
358 3922 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 06:55
359 3922 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 07:00
360 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 03:50
361 4063 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 21:45
362 3913 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 21:50
363 3731 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 21:55
364 3632 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 22:00
365 3743 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 22:05
366 3790 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 22:10
367 3787 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 22:20
368 3767 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 22:25
369 3844 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 22:30
370 3882 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 22:36
371 3873 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 22:45
372 3768 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 22:50
373 3691 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 22:55
374 3600 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 23:05
375 3519 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 23:10
376 3517 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 23:15
377 3469 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 23:20
378 3462 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 23:25
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.