بیمه پارسیان (parsianinsurance.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1665

عنوان فارسی : بیمه پارسیان
زمان ثبت در الکسیران : جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 18:57

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه پارسیان

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه پارسیان در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 2215 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 11:40
2 2189 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 11:45
3 2167 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 11:50
4 2156 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 11:55
5 2216 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 12:00
6 2279 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 12:05
7 2244 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 12:15
8 2241 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 12:20
9 2238 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 12:25
10 2229 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 12:30
11 2219 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 12:35
12 2203 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 12:40
13 2194 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 12:45
14 2198 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 12:50
15 2251 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 12:55
16 2232 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 13:00
17 2229 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 13:05
18 2218 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 13:10
19 2272 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 13:15
20 2334 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 13:20
21 2307 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 13:25
22 2320 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 13:30
23 2283 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 13:35
24 2300 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 13:40
25 2299 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 13:45
26 2311 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 13:50
27 2354 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 13:55
28 2335 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 14:00
29 2251 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 14:05
30 2234 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 14:10
31 2202 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 14:15
32 2213 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 14:20
33 2249 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 14:25
34 2296 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 14:30
35 2271 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 14:35
36 2271 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 14:45
37 2219 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 14:50
38 2243 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 14:55
39 2232 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 15:00
40 2238 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 15:05
41 2290 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 15:10
42 2307 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 15:15
43 2292 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 15:20
44 2288 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 15:25
45 2288 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 15:30
46 2270 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 15:35
47 2402 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 15:40
48 2402 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 15:50
49 2417 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 15:55
50 2417 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 16:00
51 2420 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 16:05
52 2410 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 16:10
53 2421 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 16:15
54 2456 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 16:20
55 2450 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 16:25
56 2431 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 16:30
57 2445 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 16:35
58 2503 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 16:40
59 2482 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 16:45
60 2541 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 16:50
61 2541 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 16:55
62 2573 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 17:00
63 2482 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 17:05
64 2501 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 17:10
65 2515 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 17:15
66 2512 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 17:20
67 2534 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 17:25
68 2608 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 17:30
69 2583 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 17:35
70 2543 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 17:40
71 2537 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 17:45
72 2521 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 17:50
73 2521 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 17:55
74 2496 جمعه 05 دی 1399 ساعت 18:00
75 2511 شنبه 06 دی 1399 ساعت 18:05
76 2354 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 18:10
77 2209 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 18:15
78 2110 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 18:20
79 2055 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 18:25
80 2071 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 18:30
81 2096 جمعه 12 دی 1399 ساعت 18:35
82 2094 شنبه 13 دی 1399 ساعت 18:40
83 2117 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 18:45
84 2117 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 18:50
85 2076 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 18:55
86 2094 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 19:00
87 2072 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 19:05
88 2064 جمعه 19 دی 1399 ساعت 19:10
89 2015 شنبه 20 دی 1399 ساعت 19:15
90 2023 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 19:20
91 - دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 11:40
92 2031 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 19:30
93 2006 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 19:35
94 2046 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 19:40
95 2046 جمعه 26 دی 1399 ساعت 19:45
96 2073 شنبه 27 دی 1399 ساعت 19:50
97 2029 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 19:55
98 2065 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 20:00
99 2040 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 20:05
100 2040 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 20:10
101 2081 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 20:15
102 2123 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 20:20
103 2186 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 20:25
104 2171 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 20:30
105 2140 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 20:35
106 2100 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 20:40
107 2163 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 20:45
108 2247 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 20:50
109 2275 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 20:55
110 2379 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 21:00
111 2338 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 21:05
112 2338 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 21:10
113 2197 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 21:20
114 2175 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 21:25
115 2169 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 21:30
116 2192 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 21:35
117 2172 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 21:40
118 2132 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 21:45
119 2106 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 21:50
120 2075 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 21:55
121 2049 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 22:00
122 2077 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 22:15
123 2020 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 22:30
124 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 11:40
125 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 11:40
126 1940 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 03:00
127 1844 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 03:45
128 1840 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 03:50
129 1782 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 04:10
130 1803 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 04:25
131 1835 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 04:40
132 1764 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 04:55
133 1707 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 05:05
134 1624 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 05:10
135 1647 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 05:15
136 1633 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 05:20
137 1647 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 05:35
138 1697 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 05:40
139 1698 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 05:45
140 1621 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 05:50
141 1581 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 05:55
142 1560 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 06:00
143 1528 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 06:05
144 1500 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 06:10
145 1508 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 06:15
146 1481 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 06:20
147 1487 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 06:25
148 1476 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 06:30
149 1459 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 06:35
150 1429 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 06:40
151 1455 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 06:45
152 1472 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 06:50
153 1488 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 06:55
154 1491 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 07:00
155 1507 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 07:05
156 1476 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 07:10
157 1473 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 07:15
158 1450 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 07:20
159 1428 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 07:25
160 1469 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 08:30
161 1482 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 08:35
162 1548 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 08:40
163 1573 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 08:45
164 1614 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 08:50
165 1616 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 08:55
166 1604 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 09:00
167 1623 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 09:05
168 1673 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 09:10
169 1708 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 09:15
170 1724 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 09:20
171 1735 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 09:25
172 1826 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 09:30
173 1884 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 09:35
174 1911 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 09:40
175 1927 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 09:45
176 1881 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 09:50
177 1925 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 09:55
178 1918 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 10:00
179 1981 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 10:05
180 2033 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 10:10
181 2076 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 10:15
182 2044 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 10:20
183 2010 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 10:25
184 2026 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 10:30
185 2104 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 10:35
186 2158 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 10:40
187 2265 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 10:45
188 2293 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 10:50
189 2285 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 10:55
190 - سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 12:40
191 2233 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 11:05
192 2178 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 11:10
193 2142 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 11:15
194 2112 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 11:20
195 2053 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 11:25
196 2063 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 11:30
197 2002 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 11:35
198 1945 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 11:40
199 1939 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 11:45
200 1901 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 11:51
201 1924 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 11:55
202 1901 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 12:00
203 1864 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 12:05
204 1841 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 12:10
205 1890 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 12:15
206 1902 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 12:20
207 1913 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 12:25
208 1962 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 12:30
209 1966 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 12:35
210 1905 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 12:40
211 - سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 12:40
212 1879 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 12:45
213 1838 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 12:50
214 1829 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 12:55
215 1870 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 02:35
216 1849 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 02:40
217 1845 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 02:45
218 1842 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 03:10
219 1847 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 03:20
220 1880 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 03:25
221 1904 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 03:30
222 1960 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 03:35
223 1913 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 03:45
224 1887 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 03:50
225 1927 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 03:55
226 1889 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 04:00
227 1955 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 04:05
228 1982 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 04:10
229 2004 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 04:15
230 1977 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 04:20
231 1920 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 04:25
232 1873 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 04:30
233 1874 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 04:35
234 1873 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 04:40
235 1874 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 04:45
236 1861 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 04:50
237 1892 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 04:55
238 1944 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 05:00
239 1903 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 05:05
240 1809 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 05:10
241 1856 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 05:15
242 1872 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 05:20
243 1922 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 05:25
244 1928 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 05:30
245 1889 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 05:35
246 1854 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 05:40
247 1791 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 05:45
248 1753 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 05:50
249 1743 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 05:55
250 1794 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 06:00
251 1776 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 06:05
252 1736 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 06:10
253 1709 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 06:15
254 1708 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 06:20
255 1680 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 06:25
256 1655 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 06:30
257 1678 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 06:35
258 1667 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 06:40
259 - دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 12:40
260 1580 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 06:50
261 1599 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 07:00
262 1617 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 07:05
263 1584 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 07:10
264 1613 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 07:15
265 1601 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 07:20
266 1572 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 07:25
267 1536 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 07:30
268 1491 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 07:35
269 1489 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 07:40
270 1555 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 07:45
271 1579 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 07:50
272 1580 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 07:55
273 1560 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 08:00
274 1555 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 08:05
275 1571 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 08:10
276 1574 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 08:15
277 1601 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 08:20
278 1630 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 08:25
279 1610 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 08:30
280 1601 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 08:35
281 1596 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 08:40
282 1635 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 08:45
283 1679 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 08:50
284 1704 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 11:55
285 1768 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 12:00
286 1822 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 12:05
287 1820 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 12:15
288 1817 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 12:20
289 1844 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 12:25
290 1838 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 12:30
291 1883 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 12:35
292 - شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 12:40
293 1998 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 12:40
294 1976 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 12:45
295 1994 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 12:50
296 1958 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 12:55
297 2008 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 13:00
298 2005 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 13:05
299 2090 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 13:10
300 2148 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 13:15
301 2124 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 13:20
302 2141 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 13:25
303 2011 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 13:30
304 1982 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 13:35
305 2015 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 13:40
306 2042 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 13:45
307 2035 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 13:50
308 2006 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 13:55
309 1979 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 14:00
310 1966 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 14:05
311 2056 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 14:10
312 2100 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 14:15
313 2137 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 14:20
314 2112 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 14:25
315 2110 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 14:30
316 2026 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 14:35
317 1973 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 14:40
318 1936 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 14:45
319 1966 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 14:50
320 1999 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 14:55
321 2013 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 15:00
322 1943 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 15:05
323 1850 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 15:10
324 1850 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 15:15
325 1844 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 15:20
326 1867 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 15:25
327 1846 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 15:30
328 1889 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 15:35
329 1889 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 15:40
330 1894 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 15:45
331 1936 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 15:50
332 1921 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 15:55
333 1998 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 16:00
334 2047 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 16:05
335 2051 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 16:10
336 2068 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 16:15
337 2061 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 16:20
338 2128 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 16:30
339 2094 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 16:35
340 2131 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 16:41
341 2102 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 16:45
342 2081 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 16:50
343 2023 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 16:55
344 1957 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 17:00
345 1908 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 16:05
346 1868 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 16:10
347 1880 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 16:15
348 1962 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 16:20
349 1931 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 16:25
350 1861 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 16:30
351 1855 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 16:35
352 1863 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 16:40
353 1863 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 16:45
354 1911 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 11:21
355 1937 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 11:25
356 1962 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 11:30
357 1944 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 11:35
358 - سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 11:40
359 1923 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 11:40
360 1906 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 11:45
361 1866 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 11:50
362 1883 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 11:55
363 1919 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 12:00
364 1849 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 12:05
365 1828 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 12:10
366 1779 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 12:15
367 1715 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 12:20
368 1670 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 12:25
369 1661 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 12:30
370 1727 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 12:35
371 1696 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 12:40
372 1655 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 12:45
373 1665 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 12:55
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.