تالار مجازی بورس ایران (irvex.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1203

زمان ثبت در الکسیران : یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 12:11

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت تالار مجازی بورس ایران

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت تالار مجازی بورس ایران در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1712 دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 06:15
2 1746 سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 06:20
3 1756 چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 06:25
4 1745 پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 06:30
5 1755 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 06:35
6 1729 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 06:40
7 1758 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 06:45
8 1809 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 06:50
9 1828 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 06:55
10 1802 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 07:00
11 1785 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 07:05
12 1771 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 07:10
13 1771 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 07:15
14 1766 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 07:20
15 1757 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 07:25
16 1774 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 07:30
17 1799 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 07:35
18 1843 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 07:40
19 1887 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 07:45
20 1924 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 07:50
21 1915 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 07:55
22 1915 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 08:00
23 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 06:15
24 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 06:15
25 - پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 06:15
26 1873 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 07:10
27 1873 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 07:35
28 1898 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 07:40
29 1896 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 07:45
30 1905 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 07:55
31 1933 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 08:25
32 1967 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 08:30
33 1948 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 08:35
34 1939 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 08:40
35 1956 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 08:45
36 1983 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 08:50
37 1999 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 08:55
38 1979 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 09:00
39 1981 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 09:05
40 1975 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 09:10
41 2020 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 09:15
42 2065 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 09:20
43 2038 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 09:25
44 2061 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 09:30
45 2115 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 09:35
46 2037 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 09:40
47 2049 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 09:50
48 2065 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 09:55
49 2062 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 10:00
50 1990 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 10:05
51 2029 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 10:15
52 2060 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 10:25
53 2064 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 10:30
54 2083 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 10:40
55 2089 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 10:50
56 2089 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 10:55
57 2062 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 11:05
58 2087 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 11:10
59 - چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 06:15
60 2076 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 11:20
61 2048 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 11:25
62 2044 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 11:30
63 2089 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 11:35
64 - دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 06:15
65 2079 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 11:45
66 2051 چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 11:50
67 2075 پنجشنبه 03 مرداد 1398 ساعت 11:55
68 2082 جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 12:00
69 2090 شنبه 05 مرداد 1398 ساعت 12:05
70 2131 یکشنبه 06 مرداد 1398 ساعت 12:15
71 2142 دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 12:20
72 2103 سه‌شنبه 08 مرداد 1398 ساعت 12:25
73 2145 چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 12:30
74 2118 پنجشنبه 10 مرداد 1398 ساعت 13:15
75 2135 جمعه 11 مرداد 1398 ساعت 13:20
76 2130 شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 13:25
77 2155 یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 13:35
78 2210 دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 13:45
79 2205 سه‌شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 13:55
80 2241 چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 14:00
81 2303 پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 14:05
82 2247 جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 14:10
83 2251 شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 14:20
84 2220 یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 14:25
85 2210 دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 14:30
86 2235 سه‌شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 14:35
87 2270 چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 14:40
88 2262 پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 14:45
89 2232 جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 14:55
90 2226 شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 15:00
91 2206 یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 15:05
92 - دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 06:15
93 2137 سه‌شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 15:20
94 2057 چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 16:40
95 2048 پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 16:50
96 2048 جمعه 01 شهریور 1398 ساعت 16:55
97 2022 شنبه 02 شهریور 1398 ساعت 17:00
98 2011 یکشنبه 03 شهریور 1398 ساعت 17:05
99 1981 دوشنبه 04 شهریور 1398 ساعت 17:10
100 1929 سه‌شنبه 05 شهریور 1398 ساعت 17:15
101 1875 چهارشنبه 06 شهریور 1398 ساعت 17:20
102 1886 پنجشنبه 07 شهریور 1398 ساعت 17:45
103 1888 جمعه 08 شهریور 1398 ساعت 17:50
104 1887 شنبه 09 شهریور 1398 ساعت 17:55
105 1887 یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 18:05
106 1855 دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 18:10
107 1872 سه‌شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 18:15
108 1838 چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 18:20
109 1816 پنجشنبه 14 شهریور 1398 ساعت 18:25
110 1811 جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 18:30
111 1799 شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 18:35
112 1801 یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 18:40
113 1751 دوشنبه 18 شهریور 1398 ساعت 18:45
114 1773 سه‌شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 18:50
115 1755 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 18:55
116 1716 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 19:00
117 1711 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 19:05
118 1709 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 19:10
119 1697 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 19:20
120 1676 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 19:25
121 1662 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 19:30
122 1636 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 19:35
123 1636 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 19:40
124 1683 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 19:45
125 1694 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 19:50
126 1675 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 18:55
127 1678 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 19:00
128 1686 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 19:05
129 1691 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 19:10
130 1695 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 19:15
131 1716 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 19:20
132 1741 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 19:25
133 1762 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 19:30
134 1729 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 19:35
135 1745 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 19:40
136 1755 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 19:45
137 1755 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 19:50
138 1740 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 19:55
139 1740 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 20:05
140 1696 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 20:10
141 1693 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 20:15
142 1696 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 20:20
143 1734 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 20:25
144 1708 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 20:30
145 1725 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 20:35
146 1770 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 20:40
147 1778 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 20:45
148 1787 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 20:50
149 1829 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 20:55
150 1861 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 21:00
151 1907 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 21:05
152 1940 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 21:10
153 1982 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 21:15
154 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 05:15
155 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 05:15
156 2057 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 01:55
157 2114 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 02:00
158 2101 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 02:10
159 2121 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 02:20
160 2127 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 02:25
161 2099 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 02:30
162 2126 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 02:35
163 2123 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 02:40
164 2150 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 02:45
165 2159 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 02:55
166 2159 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 03:00
167 2174 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 03:05
168 2219 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 03:10
169 2199 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 03:15
170 2337 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 03:20
171 2382 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 03:25
172 2475 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 03:35
173 2506 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 03:40
174 2510 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 03:45
175 2580 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 03:50
176 2598 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 04:00
177 2638 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 04:05
178 2664 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 04:10
179 2681 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 04:15
180 2657 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 04:20
181 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 05:15
182 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 05:15
183 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 05:15
184 2788 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 22:20
185 2788 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 22:30
186 2789 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 22:35
187 2868 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 22:40
188 2848 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 22:50
189 2915 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 22:55
190 2936 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 23:00
191 2925 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 23:05
192 2940 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 23:10
193 2901 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 23:15
194 2963 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 23:20
195 2993 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 23:25
196 3058 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 23:30
197 3024 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 23:35
198 3085 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 23:40
199 3050 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 23:45
200 2989 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 23:55
201 2968 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 00:00
202 2828 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 00:05
203 2801 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 00:10
204 2839 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 00:15
205 2843 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 00:20
206 2758 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 00:25
207 2721 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 00:30
208 2688 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 00:35
209 2688 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 00:40
210 2587 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 00:45
211 2542 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 00:50
212 2495 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 00:55
213 2443 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 01:00
214 2437 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 01:05
215 2558 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 01:10
216 2423 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 01:15
217 2358 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 01:20
218 2372 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 01:25
219 2326 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 01:40
220 2284 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 01:45
221 2288 جمعه 06 دی 1398 ساعت 02:25
222 2284 شنبه 07 دی 1398 ساعت 02:30
223 2311 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 02:35
224 2256 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 02:40
225 2160 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 02:45
226 2091 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 03:05
227 2085 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 03:10
228 2091 جمعه 13 دی 1398 ساعت 03:15
229 2100 شنبه 14 دی 1398 ساعت 03:20
230 2115 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 03:25
231 2097 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 03:30
232 2095 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 03:35
233 2089 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 03:40
234 2092 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 03:45
235 2114 جمعه 20 دی 1398 ساعت 03:50
236 2099 شنبه 21 دی 1398 ساعت 03:55
237 2087 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 04:00
238 2106 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 04:05
239 2118 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 04:10
240 2150 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 04:15
241 2152 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 04:35
242 2149 جمعه 27 دی 1398 ساعت 04:45
243 2123 شنبه 28 دی 1398 ساعت 04:50
244 2108 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 05:00
245 2089 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 05:05
246 2057 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 05:15
247 - سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 05:15
248 2092 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 05:20
249 2110 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 05:25
250 2098 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 05:30
251 2093 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 05:35
252 2084 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 05:40
253 2073 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 05:45
254 2053 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 05:50
255 2022 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 05:55
256 2022 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 06:00
257 2038 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 06:05
258 2063 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 06:10
259 2033 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 06:15
260 2034 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 06:20
261 2029 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 06:25
262 1997 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 06:30
263 1997 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 06:35
264 1994 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 06:40
265 2004 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 06:45
266 1946 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 06:50
267 1921 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 07:30
268 1925 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 07:35
269 1930 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 07:40
270 1929 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 07:45
271 1920 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 07:55
272 1922 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 08:00
273 1925 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 08:05
274 1922 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 08:10
275 1935 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 08:15
276 1965 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 08:20
277 1965 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 08:25
278 1980 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 08:30
279 1927 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 08:35
280 1896 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 08:40
281 1883 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 08:45
282 1902 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 08:50
283 1929 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 08:55
284 1945 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 09:00
285 1943 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 09:10
286 1932 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 09:15
287 1895 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 09:20
288 1942 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 09:25
289 1914 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 09:30
290 1866 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 09:35
291 1819 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 09:40
292 1788 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 09:45
293 1788 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 09:50
294 1752 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 09:55
295 1772 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 10:00
296 1796 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 10:05
297 1789 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 10:15
298 1804 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 10:20
299 1804 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 10:25
300 1781 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 02:40
301 1788 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 02:45
302 1784 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 02:50
303 1771 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 03:00
304 1767 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 03:05
305 1786 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 03:10
306 1805 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 04:15
307 1816 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 04:35
308 1803 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 04:50
309 1780 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 05:10
310 1790 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 05:15
311 1746 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 05:20
312 1698 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 05:25
313 1713 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 05:40
314 1714 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 05:45
315 1713 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 05:50
316 1720 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 05:55
317 1702 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 06:00
318 1725 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 06:05
319 1752 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 06:10
320 1775 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 06:15
321 - شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 06:15
322 1791 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 06:20
323 1781 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 06:25
324 1795 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 06:30
325 1794 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 06:35
326 1804 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 08:50
327 1774 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 09:00
328 1744 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 09:05
329 1745 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 09:10
330 1743 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 09:20
331 1722 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 09:25
332 1724 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 09:30
333 1714 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 09:40
334 1693 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 09:45
335 1682 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 09:55
336 1633 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 10:00
337 1577 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 10:05
338 1540 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 10:10
339 1506 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 10:15
340 1501 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 10:20
341 1469 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 10:25
342 1433 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 10:30
343 1416 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 10:35
344 1415 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 10:40
345 1388 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 10:45
346 1344 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 10:50
347 1335 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 10:55
348 1319 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 11:45
349 1292 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 12:11
350 1224 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 12:15
351 1186 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 12:25
352 1162 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 12:41
353 1161 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 12:45
354 1128 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 12:50
355 1120 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 12:55
356 1112 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 13:01
357 1115 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 13:05
358 1091 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 13:10
359 1064 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 13:25
360 1039 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 13:30
361 1033 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 13:35
362 1030 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 13:40
363 1020 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 13:45
364 1013 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 13:50
365 1014 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 13:55
366 1016 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 14:00
367 1016 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 14:05
368 1020 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 14:10
369 1027 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 14:15
370 1027 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 14:20
371 1059 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 14:25
372 1082 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 14:30
373 1097 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 14:35
374 1112 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 14:40
375 1125 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 14:45
376 1162 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 14:50
377 1182 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 14:55
378 1203 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 15:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.