تالار بورس (talarebourse.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 3100

عنوان فارسی : تالار بورس
زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 16:57
خلاصه معرفی talarebourse.com درج شده در الکسا
Talare Bourse | تالار بورس گفتگو و تبادل نظر درباره بازار سرمایه، بورس کالا، بازار معاملات آتی سکه طلا، ارز و...

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت تالار بورس

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت تالار بورس در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1265 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 08:05
2 1343 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 08:10
3 1385 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 08:15
4 1427 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 08:20
5 1512 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 08:25
6 1545 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 08:30
7 1557 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 08:35
8 1600 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 08:40
9 1656 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 08:45
10 1657 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 08:50
11 1701 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 08:55
12 1719 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 09:00
13 1752 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 09:05
14 1709 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 09:10
15 1716 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 09:15
16 1721 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 09:20
17 1750 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 09:25
18 1771 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 09:30
19 1777 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 09:35
20 1793 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 09:40
21 1815 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 09:45
22 1858 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 09:50
23 1874 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 09:55
24 1886 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 10:00
25 1905 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 10:05
26 1923 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 10:10
27 1881 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 10:15
28 1854 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 10:30
29 1874 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 10:35
30 1905 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 10:40
31 1929 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 10:45
32 1962 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 10:50
33 1974 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 10:55
34 1979 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 11:00
35 2024 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 11:05
36 2048 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 11:10
37 2028 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 11:15
38 2038 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 11:20
39 2069 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 11:25
40 2056 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 11:30
41 2108 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 11:35
42 2139 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 11:40
43 2199 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 11:45
44 2247 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 11:50
45 2316 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 11:55
46 2334 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 12:00
47 2373 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 12:05
48 2402 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 12:10
49 2398 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 12:15
50 2411 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 12:20
51 2345 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 12:35
52 2358 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 12:40
53 2313 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 12:45
54 2250 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 12:50
55 2240 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 12:55
56 2195 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 13:00
57 2277 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 13:05
58 2195 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 13:10
59 2121 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 13:15
60 2026 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 13:20
61 1989 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 13:25
62 1963 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 13:30
63 1905 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 13:35
64 1889 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 13:40
65 1836 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 13:45
66 1798 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 13:50
67 1793 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 13:55
68 1766 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 14:00
69 1732 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 14:05
70 1719 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 14:10
71 1719 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 14:15
72 1652 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 14:20
73 1641 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 14:25
74 1622 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 14:30
75 1632 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 14:35
76 1586 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 14:40
77 1563 جمعه 05 دی 1399 ساعت 14:45
78 1579 شنبه 06 دی 1399 ساعت 14:50
79 1569 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 14:55
80 1602 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 15:00
81 1602 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 15:05
82 1575 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 15:10
83 1588 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 15:15
84 - جمعه 12 دی 1399 ساعت 08:05
85 1597 شنبه 13 دی 1399 ساعت 15:25
86 1610 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 15:30
87 1610 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 15:35
88 1650 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 15:40
89 1636 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 15:45
90 1638 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 15:50
91 1671 جمعه 19 دی 1399 ساعت 16:10
92 1650 شنبه 20 دی 1399 ساعت 16:20
93 1677 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 16:25
94 1706 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 16:30
95 1759 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 16:35
96 1772 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 16:40
97 1778 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 16:45
98 1798 جمعه 26 دی 1399 ساعت 16:50
99 1805 شنبه 27 دی 1399 ساعت 16:55
100 1817 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 17:00
101 1858 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 17:05
102 1917 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 17:10
103 1916 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 17:15
104 1916 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 17:20
105 1892 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 17:25
106 1881 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 17:30
107 1853 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 17:35
108 1840 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 17:40
109 1840 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 17:45
110 1823 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 17:50
111 1822 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 17:55
112 1873 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 18:00
113 1863 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 18:05
114 1894 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 18:10
115 1894 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 18:15
116 1871 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 18:20
117 1857 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 18:35
118 1864 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 18:40
119 1849 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 18:45
120 1904 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 18:50
121 1912 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 19:15
122 1896 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 19:20
123 1906 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 21:00
124 1898 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 21:45
125 1838 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 02:45
126 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 08:05
127 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 08:05
128 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 08:05
129 1706 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 06:55
130 1680 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 07:45
131 1682 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 07:50
132 - پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 08:05
133 1633 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 08:10
134 1625 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 08:25
135 1586 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 08:35
136 1569 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 08:55
137 1574 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 09:10
138 1592 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 09:15
139 1606 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 09:20
140 1590 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 09:25
141 1595 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 09:30
142 1604 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 09:40
143 1583 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 09:45
144 1501 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 09:50
145 1521 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 09:55
146 1511 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 10:00
147 1501 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 10:05
148 1535 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 10:10
149 1519 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 10:15
150 1537 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 10:20
151 1529 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 10:25
152 1522 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 10:30
153 1514 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 10:40
154 1542 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 10:45
155 1532 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 10:50
156 1547 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 10:55
157 1532 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 11:00
158 1516 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 11:05
159 1535 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 11:10
160 1529 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 11:15
161 1552 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 11:20
162 1532 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 11:25
163 1559 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 11:30
164 1583 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 12:35
165 1583 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 12:40
166 1578 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 12:45
167 1569 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 12:50
168 1564 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 12:55
169 1523 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 13:00
170 1517 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 13:05
171 1510 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 13:10
172 1522 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 13:15
173 1535 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 13:20
174 1523 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 13:25
175 1513 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 13:30
176 1498 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 13:35
177 1498 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 13:40
178 1484 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 13:45
179 1466 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 13:50
180 1491 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 13:55
181 1488 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 14:00
182 1514 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 14:05
183 1509 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 14:10
184 1522 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 14:15
185 1526 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 14:20
186 1531 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 14:26
187 1542 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 14:30
188 1532 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 14:35
189 1558 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 14:40
190 1520 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 14:45
191 1531 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 14:50
192 1521 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 14:55
193 1521 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 15:00
194 1496 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 15:05
195 1500 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 15:10
196 1508 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 15:15
197 1532 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 15:21
198 1581 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 15:25
199 1610 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 15:30
200 1624 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 15:35
201 1626 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 15:40
202 1601 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 15:45
203 1561 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 15:50
204 1561 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 15:55
205 1584 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 16:00
206 1601 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 16:05
207 1601 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 16:10
208 1566 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 16:15
209 1553 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 16:20
210 1540 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 16:25
211 1534 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 16:30
212 1535 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 16:35
213 1573 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 16:40
214 1563 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 16:45
215 1585 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 16:50
216 1563 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 16:55
217 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 09:05
218 1567 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 06:30
219 1608 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 06:35
220 1589 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 06:40
221 1588 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 07:10
222 1536 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 07:15
223 1544 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 07:20
224 1553 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 07:25
225 1539 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 07:30
226 1543 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 07:40
227 1531 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 07:45
228 1499 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 07:50
229 1503 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 07:55
230 1506 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 08:15
231 1528 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 08:20
232 1565 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 08:25
233 1610 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 08:30
234 1637 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 08:35
235 1646 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 08:40
236 1673 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 08:45
237 1690 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 08:50
238 1735 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 08:55
239 1768 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 09:00
240 - یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 09:05
241 1762 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 09:05
242 1808 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 09:10
243 1807 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 09:15
244 1840 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 09:20
245 1859 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 09:25
246 1900 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 09:30
247 1854 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 09:35
248 1915 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 09:40
249 1908 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 09:45
250 1952 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 09:50
251 1987 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 09:55
252 2039 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 10:00
253 2051 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 10:05
254 2152 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 10:10
255 2193 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 10:15
256 2200 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 10:20
257 2242 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 10:25
258 2196 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 10:30
259 2189 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 10:35
260 2246 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 10:40
261 2335 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 10:45
262 2309 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 10:50
263 2297 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 10:55
264 2239 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 11:00
265 2218 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 11:05
266 2186 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 11:10
267 - شنبه 12 تیر 1400 ساعت 09:05
268 2151 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 11:20
269 2056 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 11:25
270 2089 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 11:30
271 2131 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 11:35
272 2137 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 11:40
273 2135 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 11:45
274 2188 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 11:50
275 2203 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 11:55
276 2225 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 12:00
277 2316 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 12:05
278 2315 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 12:10
279 2305 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 12:20
280 2318 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 12:25
281 2304 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 12:30
282 2294 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 12:35
283 2307 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 12:45
284 2307 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 12:50
285 2295 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 12:55
286 2277 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 13:00
287 2255 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 13:05
288 2265 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 15:50
289 2257 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 15:55
290 2219 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 16:00
291 2212 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 16:05
292 2209 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 16:10
293 2187 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 16:15
294 2162 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 16:20
295 2229 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 16:25
296 2256 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 16:30
297 2290 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 16:35
298 2305 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 16:40
299 2349 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 16:45
300 2358 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 16:50
301 2317 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 16:55
302 2317 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 17:00
303 2394 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 17:05
304 2389 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 17:20
305 2354 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 17:25
306 2255 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 17:30
307 2241 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 17:35
308 2207 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 17:40
309 2229 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 17:45
310 2250 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 17:50
311 2218 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 17:55
312 2171 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 18:00
313 2168 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 18:05
314 2129 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 18:10
315 2130 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 18:15
316 2055 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 18:20
317 2071 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 18:25
318 2118 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 18:30
319 2067 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 18:35
320 2037 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 18:40
321 2051 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 18:45
322 2069 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 18:50
323 2076 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 18:55
324 - یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 09:05
325 2172 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 19:05
326 2128 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 19:10
327 2113 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 19:15
328 2116 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 19:20
329 2110 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 19:25
330 2070 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 19:30
331 2037 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 19:35
332 2047 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 19:40
333 2021 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 19:45
334 1922 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 19:50
335 1838 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 19:55
336 1881 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 20:00
337 1940 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 20:05
338 1924 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 20:10
339 1959 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 20:15
340 1967 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 20:25
341 1916 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 20:30
342 1913 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 20:35
343 1923 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 20:40
344 1901 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 20:45
345 1934 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 20:50
346 1944 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 20:55
347 1988 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 21:00
348 2019 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 20:05
349 2035 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 20:10
350 2101 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 20:15
351 2149 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 20:25
352 2099 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 20:30
353 2143 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 20:35
354 2180 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 20:40
355 2186 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 20:45
356 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 08:05
357 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 08:05
358 2209 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 15:10
359 2199 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 15:15
360 2308 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 15:20
361 2304 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 15:25
362 2317 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 15:30
363 2376 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 15:35
364 2545 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 15:45
365 2667 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 15:51
366 2615 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 15:56
367 2636 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 16:06
368 2705 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 16:10
369 2743 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 16:20
370 2768 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 16:25
371 2895 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 16:30
372 2867 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 16:35
373 2880 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 16:40
374 2921 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 16:45
375 3055 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 16:50
376 3100 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 16:55
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.