بیمه پارسیان (parsianinsurance.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1820

عنوان فارسی : بیمه پارسیان
زمان ثبت در الکسیران : جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 18:57

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه پارسیان

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه پارسیان در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1602 پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 01:45
2 1589 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 01:50
3 1616 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 01:55
4 1666 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 02:00
5 1663 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 02:05
6 1634 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 02:10
7 1673 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 02:15
8 1706 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 02:20
9 1730 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 02:25
10 1752 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 03:05
11 1768 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 03:10
12 1750 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 03:25
13 1730 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 03:30
14 1719 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 03:35
15 1762 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 03:40
16 1801 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 03:45
17 1818 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 03:50
18 1856 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 03:55
19 1876 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 04:00
20 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 01:45
21 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 01:45
22 - پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 01:45
23 1888 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 03:10
24 1878 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 03:40
25 1914 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 03:45
26 1906 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 03:50
27 1875 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 03:55
28 1850 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 04:25
29 1886 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 04:35
30 1886 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 04:40
31 1903 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 04:45
32 1944 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 04:50
33 1966 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 04:55
34 1888 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 05:00
35 1849 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 05:05
36 1842 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 05:10
37 1806 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 05:20
38 1796 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 05:25
39 1815 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 05:30
40 1818 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 05:35
41 1771 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 05:40
42 1774 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 05:50
43 1777 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 05:55
44 1756 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 06:00
45 1719 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 06:05
46 1707 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 06:10
47 1707 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 06:15
48 1655 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 06:20
49 1622 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 06:25
50 1606 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 06:30
51 1590 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 06:35
52 1580 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 06:40
53 1580 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 06:45
54 1581 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 06:50
55 1572 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 06:55
56 1570 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 07:00
57 1575 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 07:05
58 1591 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 07:10
59 1559 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 07:15
60 1592 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 07:20
61 1580 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 07:25
62 1564 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 07:30
63 1577 چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 07:35
64 1596 پنجشنبه 03 مرداد 1398 ساعت 07:40
65 1609 جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 07:50
66 1633 شنبه 05 مرداد 1398 ساعت 07:55
67 1673 یکشنبه 06 مرداد 1398 ساعت 08:00
68 1614 دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 08:05
69 1588 سه‌شنبه 08 مرداد 1398 ساعت 08:30
70 1565 چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 08:35
71 1560 پنجشنبه 10 مرداد 1398 ساعت 09:25
72 1559 جمعه 11 مرداد 1398 ساعت 09:35
73 1568 شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 09:40
74 1572 یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 09:45
75 1563 دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 09:55
76 1545 سه‌شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 10:00
77 1527 چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 10:05
78 1541 پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 10:10
79 1532 جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 10:15
80 1537 شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 10:25
81 1568 یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 10:35
82 1577 دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 10:40
83 1592 سه‌شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 10:45
84 1565 چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 11:00
85 1576 پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 11:05
86 1597 جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 11:10
87 - شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 01:45
88 1600 یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 11:20
89 1579 دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 11:25
90 1585 سه‌شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 11:30
91 1581 چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 12:25
92 1607 پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 12:30
93 1601 جمعه 01 شهریور 1398 ساعت 12:35
94 1614 شنبه 02 شهریور 1398 ساعت 12:40
95 1641 یکشنبه 03 شهریور 1398 ساعت 12:45
96 1622 دوشنبه 04 شهریور 1398 ساعت 12:50
97 1611 سه‌شنبه 05 شهریور 1398 ساعت 12:55
98 1603 چهارشنبه 06 شهریور 1398 ساعت 13:00
99 1641 پنجشنبه 07 شهریور 1398 ساعت 13:05
100 1637 جمعه 08 شهریور 1398 ساعت 13:10
101 1663 شنبه 09 شهریور 1398 ساعت 13:20
102 1697 یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 13:30
103 1701 دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 13:35
104 1676 سه‌شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 13:40
105 1668 چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 13:50
106 1694 پنجشنبه 14 شهریور 1398 ساعت 13:55
107 1720 جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 14:05
108 1699 شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 14:10
109 1707 یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 14:15
110 1709 دوشنبه 18 شهریور 1398 ساعت 14:20
111 1738 سه‌شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 14:25
112 1738 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 14:30
113 1759 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 14:35
114 1757 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 14:40
115 1809 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 14:45
116 1842 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 14:50
117 1820 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 14:55
118 1811 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 15:00
119 1835 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 15:10
120 1839 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 15:15
121 1875 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 15:20
122 1857 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 15:30
123 1831 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 14:35
124 1856 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 14:40
125 1824 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 14:45
126 1820 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 14:45
127 1847 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 14:50
128 1856 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 15:00
129 1876 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 15:05
130 1893 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 15:10
131 1894 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 15:15
132 1880 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 15:20
133 1871 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 15:25
134 1871 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 15:30
135 1912 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 15:35
136 1912 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 15:40
137 1944 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 15:45
138 1977 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 15:50
139 1974 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 16:00
140 1978 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 16:05
141 1961 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 16:10
142 1920 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 16:15
143 1935 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 16:20
144 1913 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 16:25
145 1860 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 16:30
146 1866 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 16:35
147 1863 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 16:40
148 1853 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 16:45
149 1838 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 16:50
150 1857 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 16:55
151 1893 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 17:00
152 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 00:45
153 1874 سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 22:00
154 1867 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 22:05
155 1838 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 22:10
156 1822 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 22:15
157 1811 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 22:20
158 1803 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 22:30
159 1822 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 22:35
160 1802 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 22:40
161 1809 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 22:45
162 1797 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 22:50
163 1812 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 22:55
164 1863 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 23:00
165 1826 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 23:05
166 1813 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 23:15
167 1787 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 23:20
168 1729 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 23:25
169 1783 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 23:35
170 1793 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 23:40
171 1806 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 23:45
172 1745 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 23:50
173 1696 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 00:00
174 1679 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 00:05
175 1673 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 00:10
176 1704 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 00:15
177 1712 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 00:20
178 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 00:45
179 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 00:45
180 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 00:45
181 1625 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 17:30
182 1625 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 17:35
183 1568 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 17:40
184 1585 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 17:45
185 1642 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 17:50
186 1639 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 17:55
187 1628 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 18:00
188 1656 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 18:05
189 1636 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 18:10
190 1588 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 18:15
191 1619 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 18:20
192 1632 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 18:25
193 1616 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 18:30
194 1568 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 18:35
195 1586 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 18:40
196 1590 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 18:45
197 1581 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 18:50
198 1602 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 18:55
199 1605 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 19:00
200 1609 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 19:05
201 1589 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 19:10
202 1628 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 19:15
203 1686 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 19:20
204 1696 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 19:25
205 1709 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 19:30
206 1709 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 19:35
207 1713 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 19:40
208 1674 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 19:45
209 1704 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 19:50
210 1712 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 19:55
211 1763 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 20:00
212 1743 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 20:05
213 1874 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 20:10
214 1820 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 20:15
215 1784 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 20:20
216 1795 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 20:25
217 1790 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 20:30
218 1790 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 20:35
219 1767 جمعه 06 دی 1398 ساعت 20:40
220 1804 شنبه 07 دی 1398 ساعت 20:45
221 1790 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 20:50
222 1762 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 20:55
223 1744 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 21:00
224 1744 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 21:05
225 1763 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 21:10
226 1763 جمعه 13 دی 1398 ساعت 21:15
227 1780 شنبه 14 دی 1398 ساعت 21:20
228 1784 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 21:30
229 1758 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 21:35
230 1728 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 21:40
231 1732 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 21:45
232 1695 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 21:50
233 1717 جمعه 20 دی 1398 ساعت 21:55
234 1725 شنبه 21 دی 1398 ساعت 22:00
235 1710 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 22:05
236 1701 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 22:30
237 1664 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 22:35
238 1650 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 22:40
239 1639 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 22:45
240 1632 جمعه 27 دی 1398 ساعت 22:50
241 1655 شنبه 28 دی 1398 ساعت 22:55
242 1663 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 23:00
243 1661 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 23:05
244 1645 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 23:10
245 1590 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 23:15
246 1581 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 23:20
247 1593 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 23:25
248 1642 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 23:25
249 1673 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 23:35
250 1637 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 23:40
251 1638 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 23:45
252 1613 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 23:50
253 1632 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 23:55
254 1661 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 00:00
255 1681 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 00:05
256 1648 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 00:10
257 1632 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 00:15
258 1595 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 00:20
259 1589 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 00:25
260 1623 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 00:30
261 1630 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 00:35
262 1656 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 00:40
263 1655 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 00:45
264 - دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 00:45
265 1640 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 00:50
266 1608 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 00:55
267 1615 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 01:00
268 1606 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 01:05
269 1634 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 01:10
270 1637 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 01:15
271 1592 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 01:20
272 1606 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 01:26
273 1598 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 01:30
274 1575 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 01:40
275 1563 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 01:45
276 1555 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 01:50
277 1587 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 01:55
278 1570 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 02:00
279 1560 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 02:05
280 1528 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 02:10
281 1514 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 02:15
282 1548 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 02:15
283 1555 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 02:25
284 1608 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 02:30
285 1532 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 02:35
286 1555 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 02:40
287 1584 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 02:45
288 1609 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 02:50
289 1634 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 02:55
290 1660 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 03:00
291 1675 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 03:05
292 1656 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 03:10
293 1709 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 03:15
294 1726 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 03:20
295 1738 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 03:25
296 1767 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 03:30
297 1838 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 15:45
298 1852 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 15:50
299 1914 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 15:55
300 1933 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 16:05
301 1947 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 16:10
302 1945 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 16:15
303 2005 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 16:20
304 2077 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 17:25
305 2132 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 17:31
306 2226 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 17:35
307 2284 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 17:40
308 2332 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 17:50
309 2411 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 17:55
310 2413 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 18:00
311 2460 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 18:05
312 2453 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 18:10
313 2567 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 18:15
314 2522 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 18:20
315 2576 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 18:25
316 2625 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 18:30
317 2735 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 18:35
318 2763 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 18:45
319 2713 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 18:50
320 2745 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 18:55
321 2671 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 19:10
322 - چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 01:45
323 2628 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 19:20
324 2711 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 19:25
325 2749 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 19:31
326 2778 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 19:35
327 2812 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 19:40
328 2762 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 19:45
329 2755 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 19:50
330 2786 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 19:55
331 2832 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 20:00
332 2884 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 20:45
333 2981 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 20:50
334 2957 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 20:55
335 2842 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 21:00
336 2766 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 21:05
337 2668 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 21:10
338 2657 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 21:35
339 2674 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 21:40
340 2632 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 21:45
341 2591 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 21:50
342 2533 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 21:55
343 2521 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 22:00
344 2474 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 22:05
345 2450 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 22:10
346 2428 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 22:35
347 2306 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 22:45
348 2249 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 22:50
349 2277 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 22:55
350 2177 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 23:00
351 2200 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 23:05
352 2224 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 23:10
353 2239 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 23:20
354 2158 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 23:25
355 2092 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 23:30
356 2071 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 23:35
357 2067 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 23:40
358 2024 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 23:45
359 2039 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 23:50
360 2061 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 23:55
361 1982 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
362 1961 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 00:05
363 1907 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 00:10
364 1895 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 00:15
365 1888 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 00:20
366 1898 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 00:30
367 1886 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 00:35
368 1863 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 00:40
369 1804 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 00:45
370 1823 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 00:50
371 1819 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 01:00
372 1815 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 01:05
373 1813 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 01:10
374 1828 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 01:15
375 1820 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 01:20
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.