بیمه پارسیان (parsianinsurance.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2092

عنوان فارسی : بیمه پارسیان
زمان ثبت در الکسیران : جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 18:57

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه پارسیان

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه پارسیان در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1809 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 14:45
2 1842 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 14:50
3 1820 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 14:55
4 1811 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 15:00
5 1835 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 15:10
6 1839 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 15:15
7 1875 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 15:20
8 1857 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 15:30
9 1831 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 14:35
10 1856 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 14:40
11 1824 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 14:45
12 1820 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 14:45
13 1847 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 14:50
14 1856 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 15:00
15 1876 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 15:05
16 1893 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 15:10
17 1894 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 15:15
18 1880 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 15:20
19 1871 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 15:25
20 1871 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 15:30
21 1912 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 15:35
22 1912 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 15:40
23 1944 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 15:45
24 1977 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 15:50
25 1974 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 16:00
26 1978 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 16:05
27 1961 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 16:10
28 1920 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 16:15
29 1935 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 16:20
30 1913 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 16:25
31 1860 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 16:30
32 1866 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 16:35
33 1863 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 16:40
34 1853 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 16:45
35 1838 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 16:50
36 1857 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 16:55
37 1893 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 17:00
38 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 13:45
39 1874 سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 22:00
40 1867 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 22:05
41 1838 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 22:10
42 1822 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 22:15
43 1811 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 22:20
44 1803 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 22:30
45 1822 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 22:35
46 1802 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 22:40
47 1809 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 22:45
48 1797 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 22:50
49 1812 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 22:55
50 1863 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 23:00
51 1826 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 23:05
52 1813 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 23:15
53 1787 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 23:20
54 1729 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 23:25
55 1783 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 23:35
56 1793 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 23:40
57 1806 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 23:45
58 1745 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 23:50
59 1696 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 00:00
60 1679 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 00:05
61 1673 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 00:10
62 1704 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 00:15
63 1712 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 00:20
64 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 13:45
65 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 13:45
66 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 13:45
67 1625 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 17:30
68 1625 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 17:35
69 1568 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 17:40
70 1585 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 17:45
71 1642 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 17:50
72 1639 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 17:55
73 1628 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 18:00
74 1656 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 18:05
75 1636 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 18:10
76 1588 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 18:15
77 1619 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 18:20
78 1632 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 18:25
79 1616 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 18:30
80 1568 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 18:35
81 1586 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 18:40
82 1590 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 18:45
83 1581 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 18:50
84 1602 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 18:55
85 1605 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 19:00
86 1609 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 19:05
87 1589 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 19:10
88 1628 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 19:15
89 1686 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 19:20
90 1696 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 19:25
91 1709 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 19:30
92 1709 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 19:35
93 1713 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 19:40
94 1674 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 19:45
95 1704 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 19:50
96 1712 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 19:55
97 1763 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 20:00
98 1743 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 20:05
99 1874 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 20:10
100 1820 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 20:15
101 1784 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 20:20
102 1795 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 20:25
103 1790 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 20:30
104 1790 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 20:35
105 1767 جمعه 06 دی 1398 ساعت 20:40
106 1804 شنبه 07 دی 1398 ساعت 20:45
107 1790 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 20:50
108 1762 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 20:55
109 1744 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 21:00
110 1744 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 21:05
111 1763 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 21:10
112 1763 جمعه 13 دی 1398 ساعت 21:15
113 1780 شنبه 14 دی 1398 ساعت 21:20
114 1784 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 21:30
115 1758 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 21:35
116 1728 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 21:40
117 1732 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 21:45
118 1695 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 21:50
119 1717 جمعه 20 دی 1398 ساعت 21:55
120 1725 شنبه 21 دی 1398 ساعت 22:00
121 1710 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 22:05
122 1701 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 22:30
123 1664 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 22:35
124 1650 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 22:40
125 1639 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 22:45
126 1632 جمعه 27 دی 1398 ساعت 22:50
127 1655 شنبه 28 دی 1398 ساعت 22:55
128 1663 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 23:00
129 1661 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 23:05
130 1645 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 23:10
131 1590 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 23:15
132 1581 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 23:20
133 1593 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 23:25
134 1642 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 23:25
135 1673 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 23:35
136 1637 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 23:40
137 1638 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 23:45
138 1613 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 23:50
139 1632 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 23:55
140 1661 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 00:00
141 1681 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 00:05
142 1648 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 00:10
143 1632 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 00:15
144 1595 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 00:20
145 1589 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 00:25
146 1623 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 00:30
147 1630 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 00:35
148 1656 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 00:40
149 1655 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 00:45
150 1640 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 00:50
151 1608 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 00:55
152 1615 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 01:00
153 1606 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 01:05
154 1634 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 01:10
155 1637 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 01:15
156 1592 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 01:20
157 1606 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 01:26
158 1598 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 01:30
159 1575 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 01:40
160 1563 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 01:45
161 1555 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 01:50
162 1587 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 01:55
163 1570 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 02:00
164 1560 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 02:05
165 1528 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 02:10
166 1514 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 02:15
167 1548 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 02:15
168 1555 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 02:25
169 1608 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 02:30
170 1532 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 02:35
171 1555 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 02:40
172 1584 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 02:45
173 1609 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 02:50
174 1634 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 02:55
175 1660 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 03:00
176 1675 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 03:05
177 1656 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 03:10
178 1709 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 03:15
179 1726 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 03:20
180 1738 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 03:25
181 1767 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 03:30
182 - جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 13:45
183 1838 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 15:45
184 1852 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 15:50
185 1914 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 15:55
186 1933 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 16:05
187 1947 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 16:10
188 1945 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 16:15
189 2005 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 16:20
190 2077 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 17:25
191 2132 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 17:31
192 2226 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 17:35
193 2284 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 17:40
194 2332 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 17:50
195 2411 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 17:55
196 2413 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 18:00
197 2460 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 18:05
198 2453 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 18:10
199 2567 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 18:15
200 2522 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 18:20
201 2576 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 18:25
202 2625 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 18:30
203 2735 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 18:35
204 2763 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 18:45
205 2713 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 18:50
206 2745 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 18:55
207 2671 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 19:10
208 - چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 14:45
209 2628 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 19:20
210 2711 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 19:25
211 2749 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 19:31
212 2778 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 19:35
213 2812 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 19:40
214 2762 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 19:45
215 2755 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 19:50
216 2786 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 19:55
217 2832 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 20:00
218 2884 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 20:45
219 2981 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 20:50
220 2957 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 20:55
221 2842 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 21:00
222 2766 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 21:05
223 2668 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 21:10
224 2657 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 21:35
225 2674 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 21:40
226 2632 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 21:45
227 2591 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 21:50
228 2533 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 21:55
229 2521 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 22:00
230 2474 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 22:05
231 2450 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 22:10
232 2428 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 22:35
233 2306 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 22:45
234 2249 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 22:50
235 2277 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 22:55
236 2177 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 23:00
237 2200 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 23:05
238 2224 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 23:10
239 2239 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 23:20
240 2158 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 23:25
241 2092 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 23:30
242 2071 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 23:35
243 2067 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 23:40
244 2024 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 23:45
245 2039 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 23:50
246 2061 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 23:55
247 1982 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
248 1961 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 00:05
249 1907 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 00:10
250 1895 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 00:15
251 1888 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 00:20
252 1898 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 00:30
253 1886 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 00:35
254 1863 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 00:40
255 1804 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 00:45
256 1823 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 00:50
257 1819 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 01:00
258 1815 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 01:05
259 1813 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 01:10
260 1828 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 01:15
261 1820 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 01:20
262 1845 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 01:25
263 1808 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 01:30
264 1872 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 01:35
265 1904 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 01:40
266 1934 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 01:45
267 1991 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 01:50
268 2024 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 01:55
269 2046 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 02:00
270 2063 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 02:05
271 2092 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 02:10
272 2123 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 02:15
273 2117 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 02:20
274 2142 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 02:25
275 2150 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 02:30
276 2157 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 02:35
277 2153 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 02:40
278 2180 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 02:45
279 2205 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 02:50
280 2209 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 03:00
281 2188 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 03:05
282 2213 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 03:10
283 2159 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 03:15
284 2194 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 03:20
285 2213 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 03:25
286 2210 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 03:30
287 2182 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 03:35
288 2258 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 03:40
289 2221 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 03:45
290 2200 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 03:50
291 2168 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 03:55
292 2175 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 04:00
293 2197 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 04:05
294 2179 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 04:10
295 2176 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 04:15
296 2102 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 04:20
297 2068 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 04:25
298 2027 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 04:30
299 1999 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 04:35
300 1958 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 04:40
301 1948 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 04:45
302 1980 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 04:50
303 1933 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 04:55
304 1900 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 05:00
305 1876 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 05:05
306 1864 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 05:10
307 1856 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 05:15
308 1853 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 05:20
309 1871 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 05:25
310 1879 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 05:30
311 1906 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 05:35
312 1896 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 05:40
313 1936 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 05:45
314 1897 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 05:50
315 1903 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 05:55
316 1930 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 06:00
317 1904 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 06:05
318 1832 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 06:10
319 1838 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 06:15
320 1821 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 06:20
321 1832 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 06:25
322 1831 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 06:30
323 1856 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 06:35
324 1871 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 06:40
325 1871 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 06:50
326 1825 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 06:55
327 1830 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 07:00
328 1866 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 07:05
329 1890 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 07:10
330 1917 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 07:15
331 1960 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 07:20
332 1940 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 07:25
333 1877 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 07:30
334 1904 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 07:35
335 1946 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 07:40
336 1965 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 07:45
337 1982 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 07:50
338 1939 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 07:55
339 1897 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 08:00
340 1827 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 08:05
341 1825 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 08:10
342 1825 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 08:15
343 1806 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 08:20
344 1818 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 08:25
345 1816 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 08:30
346 1816 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 08:35
347 1816 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 08:40
348 1829 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 08:45
349 1851 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 08:50
350 1905 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 08:55
351 1982 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 09:00
352 2021 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 09:05
353 2049 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 09:10
354 1995 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 09:15
355 1977 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 09:20
356 1965 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 09:25
357 1989 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 09:30
358 2031 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 09:35
359 1962 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 09:40
360 1982 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 09:45
361 1938 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 09:50
362 1888 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 09:55
363 1906 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 10:00
364 1955 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 10:05
365 1964 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 10:10
366 1955 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 10:15
367 1979 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 10:20
368 1972 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 10:25
369 2000 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 10:30
370 2036 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 10:35
371 2092 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 10:40
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.