تالار بورس (talarebourse.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 349

عنوان فارسی : تالار بورس
زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 16:57
خلاصه معرفی talarebourse.com درج شده در الکسا
Talare Bourse | تالار بورس گفتگو و تبادل نظر درباره بازار سرمایه، بورس کالا، بازار معاملات آتی سکه طلا، ارز و...

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت تالار بورس

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت تالار بورس در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 638 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 07:40
2 632 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 07:45
3 623 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 07:50
4 632 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 07:55
5 636 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 08:00
6 643 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 08:05
7 638 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 08:10
8 634 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 08:15
9 636 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 08:20
10 639 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 08:25
11 638 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 08:30
12 645 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 08:35
13 649 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 08:40
14 650 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 08:45
15 650 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 08:50
16 641 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 08:55
17 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 07:40
18 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 07:40
19 - پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 07:40
20 630 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 07:50
21 629 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 08:15
22 625 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 08:25
23 621 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 08:30
24 619 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 08:35
25 611 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 09:10
26 604 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 09:15
27 609 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 09:20
28 615 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 09:25
29 611 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 09:30
30 603 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 09:35
31 598 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 09:40
32 599 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 09:45
33 592 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 09:50
34 598 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 09:55
35 599 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 10:00
36 602 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 10:10
37 606 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 10:15
38 627 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 10:20
39 615 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 10:25
40 601 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 10:30
41 600 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 10:35
42 599 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 10:40
43 599 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 10:45
44 593 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 10:50
45 596 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 10:55
46 600 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 11:05
47 - پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 07:40
48 604 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 11:20
49 608 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 11:35
50 608 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 11:40
51 590 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 11:45
52 584 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 11:55
53 588 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 12:00
54 592 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 12:05
55 597 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 12:10
56 600 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 12:15
57 600 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 12:20
58 607 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 12:25
59 612 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 12:30
60 615 چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 12:35
61 623 پنجشنبه 03 مرداد 1398 ساعت 12:40
62 622 جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 12:45
63 625 شنبه 05 مرداد 1398 ساعت 12:50
64 631 یکشنبه 06 مرداد 1398 ساعت 13:00
65 630 دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 13:05
66 616 سه‌شنبه 08 مرداد 1398 ساعت 13:10
67 618 چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 13:15
68 614 پنجشنبه 10 مرداد 1398 ساعت 13:55
69 614 جمعه 11 مرداد 1398 ساعت 14:00
70 629 شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 14:10
71 628 یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 14:15
72 630 دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 14:25
73 619 سه‌شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 14:35
74 612 چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 14:40
75 611 پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 14:45
76 611 جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 14:50
77 611 شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 15:00
78 611 یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 15:05
79 609 دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 15:10
80 606 سه‌شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 15:15
81 611 چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 15:20
82 617 پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 15:25
83 618 جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 15:35
84 625 شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 15:45
85 628 یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 15:50
86 631 دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 15:55
87 628 سه‌شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 16:05
88 617 چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 17:50
89 617 پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 18:00
90 624 جمعه 01 شهریور 1398 ساعت 18:05
91 620 شنبه 02 شهریور 1398 ساعت 18:15
92 615 یکشنبه 03 شهریور 1398 ساعت 18:20
93 612 دوشنبه 04 شهریور 1398 ساعت 18:25
94 607 سه‌شنبه 05 شهریور 1398 ساعت 18:30
95 603 چهارشنبه 06 شهریور 1398 ساعت 18:35
96 604 پنجشنبه 07 شهریور 1398 ساعت 18:40
97 614 جمعه 08 شهریور 1398 ساعت 18:45
98 606 شنبه 09 شهریور 1398 ساعت 18:50
99 598 یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 18:55
100 591 دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 19:00
101 587 سه‌شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 19:05
102 590 چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 19:10
103 593 پنجشنبه 14 شهریور 1398 ساعت 19:15
104 601 جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 19:20
105 605 شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 19:25
106 607 یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 19:30
107 606 دوشنبه 18 شهریور 1398 ساعت 19:35
108 613 سه‌شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 19:40
109 612 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 19:45
110 608 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 19:50
111 614 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 19:55
112 605 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 20:00
113 606 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 20:05
114 603 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 20:10
115 602 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 20:15
116 601 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 20:20
117 601 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 20:25
118 598 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 20:30
119 593 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 20:35
120 595 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 19:40
121 594 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 19:45
122 593 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 19:50
123 590 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 19:55
124 589 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 20:00
125 598 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 20:05
126 598 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 20:10
127 597 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 20:15
128 588 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 20:20
129 597 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 20:25
130 597 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 20:30
131 597 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 20:35
132 604 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 20:40
133 604 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 20:50
134 605 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 20:55
135 603 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 21:00
136 604 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 21:05
137 607 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 21:10
138 603 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 21:15
139 604 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 21:20
140 605 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 21:25
141 603 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 21:30
142 607 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 21:35
143 599 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 21:40
144 603 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 21:45
145 607 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 21:50
146 606 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 21:55
147 603 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 22:00
148 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 06:40
149 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 06:40
150 603 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 02:40
151 608 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 02:45
152 619 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 02:50
153 628 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 03:00
154 636 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 03:05
155 633 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 03:15
156 649 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 03:20
157 653 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 03:25
158 655 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 03:30
159 667 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 03:35
160 678 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 03:45
161 685 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 03:50
162 691 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 03:55
163 685 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 04:00
164 685 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 04:05
165 692 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 04:10
166 700 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 04:20
167 720 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 04:25
168 736 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 04:30
169 745 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 04:35
170 746 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 04:45
171 746 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 04:50
172 758 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 04:55
173 777 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 05:00
174 797 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 05:05
175 792 یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 06:15
176 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 06:40
177 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 06:40
178 819 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 23:25
179 819 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 23:35
180 824 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 23:40
181 856 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 23:45
182 855 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 23:50
183 866 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 23:55
184 851 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 00:00
185 860 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 00:05
186 863 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 00:10
187 876 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 00:15
188 896 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 00:20
189 918 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 00:25
190 902 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 00:30
191 904 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 00:40
192 916 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 01:20
193 916 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 01:25
194 928 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 01:30
195 907 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 01:45
196 893 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 01:50
197 875 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 01:55
198 865 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 02:00
199 857 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 02:05
200 850 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 02:10
201 848 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 02:15
202 843 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 02:20
203 825 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 02:25
204 821 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 02:30
205 830 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 02:35
206 822 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 02:40
207 815 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 02:45
208 818 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 02:50
209 821 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 02:55
210 830 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 03:00
211 815 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 03:05
212 809 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 03:10
213 798 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 03:15
214 802 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 03:20
215 793 جمعه 06 دی 1398 ساعت 03:25
216 795 شنبه 07 دی 1398 ساعت 03:30
217 774 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 03:35
218 765 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 03:40
219 751 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 03:45
220 745 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 04:00
221 735 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 04:10
222 730 جمعه 13 دی 1398 ساعت 04:15
223 730 شنبه 14 دی 1398 ساعت 04:20
224 741 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 04:25
225 744 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 04:30
226 754 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 04:35
227 761 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 04:40
228 759 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 04:45
229 763 جمعه 20 دی 1398 ساعت 04:50
230 763 شنبه 21 دی 1398 ساعت 04:55
231 758 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 05:00
232 763 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 05:05
233 757 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 05:10
234 766 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 05:15
235 764 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 05:35
236 766 جمعه 27 دی 1398 ساعت 05:40
237 764 شنبه 28 دی 1398 ساعت 05:45
238 756 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 05:55
239 748 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 06:00
240 743 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 06:05
241 736 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 06:10
242 729 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 06:15
243 726 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 06:20
244 722 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 06:25
245 712 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 06:30
246 694 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 06:35
247 - دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 06:40
248 667 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 06:40
249 655 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 06:45
250 647 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 06:50
251 639 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 06:55
252 639 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 07:00
253 643 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 07:10
254 640 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 07:15
255 627 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 07:20
256 608 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 07:25
257 601 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 07:30
258 583 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 07:35
259 568 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 07:40
260 562 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 07:45
261 549 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 08:15
262 528 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 08:20
263 526 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 08:25
264 519 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 08:30
265 504 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 08:40
266 497 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 08:45
267 489 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 08:50
268 486 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 08:55
269 480 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 09:00
270 478 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 09:05
271 471 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 09:10
272 462 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 09:15
273 458 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 09:20
274 458 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 09:25
275 453 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 09:30
276 449 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 09:35
277 448 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 09:40
278 446 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 09:45
279 450 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 09:55
280 449 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 10:00
281 448 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 10:10
282 441 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 10:15
283 439 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 10:20
284 437 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 10:25
285 427 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 10:30
286 419 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 10:35
287 416 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 10:40
288 406 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 10:45
289 404 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 10:50
290 402 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 10:55
291 403 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 11:00
292 399 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 11:05
293 392 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 11:10
294 385 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 03:20
295 384 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 03:25
296 380 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 03:30
297 383 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 03:40
298 383 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 03:50
299 387 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 03:55
300 391 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 05:00
301 394 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 05:15
302 398 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 05:30
303 396 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 05:50
304 398 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 05:55
305 394 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 06:05
306 387 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 06:10
307 384 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 06:20
308 383 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 06:25
309 386 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 06:30
310 381 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 06:40
311 381 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 06:45
312 381 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 06:50
313 382 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 06:55
314 381 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 07:00
315 384 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 07:05
316 389 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 07:10
317 389 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 07:15
318 391 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 07:20
319 - چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 07:40
320 384 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 09:35
321 380 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 09:40
322 379 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 09:45
323 375 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 09:50
324 374 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 10:00
325 364 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 10:05
326 364 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 10:10
327 355 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 10:20
328 344 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 10:30
329 339 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 10:35
330 335 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 10:40
331 329 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 10:45
332 321 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 10:50
333 318 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 10:55
334 315 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 11:00
335 313 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 11:05
336 306 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 11:10
337 304 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 11:16
338 302 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 11:20
339 299 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 11:25
340 295 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 11:30
341 290 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 11:35
342 290 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 12:30
343 286 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 13:25
344 284 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 13:35
345 282 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 13:50
346 277 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 13:55
347 276 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 14:00
348 272 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 14:05
349 271 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 14:10
350 272 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 14:15
351 272 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 14:21
352 273 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 14:25
353 279 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 14:30
354 277 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 14:36
355 280 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 14:40
356 281 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 14:45
357 287 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 14:50
358 289 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 14:55
359 289 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 15:00
360 293 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 15:05
361 298 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 15:10
362 299 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 15:15
363 303 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 15:25
364 304 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 15:30
365 307 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 15:35
366 308 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 15:40
367 313 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 15:45
368 318 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 15:50
369 319 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 15:55
370 325 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 16:00
371 335 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 16:05
372 340 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 16:11
373 341 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 16:15
374 344 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 16:20
375 349 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 16:25
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.