تالار بورس (talarebourse.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1563

عنوان فارسی : تالار بورس
زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 16:57
خلاصه معرفی talarebourse.com درج شده در الکسا
Talare Bourse | تالار بورس گفتگو و تبادل نظر درباره بازار سرمایه، بورس کالا، بازار معاملات آتی سکه طلا، ارز و...

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت تالار بورس

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت تالار بورس در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 276 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 14:00
2 272 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 14:05
3 271 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 14:10
4 272 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 14:15
5 272 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 14:21
6 273 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 14:25
7 279 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 14:30
8 277 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 14:36
9 280 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 14:40
10 281 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 14:45
11 287 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 14:50
12 289 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 14:55
13 289 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 15:00
14 293 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 15:05
15 298 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 15:10
16 299 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 15:15
17 303 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 15:25
18 304 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 15:30
19 307 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 15:35
20 308 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 15:40
21 313 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 15:45
22 318 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 15:50
23 319 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 15:55
24 325 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 16:00
25 335 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 16:05
26 340 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 16:11
27 341 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 16:15
28 344 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 16:20
29 349 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 16:25
30 362 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 16:30
31 369 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 16:35
32 380 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 16:40
33 389 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 16:45
34 400 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 16:50
35 400 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 16:56
36 402 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 17:00
37 408 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 17:05
38 414 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 20:05
39 413 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 20:10
40 415 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 20:15
41 421 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 20:25
42 422 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 20:30
43 421 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 20:40
44 420 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 20:45
45 429 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 20:50
46 428 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 20:55
47 434 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 21:00
48 432 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 21:05
49 434 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 21:10
50 440 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 21:15
51 436 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 21:20
52 436 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 21:25
53 436 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 21:30
54 433 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 21:40
55 431 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 21:45
56 426 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 21:50
57 417 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 21:55
58 414 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 22:00
59 412 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 22:05
60 411 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 22:10
61 406 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 22:15
62 405 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 22:20
63 404 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 22:35
64 398 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 23:35
65 397 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 23:45
66 396 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 23:50
67 393 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 23:55
68 387 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 00:00
69 383 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 00:40
70 374 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 01:15
71 362 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 01:20
72 362 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 01:25
73 361 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 01:30
74 360 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 01:35
75 358 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 01:50
76 360 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 01:55
77 359 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 02:00
78 361 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 02:05
79 362 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 02:10
80 365 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 02:15
81 366 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 02:20
82 366 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 02:25
83 370 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 02:35
84 369 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 02:40
85 366 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 02:45
86 369 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 02:50
87 377 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 02:55
88 376 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 03:00
89 379 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 03:10
90 379 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 03:15
91 382 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 03:20
92 388 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 03:25
93 390 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 03:30
94 393 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 03:35
95 391 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 03:40
96 385 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 03:45
97 386 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 03:50
98 386 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 03:55
99 391 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 04:00
100 395 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 04:05
101 402 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 04:15
102 410 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 04:20
103 411 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 04:25
104 411 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 04:30
105 414 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 04:35
106 419 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 04:40
107 424 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 04:45
108 433 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 04:50
109 432 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 04:55
110 438 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 05:00
111 441 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 05:10
112 446 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 05:15
113 454 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 05:20
114 460 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 05:25
115 473 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 05:35
116 486 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 05:40
117 495 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 05:45
118 492 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 05:50
119 498 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 05:55
120 504 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 06:00
121 513 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 06:05
122 521 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 06:10
123 533 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 06:15
124 540 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 06:20
125 545 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 06:25
126 561 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 06:30
127 578 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 06:35
128 584 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 06:40
129 596 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 06:45
130 612 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 06:50
131 621 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 06:55
132 634 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 07:00
133 659 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 07:05
134 666 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 07:10
135 687 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 07:15
136 701 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 07:20
137 723 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 07:25
138 720 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 06:30
139 725 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 06:35
140 747 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 06:40
141 764 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 06:45
142 764 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 06:50
143 801 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 06:55
144 819 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 07:00
145 844 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 07:05
146 863 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 07:10
147 871 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 07:15
148 901 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 07:20
149 901 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 07:25
150 1006 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 07:30
151 1034 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 07:35
152 1058 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 07:40
153 1004 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 07:45
154 1033 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 07:50
155 1162 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 07:55
156 1216 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 08:00
157 1265 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 08:05
158 1343 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 08:10
159 1385 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 08:15
160 1427 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 08:20
161 1512 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 08:25
162 1545 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 08:30
163 1557 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 08:35
164 1600 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 08:40
165 1656 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 08:45
166 1657 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 08:50
167 1701 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 08:55
168 1719 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 09:00
169 1752 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 09:05
170 1709 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 09:10
171 1716 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 09:15
172 1721 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 09:20
173 1750 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 09:25
174 1771 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 09:30
175 1777 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 09:35
176 1793 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 09:40
177 1815 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 09:45
178 1858 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 09:50
179 1874 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 09:55
180 1886 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 10:00
181 1905 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 10:05
182 1923 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 10:10
183 1881 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 10:15
184 1854 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 10:30
185 1874 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 10:35
186 1905 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 10:40
187 1929 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 10:45
188 1962 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 10:50
189 1974 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 10:55
190 1979 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 11:00
191 2024 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 11:05
192 2048 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 11:10
193 2028 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 11:15
194 2038 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 11:20
195 2069 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 11:25
196 2056 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 11:30
197 2108 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 11:35
198 2139 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 11:40
199 2199 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 11:45
200 2247 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 11:50
201 2316 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 11:55
202 2334 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 12:00
203 2373 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 12:05
204 2402 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 12:10
205 2398 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 12:15
206 2411 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 12:20
207 2345 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 12:35
208 2358 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 12:40
209 2313 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 12:45
210 2250 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 12:50
211 2240 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 12:55
212 2195 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 13:00
213 - جمعه 14 آذر 1399 ساعت 13:00
214 2277 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 13:05
215 2195 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 13:10
216 2121 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 13:15
217 2026 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 13:20
218 1989 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 13:25
219 1963 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 13:30
220 1905 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 13:35
221 1889 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 13:40
222 1836 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 13:45
223 1798 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 13:50
224 1793 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 13:55
225 1766 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 14:00
226 1732 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 14:05
227 1719 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 14:10
228 1719 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 14:15
229 1652 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 14:20
230 1641 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 14:25
231 1622 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 14:30
232 1632 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 14:35
233 1586 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 14:40
234 1563 جمعه 05 دی 1399 ساعت 14:45
235 1579 شنبه 06 دی 1399 ساعت 14:50
236 1569 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 14:55
237 1602 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 15:00
238 1602 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 15:05
239 1575 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 15:10
240 1588 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 15:15
241 - جمعه 12 دی 1399 ساعت 13:00
242 1597 شنبه 13 دی 1399 ساعت 15:25
243 1610 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 15:30
244 1610 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 15:35
245 1650 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 15:40
246 1636 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 15:45
247 1638 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 15:50
248 1671 جمعه 19 دی 1399 ساعت 16:10
249 1650 شنبه 20 دی 1399 ساعت 16:20
250 1677 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 16:25
251 1706 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 16:30
252 1759 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 16:35
253 1772 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 16:40
254 1778 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 16:45
255 1798 جمعه 26 دی 1399 ساعت 16:50
256 1805 شنبه 27 دی 1399 ساعت 16:55
257 1817 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 17:00
258 1858 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 17:05
259 1917 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 17:10
260 1916 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 17:15
261 1916 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 17:20
262 1892 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 17:25
263 1881 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 17:30
264 1853 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 17:35
265 1840 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 17:40
266 1840 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 17:45
267 1823 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 17:50
268 1822 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 17:55
269 1873 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 18:00
270 1863 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 18:05
271 1894 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 18:10
272 1894 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 18:15
273 1871 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 18:20
274 1857 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 18:35
275 1864 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 18:40
276 1849 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 18:45
277 1904 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 18:50
278 1912 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 19:15
279 1896 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 19:20
280 1906 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 21:00
281 1898 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 21:45
282 1838 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 02:45
283 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 13:00
284 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 13:00
285 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 13:00
286 1706 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 06:55
287 1680 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 07:45
288 1682 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 07:50
289 1633 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 08:10
290 1625 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 08:25
291 1586 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 08:35
292 1569 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 08:55
293 1574 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 09:10
294 1592 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 09:15
295 1606 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 09:20
296 1590 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 09:25
297 1595 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 09:30
298 1604 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 09:40
299 1583 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 09:45
300 1501 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 09:50
301 1521 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 09:55
302 1511 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 10:00
303 1501 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 10:05
304 1535 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 10:10
305 1519 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 10:15
306 1537 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 10:20
307 1529 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 10:25
308 1522 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 10:30
309 1514 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 10:40
310 1542 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 10:45
311 1532 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 10:50
312 1547 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 10:55
313 1532 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 11:00
314 1516 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 11:05
315 1535 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 11:10
316 1529 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 11:15
317 1552 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 11:20
318 1532 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 11:25
319 1559 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 11:30
320 1583 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 12:35
321 1583 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 12:40
322 1578 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 12:45
323 1569 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 12:50
324 1564 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 12:55
325 1523 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 13:00
326 1517 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 13:05
327 1510 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 13:10
328 1522 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 13:15
329 1535 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 13:20
330 1523 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 13:25
331 1513 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 13:30
332 1498 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 13:35
333 1498 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 13:40
334 1484 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 13:45
335 1466 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 13:50
336 1491 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 13:55
337 - چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 14:00
338 1488 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 14:00
339 1514 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 14:05
340 1509 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 14:10
341 1522 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 14:15
342 1526 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 14:20
343 1531 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 14:26
344 1542 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 14:30
345 1532 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 14:35
346 1558 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 14:40
347 1520 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 14:45
348 1531 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 14:50
349 1521 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 14:55
350 1521 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 15:00
351 1496 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 15:05
352 1500 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 15:10
353 1508 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 15:15
354 1532 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 15:21
355 1581 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 15:25
356 1610 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 15:30
357 1624 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 15:35
358 1626 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 15:40
359 1601 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 15:45
360 1561 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 15:50
361 1561 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 15:55
362 1584 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 16:00
363 1601 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 16:05
364 1601 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 16:10
365 1566 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 16:15
366 1553 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 16:20
367 1540 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 16:25
368 1534 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 16:30
369 1535 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 16:35
370 1573 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 16:40
371 1563 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 16:45
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.