تالار مجازی بورس ایران (irvex.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 10987

زمان ثبت در الکسیران : یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 12:11

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت تالار مجازی بورس ایران

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت تالار مجازی بورس ایران در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1344 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 10:50
2 1335 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 10:55
3 1319 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 11:45
4 1292 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 12:11
5 1224 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 12:15
6 1186 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 12:25
7 1162 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 12:41
8 1161 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 12:45
9 1128 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 12:50
10 1120 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 12:55
11 1112 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 13:01
12 1115 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 13:05
13 1091 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 13:10
14 1064 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 13:25
15 1039 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 13:30
16 1033 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 13:35
17 1030 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 13:40
18 1020 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 13:45
19 1013 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 13:50
20 1014 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 13:55
21 1016 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 14:00
22 1016 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 14:05
23 1020 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 14:10
24 1027 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 14:15
25 1027 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 14:20
26 1059 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 14:25
27 1082 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 14:30
28 1097 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 14:35
29 1112 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 14:40
30 1125 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 14:45
31 1162 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 14:50
32 1182 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 14:55
33 1203 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 15:00
34 1217 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 15:05
35 1232 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 15:10
36 1299 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 15:15
37 1333 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 15:20
38 1353 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 15:25
39 1398 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 15:30
40 1429 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 15:35
41 1467 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 15:40
42 1506 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 15:45
43 1536 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 15:50
44 1595 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 15:55
45 1729 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 19:25
46 1772 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 19:30
47 1780 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 19:35
48 1777 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 19:45
49 1814 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 19:50
50 1851 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 20:00
51 1931 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 20:05
52 1984 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 20:10
53 1992 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 20:15
54 2054 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 20:20
55 2066 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 20:25
56 2106 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 20:30
57 2093 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 20:35
58 2090 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 20:40
59 2056 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 20:45
60 2066 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 20:50
61 2029 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 21:00
62 2002 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 21:05
63 1969 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 21:10
64 1969 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 21:15
65 1901 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 21:20
66 1880 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 21:25
67 1889 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 21:30
68 1835 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 21:35
69 1817 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 21:40
70 1800 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 21:45
71 1784 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 22:20
72 1794 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 22:25
73 1777 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 22:30
74 1808 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 22:35
75 1779 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 22:40
76 1723 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 22:50
77 1741 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 23:05
78 1733 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 23:10
79 1715 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 23:15
80 1730 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 23:25
81 1693 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 23:30
82 1672 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 23:40
83 1667 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 23:45
84 1627 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 23:50
85 1613 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 23:55
86 1574 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 00:00
87 1592 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 00:05
88 1566 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 00:10
89 1544 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 00:15
90 1522 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 00:20
91 1525 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 00:25
92 1545 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 00:30
93 1542 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 00:35
94 1567 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 00:40
95 1537 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 00:45
96 1583 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 00:50
97 1583 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 00:55
98 1587 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 01:00
99 1593 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 01:05
100 1600 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 01:10
101 1605 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 01:15
102 1579 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 01:20
103 1550 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 01:25
104 1564 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 01:30
105 1555 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 01:35
106 1569 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 01:40
107 1624 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 02:05
108 1601 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 02:30
109 1613 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 02:35
110 1625 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 02:40
111 1622 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 02:45
112 1626 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 02:50
113 1625 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 02:55
114 1642 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 03:00
115 1674 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 03:05
116 1709 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 03:10
117 1753 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 03:15
118 1748 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 03:30
119 1769 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 03:35
120 1815 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 03:40
121 1839 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 03:45
122 1868 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 03:55
123 1904 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 04:00
124 1951 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 04:05
125 1902 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 04:10
126 1953 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 04:15
127 1976 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 04:20
128 2012 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 04:25
129 2075 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 04:30
130 2108 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 04:35
131 2163 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 04:40
132 2220 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 04:45
133 2255 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 04:50
134 2308 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 04:55
135 2307 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 05:00
136 2346 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 05:05
137 2354 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 05:10
138 2356 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 05:15
139 2429 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 05:20
140 2449 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 05:25
141 2502 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 05:30
142 2534 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 05:35
143 2603 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 05:40
144 2721 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 05:45
145 2782 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 04:50
146 2782 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 04:55
147 2851 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 05:00
148 2892 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 05:05
149 2892 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 05:10
150 2961 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 05:15
151 2971 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 05:20
152 3065 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 05:25
153 3145 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 05:30
154 3175 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 05:35
155 3203 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 05:40
156 3203 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 05:45
157 3616 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 05:50
158 3722 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 05:55
159 3750 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 06:00
160 3616 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 06:05
161 3722 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 06:10
162 3931 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 06:15
163 4035 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 06:20
164 4321 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 06:25
165 4311 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 06:30
166 4309 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 06:35
167 4431 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 06:40
168 4560 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 06:45
169 4651 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 06:50
170 4840 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 06:55
171 4863 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 07:00
172 4837 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 07:05
173 4822 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 07:10
174 4884 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 07:15
175 5059 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 07:20
176 5096 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 07:25
177 5117 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 07:30
178 5262 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 07:35
179 5441 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 07:40
180 5551 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 07:45
181 5711 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 07:50
182 5856 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 07:55
183 5798 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 08:00
184 5813 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 08:05
185 5646 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 08:10
186 5590 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 08:15
187 5391 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 08:45
188 5207 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 08:50
189 5156 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 08:55
190 5243 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 09:00
191 5314 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 09:05
192 5433 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 09:10
193 5479 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 09:15
194 5564 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 09:20
195 5402 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 09:25
196 5504 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 09:30
197 5534 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 09:35
198 5661 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 09:40
199 5713 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 09:45
200 - شنبه 24 آبان 1399 ساعت 09:50
201 5913 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 09:50
202 5840 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 09:55
203 5826 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 10:00
204 6058 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 10:05
205 6043 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 10:10
206 5944 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 10:15
207 5874 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 10:20
208 6027 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 10:25
209 5856 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 10:30
210 5712 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 10:35
211 5756 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 10:40
212 5694 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 10:45
213 5642 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 10:50
214 5671 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 10:55
215 5787 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 11:00
216 5806 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 11:05
217 5927 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 11:10
218 6220 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 11:15
219 6515 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 11:20
220 6501 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 11:25
221 6378 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 11:30
222 6294 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 11:35
223 6153 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 11:40
224 5993 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 12:05
225 5966 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 12:10
226 6108 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 12:15
227 5968 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 12:20
228 5976 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 12:25
229 5829 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 12:30
230 5741 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 12:35
231 5663 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 12:40
232 5574 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 12:45
233 5622 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 12:50
234 5571 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 12:55
235 5571 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 13:00
236 5631 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 13:05
237 5572 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 13:10
238 5489 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 13:15
239 5570 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 13:20
240 5576 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 13:25
241 5580 جمعه 05 دی 1399 ساعت 13:30
242 5732 شنبه 06 دی 1399 ساعت 13:35
243 5790 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 13:40
244 5671 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 13:45
245 5553 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 13:50
246 5507 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 13:55
247 5494 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 14:00
248 5531 جمعه 12 دی 1399 ساعت 14:05
249 5619 شنبه 13 دی 1399 ساعت 14:10
250 5736 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 14:15
251 5826 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 14:20
252 5947 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 14:25
253 6080 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 14:30
254 6126 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 14:35
255 6360 جمعه 19 دی 1399 ساعت 14:40
256 6842 شنبه 20 دی 1399 ساعت 14:45
257 6842 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 14:50
258 7035 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 14:55
259 6935 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 15:20
260 6776 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 15:30
261 6746 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 15:35
262 7081 جمعه 26 دی 1399 ساعت 15:40
263 6813 شنبه 27 دی 1399 ساعت 15:45
264 6671 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 15:50
265 6598 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 15:55
266 6344 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 16:00
267 6440 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 16:10
268 6634 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 16:15
269 6552 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 16:20
270 6499 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 16:25
271 6366 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 16:30
272 6344 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 16:35
273 6278 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 16:40
274 6416 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 16:45
275 6480 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 16:50
276 6672 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 16:55
277 6502 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 17:00
278 6332 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 17:05
279 6332 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 17:10
280 6087 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 17:15
281 6220 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 17:20
282 6246 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 17:25
283 6342 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 17:30
284 6543 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 17:35
285 6685 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 17:40
286 6596 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 17:45
287 6584 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 17:50
288 6455 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 19:00
289 6728 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 23:50
290 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 09:50
291 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 09:50
292 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 09:50
293 7007 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 06:20
294 7462 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 07:05
295 7796 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 07:10
296 8339 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 07:35
297 8694 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 07:45
298 8149 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 08:00
299 7840 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 08:15
300 8090 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 08:35
301 8383 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 08:40
302 8766 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 08:45
303 8926 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 08:50
304 9413 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 08:55
305 8980 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 09:05
306 8992 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 09:10
307 9853 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 09:15
308 9207 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 09:21
309 9244 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 09:25
310 - پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 09:50
311 9216 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 09:35
312 9197 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 09:40
313 8884 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 09:45
314 - دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 09:50
315 9090 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 09:50
316 8894 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 09:55
317 9029 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 10:00
318 9078 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 10:05
319 9329 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 10:10
320 9334 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 10:15
321 10217 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 10:20
322 10644 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 10:25
323 11087 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 10:30
324 - پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 09:50
325 11682 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 10:40
326 11685 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 10:45
327 12820 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 10:50
328 13483 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 11:55
329 13940 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 12:00
330 14856 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 12:05
331 14218 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 12:10
332 13193 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 12:15
333 13197 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 12:20
334 14063 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 12:25
335 14433 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 12:30
336 15516 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 12:35
337 16009 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 12:40
338 16144 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 12:45
339 16666 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 12:50
340 18573 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 12:55
341 17971 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 13:00
342 18083 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 13:10
343 16900 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 13:15
344 16521 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 13:20
345 16552 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 13:25
346 16202 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 13:30
347 16109 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 13:35
348 16769 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 13:40
349 17172 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 13:45
350 16252 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 13:50
351 16368 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 13:55
352 14308 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 14:00
353 14013 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 14:05
354 13520 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 14:10
355 13519 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 14:15
356 12425 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 14:20
357 12113 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 14:25
358 11650 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 14:30
359 11487 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 14:35
360 10966 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 14:40
361 10077 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 14:45
362 10342 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 14:50
363 10593 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 14:55
364 10593 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 15:00
365 10461 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 15:05
366 10883 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 15:10
367 10245 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 15:15
368 10245 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 15:20
369 10252 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 15:25
370 10428 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 15:30
371 10502 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 15:35
372 10987 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 15:40
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.