بیمه کار آفرین (karafarin-insurance.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2284

عنوان فارسی : بیمه کار آفرین
زمان ثبت در الکسیران : دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 12:09

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه کار آفرین

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه کار آفرین در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 2082 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 07:40
2 2131 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 07:45
3 2080 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 07:50
4 2083 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 07:55
5 2060 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 08:00
6 2017 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 08:05
7 2091 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 08:10
8 2132 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 08:15
9 2240 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 08:20
10 2302 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 08:25
11 2269 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 08:30
12 2242 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 08:35
13 2261 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 08:40
14 2247 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 08:45
15 2261 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 08:50
16 2278 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 08:55
17 2255 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 09:00
18 2236 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 09:05
19 2234 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 09:10
20 2220 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 09:15
21 2164 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 09:20
22 2185 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 09:25
23 2211 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 09:30
24 2189 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 09:40
25 2196 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 09:45
26 2199 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 09:50
27 2263 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 09:55
28 2258 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 10:00
29 2264 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 10:05
30 2303 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 10:10
31 2310 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 10:15
32 2270 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 10:20
33 2193 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 10:25
34 2240 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 10:30
35 2245 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 10:35
36 2266 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 10:40
37 2340 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 10:45
38 2366 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 10:50
39 2370 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 10:55
40 2342 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 11:00
41 2313 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 11:05
42 2303 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 11:10
43 2317 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 11:15
44 2356 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 11:20
45 2376 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 11:25
46 2370 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 11:30
47 2312 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 11:35
48 2353 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 11:40
49 2285 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 11:45
50 2343 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 11:50
51 2395 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 11:55
52 2438 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 12:00
53 2411 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 12:05
54 2399 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 12:10
55 2402 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 12:15
56 2437 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 12:20
57 2379 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 12:25
58 2424 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 12:30
59 2386 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 12:35
60 2331 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 12:45
61 2288 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 12:50
62 2272 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 12:55
63 2287 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 13:00
64 2277 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 13:05
65 2295 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 13:10
66 2234 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 13:15
67 2169 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 13:20
68 2168 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 13:25
69 2162 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 13:30
70 2158 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 13:35
71 2158 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 13:40
72 2215 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 13:45
73 2199 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 13:50
74 2149 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 13:55
75 2150 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 14:00
76 2161 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 14:05
77 2214 جمعه 05 دی 1399 ساعت 14:10
78 2222 شنبه 06 دی 1399 ساعت 14:15
79 2291 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 14:20
80 2297 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 14:25
81 2249 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 14:30
82 2215 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 14:35
83 2228 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 14:40
84 2224 جمعه 12 دی 1399 ساعت 14:45
85 2243 شنبه 13 دی 1399 ساعت 14:50
86 2205 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 14:55
87 2193 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 15:00
88 2180 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 15:05
89 2240 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 15:10
90 2237 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 15:15
91 2305 جمعه 19 دی 1399 ساعت 15:20
92 2358 شنبه 20 دی 1399 ساعت 15:25
93 2338 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 15:30
94 2325 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 15:35
95 2288 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 15:40
96 2338 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 15:45
97 2323 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 15:50
98 2350 جمعه 26 دی 1399 ساعت 15:55
99 2385 شنبه 27 دی 1399 ساعت 16:00
100 2413 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 16:05
101 2434 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 16:10
102 2395 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 16:15
103 2425 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 16:26
104 2458 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 16:30
105 2499 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 16:35
106 2525 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 16:40
107 2499 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 16:45
108 2451 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 16:51
109 2411 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 16:55
110 2379 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 17:00
111 2440 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 17:05
112 2467 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 17:10
113 2515 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 17:15
114 2523 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 17:20
115 2523 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 17:25
116 2544 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 17:30
117 2549 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 17:40
118 2628 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 17:45
119 2612 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 17:50
120 2554 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 17:55
121 2571 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 18:00
122 2565 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 18:05
123 2509 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 18:10
124 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 07:40
125 2541 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 01:45
126 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 07:40
127 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 07:40
128 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 07:40
129 2674 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 06:30
130 2671 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 07:20
131 2653 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 07:25
132 - پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 07:40
133 2644 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 07:45
134 2682 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 08:00
135 2697 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 08:15
136 2653 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 08:30
137 2676 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 08:50
138 2676 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 08:55
139 2692 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 09:00
140 2781 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 09:05
141 2825 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 09:10
142 2777 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 09:20
143 2733 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 09:26
144 2634 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 09:30
145 2563 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 09:35
146 2575 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 09:40
147 2525 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 09:45
148 2489 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 09:50
149 2569 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 09:55
150 2619 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 10:00
151 2592 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 10:05
152 2601 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 10:10
153 2634 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 10:15
154 2647 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 10:20
155 2641 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 10:25
156 2610 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 10:30
157 2641 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 10:35
158 2596 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 10:40
159 2505 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 10:45
160 2475 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 10:50
161 2435 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 10:55
162 2363 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 11:00
163 2330 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 11:05
164 2407 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 12:10
165 2407 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 12:15
166 2381 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 12:20
167 2373 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 12:25
168 2317 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 12:30
169 2350 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 12:35
170 2405 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 12:40
171 2501 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 12:45
172 2607 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 12:50
173 2656 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 12:55
174 2633 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 13:00
175 2613 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 13:05
176 2707 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 13:10
177 2741 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 13:15
178 2698 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 13:25
179 2747 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 13:30
180 2724 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 13:35
181 2646 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 13:40
182 2662 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 13:45
183 2663 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 13:50
184 2748 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 13:55
185 2699 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 14:00
186 2705 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 14:05
187 2720 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 14:10
188 2649 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 14:15
189 2722 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 14:20
190 2799 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 14:25
191 2910 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 14:30
192 2874 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 14:35
193 2934 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 14:40
194 2948 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 14:45
195 2869 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 14:50
196 2762 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 14:55
197 2778 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 15:00
198 2839 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 15:05
199 2737 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 15:10
200 2754 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 15:15
201 2678 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 15:20
202 2625 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 15:25
203 2544 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 15:30
204 2544 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 15:35
205 2532 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 15:40
206 2508 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 15:45
207 2530 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 15:50
208 2526 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 15:55
209 2509 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 16:00
210 2569 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 16:05
211 2569 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 16:10
212 2515 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 16:15
213 2395 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 16:20
214 2368 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 16:25
215 2329 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 16:30
216 2299 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 16:35
217 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 08:40
218 2348 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 06:05
219 2307 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 06:15
220 2261 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 06:20
221 2232 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 06:45
222 2266 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 06:50
223 2232 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 06:55
224 2231 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 07:05
225 2284 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 07:10
226 2274 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 07:15
227 2228 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 07:20
228 2219 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 07:25
229 2210 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 07:30
230 2193 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 07:55
231 2170 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 08:00
232 2149 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 08:05
233 2127 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 08:10
234 2067 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 08:15
235 2047 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 08:20
236 2053 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 08:25
237 2068 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 08:30
238 2062 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 08:35
239 - شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 08:40
240 2062 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 08:40
241 2073 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 08:45
242 2054 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 08:50
243 2023 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 08:55
244 2044 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 09:00
245 2081 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 09:05
246 2088 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 09:10
247 2111 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 09:15
248 2114 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 09:20
249 2104 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 09:25
250 2042 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 09:30
251 2069 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 09:35
252 2080 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 09:40
253 2145 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 09:45
254 2138 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 09:50
255 2161 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 09:55
256 2158 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 10:00
257 2125 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 10:05
258 2139 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 10:10
259 2148 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 10:15
260 2168 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 10:20
261 2201 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 10:25
262 2190 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 10:30
263 2181 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 10:35
264 2145 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 10:40
265 2159 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 10:45
266 2189 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 10:50
267 2226 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 10:55
268 2252 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 11:00
269 2275 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 11:05
270 2181 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 11:10
271 2109 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 11:15
272 2092 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 11:20
273 2127 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 11:25
274 2130 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 11:30
275 2162 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 11:35
276 2132 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 11:40
277 2129 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 11:45
278 2102 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 11:50
279 2077 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 11:55
280 2113 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 12:00
281 2040 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 12:05
282 2054 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 12:10
283 2034 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 12:15
284 2017 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 12:20
285 2004 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 12:25
286 2036 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 12:30
287 2078 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 12:35
288 2053 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 15:25
289 2016 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 15:30
290 2028 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 15:35
291 2061 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 15:45
292 2099 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 15:50
293 2133 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 15:55
294 2198 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 16:00
295 2227 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 16:05
296 2234 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 16:10
297 2219 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 16:15
298 2172 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 16:20
299 2192 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 16:25
300 2238 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 16:30
301 - جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 08:40
302 2263 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 16:40
303 2318 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 16:45
304 2296 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 16:55
305 2256 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 17:06
306 2266 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 17:10
307 2313 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 17:15
308 2431 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 17:20
309 2513 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 17:25
310 2533 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 17:30
311 2641 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 17:35
312 2648 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 17:40
313 2716 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 17:45
314 2771 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 17:50
315 2858 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 17:56
316 2883 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 18:00
317 2846 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 18:05
318 2826 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 18:10
319 2827 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 18:15
320 2796 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 18:20
321 2755 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 18:25
322 2773 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 18:30
323 2810 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 18:35
324 2781 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 18:40
325 2657 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 18:45
326 2655 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 18:50
327 2633 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 18:55
328 2708 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 19:00
329 2792 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 19:05
330 2827 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 19:10
331 2799 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 19:15
332 2871 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 19:20
333 2857 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 19:25
334 2889 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 19:30
335 2882 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 19:35
336 2854 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 19:40
337 2945 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 19:45
338 2838 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 19:50
339 2775 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 19:55
340 2686 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 20:00
341 2701 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 20:05
342 2689 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 20:10
343 2706 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 20:15
344 2667 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 20:20
345 2647 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 20:25
346 2549 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 20:30
347 2466 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 20:35
348 2492 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 19:40
349 2526 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 19:45
350 2544 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 19:55
351 2636 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 20:00
352 2654 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 20:05
353 - دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 07:40
354 2605 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 20:15
355 2681 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 20:20
356 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 07:40
357 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 07:40
358 2593 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 14:50
359 2506 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 14:55
360 2463 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 15:00
361 2522 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 15:05
362 2510 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 15:10
363 2453 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 15:15
364 2458 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 15:20
365 2492 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 15:25
366 2471 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 15:30
367 2380 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 15:40
368 2472 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 15:45
369 2425 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 15:50
370 2491 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 15:55
371 2414 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 16:00
372 2372 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 16:05
373 2312 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 16:10
374 2318 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 16:15
375 2248 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 16:20
376 2284 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 16:25
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.