تالار مجازی بورس ایران (irvex.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2603

زمان ثبت در الکسیران : یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 12:11

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت تالار مجازی بورس ایران

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت تالار مجازی بورس ایران در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1711 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 19:05
2 1709 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 19:10
3 1697 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 19:20
4 1676 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 19:25
5 1662 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 19:30
6 1636 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 19:35
7 1636 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 19:40
8 1683 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 19:45
9 1694 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 19:50
10 1675 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 18:55
11 1678 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 19:00
12 1686 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 19:05
13 1691 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 19:10
14 1695 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 19:15
15 1716 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 19:20
16 1741 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 19:25
17 1762 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 19:30
18 1729 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 19:35
19 1745 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 19:40
20 1755 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 19:45
21 1755 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 19:50
22 1740 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 19:55
23 1740 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 20:05
24 1696 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 20:10
25 1693 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 20:15
26 1696 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 20:20
27 1734 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 20:25
28 1708 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 20:30
29 1725 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 20:35
30 1770 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 20:40
31 1778 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 20:45
32 1787 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 20:50
33 1829 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 20:55
34 1861 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 21:00
35 1907 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 21:05
36 1940 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 21:10
37 1982 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 21:15
38 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 18:05
39 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 18:05
40 2057 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 01:55
41 2114 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 02:00
42 2101 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 02:10
43 2121 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 02:20
44 2127 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 02:25
45 2099 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 02:30
46 2126 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 02:35
47 2123 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 02:40
48 2150 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 02:45
49 2159 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 02:55
50 2159 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 03:00
51 2174 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 03:05
52 2219 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 03:10
53 2199 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 03:15
54 2337 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 03:20
55 2382 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 03:25
56 2475 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 03:35
57 2506 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 03:40
58 2510 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 03:45
59 2580 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 03:50
60 2598 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 04:00
61 2638 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 04:05
62 2664 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 04:10
63 2681 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 04:15
64 2657 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 04:20
65 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 18:05
66 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 18:05
67 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 18:05
68 2788 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 22:20
69 2788 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 22:30
70 2789 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 22:35
71 2868 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 22:40
72 2848 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 22:50
73 2915 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 22:55
74 2936 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 23:00
75 2925 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 23:05
76 2940 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 23:10
77 2901 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 23:15
78 2963 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 23:20
79 2993 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 23:25
80 3058 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 23:30
81 3024 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 23:35
82 3085 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 23:40
83 3050 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 23:45
84 2989 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 23:55
85 2968 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 00:00
86 2828 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 00:05
87 2801 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 00:10
88 2839 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 00:15
89 2843 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 00:20
90 2758 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 00:25
91 2721 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 00:30
92 2688 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 00:35
93 2688 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 00:40
94 2587 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 00:45
95 2542 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 00:50
96 2495 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 00:55
97 2443 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 01:00
98 2437 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 01:05
99 2558 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 01:10
100 2423 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 01:15
101 2358 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 01:20
102 2372 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 01:25
103 2326 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 01:40
104 2284 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 01:45
105 2288 جمعه 06 دی 1398 ساعت 02:25
106 2284 شنبه 07 دی 1398 ساعت 02:30
107 2311 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 02:35
108 2256 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 02:40
109 2160 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 02:45
110 2091 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 03:05
111 2085 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 03:10
112 2091 جمعه 13 دی 1398 ساعت 03:15
113 2100 شنبه 14 دی 1398 ساعت 03:20
114 2115 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 03:25
115 2097 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 03:30
116 2095 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 03:35
117 2089 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 03:40
118 2092 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 03:45
119 2114 جمعه 20 دی 1398 ساعت 03:50
120 2099 شنبه 21 دی 1398 ساعت 03:55
121 2087 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 04:00
122 2106 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 04:05
123 2118 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 04:10
124 2150 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 04:15
125 2152 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 04:35
126 2149 جمعه 27 دی 1398 ساعت 04:45
127 2123 شنبه 28 دی 1398 ساعت 04:50
128 2108 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 05:00
129 2089 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 05:05
130 2057 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 05:15
131 2092 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 05:20
132 2110 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 05:25
133 2098 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 05:30
134 2093 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 05:35
135 2084 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 05:40
136 2073 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 05:45
137 2053 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 05:50
138 2022 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 05:55
139 2022 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 06:00
140 2038 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 06:05
141 2063 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 06:10
142 2033 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 06:15
143 2034 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 06:20
144 2029 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 06:25
145 1997 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 06:30
146 1997 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 06:35
147 1994 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 06:40
148 2004 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 06:45
149 1946 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 06:50
150 1921 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 07:30
151 1925 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 07:35
152 1930 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 07:40
153 1929 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 07:45
154 1920 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 07:55
155 1922 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 08:00
156 1925 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 08:05
157 1922 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 08:10
158 1935 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 08:15
159 1965 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 08:20
160 1965 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 08:25
161 1980 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 08:30
162 1927 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 08:35
163 1896 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 08:40
164 1883 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 08:45
165 1902 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 08:50
166 1929 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 08:55
167 1945 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 09:00
168 1943 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 09:10
169 1932 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 09:15
170 1895 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 09:20
171 1942 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 09:25
172 1914 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 09:30
173 1866 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 09:35
174 1819 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 09:40
175 1788 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 09:45
176 1788 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 09:50
177 1752 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 09:55
178 1772 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 10:00
179 1796 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 10:05
180 1789 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 10:15
181 1804 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 10:20
182 1804 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 10:25
183 - جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 18:05
184 1781 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 02:40
185 1788 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 02:45
186 1784 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 02:50
187 1771 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 03:00
188 1767 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 03:05
189 1786 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 03:10
190 1805 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 04:15
191 1816 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 04:35
192 1803 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 04:50
193 1780 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 05:10
194 1790 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 05:15
195 1746 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 05:20
196 1698 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 05:25
197 1713 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 05:40
198 1714 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 05:45
199 1713 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 05:50
200 1720 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 05:55
201 1702 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 06:00
202 1725 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 06:05
203 1752 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 06:10
204 1775 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 06:15
205 1791 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 06:20
206 1781 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 06:25
207 1795 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 06:30
208 1794 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 06:35
209 1804 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 08:50
210 1774 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 09:00
211 1744 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 09:05
212 1745 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 09:10
213 1743 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 09:20
214 1722 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 09:25
215 1724 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 09:30
216 1714 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 09:40
217 1693 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 09:45
218 1682 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 09:55
219 1633 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 10:00
220 1577 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 10:05
221 1540 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 10:10
222 1506 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 10:15
223 1501 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 10:20
224 1469 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 10:25
225 1433 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 10:30
226 1416 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 10:35
227 1415 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 10:40
228 1388 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 10:45
229 1344 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 10:50
230 1335 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 10:55
231 1319 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 11:45
232 1292 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 12:11
233 1224 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 12:15
234 1186 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 12:25
235 1162 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 12:41
236 1161 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 12:45
237 1128 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 12:50
238 1120 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 12:55
239 1112 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 13:01
240 1115 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 13:05
241 1091 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 13:10
242 1064 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 13:25
243 1039 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 13:30
244 1033 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 13:35
245 1030 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 13:40
246 1020 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 13:45
247 1013 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 13:50
248 1014 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 13:55
249 1016 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 14:00
250 1016 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 14:05
251 1020 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 14:10
252 1027 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 14:15
253 1027 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 14:20
254 1059 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 14:25
255 1082 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 14:30
256 1097 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 14:35
257 1112 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 14:40
258 1125 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 14:45
259 1162 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 14:50
260 1182 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 14:55
261 1203 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 15:00
262 1217 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 15:05
263 1232 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 15:10
264 1299 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 15:15
265 1333 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 15:20
266 1353 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 15:25
267 1398 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 15:30
268 1429 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 15:35
269 1467 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 15:40
270 1506 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 15:45
271 1536 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 15:50
272 1595 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 15:55
273 - پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 19:05
274 1729 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 19:25
275 1772 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 19:30
276 1780 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 19:35
277 1777 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 19:45
278 1814 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 19:50
279 1851 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 20:00
280 1931 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 20:05
281 1984 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 20:10
282 1992 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 20:15
283 2054 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 20:20
284 2066 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 20:25
285 2106 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 20:30
286 2093 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 20:35
287 2090 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 20:40
288 2056 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 20:45
289 2066 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 20:50
290 2029 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 21:00
291 2002 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 21:05
292 1969 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 21:10
293 1969 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 21:15
294 1901 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 21:20
295 1880 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 21:25
296 1889 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 21:30
297 1835 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 21:35
298 1817 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 21:40
299 1800 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 21:45
300 1784 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 22:20
301 1794 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 22:25
302 1777 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 22:30
303 1808 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 22:35
304 1779 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 22:40
305 1723 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 22:50
306 1741 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 23:05
307 1733 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 23:10
308 1715 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 23:15
309 1730 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 23:25
310 1693 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 23:30
311 1672 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 23:40
312 1667 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 23:45
313 1627 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 23:50
314 1613 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 23:55
315 1574 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 00:00
316 1592 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 00:05
317 1566 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 00:10
318 1544 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 00:15
319 1522 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 00:20
320 1525 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 00:25
321 1545 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 00:30
322 1542 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 00:35
323 1567 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 00:40
324 1537 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 00:45
325 1583 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 00:50
326 1583 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 00:55
327 1587 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 01:00
328 1593 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 01:05
329 1600 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 01:10
330 1605 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 01:15
331 1579 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 01:20
332 1550 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 01:25
333 1564 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 01:30
334 1555 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 01:35
335 1569 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 01:40
336 1624 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 02:05
337 1601 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 02:30
338 1613 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 02:35
339 1625 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 02:40
340 1622 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 02:45
341 1626 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 02:50
342 1625 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 02:55
343 1642 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 03:00
344 1674 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 03:05
345 1709 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 03:10
346 1753 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 03:15
347 1748 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 03:30
348 1769 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 03:35
349 1815 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 03:40
350 1839 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 03:45
351 1868 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 03:55
352 1904 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 04:00
353 1951 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 04:05
354 1902 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 04:10
355 1953 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 04:15
356 1976 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 04:20
357 2012 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 04:25
358 2075 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 04:30
359 2108 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 04:35
360 2163 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 04:40
361 2220 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 04:45
362 2255 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 04:50
363 2308 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 04:55
364 2307 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 05:00
365 2346 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 05:05
366 2354 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 05:10
367 2356 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 05:15
368 2429 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 05:20
369 2449 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 05:25
370 2502 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 05:30
371 2534 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 05:35
372 2603 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 05:40
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.