بیمه پارسیان (parsianinsurance.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1841

عنوان فارسی : بیمه پارسیان
زمان ثبت در الکسیران : جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 18:57

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه پارسیان

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه پارسیان در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 2474 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 22:05
2 2450 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 22:10
3 2428 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 22:35
4 2306 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 22:45
5 2249 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 22:50
6 2277 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 22:55
7 2177 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 23:00
8 2200 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 23:05
9 2224 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 23:10
10 2239 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 23:20
11 2158 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 23:25
12 2092 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 23:30
13 2071 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 23:35
14 2067 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 23:40
15 2024 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 23:45
16 2039 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 23:50
17 2061 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 23:55
18 1982 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
19 1961 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 00:05
20 1907 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 00:10
21 1895 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 00:15
22 1888 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 00:20
23 1898 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 00:30
24 1886 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 00:35
25 1863 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 00:40
26 1804 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 00:45
27 1823 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 00:50
28 1819 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 01:00
29 1815 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 01:05
30 1813 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 01:10
31 1828 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 01:15
32 1820 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 01:20
33 1845 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 01:25
34 1808 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 01:30
35 1872 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 01:35
36 1904 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 01:40
37 1934 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 01:45
38 1991 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 01:50
39 2024 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 01:55
40 2046 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 02:00
41 2063 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 02:05
42 2092 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 02:10
43 2123 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 02:15
44 2117 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 02:20
45 2142 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 02:25
46 2150 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 02:30
47 2157 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 02:35
48 2153 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 02:40
49 2180 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 02:45
50 2205 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 02:50
51 2209 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 03:00
52 2188 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 03:05
53 2213 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 03:10
54 2159 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 03:15
55 2194 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 03:20
56 2213 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 03:25
57 2210 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 03:30
58 2182 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 03:35
59 2258 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 03:40
60 2221 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 03:45
61 2200 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 03:50
62 2168 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 03:55
63 2175 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 04:00
64 2197 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 04:05
65 2179 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 04:10
66 2176 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 04:15
67 2102 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 04:20
68 2068 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 04:25
69 2027 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 04:30
70 1999 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 04:35
71 1958 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 04:40
72 1948 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 04:45
73 1980 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 04:50
74 1933 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 04:55
75 1900 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 05:00
76 1876 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 05:05
77 1864 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 05:10
78 1856 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 05:15
79 1853 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 05:20
80 1871 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 05:25
81 1879 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 05:30
82 1906 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 05:35
83 1896 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 05:40
84 1936 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 05:45
85 1897 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 05:50
86 1903 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 05:55
87 1930 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 06:00
88 1904 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 06:05
89 1832 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 06:10
90 1838 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 06:15
91 1821 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 06:20
92 1832 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 06:25
93 1831 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 06:30
94 1856 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 06:35
95 1871 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 06:40
96 1871 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 06:50
97 1825 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 06:55
98 1830 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 07:00
99 1866 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 07:05
100 1890 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 07:10
101 1917 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 07:15
102 1960 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 07:20
103 1940 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 07:25
104 1877 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 07:30
105 1904 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 07:35
106 1946 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 07:40
107 1965 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 07:45
108 1982 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 07:50
109 1939 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 07:55
110 1897 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 08:00
111 1827 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 08:05
112 1825 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 08:10
113 1825 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 08:15
114 1806 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 08:20
115 1818 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 08:25
116 1816 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 08:30
117 1816 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 08:35
118 1816 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 08:40
119 1829 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 08:45
120 1851 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 08:50
121 1905 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 08:55
122 1982 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 09:00
123 2021 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 09:05
124 2049 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 09:10
125 1995 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 09:15
126 1977 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 09:20
127 1965 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 09:25
128 1989 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 09:30
129 2031 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 09:35
130 1962 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 09:40
131 1982 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 09:45
132 1938 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 09:50
133 1888 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 09:55
134 1906 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 10:00
135 1955 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 10:05
136 1964 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 10:10
137 1955 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 10:15
138 1979 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 10:20
139 1972 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 10:25
140 2000 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 10:30
141 2036 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 10:35
142 2092 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 10:40
143 2103 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 10:45
144 2104 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 09:50
145 2115 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 09:55
146 2119 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 10:00
147 2211 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 10:05
148 2211 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 10:10
149 2242 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 10:15
150 2236 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 10:20
151 2253 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 10:25
152 2202 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 10:30
153 2182 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 10:35
154 2100 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 10:40
155 2060 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 10:45
156 2083 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 10:50
157 2142 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 10:55
158 2138 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 11:00
159 2081 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 11:05
160 2141 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 11:10
161 2147 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 11:15
162 2163 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 11:20
163 2241 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 11:25
164 2264 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 11:30
165 2238 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 11:35
166 2215 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 11:40
167 2189 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 11:45
168 2167 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 11:50
169 2156 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 11:55
170 2216 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 12:00
171 2279 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 12:05
172 2244 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 12:15
173 2241 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 12:20
174 2238 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 12:25
175 2229 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 12:30
176 2219 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 12:35
177 2203 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 12:40
178 2194 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 12:45
179 2198 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 12:50
180 2251 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 12:55
181 2232 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 13:00
182 2229 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 13:05
183 2218 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 13:10
184 2272 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 13:15
185 2334 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 13:20
186 2307 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 13:25
187 2320 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 13:30
188 2283 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 13:35
189 2300 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 13:40
190 2299 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 13:45
191 2311 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 13:50
192 2354 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 13:55
193 2335 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 14:00
194 2251 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 14:05
195 2234 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 14:10
196 2202 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 14:15
197 2213 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 14:20
198 2249 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 14:25
199 2296 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 14:30
200 2271 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 14:35
201 2271 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 14:45
202 2219 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 14:50
203 2243 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 14:55
204 2232 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 15:00
205 2238 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 15:05
206 2290 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 15:10
207 2307 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 15:15
208 2292 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 15:20
209 2288 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 15:25
210 2288 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 15:30
211 2270 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 15:35
212 2402 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 15:40
213 2402 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 15:50
214 2417 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 15:55
215 2417 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 16:00
216 2420 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 16:05
217 2410 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 16:10
218 2421 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 16:15
219 2456 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 16:20
220 2450 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 16:25
221 2431 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 16:30
222 2445 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 16:35
223 2503 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 16:40
224 2482 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 16:45
225 2541 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 16:50
226 2541 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 16:55
227 2573 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 17:00
228 2482 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 17:05
229 2501 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 17:10
230 2515 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 17:15
231 2512 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 17:20
232 2534 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 17:25
233 2608 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 17:30
234 2583 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 17:35
235 2543 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 17:40
236 2537 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 17:45
237 2521 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 17:50
238 2521 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 17:55
239 2496 جمعه 05 دی 1399 ساعت 18:00
240 2511 شنبه 06 دی 1399 ساعت 18:05
241 2354 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 18:10
242 2209 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 18:15
243 2110 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 18:20
244 2055 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 18:25
245 2071 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 18:30
246 2096 جمعه 12 دی 1399 ساعت 18:35
247 2094 شنبه 13 دی 1399 ساعت 18:40
248 2117 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 18:45
249 2117 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 18:50
250 2076 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 18:55
251 2094 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 19:00
252 2072 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 19:05
253 2064 جمعه 19 دی 1399 ساعت 19:10
254 2015 شنبه 20 دی 1399 ساعت 19:15
255 2023 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 19:20
256 - یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 21:05
257 2031 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 19:30
258 2006 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 19:35
259 2046 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 19:40
260 2046 جمعه 26 دی 1399 ساعت 19:45
261 2073 شنبه 27 دی 1399 ساعت 19:50
262 2029 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 19:55
263 2065 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 20:00
264 2040 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 20:05
265 2040 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 20:10
266 2081 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 20:15
267 2123 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 20:20
268 2186 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 20:25
269 2171 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 20:30
270 2140 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 20:35
271 2100 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 20:40
272 2163 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 20:45
273 2247 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 20:50
274 2275 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 20:55
275 2379 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 21:00
276 2338 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 21:05
277 - یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 21:05
278 2338 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 21:10
279 2197 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 21:20
280 2175 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 21:25
281 2169 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 21:30
282 2192 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 21:35
283 2172 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 21:40
284 2132 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 21:45
285 2106 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 21:50
286 2075 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 21:55
287 2049 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 22:00
288 2077 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 22:15
289 2020 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 22:30
290 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 21:05
291 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 21:05
292 1940 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 03:00
293 1844 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 03:45
294 1840 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 03:50
295 1782 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 04:10
296 1803 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 04:25
297 1835 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 04:40
298 1764 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 04:55
299 1707 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 05:05
300 1624 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 05:10
301 1647 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 05:15
302 1633 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 05:20
303 1647 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 05:35
304 1697 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 05:40
305 1698 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 05:45
306 1621 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 05:50
307 1581 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 05:55
308 1560 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 06:00
309 1528 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 06:05
310 1500 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 06:10
311 1508 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 06:15
312 1481 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 06:20
313 1487 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 06:25
314 1476 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 06:30
315 1459 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 06:35
316 1429 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 06:40
317 1455 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 06:45
318 1472 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 06:50
319 1488 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 06:55
320 1491 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 07:00
321 1507 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 07:05
322 1476 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 07:10
323 1473 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 07:15
324 1450 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 07:20
325 1428 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 07:25
326 1469 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 08:30
327 1482 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 08:35
328 1548 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 08:40
329 1573 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 08:45
330 1614 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 08:50
331 1616 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 08:55
332 1604 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 09:00
333 1623 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 09:05
334 1673 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 09:10
335 1708 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 09:15
336 1724 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 09:20
337 1735 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 09:25
338 1826 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 09:30
339 1884 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 09:35
340 1911 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 09:40
341 1927 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 09:45
342 1881 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 09:50
343 1925 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 09:55
344 1918 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 10:00
345 1981 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 10:05
346 2033 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 10:10
347 2076 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 10:15
348 2044 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 10:20
349 2010 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 10:25
350 2026 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 10:30
351 2104 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 10:35
352 2158 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 10:40
353 2265 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 10:45
354 2293 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 10:50
355 2285 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 10:55
356 - سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 22:05
357 2233 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 11:05
358 2178 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 11:10
359 2142 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 11:15
360 2112 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 11:20
361 2053 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 11:25
362 2063 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 11:30
363 2002 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 11:35
364 1945 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 11:40
365 1939 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 11:45
366 1901 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 11:51
367 1924 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 11:55
368 1901 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 12:00
369 1864 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 12:05
370 1841 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 12:10
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.