تالار بورس (talarebourse.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 687

عنوان فارسی : تالار بورس
زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 16:57
خلاصه معرفی talarebourse.com درج شده در الکسا
Talare Bourse | تالار بورس گفتگو و تبادل نظر درباره بازار سرمایه، بورس کالا، بازار معاملات آتی سکه طلا، ارز و...

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت تالار بورس

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت تالار بورس در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 614 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 19:55
2 605 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 20:00
3 606 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 20:05
4 603 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 20:10
5 602 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 20:15
6 601 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 20:20
7 601 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 20:25
8 598 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 20:30
9 593 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 20:35
10 595 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 19:40
11 594 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 19:45
12 593 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 19:50
13 590 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 19:55
14 589 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 20:00
15 598 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 20:05
16 598 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 20:10
17 597 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 20:15
18 588 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 20:20
19 597 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 20:25
20 597 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 20:30
21 597 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 20:35
22 604 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 20:40
23 604 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 20:50
24 605 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 20:55
25 603 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 21:00
26 604 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 21:05
27 607 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 21:10
28 603 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 21:15
29 604 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 21:20
30 605 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 21:25
31 603 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 21:30
32 607 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 21:35
33 599 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 21:40
34 603 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 21:45
35 607 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 21:50
36 606 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 21:55
37 603 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 22:00
38 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 18:55
39 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 18:55
40 603 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 02:40
41 608 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 02:45
42 619 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 02:50
43 628 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 03:00
44 636 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 03:05
45 633 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 03:15
46 649 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 03:20
47 653 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 03:25
48 655 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 03:30
49 667 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 03:35
50 678 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 03:45
51 685 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 03:50
52 691 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 03:55
53 685 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 04:00
54 685 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 04:05
55 692 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 04:10
56 700 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 04:20
57 720 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 04:25
58 736 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 04:30
59 745 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 04:35
60 746 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 04:45
61 746 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 04:50
62 758 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 04:55
63 777 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 05:00
64 797 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 05:05
65 792 یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 06:15
66 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 18:55
67 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 18:55
68 819 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 23:25
69 819 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 23:35
70 824 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 23:40
71 856 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 23:45
72 855 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 23:50
73 866 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 23:55
74 851 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 00:00
75 860 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 00:05
76 863 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 00:10
77 876 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 00:15
78 896 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 00:20
79 918 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 00:25
80 902 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 00:30
81 904 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 00:40
82 916 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 01:20
83 916 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 01:25
84 928 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 01:30
85 907 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 01:45
86 893 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 01:50
87 875 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 01:55
88 865 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 02:00
89 857 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 02:05
90 850 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 02:10
91 848 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 02:15
92 843 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 02:20
93 825 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 02:25
94 821 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 02:30
95 830 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 02:35
96 822 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 02:40
97 815 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 02:45
98 818 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 02:50
99 821 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 02:55
100 830 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 03:00
101 815 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 03:05
102 809 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 03:10
103 798 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 03:15
104 802 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 03:20
105 793 جمعه 06 دی 1398 ساعت 03:25
106 795 شنبه 07 دی 1398 ساعت 03:30
107 774 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 03:35
108 765 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 03:40
109 751 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 03:45
110 745 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 04:00
111 735 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 04:10
112 730 جمعه 13 دی 1398 ساعت 04:15
113 730 شنبه 14 دی 1398 ساعت 04:20
114 741 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 04:25
115 744 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 04:30
116 754 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 04:35
117 761 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 04:40
118 759 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 04:45
119 763 جمعه 20 دی 1398 ساعت 04:50
120 763 شنبه 21 دی 1398 ساعت 04:55
121 758 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 05:00
122 763 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 05:05
123 757 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 05:10
124 766 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 05:15
125 764 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 05:35
126 766 جمعه 27 دی 1398 ساعت 05:40
127 764 شنبه 28 دی 1398 ساعت 05:45
128 756 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 05:55
129 748 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 06:00
130 743 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 06:05
131 736 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 06:10
132 729 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 06:15
133 726 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 06:20
134 722 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 06:25
135 712 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 06:30
136 694 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 06:35
137 667 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 06:40
138 655 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 06:45
139 647 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 06:50
140 639 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 06:55
141 639 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 07:00
142 643 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 07:10
143 640 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 07:15
144 627 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 07:20
145 608 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 07:25
146 601 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 07:30
147 583 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 07:35
148 568 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 07:40
149 562 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 07:45
150 549 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 08:15
151 528 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 08:20
152 526 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 08:25
153 519 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 08:30
154 504 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 08:40
155 497 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 08:45
156 489 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 08:50
157 486 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 08:55
158 480 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 09:00
159 478 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 09:05
160 471 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 09:10
161 462 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 09:15
162 458 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 09:20
163 458 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 09:25
164 453 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 09:30
165 449 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 09:35
166 448 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 09:40
167 446 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 09:45
168 450 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 09:55
169 449 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 10:00
170 448 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 10:10
171 441 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 10:15
172 439 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 10:20
173 437 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 10:25
174 427 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 10:30
175 419 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 10:35
176 416 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 10:40
177 406 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 10:45
178 404 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 10:50
179 402 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 10:55
180 403 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 11:00
181 399 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 11:05
182 392 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 11:10
183 - جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 18:55
184 385 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 03:20
185 384 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 03:25
186 380 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 03:30
187 383 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 03:40
188 383 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 03:50
189 387 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 03:55
190 391 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 05:00
191 394 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 05:15
192 398 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 05:30
193 396 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 05:50
194 398 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 05:55
195 394 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 06:05
196 387 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 06:10
197 384 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 06:20
198 383 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 06:25
199 386 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 06:30
200 381 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 06:40
201 381 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 06:45
202 381 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 06:50
203 382 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 06:55
204 381 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 07:00
205 384 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 07:05
206 389 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 07:10
207 389 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 07:15
208 391 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 07:20
209 384 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 09:35
210 380 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 09:40
211 379 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 09:45
212 375 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 09:50
213 374 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 10:00
214 364 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 10:05
215 364 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 10:10
216 355 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 10:20
217 344 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 10:30
218 339 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 10:35
219 335 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 10:40
220 329 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 10:45
221 321 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 10:50
222 318 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 10:55
223 315 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 11:00
224 313 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 11:05
225 306 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 11:10
226 304 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 11:16
227 302 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 11:20
228 299 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 11:25
229 295 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 11:30
230 290 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 11:35
231 290 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 12:30
232 286 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 13:25
233 284 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 13:35
234 282 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 13:50
235 277 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 13:55
236 276 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 14:00
237 272 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 14:05
238 271 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 14:10
239 272 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 14:15
240 272 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 14:21
241 273 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 14:25
242 279 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 14:30
243 277 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 14:36
244 280 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 14:40
245 281 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 14:45
246 287 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 14:50
247 289 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 14:55
248 289 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 15:00
249 293 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 15:05
250 298 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 15:10
251 299 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 15:15
252 303 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 15:25
253 304 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 15:30
254 307 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 15:35
255 308 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 15:40
256 313 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 15:45
257 318 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 15:50
258 319 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 15:55
259 325 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 16:00
260 335 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 16:05
261 340 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 16:11
262 341 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 16:15
263 344 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 16:20
264 349 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 16:25
265 362 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 16:30
266 369 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 16:35
267 380 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 16:40
268 389 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 16:45
269 400 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 16:50
270 400 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 16:56
271 402 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 17:00
272 408 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 17:05
273 - پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 19:55
274 414 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 20:05
275 413 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 20:10
276 415 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 20:15
277 421 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 20:25
278 422 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 20:30
279 421 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 20:40
280 420 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 20:45
281 429 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 20:50
282 428 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 20:55
283 434 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 21:00
284 432 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 21:05
285 434 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 21:10
286 440 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 21:15
287 436 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 21:20
288 436 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 21:25
289 436 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 21:30
290 433 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 21:40
291 431 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 21:45
292 426 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 21:50
293 417 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 21:55
294 414 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 22:00
295 412 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 22:05
296 411 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 22:10
297 406 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 22:15
298 405 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 22:20
299 404 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 22:35
300 398 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 23:35
301 397 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 23:45
302 396 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 23:50
303 393 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 23:55
304 387 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 00:00
305 383 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 00:40
306 374 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 01:15
307 362 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 01:20
308 362 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 01:25
309 361 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 01:30
310 360 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 01:35
311 358 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 01:50
312 360 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 01:55
313 359 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 02:00
314 361 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 02:05
315 362 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 02:10
316 365 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 02:15
317 366 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 02:20
318 366 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 02:25
319 370 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 02:35
320 369 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 02:40
321 366 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 02:45
322 369 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 02:50
323 377 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 02:55
324 376 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 03:00
325 379 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 03:10
326 379 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 03:15
327 382 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 03:20
328 388 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 03:25
329 390 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 03:30
330 393 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 03:35
331 391 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 03:40
332 385 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 03:45
333 386 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 03:50
334 386 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 03:55
335 391 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 04:00
336 395 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 04:05
337 402 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 04:15
338 410 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 04:20
339 411 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 04:25
340 411 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 04:30
341 414 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 04:35
342 419 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 04:40
343 424 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 04:45
344 433 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 04:50
345 432 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 04:55
346 438 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 05:00
347 441 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 05:10
348 446 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 05:15
349 454 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 05:20
350 460 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 05:25
351 473 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 05:35
352 486 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 05:40
353 495 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 05:45
354 492 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 05:50
355 498 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 05:55
356 504 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 06:00
357 513 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 06:05
358 521 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 06:10
359 533 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 06:15
360 540 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 06:20
361 545 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 06:25
362 561 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 06:30
363 578 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 06:35
364 584 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 06:40
365 596 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 06:45
366 612 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 06:50
367 621 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 06:55
368 634 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 07:00
369 659 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 07:05
370 666 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 07:10
371 687 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 07:15
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.