تالار مجازی بورس ایران (irvex.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 18756

زمان ثبت در الکسیران : یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 12:11

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت تالار مجازی بورس ایران

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت تالار مجازی بورس ایران در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 3722 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 06:10
2 3931 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 06:15
3 4035 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 06:20
4 4321 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 06:25
5 4311 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 06:30
6 4309 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 06:35
7 4431 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 06:40
8 4560 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 06:45
9 4651 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 06:50
10 4840 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 06:55
11 4863 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 07:00
12 4837 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 07:05
13 4822 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 07:10
14 4884 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 07:15
15 5059 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 07:20
16 5096 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 07:25
17 5117 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 07:30
18 5262 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 07:35
19 5441 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 07:40
20 5551 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 07:45
21 5711 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 07:50
22 5856 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 07:55
23 5798 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 08:00
24 5813 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 08:05
25 5646 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 08:10
26 5590 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 08:15
27 5391 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 08:45
28 5207 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 08:50
29 5156 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 08:55
30 5243 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 09:00
31 5314 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 09:05
32 5433 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 09:10
33 5479 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 09:15
34 5564 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 09:20
35 5402 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 09:25
36 5504 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 09:30
37 5534 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 09:35
38 5661 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 09:40
39 5713 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 09:45
40 5913 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 09:50
41 5840 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 09:55
42 5826 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 10:00
43 6058 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 10:05
44 6043 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 10:10
45 5944 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 10:15
46 5874 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 10:20
47 6027 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 10:25
48 5856 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 10:30
49 5712 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 10:35
50 5756 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 10:40
51 5694 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 10:45
52 5642 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 10:50
53 5671 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 10:55
54 5787 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 11:00
55 5806 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 11:05
56 5927 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 11:10
57 6220 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 11:15
58 6515 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 11:20
59 6501 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 11:25
60 6378 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 11:30
61 6294 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 11:35
62 6153 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 11:40
63 5993 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 12:05
64 5966 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 12:10
65 6108 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 12:15
66 5968 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 12:20
67 5976 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 12:25
68 5829 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 12:30
69 5741 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 12:35
70 5663 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 12:40
71 5574 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 12:45
72 5622 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 12:50
73 5571 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 12:55
74 5571 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 13:00
75 5631 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 13:05
76 5572 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 13:10
77 5489 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 13:15
78 5570 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 13:20
79 5576 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 13:25
80 5580 جمعه 05 دی 1399 ساعت 13:30
81 5732 شنبه 06 دی 1399 ساعت 13:35
82 5790 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 13:40
83 5671 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 13:45
84 5553 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 13:50
85 5507 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 13:55
86 5494 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 14:00
87 5531 جمعه 12 دی 1399 ساعت 14:05
88 5619 شنبه 13 دی 1399 ساعت 14:10
89 5736 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 14:15
90 5826 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 14:20
91 5947 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 14:25
92 6080 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 14:30
93 6126 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 14:35
94 6360 جمعه 19 دی 1399 ساعت 14:40
95 6842 شنبه 20 دی 1399 ساعت 14:45
96 6842 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 14:50
97 7035 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 14:55
98 6935 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 15:20
99 6776 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 15:30
100 6746 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 15:35
101 7081 جمعه 26 دی 1399 ساعت 15:40
102 6813 شنبه 27 دی 1399 ساعت 15:45
103 6671 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 15:50
104 6598 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 15:55
105 6344 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 16:00
106 6440 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 16:10
107 6634 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 16:15
108 6552 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 16:20
109 6499 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 16:25
110 6366 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 16:30
111 6344 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 16:35
112 6278 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 16:40
113 6416 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 16:45
114 6480 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 16:50
115 6672 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 16:55
116 6502 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 17:00
117 6332 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 17:05
118 6332 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 17:10
119 6087 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 17:15
120 6220 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 17:20
121 6246 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 17:25
122 6342 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 17:30
123 6543 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 17:35
124 6685 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 17:40
125 6596 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 17:45
126 6584 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 17:50
127 6455 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 19:00
128 6728 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 23:50
129 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 06:10
130 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 06:10
131 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 06:10
132 - دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 06:10
133 7007 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 06:20
134 7462 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 07:05
135 7796 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 07:10
136 8339 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 07:35
137 8694 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 07:45
138 8149 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 08:00
139 7840 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 08:15
140 8090 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 08:35
141 8383 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 08:40
142 8766 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 08:45
143 8926 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 08:50
144 9413 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 08:55
145 8980 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 09:05
146 8992 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 09:10
147 9853 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 09:15
148 9207 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 09:21
149 9244 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 09:25
150 - جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 06:10
151 9216 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 09:35
152 9197 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 09:40
153 8884 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 09:45
154 9090 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 09:50
155 8894 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 09:55
156 9029 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 10:00
157 9078 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 10:05
158 9329 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 10:10
159 9334 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 10:15
160 10217 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 10:20
161 10644 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 10:25
162 11087 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 10:30
163 - پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 06:10
164 11682 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 10:40
165 11685 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 10:45
166 12820 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 10:50
167 13483 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 11:55
168 13940 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 12:00
169 14856 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 12:05
170 14218 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 12:10
171 13193 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 12:15
172 13197 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 12:20
173 14063 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 12:25
174 14433 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 12:30
175 15516 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 12:35
176 16009 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 12:40
177 16144 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 12:45
178 16666 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 12:50
179 18573 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 12:55
180 17971 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 13:00
181 18083 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 13:10
182 16900 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 13:15
183 16521 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 13:20
184 16552 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 13:25
185 16202 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 13:30
186 16109 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 13:35
187 16769 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 13:40
188 17172 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 13:45
189 16252 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 13:50
190 16368 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 13:55
191 14308 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 14:00
192 14013 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 14:05
193 13520 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 14:10
194 13519 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 14:15
195 12425 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 14:20
196 12113 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 14:25
197 11650 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 14:30
198 11487 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 14:35
199 10966 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 14:40
200 10077 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 14:45
201 10342 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 14:50
202 10593 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 14:55
203 10593 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 15:00
204 10461 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 15:05
205 10883 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 15:10
206 10245 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 15:15
207 10245 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 15:20
208 10252 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 15:25
209 10428 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 15:30
210 10502 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 15:35
211 10987 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 15:40
212 11146 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 15:45
213 11324 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 15:50
214 11501 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 15:55
215 11776 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 16:00
216 11526 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 16:05
217 10766 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 16:10
218 10828 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 16:15
219 10528 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 16:20
220 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 07:10
221 11490 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 05:55
222 11661 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 06:00
223 11144 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 06:05
224 11898 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 06:30
225 11848 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 06:35
226 12680 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 06:40
227 13399 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 06:50
228 13041 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 06:55
229 14189 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 07:00
230 13421 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 07:05
231 - سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 07:10
232 13059 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 07:10
233 12725 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 07:20
234 12597 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 07:40
235 12283 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 07:45
236 12369 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 07:50
237 12691 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 07:55
238 12813 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 08:00
239 12966 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 08:05
240 - پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 07:10
241 11694 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 08:15
242 11593 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 08:20
243 11174 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 08:25
244 10477 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 08:30
245 10707 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 08:35
246 10421 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 08:40
247 10083 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 08:45
248 10272 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 08:50
249 10555 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 08:55
250 10508 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 09:00
251 10520 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 09:05
252 10303 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 09:10
253 10218 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 09:15
254 10139 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 09:20
255 10412 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 09:25
256 10477 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 09:30
257 10689 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 09:35
258 10686 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 09:40
259 10529 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 09:45
260 11168 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 09:50
261 10863 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 09:55
262 11370 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 10:00
263 12199 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 10:05
264 12251 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 10:10
265 13001 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 10:15
266 12631 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 10:20
267 12998 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 10:25
268 13226 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 10:30
269 13028 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 10:35
270 14011 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 10:40
271 14943 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 10:45
272 15204 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 10:50
273 15010 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 10:55
274 15784 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 11:00
275 14901 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 11:05
276 15553 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 11:10
277 16672 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 11:15
278 17386 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 11:20
279 18193 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 11:25
280 19349 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 11:30
281 18353 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 11:35
282 18577 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 11:40
283 18136 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 11:45
284 17185 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 11:50
285 17527 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 11:55
286 17605 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 12:00
287 18077 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 12:05
288 18500 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 12:10
289 18201 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 12:15
290 18613 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 12:20
291 17993 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 15:10
292 18075 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 15:15
293 17564 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 15:20
294 17155 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 15:30
295 17131 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 15:35
296 15803 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 15:40
297 14626 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 15:45
298 15062 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 15:50
299 14917 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 15:56
300 14983 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 16:00
301 14710 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 16:05
302 13902 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 16:10
303 14067 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 16:15
304 - جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 07:10
305 14578 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 16:25
306 14659 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 16:30
307 13711 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 16:45
308 13526 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 16:50
309 13552 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 16:55
310 13252 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 17:00
311 14401 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 17:05
312 14995 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 17:10
313 15859 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 17:15
314 16332 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 17:20
315 15617 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 17:25
316 15114 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 17:30
317 15475 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 17:35
318 14831 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 17:40
319 14754 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 17:45
320 14465 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 17:50
321 14465 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 17:55
322 15003 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 18:00
323 14662 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 18:05
324 15185 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 18:10
325 15504 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 18:15
326 15583 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 18:20
327 15914 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 18:25
328 15640 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 18:31
329 14640 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 18:35
330 14210 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 18:40
331 14201 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 18:45
332 15033 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 18:50
333 15642 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 18:55
334 15369 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 19:00
335 14793 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 19:05
336 14578 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 19:10
337 15192 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 19:15
338 16513 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 19:20
339 16463 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 19:25
340 16808 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 19:30
341 17302 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 19:35
342 16626 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 19:40
343 16320 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 19:45
344 15541 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 19:50
345 14970 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 19:55
346 15447 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 20:00
347 15445 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 20:05
348 15216 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 20:10
349 15282 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 20:15
350 14124 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 20:20
351 14374 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 19:25
352 - پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 06:10
353 14738 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 19:40
354 14586 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 19:45
355 14479 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 19:50
356 14286 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 19:55
357 14475 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 20:00
358 13719 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 20:05
359 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 06:10
360 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 06:10
361 16496 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 14:35
362 16260 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 14:40
363 16321 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 14:45
364 16988 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 14:50
365 17010 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 14:55
366 17364 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 15:00
367 16748 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 15:05
368 17330 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 15:15
369 17857 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 15:20
370 17857 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 15:25
371 16433 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 15:30
372 17071 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 15:35
373 17107 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 15:40
374 17585 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 15:45
375 18760 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 15:50
376 18906 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 15:55
377 19225 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 16:00
378 18756 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 16:05
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.