بیمه کار آفرین (karafarin-insurance.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2855

عنوان فارسی : بیمه کار آفرین
زمان ثبت در الکسیران : دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 12:09

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه کار آفرین

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه کار آفرین در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 2674 پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 06:50
2 2682 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 06:55
3 2752 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 07:00
4 2782 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 07:05
5 2711 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 07:10
6 2665 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 07:15
7 2726 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 07:20
8 2720 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 07:25
9 2707 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 07:30
10 2817 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 07:35
11 2869 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 07:40
12 2898 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 07:45
13 2930 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 07:50
14 2927 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 07:55
15 3039 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 08:00
16 3081 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 08:05
17 3237 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 08:10
18 3322 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 08:15
19 3390 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 08:20
20 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 06:50
21 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 06:50
22 - پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 06:50
23 3401 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 07:25
24 3380 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 07:50
25 3398 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 08:00
26 3350 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 08:05
27 3338 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 08:10
28 3249 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 08:40
29 3191 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 08:45
30 - جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 06:50
31 3237 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 08:55
32 3369 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 09:00
33 3319 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 09:05
34 3231 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 09:10
35 3216 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 09:15
36 3331 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 09:20
37 - جمعه 07 تیر 1398 ساعت 06:50
38 3360 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 09:30
39 3402 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 09:35
40 3570 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 09:40
41 3541 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 09:45
42 3459 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 09:55
43 - پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 06:50
44 3312 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 10:05
45 3313 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 10:10
46 3299 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 10:15
47 3155 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 10:20
48 2994 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 10:30
49 3010 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 10:40
50 2952 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 10:45
51 2984 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 10:55
52 3007 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 11:05
53 3007 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 11:15
54 3063 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 11:20
55 3042 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 11:30
56 2990 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 11:35
57 3007 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 11:40
58 2987 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 11:45
59 2987 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 11:50
60 3101 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 11:55
61 3140 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 12:00
62 3063 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 12:05
63 3127 چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 12:10
64 3102 پنجشنبه 03 مرداد 1398 ساعت 12:15
65 3048 جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 12:20
66 3057 شنبه 05 مرداد 1398 ساعت 12:25
67 3084 یکشنبه 06 مرداد 1398 ساعت 12:30
68 3061 دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 12:35
69 2974 سه‌شنبه 08 مرداد 1398 ساعت 12:40
70 2914 چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 12:45
71 2840 پنجشنبه 10 مرداد 1398 ساعت 13:30
72 2828 جمعه 11 مرداد 1398 ساعت 13:35
73 2894 شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 13:45
74 2922 یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 13:50
75 2930 دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 14:00
76 2860 سه‌شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 14:10
77 2770 چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 14:15
78 2785 پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 14:20
79 2853 جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 14:25
80 2809 شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 14:35
81 2801 یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 14:40
82 2724 دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 14:45
83 2698 سه‌شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 14:50
84 2683 چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 14:55
85 2627 پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 15:00
86 2570 جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 15:10
87 2583 شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 15:15
88 2609 یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 15:20
89 2621 دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 15:30
90 2618 سه‌شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 15:35
91 2580 چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 17:25
92 2559 پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 17:30
93 2591 جمعه 01 شهریور 1398 ساعت 17:35
94 2641 شنبه 02 شهریور 1398 ساعت 17:40
95 2634 یکشنبه 03 شهریور 1398 ساعت 17:45
96 2619 دوشنبه 04 شهریور 1398 ساعت 17:50
97 2577 سه‌شنبه 05 شهریور 1398 ساعت 17:55
98 2562 چهارشنبه 06 شهریور 1398 ساعت 18:00
99 2648 پنجشنبه 07 شهریور 1398 ساعت 18:05
100 2682 جمعه 08 شهریور 1398 ساعت 18:15
101 2707 شنبه 09 شهریور 1398 ساعت 18:20
102 2707 یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 18:20
103 2633 دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 18:30
104 2579 سه‌شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 18:35
105 2592 چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 18:40
106 2594 پنجشنبه 14 شهریور 1398 ساعت 18:45
107 2674 جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 18:55
108 2708 شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 19:00
109 2707 یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 19:05
110 - دوشنبه 18 شهریور 1398 ساعت 06:50
111 2811 سه‌شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 19:15
112 2907 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 19:20
113 2932 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 19:25
114 2920 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 19:30
115 2974 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 19:35
116 3065 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 19:40
117 2988 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 19:45
118 2964 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 19:50
119 2972 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 19:55
120 2972 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 20:00
121 2894 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 20:05
122 2898 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 20:10
123 2933 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 19:15
124 2853 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 19:20
125 2777 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 19:25
126 2804 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 19:30
127 2798 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 19:35
128 2809 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 19:40
129 2812 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 19:45
130 2746 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 19:50
131 2638 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 19:55
132 2637 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 20:00
133 2617 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 20:05
134 2617 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 20:10
135 2613 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 20:15
136 2613 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 20:25
137 2638 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 20:30
138 2632 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 20:35
139 2601 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 20:40
140 2584 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 20:45
141 2532 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 20:50
142 2466 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 20:55
143 2498 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 21:00
144 2465 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 21:05
145 2414 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 21:10
146 2349 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 21:15
147 2373 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 21:20
148 2396 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 21:25
149 2415 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 21:30
150 2513 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 21:35
151 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 05:50
152 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 05:50
153 2511 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 02:15
154 2521 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 02:20
155 2555 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 02:25
156 2555 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 02:35
157 2577 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 02:40
158 2544 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 02:50
159 2538 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 02:55
160 2513 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 03:00
161 2583 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 03:05
162 2568 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 03:10
163 2554 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 03:15
164 2607 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 03:20
165 2603 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 03:25
166 2547 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 03:30
167 2467 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 03:35
168 2496 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 03:40
169 2489 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 03:55
170 2510 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 04:00
171 2552 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 04:05
172 2508 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 04:10
173 2496 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 04:15
174 2453 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 04:20
175 2469 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 04:25
176 2507 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 04:30
177 2535 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 04:35
178 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 05:50
179 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 05:50
180 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 05:50
181 2613 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 22:45
182 2613 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 22:55
183 2614 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 23:05
184 2716 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 23:10
185 2820 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 23:15
186 2726 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 23:20
187 2675 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 23:25
188 2673 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 23:30
189 2696 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 23:35
190 2653 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 23:40
191 2704 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 23:45
192 2676 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 23:50
193 2737 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 23:55
194 2752 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 00:00
195 2808 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 00:45
196 2842 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 00:50
197 2815 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 00:55
198 2793 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 01:00
199 2791 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 01:05
200 2802 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 01:10
201 2761 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 01:15
202 2866 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 01:20
203 2933 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 01:25
204 2936 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 01:30
205 2952 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 01:35
206 3024 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 01:40
207 2967 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 01:45
208 2857 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 01:50
209 2889 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 01:55
210 2801 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 02:00
211 2708 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 02:05
212 2541 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 02:10
213 2625 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 02:15
214 2521 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 02:20
215 2471 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 02:25
216 2515 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 02:30
217 2566 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 02:35
218 2536 جمعه 06 دی 1398 ساعت 02:50
219 2540 شنبه 07 دی 1398 ساعت 02:55
220 2575 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 03:00
221 2572 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 03:05
222 2570 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 03:10
223 2575 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 03:30
224 2612 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 03:35
225 2587 جمعه 13 دی 1398 ساعت 03:40
226 2576 شنبه 14 دی 1398 ساعت 03:45
227 2608 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 03:50
228 2612 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 03:55
229 2580 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 04:00
230 2595 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 04:05
231 2620 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 04:10
232 2613 جمعه 20 دی 1398 ساعت 04:15
233 2595 شنبه 21 دی 1398 ساعت 04:20
234 2598 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 04:25
235 2565 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 04:30
236 2573 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 04:35
237 2574 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 04:40
238 2569 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 05:00
239 2677 جمعه 27 دی 1398 ساعت 05:10
240 2671 شنبه 28 دی 1398 ساعت 05:15
241 2747 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 05:20
242 2707 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 05:25
243 2791 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 05:35
244 2790 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 05:40
245 2821 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 05:45
246 2830 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 05:50
247 - جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 05:50
248 2944 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 05:55
249 3034 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 06:05
250 3117 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 06:10
251 3139 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 06:15
252 3129 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 06:20
253 3130 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 06:25
254 3231 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 06:30
255 3326 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 06:35
256 3397 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 06:45
257 3520 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 06:50
258 3491 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 06:55
259 3460 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 07:00
260 3312 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 07:05
261 3370 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 07:10
262 3348 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 07:15
263 3392 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 07:20
264 3359 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 07:50
265 3209 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 07:55
266 3067 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 08:00
267 3212 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 08:05
268 3189 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 08:15
269 3101 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 08:20
270 3204 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 08:25
271 3178 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 08:30
272 3098 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 08:35
273 3028 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 08:40
274 3063 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 08:45
275 3008 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 08:50
276 2959 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 08:55
277 3040 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 09:00
278 2916 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 09:05
279 2799 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 09:10
280 2702 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 09:15
281 2646 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 09:20
282 2562 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 09:30
283 2566 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 09:35
284 2545 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 09:45
285 2340 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 09:50
286 2265 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 09:55
287 2199 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 10:00
288 2219 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 10:05
289 2299 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 10:10
290 2257 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 10:15
291 2269 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 10:20
292 2255 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 10:25
293 2278 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 10:30
294 2366 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 10:35
295 2476 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 10:40
296 2405 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 10:45
297 2429 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 02:55
298 2388 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 03:00
299 2393 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 03:05
300 2358 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 03:15
301 2349 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 03:20
302 2395 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 03:25
303 2437 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 04:35
304 2512 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 04:50
305 2511 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 05:05
306 2577 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 05:25
307 2694 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 05:30
308 2751 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 05:35
309 2806 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 05:45
310 2879 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 05:55
311 2969 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 06:00
312 3082 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 06:05
313 3164 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 06:10
314 3186 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 06:15
315 3206 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 06:20
316 3328 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 06:25
317 3537 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 06:30
318 3554 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 06:35
319 3554 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 06:40
320 3557 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 06:45
321 3493 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 06:50
322 - چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 06:50
323 3450 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 09:10
324 3494 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 09:15
325 3528 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 09:20
326 3568 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 09:25
327 3537 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 09:35
328 3605 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 09:40
329 3522 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 09:45
330 3621 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 09:55
331 3603 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 10:00
332 3675 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 10:10
333 3817 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 10:15
334 3715 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 10:20
335 3557 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 10:25
336 3354 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 10:30
337 3266 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 10:35
338 3237 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 10:40
339 3144 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 10:45
340 3129 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 10:50
341 3097 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 10:55
342 3057 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 11:00
343 2973 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 11:05
344 2946 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 11:10
345 2872 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 12:00
346 2824 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 12:36
347 2748 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 12:40
348 2713 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 13:20
349 2687 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 13:25
350 2714 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 13:30
351 2724 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 13:40
352 2742 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 13:45
353 2722 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 13:51
354 2701 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 14:00
355 2614 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 14:05
356 2538 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 14:11
357 2579 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 14:15
358 2592 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 14:20
359 2638 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 14:25
360 2642 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 14:30
361 2702 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 14:35
362 2737 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 14:40
363 2622 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 14:45
364 2628 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 14:50
365 2673 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 14:55
366 2749 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 15:00
367 2844 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 15:05
368 2838 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 15:10
369 2836 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 15:15
370 2892 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 15:20
371 2944 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 15:25
372 2858 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 15:30
373 2825 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 15:35
374 2797 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 15:40
375 2907 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 15:45
376 2877 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 15:50
377 2854 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 15:55
378 2855 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 16:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.